Kossuth Népe, 1947. április-június (3. évfolyam, 18-35. szám)

1947-06-06 / 31. szám

Mi igaz a Ferencváros körül? Mindent őszintén elmond Nádas elnök ! ÉnjeEkes i^yo^illet a lYamnováros! Se­­' melyik lula im­áiyik­ sportegyesületnek n­eincsene­k olyan Állandó, követikezetes, majd hogy nem ^me^i’dffZlött“ rajongói, mint neki. Kitartana­k az egyesület mel­lett tűzön-vizán át, ha egy-egy vereség után neki út húsúinak, neon hagyják el a zászlót és azután a leg­kisebb győze­lem is eltegtemlő nekik, hogy újra ön­­bizalommal teljenek el és ismét rozsás­­i­nak t­ü­ti­k a jövőjüket. A ^Kossuth Népe“ mindig a®*rotetett, ■őt megkülömböz­te­tett figyelemmel fog­­lalkozott ügyeivel. Talán, mert több­­ször akadt zavar az egyedüttek­ben, mint más sportklubban, többet is írtunk ró­la, mint másokról. Nyilván, ennek a figyel­­mnődörg­einknek a félreértése ny­om­án kaptuk azután nemrég a hírt, hogy az WC vezetősége neheztel reánk. Már ez is elegendő ok lenzin arra, hogy felkeressük az egyesület legilleté­­kesebb vezetőjét, az elnököt, akinek tö­­­kélet­esen korrekt, becsületes ,p úriem­beri mivoltát mindenki elismeri. De nem ezért határoztuk el, hogy vére­­znenyalásra igyekezzünk bírni Nádas Adolf életeit. Az elmúlt heteikben olyan f ok történt, annyit beszéltek a Ferencvárosról, hogy az időszerű kér­dések tisztázása végett szükségesnek tartottak bizalmas beszélgetést foly­tatni az elmökkel, annál is inkább, mert nemcsak hatalmas tábora vár bizonyos pontokra illetékes választ, hanem a kívülálló sportemberek nagy tömege is. Felkerestük Nádas Adolf elnököt s először is a következő kérdést tettük fel:— A Ferenciváros legnagyobb gondja. A közönség megítélése szerint, ma a pályaügy. Milyen intézkedéseket tesz­nek és mit vár­nak a pályájuk rendbe­hozatala, kiépítése, esetleg áttelepítése ügyében! — Vívóban a polágadsm­ a főgoadnust. Ez a pálya 16 éve áll fenni Ez alatt bizony az idő megvivelte. A stabilizá­lástól a tribünből esetig 150­09 forintot holt ki­unk javításokra a magunk pen­géből, holott a pálya a fővárosé. A mos­tani hmredbb ja­vítás­ok is 50.606 forintba kerülnek. Az A- és B-tranin, valamint tk három­millabalyi tribün megerősítése újabb 150.000 forint terhet jelent. Vég­leges megoldás csak az új pálya lehet. Az erre vonatkozó tervek készen van­nak, amint megkapjuk az engedélyt, a nagy tribün mögött, a Zita-telepen hozzáfeezdüek új pályánk felépítéséh­ez. A tillajutunkát még ebben az évben el akarják végezni. A mexikói tóra _ A következő ügy, amiről sokat be­szélnek, az amerikai ügy. Igaz-e, hogy TOGyhívásnyc van Közép-Amerikába, mi­kor mennének, kikkel! — A mexikói utunk kése. •z MLSz-be már be is nyújtottuk a szerződést lega- 1.-i,ú 1 végett. Húsz ember utazik, 17 játékos és három kísérő. Minthogy saját gárdánkban nincs elegendő csatár, két vagy három játékost más egyesületből fognink kölcsönkérni, olyanoktól, akik nincsenek érdekelve az Elektromos esti Kupa-tornájában amely az amerikai úttal tudvalevőleg egy időpontban lesz. Bár az elnök nem mondott neveket, Az az érzésünk, hogy a csepeli csatá­rokról, vagy a Mateosz-játékosokról le­het szó.­­ Az a hír terjedt ki, hogy a tulaj­doni épper az Orth György által létre­hozott és eredetileg az MTK részére le­kötött út volna, amelyet Fodor Henrik úr adott át a Ferencvárosnak, amikor megneheztelt régi egyesületére. — Szó sínen róla! Nádas elnök nagy csomó levelei ▼esz elő, megmutatja szerződéseiket. Hatalmas iratcsomóban előkerülnek a tárgyalás részletei. Kitűnik ezekből hogy még tavaly novemberben kezdtek tárgyalni, s az összeköttetést egyik ve­zetőségi tagjuk, Ber­ke József úr terem­tette meg, aki éveken át kint élt Mexi­­cóban, s most is ő fogja vezetni a csa­patot. A Deák—Sárosi—Mike „úgy“ — A csapat kiépítéséről is sok hot torjául el. Mi igaz au­tós, hogy sőt ki­tűnő osztrák játékos leigazoltatásár­ól tárgy­altunk! — tesszük fel a hordást. — Erre egy szóval válaszolnátok: kacsa! — És mi igaz Kubáik visszajövete­léről ! — Ha Kubala akarja, szívesen vissz a­­vusszot­, ne csak akkor, ha a Brut.­­s­uva szabályosan kiadjál Mas, Bozeony­-van játszó fiúról szó sem volt. — Igaz-e, hogy 60.000 forntot ígértek a Szettlőrincnen, ha átengedi Diákot, sőt a SAAC-ot állandóan odavenne ele­­merközesr­e, ami ujai/o 50—uiu.UVO forin­tot jelentene a pestkői nyéküknek. — A SZAC-al az a megállapodna­unk: ha Deák távozik tolük, elsősorban ne­künk ajánlják fel. Összegszerűségről még szó sem vol. Ily értelemben meg nem ie targyalmuk.. zagyét mondhatoa: t­úszunkat nem fogjuk Utckinyeres iteni, csak barátságos utón történhet meg Deák kindest­­éjei Sárosi György dr-ról állandóan a legküü­nbözőbb hírek terjedtek el. Egye­sek szerint Pozsonyba távoz,­ egy vagy két esztendőre, mások szerint átteszi a Buszkárt—Brúro spp. igazgatói tisztsé­­got, sőt esetleg játszana is még a villa­mos—csapa­tban, — bár ősi dr addig játszik, amíg akar. És amíg játszi... nem fog más trikót felhúzni, csak a zöld-f­ehér FTC-trikót. Ebben biztos vagyok.­­ igaz-e, hogy Upav­­asm játszatja többé Mikéit a igaz-e, hogy ennek kö­vetkeztében az egyesület azon gondol­kodik, hogy Ak­ikét átengedi valamelyik tarsegy csille tock, amely esetleg jobban tud boldogulni a nehezen kezelhető ikrekkel. . . Mikével egy évig én is komolyan foglalkoztam, sajnos, eredménytelenül. Azután Hagy László, a ftaballszakosz­­tályi elnök­ünk mondta, hogy majd ő körbeveszi, de fél év után „feladta“. Apata meg csak pár hete van, nálunk, eddig még ő sem nagy­on bírt ezzel a fenegyerekkel, de a reménnyel még nera nagy­­­unk fel! Még adunk egy rö­­videbb időt, hogy jobb belátásra térjön. Ha nem tör­t be, term­észet­esen nem játszik többet az első csapatban! A professzionatizmusról — Végül még egy kérdés­, elnök úr. Az utóbbi idők eseményei milyen meg­gondolásra késztették a professzionaliz­mussal szembeni . Csak megerősítettek régebbi véle­ményemben. A profizmus bevezetése az egyetlen tisztességes és erkölcsös meg­oldás. Kár hozzáfűzni egy szó magya­rázatot is. Egyet azonban még mond­hatok: soha olyan alacsony nívón nem állott a magyar labdarúgás, mint ma, ebben a felemás amatőr világban! Már össze azért is véget kellene vetni ennek a rendszernek. Ezzel véget is ért érdekes beszélge­tésünk Nádas elnökkel. Csak még olva­sóink megnyugtatására eláruljuk, hogy az olimpiai játékok lezajlása után — tu­domásunk szerint — maga az MLSz is radikális kézzel belenyúl ebbe a mai álamatőr dzsungelba és ha addig nem is fog változtatni, 1948 őszén be fogja vezetni a normális és tisztességes hiva­tásos­ rendszert! Ucsió László MARGARET O'BRIEN, as áj SHIRLEY TEMPLE gyönyörű filmje Mindenki muzsikája Mától: ELIT TINÓDI A jugoszláv-magyarról beszél a szövetségi kapitány A Budapest—B­el­gr­ád mérkőzés csapat­összeállítása után beszéltünk Gallowich Tibor szövetségi kapitánnyal és meg­említettük kifogásainkat a formánkívül­i Rudasnak és Zsengellérnek a balszélre való beállításával a kapcsontban. — Több szakemberrel együtt hetekig kerestem a megoldást a balszélső poszt­jai illetőleg, de a mai balszélsőhiányban Zs­­uff­estérnél nem láttam jobb meg­oldást. Fürjessel nem válthattam fel a félidőben, mivel a szélső délelőtt baj­noki mérkőzést játszott. (Erre miért adott engedélyt, a kapitányi) Ha pedig nem állíthatta be, akkor miért rendelte ki tartaléknak a Rudasnál valami baj van, talán a játékrendszer az, ami sokat ártott Feri egészségi állapotának. A Jugoszlávia ellen Belgrádban pá­lyára lépő magyar válogatott összeállí­­tását die,­ileg a következőket mondotta a szövetségi kapitány: — A csapat gerince változatlan ma­rad. Ha Rudast elejteném, úgy Kis­­péter jöhet szásunhába, de ** etuM kény­szerme­goldás. Az előkészületek a bal szélső­ ker­esés jegyében fognak len zajlani. F.n és megfigyelőim különösen Vezér, Bogdán, Patkóié és a győri Deák formáját figyeljük Remélem, — fejezte be nyilatkozatát Ga­lovich — sikerül a megfelelőbb összeállt árt megtalálnom. A­UTÓ «OV» M­ikádé Tévés körút 7 Telefon: »11­862. Műhely garage Kálvária tér ~ Benzin és Diesel motor autófilm bemutatás Vizsga személy . teher- és motorkerék páron Egyéni tanfolyamok Vidékieknek bentlakás RÉSZLETFIZETÉS Kérjen tájékoztatót Kerber autó-. Diesel motorkerék­pár. könyvek utánvéttel la­ffk­. Béhási Tibor és dr. Haraszthy Vince ny. rendőralezredesek magánnyomozó Irodája. Megfigyel! Nyempal Informál! Bp. VII. Erzsébet körút 17. III. em. 14. Telefon: 222-882 Csopaki vízparti, 2 szobás, zárt veromlás, konyhás villa csekély helyreállításért 500 négyszögöles termő gyümölcsössel bérbeadó megbeszélés szerint, Dr Vajda, Vili, Beniczky ncca 1, I. 1. Most vásároljon! A világ legjobb zongoráiból. Hihetetlen olcsón, válogathat, részletre la. (Süd) Erzsébet körút 10 Barcsa­y­a cos sarok. K­ölcsö­n - zongorá­k legolcsóbban. Hirdessen a Kossi Kossuth Népe megjelenik mimien vasárnap és ünnepnap este.­­ Felelő® szerkesztő: Felkai Ferenc. — Felelős kiadó: Fenyves Jenő. cég és kiadóhivatal: Vili, Conti 11­4. — A szer­kesztőség és kiadóhivatal telefonszámai: 137 5­61 137 562, 137-563, 137 564, 137-565. Kéziratokat nem — Sze­rkez*Hk őrzsiak meg AZ MTK oroszországi vízlabdatúrája Ügyében még nincs végleges döntés. A kékfehérek e héten akarnak elutazni A HÉT VÉGE igen gazdag úszómű­­so­rt ígér. Szombaton Újpesten lesz igen érdekes vízilabdas­érkezésekkel kiegé­szített verseny, míg vasárnap a Ke­mény­ rendez versenyt a szigeten. Esemény Úszósportbban: Székely Éva és Novák Éva békét kötöttek Az idei úszószezon egyik állandó ese­ménye lesz két nagyszerű formában lévő hölgy úszónk, Székely Éva és Novák Éva szereplése. Tavaly idegölő küzdel­met vívtak egymás ellen a mellúszás­ban. Legtöbbször Novák győzött, a baj­nokságot azonban 100-on, 200-on is Szé­kely szerezte meg. Most úgy látszik, belátták, hogy meddő dolog egymás ellen harcolniuk, mikor külön-külön, egymással nem konfeutrálva,­­etikai több sikert arathatnak. Bizonyára ez is egyik oka volt annak, hogy Székely az idén áttért a gyors­­úszásra és ott fényesen megállta a he­lyét. Így aztán a nagy ellenfelek kibé­kültek és most már arra vigyáznak, hogy a másik ne szerepeljen túl sok­szor jól. Az idén eddig Székely hat, Novák pedig egy rekordot úszott. Szé­kelynek azonban előnye van, mert gyor­son sokkal több táv áll rendelkezésére. No de beszéljenek ők maguk. — Húsz éves vagyok és gyógysze­résznek készülök — mondja Székely. — Úgy érzem, az idén értem el eddigi legnagyobb formámat, amit remélhe­tőleg ki is tudok majd használni. Sok alkalmam lesz majd rá, hiszen a pá­rizsi főiskolai világbajnokságon és a montecarlói Európa-bajnokságon a viág legjobbjaival kerülök majd ezembe. Az úszótudósok szerint hosszú­távon az eredmények alapján a har­madik vagyok Európában. Novák azért ne bízza el magát, fogok én néha a jövőben is pillangóim! Novák Évától viszont megtudjuk, hogy 17 éves és gimnáziumba jár még. — Nekem sokkal nehezebb dolgom van, mint Székelynek — mondja —, mert nővéremnek, Honkának már „nagy“ neve van a családban- Nekem elsősorban az ő nevét kell túlszárnyal­nom. Most végre elérkezett az az idő, amikor meg van a reményenk arra, hogy végre többé­re a „kis“ Novák legyek. Felszedtem néhány kilót, meg­erősödtem és úgy hiszem, fogok még néhány rekordot úszni Csütörtöki lóversenyeredmények I. Futam: 1. Fruzsina (4) Papadopoulos, 2. Pityó (4,10 réti) Félix, 3. Fóti-lány (4) Kolonics. Key hossz, két hossz. Tot.: 10,53, 16, 10, 14. Bef.: 123, 315. II. futam: 1. Gerle (3) Legendi, 3. Vad­virág (IV.) Polgár, 3. Major II. (2) Vigh. Két és fél hossz, öt hossz. Tot.: 10,25, 10, 10, 10. Bef.: 31, 49. III. futam: 1. Mene (4,10 reá), 1. Gazsi (6), 3. I­u­mi­re II. (4). Hat hossz, öt hossz. B­eszélik... NEGYVENEZER FORINTBA került a válogatott mérkőzés a szövetségnek. Ez bizony hal­aiman összen. Igaz, hogy közrejátszott a belgrádi csapat néhány testána­k korai tttartózkodása, illetve az, hogy az MLSZ­-nek kellett vállalnia a Partizán­ Budapesten maradt játé­kosainak költségeit egész hétre. Pedsig ez vol­t az a mérkőzés, amelytől az MLSZ a mérleg jobbrafordulását várta és ki­adása fedezését egész az őszi bolgár­­magyarig.­­ A LEGNÉPSZERŰBB CSAPAT kitűnő új edzője nem riad vissza a leszemélye­­sebb rendcsinálástól sem. A hírek Ma­rius az újabban néha primadonna-akorfr. két felvevő válogatott játékosa meggyő­zésére kászü­l. Először természetesen ér­­vekkel. Ha így nem megy. • Csapásból való kihagyással! Ez lenne az év leg­­nagyobb meglepetése a futballban. A SIMON GYÖRGYÖT és LAKAT tanár urat vasárnap délelőtt az egyik II. osz­­tá­lú mérkőzésen lehetett lázad Játéko*­­nezőben. Ónak nem sa ismert IL ha­­tályú hátvéddel akar árust lead * Fwreo*­­vároal ...X A NAGT CSAPATOK syflk tSteiXén* közett közös erősítőül típjs ez Modal csapat jobbösszekötője. Aa liléié játé­kost szint® valamennyi komoly fcapat­­tal hírbe hozták, de még mindig kétsé­ges, hogy egyáltalán elh­agyja-e Óbudát. T­gy bizonyos: a pünkösdi ünnepek alatt az illető az egyik amatőr­ válogatottban szerepelt, olyan rosszul, mintha már a legtöbbet ígérő nagycsapatban játszanál X ÚJ TRÉNERT körés a jövő idényra a Haladás. Ha Magyarországon nem talál megfelelőt, akkor Lengyelország­ból hoz magának a nyári, lengyelor­szági túra után.­­ AZ EGÉSZ MAGYAR úszó társadalom feszült figyelemmel kíséri a hét elején Párizsba utazott Kádast, aki a francia rányval fogja vasárnap 199 m gyorson felvenni a versenyt világíosság Nyomda Bt Budapest VILL ConlU­nce»­L Felelős nyomdavezető: Eper­ István,

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék