Kossuth Népe, 1946. július-szeptember (2. évfolyam, 130-145. szám)

1946-08-16 / 137. szám

(o z MIRE KÉSZÜLNEK A FŐVÁROSI SZÍNHÁZAK? Nyi/atkoznok az igazgatók az új szezon terveiről Felkerestük a színházi irodákat, A közönség sok mindenre kíváncsi a* ■fii évaddal kapcstiatibaa. Mir® készül­­ntdf a é>zínil fisak t Lesznok-e végre olyan bemutatók, melyekre felfigyel ez a szin­­hévjat. módfelett kedvelő város éa s*í vé­nén »zárja le obnlnaoit a pénatárabiak­­náll Vagy marad minden a régiben I Toldozni, foldoEDi egyik sükeirtelanség'ot a máinkkal. Továbbra is kitaposott — «És vuHjnk meg őszintén, rosszul kitapo­sott — ösvényen ballag-e a színház, vagy pedig lesz-e valami új, valami ki­ugró, nem mindennapi — ezóvrfi olyan, ami nem sofelAnos. Az Opernház üj igazgatója, Tóth Aladár, az új seprű lelkesedésével vetette bele magát a munkába. I'rogramjának középpontjába az erpora­­rrodfilom klasszikusait helye® éjükön Mozarttal, Verdivel, Wagnerrel. Ez a tóaszKíkus program — mint mondja —, egyúttal magyar programot is jelent. Érvényt kivin szerezni jövőben az Opera­­háená! annak aa Brkel Sándor-ífite elv­nek, hogy a klasszika» operák előadá­sát mindemkor teljes próbának két! megelőznie. Reméli, hogy a Varázs­­fuvola, Fidelió, Mesterdalnokok, vagy a Falstaff eCűadáaofc egyetemes költé­­*t*U> lassanként magához fogja vwa­­■mmS » külünlböaő közöviségrétígekot. A Nemzett Színház és a Nemzeti Kamaraszínház terveiről Major Tamás igazgató elmon­dotta, hogy a Nemzeti Színházat szep­tember 18-án nyitják a „Csongor és Tünde“ felújításával. A mesejátékhoz Weiner Leó irt nagy kísérőzenét. Utána Hemingway az „(k&dik hadoszlop“ cím® darabja következik, amely Madridban • apanyol polgárháború idején játszó­dik. Felújításra kerül a* „tonbmms és Cleopatra“ is Mészöly Dezső fordításá­ban éa Major Tamás rendezésében. Cleopatra szerepét Bajor Gizi játssza. Mint távolabbi terv Gerhard Hawpt­­massn „A bunda“ című drámája szere­pel. — A Kamaraszínház október ele­jén nyit Moliéve a „Kotnyelesek" és a -férjek iskolája“ című darabjaival. Mindkettő Erdőd* dános új fordításá­ban kerül színre. Valamit szeretnénk a Magyar Színházról is imL De ott nemceak tervek nincse­nek, de jelen pillanatban igazgató sincs. Pályáztak, lemondtak, ismét pá­lyáztok, ismét lemondtak. A sok pályá­sat és lemondás között csak egy bizo­nyos, hogy a kitűnő együttes sorsa tel­jese» bizonytalan és bizonytalan a szín­ház megnyitása is. A Madách Színházban nem le«* nyári szünet. Augusztus vé­gén a színház észrevétlenül átmegy az új szezonba, Ostrowszky ángy orosz drámaíró „Holló a hollónak...“ című vigjátékának előadásával, Barters Gyu­lával a főszerepben. Aktualitást ad a darabnak, hogy moot lesz a szerző ha­lálának 60. évfordulója. Egyébként elő­készületben van egy amerikai, egy Shakespeare ée egy Pagnol-darub. Szó­val a szövetségesek mind a négy nem­zete képviselve lesz Hont Ferenc szín­házában. A színház dramaturgiai tisz­tét egyébként ősztől Kárpáthy Aurél tölti be, aki tervbe vette néhány elfelej­tett és mellőzött magyar író — így pél­dául Csiky Gergely — színrehozata­­!át is. A Fővárosi Operettszínhíz igagatója, Fényes Szabolcs, a nagy­operettre eszküszik. A főszezónt már augusztus 17-én kez­dik Geyer és Kätscher „Gyertyafény­keringő" című operettjével. Sárdy Já­nossal, Rádaival és Tnray Idával a főszerepekben. Ez a darab Londonban Siót éven keresztül ment. Nagyon sokat várnak tőle. Előkészületben van Kel­lér—Békefy—Komjáthy „Festi mese“ oímű operettje Honthy Hanna, Sárdy, Latabár-trióvol. A színház olyan kiállí­tást akar adni ennek a bemutatónak, amilyen még nem volt Budapesten. Majd meglátjuk. Felújítják a „Szép Helénd“-t Zúgón István átdolgozásá­ban. De van a színház fiókjában több olyan nagyoperett, amelynek mindegyi­kétől sikert várnak. V Vígszínház és Pesti Színház jövőévi szfzónjáről próbáltunk beszél­getni Jób Dániellel. Próbálkozásunk ke­vés sikarre) járt, mert úgy látszik a kát színház még nem dolgozta Ü őszi prog­ramját és készületlenül vágnak maki a szeaónnfflfc. Sroó van orról, hogy a Víg­színház a bókotárgyalások befejezése után visszaköltözik saját otthonába. EgyébkóD.t pénteken a „Ncbántsrirág" reprlzével próbálnak a kasszán javítani. Sokat várnak az operett oímszeraplőjé­­tői, Németh Marikától, ákinak «a. lesz első fellépés®. — A Pesti Színház szep­tember első napjaiban Hunyadi Sándor Jfjovagias ügy" című darabjának reprí­­zével nyit. Mikor a további tárvtócrői érdeklődtünk, Jób igazgató sürgősen búcsúzott — niueaonok további tervek. A hifivé«« Színházban Várkonyí Zoltán lázaaan dolgozik. Nagy programmal akarják megrodiamoami az új szezont. Céljuk — mint mondja — jó irodalmat és jó darabot adni Első darabjuk Tolnai Klárival a főszerepben Annouil: Euriáikéje. Utána Giraudoux „Trójában nem lesz háború“, majd Salacrou: Négykezes ét Coward: „Vidám kísértet", végiül Sherwood: „Nincs vissza­térés“ eímfi elsővouatbeli darabjai kerül­nék sorra. De a program sokkal bővebb. Szerepel egy Csehov és egy Oalderon darab, továbbá az Otelló, Jávor Pállal a oimszereipban, de nem maradnak ti a magyar szerzők sem a műsortervekből, mert bemutatják Illés Endre, Thursó Gábor, Szenes Piroska ee Bniödy János egy-Agy darabját ás. A MeAgyaat^y Síirtát Bewstzky; „Bőrcsögkisasszony" című zenée vígjútékávaii kezdi szezonját, me­lyet a „H2-CS gyors“ cimö román víg­játék követ, amihez Márkus Alfréd irt seméí. A kis seéuház scan akar elma­radni a nagyok mellett e ezért tervbe vette egy kteHsaiíkus eperre at felújítását. Valléc: „Tiszt urak « zárdában“ című opegettjórfa van szó, ireSyben Tnray Idát, Fejes Terit, Kiss Manyik Feleki KamilM és Biiiesá Tivadart akarja az eftsó vonalba áüliani a színház. » ■!­­Jocrftrt folytatott harcban. A Belvárosi Ssínháa legköralebbi programjáról Bárdos Ar­túrt kérdeztük meg. Tervek vannak, csak az időrendi sorrend nincs még megáJkipibva. Bemutatóra került a Borneo és Julia, a Wolpone Franz Wer-, fei posthumue műve, a „Jakobovszki és az ezredes“ és Bate.»» Bétáusik egy nagy s'kert ígérő darabja, melynek még nincs című. A.* őszi szeeón saepteniäyar elején kezdődik. Szerződboílési tárgyalások nimosoncsk, mert a színház kitűnő mű­vészgárdája — mondja a* igazgató — nem teszi szükségessé, hogy vendégek­kel biztosítsák a sikert. X. J. Nemzetközi Filmünnepély kezdődik augusztus 22-én Locarnóban. Az egyik nagyszálloda parkjában, szabadtéri szín­padon vettük Is a legkitűnőbb nemzet­közi filmeket. Bemutatásra kerül az Andre Gide regénye alapján készült „La Symphonie Pastorale“ és o szépség és a vadállat“ című film, amelyet Jean Cocteau rendezett. ér A Béke ftetnhäjßwm tajfklen jáZaxottáú 25-ször Nóti Károly éa Marinns Alfréd „Vacsora Budán“ című nagysikerű dal­­játékát. Dayka Margit, Bordy Bella, Nagy István, Peti Sándor, Sziklai Sze­réna és Kővári Gyula játsszák, a fő­szerepeket. A párizsi Sarah Herhardt Színház fel­újította a Volpone-t, a Montparnasse Színház pedig a Makrancos hölgyet. ♦ Huszonkét érni ezelőtt 4ŰÖ előadást ért meg Feld Mátyás „Mindenki kész“ oimű énekes bohózata. A szerző moderni­zálta a darabot és rövidesen újra szí nr* kerül Ábrahám Pál, Brodszky Miklós és Lajtai Lajos muzsikájával, Harmat lm re, Holtai Jenő, Szenes Andor és Xellér Dezső verseivé!. * „Noé bárkája“ címen, Préveit rende­zésében megkezdték Párizsban annak a filmnek forgatását, amelynek párbeszé­deit Pierre Laroche irta. * A dorogi búnyásr.iíjúf ág által ren­dezett szabadtéri előadást — melyen a többi között Rákosi Mátyás miai.vztor­­ehiökhely sites ia résztvett " a nagy .sikerrel való teflmtettel angiisattw hó 20-án, Szent István napjára megismét­lik. Augusztus 20-áai filléres vonatot in­dít a MÁV a dorogi szabadtéri elő­adásra. * A Nebántsvirág vígszínházt felújítá­sának egyik érdekessége, hogy az örök­szép operettet Európában most egyidejű­leg három helyen játsszák. Párizsiján most készülnek u iiáOO, Moszkvába:', az 1000-ik előadásra. A Vígszínház a Nebántsviróg előadásaira szerződtette hangversenymesternek Garat Györgyöt, az Operaház első hangversenymesterét. * Az WM ik évi Goncourt-díjat, amelyet egy fogságot szenvedeti írónak szántak, most egy háborúban születeti mit Íróid­nak ítélték óén. Fi uiteit Amirriere, fró és újságíró, aki WíO-töl tfil-ig német hadifogságban sínylődött, nyerte el „Grande* Vacastees" cmtű művével. * Brdéisri Mihály kapto meg újra a Jó­zsefvárosi Színházat. Ügyes ember. * A párizsi Szépművészeti Akadémia nagydíját, a Prix de Rome-ot, Joseph Fabrihart nyerte el. A második dijat Martine Charon és Bobért Bmahuse kapta. * Egyswtrre négy fiatal a*inéiwnö»k férjét, vőlegényét vagy vőüegényjelölt­­jét „találták tei-ihe“ a* utótabi időben foganatosított rendőri intézkedések. A férjek, vőlegényei;, illetve vőlegény­­jelöltei különböző közigazgatási intéz­ményeknél várjak o szabadulást. A színésznők a pesti Broadway színházai között oszlanak meg. * Az „Életfogytiglan", Rács György drá­mája az ősszel Béésbep is stinrekerül. A német átdolgozás Ágostdix Gerty mun­kája. • íívaduyttóuiaik Wi'fíűmetz „Fi£i~ című darabját Mándókszik líilújttani a Vig­­szíuház. A két főszerep eljátezáeára a BuLaretviboa tortóakodó Bársony Rózsi­­vai és Dóue» Oszkárral levelez az igaz­gatóság. Az „Ady Kör“ megkezdte országos hangversenysorozatát A Szociáldemokrata Párt meghívá­sára, augusztus S, 9. 1(1 és 11-i-i Ka­posvárott, Pécsett te lgal nagyközség­ben rendezte meg az .Ady Kör“ orszá­gos hangverseffiykörútjinak cdső soro­zatát. A művészegyüttes részére a MAY igazgatósága külön autóbuszt bocsátott rcudrilkczósre, melyer n követktoő mű­vészek utesták az ogycsülettdl: Nagy Izabella, Mate Jolán, Tiszai Magda, Cserfalvi Eliz, Adám Éva, Csikós Esz­ter, Csüngi László* Kántor Béta, Koréh Endre. Mindszenti István, Szántó Gyula és Tubi Ervin. A műsor számait Bankó AladiSr longoramifivéaz kísérte. Harc Guadalcanaléri Keleti Lili zongoraművésznő Csaj­kovfezíky B-raoll versenyét játssna lS-án, vasárnap 6.15-kor a rádióban. ♦ A salzburgi ünnepi játékuk alkalmá­ból „Salzburgi ünnepi játékok 1916“ fel­írással az osztrák posta külön bélyeg­­sorozatot bocsátott ki. * Színószbál lesz auguszm-» U , szom­baton este 9 órai kezdőitől a Széchenyi strandfürdő terii leién, ainely-c-n a fő­város legkitűnőbb művészei lépnek fel-1 A Fórum Fünuttínhá* »ngusztos lü-ón dél­előtt tartott* a „Guadalcanal“ diszbenmta­­tőját. Az ameriU*l filmgyártódnak • klasz- K7.Il.-ns altot ál. <i dokumcut-aim, «melynek meséjébe Illeszt ették se eredeti felvétele­ket, s lervudabb «meritel Japán dxsuugel­­hr»reokbél. * bare Onafíale-aiiálért. A flhn órdekeEM'íce ae eddig iné^ nean látott d3»unüretk6pck nrrroxata. A áiflabemntAtán meffjelent a m&xynr kfl«* lárs»*ágrí elnök. Nagy Peren« mluisater­­elnök a kormány tagjalral. a Szövetséges Ellen 6r/ő IMkoítMg t*«Ml ói »* angot­­ameríkai misszió. | Az ismeretlen „közismert“ Mér megint későik. ÜJts ujekcrgclfk a régt btntornái, ami senkit nem érdeke! öt aminek felháborítóan lxiésteicn a hangja. Már megint a&emQnkbe szúrnak — Min tápokon, hiriapkomwttnlkékbcii, plakito kon — azok as éuiejyitő csuperlativnuok. amfekel a köJönféle színházi és hangver­­aenylroőik reklám-tollnokai tömjésezlk 3öírűl „atrakeíólkat“. Már megint olvas-, hatjuk, hogy a „kUflni“ éa „közismert" és „páratlan" és „soha Ilyen még nem volt“ művésznő és művész éneklés, szava­lás vagy táncolás eóijábái a közönség elé fog tolakodni, miért la nénuiljon el min den bírálat. Amiből az Is következik, hogy kötelező a viharos tapsorkán meg­rendezése. fgy a plakátok és a fizetett ujságközlemények. Később aztán kiderül, hogy a „kitűnő“ férfiú vagy nő még csak „elégség«s‘\«ek n* minősíthető, a „köz­­ismert“ műrészt legföljebb a színházi Iroda ismeri, a „páratlan“ viszont párat­lanul tehetségtelen. Egy azonban bizonyt», hogy dilettáns valunerfiségben és Ízlés teles reklámba® „soha Ilyen miig nem volt". Ezzel a reklámmal félre akarják vezetni a Jóhiszemű közönséget. Ügy spekulálnak, hogy - lia valakit kitűnőként harangoz­nak be — a hallgatóság nem mer rossz kritikát gyakorolni, attól félve, hogy hozzá nem értésben elmarasztalják. Ha valakiről, pláne azt Írják, hogy köz­ismert: a laikusok szégyelnl fosrják, hogy az Illetőről eddig egy árva szót sem hal­lottak és azt saját tájékozatlanságuk rovására Írják. A párái la® jelző ptidíg annyira tejbekóllnt, begy éta nélkül tap­solni fognak a legközepcsehb produkció láttára, vagy hallatára. A közönséggel azonban nem lebet bün­tetlenül Ilyen csalafinta Játékot rí ml. A közönség kellően értékelni tudja, amit művészet címén tálalnak elébe. A közönség, amely megbecsüli a forintot, szlgot a és hozzáértő bírálattal figyeli azt a produk­ciót, «.minek élvezéséért forinttal illetett. Lelkesedik a valóságos értékekért, de ha félrevezetik és becsapják: másotiter-nr már nem tűri ezt éa a megérdemelt Jelzőknek sem fog hitelt adui Azok tehát, akik meet Indulnak művíori pályáinkon: Intsék le ezt az Ízléstelen azuperlativnsz-orgiát. Érjék be az ntélagoe sikerrel. A közösség szfúnentartjs az új művészi értékeket K»ránghatnak a. rek lámtromblták, nekik és rajtuk nem lebet segíteni. Van egy klssazikns mondás, amely sasrtni „a te könyvednek nem dvasérz, hanem Apollóra (assz: Ihletre) van nr.fik«ése". Ami ebben az erőiben azt Jelenti, hogy a leghongosmbb és légiidéit* lenebb reklám sem hMzu.tl. tunlker a teheteégtelenoég Jelenik meg a rivaldafény ben. vagy a pódiumon. Grdódy Elrt Tisztdzatlan a főváros és a Belvárosi Színház Viszonya A főváros első foriiviikSXteégvútéee most kőszült el és azt póntöken és szotnr Itetou tárgynljú a pénzügyi bizottság, a jövő héten pedig a főváros közgyűlÁse elé kerül. A költséírvetésbeu ecirj'Aüan szerepolnók a uagyiizoiiiek, kiaüzemek. ■a részvénytársaságok, csak a Belvárosi Színházat nem találjuk a tóvárosi üze­mek között, halott ezt a műiuté-zeiet még a mtilt évben megvásárolta a f&váro*. Szóval, a községított Belvárosi Színház nem szerepel a fővárosi üzemek között, mi.nöia a fővároa voxetőség« nőm váí­­láhva höaőSBéyet a Bárdos Arhcr igazga­tása alatt működő színházzal. A főváros költeégvótése azonban egé­szen mégsem feledkezik meg « Petőfi Sándor-ueeai szí n házról, mert a 164. oi­­daíen kiderül, hogy a Betrárosi Sztnhú. segélyezésére ötvenezer forintot irányoz­­tafí. elő. %gy színház szabvencionálásáni nem «ok ötvenener forint, meirt hiszen ez az összeg 12 hónapra elosztva, alig jelent többet havi négyezer forintnál. A főváros azonban mégsem ajándékoz­hat ötvenezer for-iaí-tot a Belvárosi Sr.i-n­­házniiJí, amelynek vezotösége még arra nem mébtatto a városháza illetékes ügy­osztályát, mint fölötte« hatóságát, hegy n szerződtetett tagok listáját bemutassa, hogy a jövő évi munkaprogramját is mertesse. Érthetetlen, hogyha a Belvárosi Szín­ház u főváros egyik üzeme, akkor mér! kap eznbvenoiót, ha pedig áltálnak isme retten bkokból már nem tartozik a fő­város űzompl közé, altikor viszont márt támogatják, bármilyen jelentéktelen összeggel ifi. Gyen címen 33 össze« buck­­pesli színigazgatóik — akik deficittel dolgoznak —, anyagi támogatást kérhet­nek a fővárostól. Abban az esetben, ha mégis kiderül, hogy a Belvárosi Színház szerződésileg a főváros tulajdonát képezi, akkor viszont mért nines beleszólása á színház ügyvitelébe a jogos tulajdonos­nak, a fővárosnak? F. T. — Eljegyzés. Eötvös Magda én Várnai Péter jegyesek. (Minden külön értesítés helyett.) i V 1 A

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék