Korunk 1969 (28. évfolyam)

1969 / 1. szám - TÉKA - Zilahy Lajos: A Dukay-család

kutatásaival is kibővítve, a szerző átfogó képet rajzol a bánsági forradalmi események e fontos fejezetéről. Könyve egyes fejezeteiben, bőségesen felhasználva Vukovics Sebő mind ez ideig feldolgozatlan levéltárának anyagát, lépésről lépésre haladva rajzolja meg a bánsági románság megmoz­dulásait, amelyeknek központ­jában a demokratikus forra­dalmár Eftimie Murgu áll. Akárcsak a szerző korábbi munkái (így a bánsági irodal­mat áttekintő Literatura bănă­ţeană de la început pînă la unire, melyet annak idején I. Tóth Zoltán méltatott), ez is számot tarthat a román— magyar történelmi és művelő­dési kapcsolatok kutatóinak beható érdeklődésére. (Editura Academiei R.S.R. 1968.) Zilahy Lajos A Dukay-család Memoár-irodalmi témát re­gényalakban dolgozni fel há­lás és kifizetődő vállalkozás. Ennek tudatában írta meg Zi­lahy Lajos nagyigényű család­­regényét, mely a Bécsi Kong­resszustól (1814) a népi demok­ratikus rendszer kibontakozá­sáig (1948) három kötetben kö­veti egy európai jelentőségű mammutbirtokos arisztokrata család (tulajdonképpen a Káro­lyiak!) történetét. A „zilahy­­as“-an könnyű olvasmány szű­rőjén sok jó gondolat is átszi­várgóit. Így — noha társada­lomkritikája legtöbbször vásá­ri petárdák pukkanására em­lékeztet csupán, és legfennebb sivalkodó, nevetésre késztető riadalmat okoz — a két világ­háború lélektanát apró epizó­dok felvillantásával sok he­lyütt nagyon találóan rajzolja meg. Bár a főúri vagy éppen uralkodói hálószobatitkok ápo­­rodott levegőjéből kissé túl mélyen lélegzett be, pozitív hő­vanti, Baccardi, a Giovanniak és mások) kezéből származó reneszánsz mesterművek. A lapszéli díszek között megjelentek Mátyás király szimbolikus jelvé­nyei: a homokóra, méhkas, hordó, gyűrű, sárkány, kút, csillagászati éggömb, továbbá Mátyás és Beatrix arcképe. A könyvtár berendezését, Naldo Naldi dicsőítő hangvételű munkájából, az Ugoleto könyvtárosságá­nak idején fennálló állapotokra vonatkozóan ismer­jük. A könyvtár Mátyás budai palotájának a Dunára Missale Romanum. Bruxelles, Bibliothéque Royale néző keleti oldalán, az első emeleten, magas boltozató helyiségben, a királyi kápolna szomszédságában volt elhelyezve. Később egy másik helyiséggel bővült. A teremben két üvegmozaikos ablak között állt a király aranyszövésű takaróval letakart heverője. A falak mentén körös-körül három sorban futó aranyozott polcokon voltak kiállítva, első táblájukra helyezve, a kódexek, mégpedig szak-kérdések szerint csoporto­sítva „csillogó, ragyogó aranyozott címeres bőrkötés-122

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék