Kossuth Ferencz (szerk.): Iratai 1883-1893 - Kossuth Lajos iratai 10. (Budapest, 1904)

KOSSUTH LAJOS IRATAI. TIZEDIK KÖTET. SAJTÓ ALÁ RENDEZTE KOSSUTH FERENCZ. BUDAPEST, AZ ATHENAEUM R.-TÁRSULAT KIADÁSA, 1904.

Next