Kossuth Népe, 1947. április-június (3. évfolyam, 18-35. szám)

1947-06-06 / 31. szám

A Times a Szociáldemokrata Párt előretörését jósolja a választásokon A londoni Times bécsi tudósítójá­nak érdekes cikkét közli a magyar Szociáldemokrata Párt által kilá­tásba helyezett magyarországi vá­lasztásokról.­­A lap idézi a Népszava egyik ve­zércikkének megállapítását, amely szerint lehetetlen Magyarországon demokratikus kormányt vezetni a Kisgazdapárttal való koalíció nél­kül, amely jelentékeny paraszti tö­meget képvisel. A Times szerint ma még nem lehet megítélni, mit ered­ményeznek a választások, de a Nép­szava idézett cikke azt mutatja, hogy a baloldal szeretné, ha a Kis­gazdapárt demokratikus paraszt­jai különválnának a középosz­tály és az úri bürokrácia bizony­­talan gyászolóitól. A Times ezután m­egállapítja, hogy 1915 óta a magyar nép bi­zalma fokozódott az új rezsim után, különösen a stabilizáció, földreform és általában az újjáépítés sikerének jóvoltából. Ha a jónak ígérkező ara­tás jól is sikerül, emelkedik az élet­színvonal és az őszi választásokon a szocia­listák több szavazatot kaphat­nak. Valószínű, kevesebb, de koalíció­­sabb szellemű kisgazdapárti kép­viselő kerül be a parlamentbe — fejezi be tudósítását a lap — és új kormánykoalíciót lehet létrehozni szociáldemokrata vezetéssel. A brit kereskedelmi küldöttség megál­lapodott a magyar kormánnyal London, június 5. A brit közellátásü­gyi miniszté­rium küldöttsége hazaérkezett Ma­gyarországról, ahol a helyszínen ta­nulmányozta a magyar kiviteli le­hetőségeket. A küldöttség elvi megállapodásra jutott a magyar kormánnyal. A tár­gyalásokat Londonban folytatják, mihelyt a magyarországi előzetes­­terméseredményeket megállapítják. k valorizált al­ópengő Mi és félszer annyit ér, mint a tértarany Vas Zoltán magyarázata az adópengőbetétek valorizációjához Ismeretes, hogy a kormány valo­rizálja az adópengőbetéteket, ameny­­nyiben azokat 1946 április 18-ika előtt helyezték el a bankban és április 18-tól július 27-ig állandó betétként benthagytá­k. A Kossuth Népe munkatársa megkérte Vas Zoltán államtitkárt, hogy nyilatkozzék a valorizációról. V­as államtitkár a következőket mondta: — Amikor 1946 áprilisában a kor­mány látta, hogy az emberek a ke­zükbe került pénzt már nem tudják számokkal kifejezni és a dolgozók keserves keresete percről-percre el­értéktelenedik, bevezette az adó­­pengőbetéteket. Sajnos azonban, ezt az intézkedést is kihasználták a spekulánsok: egyik nap töraranyat vettek, más­nap adópengőért eladták és a pénzt betették a bankba, majd kivették és élől­ől kezdték az egészet.­­ A kormány akkor ígéretet tett arra, hogy az adópengőbetéttulajdo­nosok nem járnak rosszul és ezt az ígéretét be is tartotta. Jellemző erre, hogy a betevők mennyivel jobban jártak az adópengővel, mint a tört­­arannyal. Ha az infláció alatti aranyárat a mai aranyárral összehasonlít­­juk. 10.900 adópengőért csak 20 fillért kellene kapni, az adó­pengőbetétek 19000 pengőjéért viszont 50 fillért utalunk ki.­­ Amint a valorizációs rendelet életbe lép, a betétkönyvet kiállító pénzintézet nyomban kifizeti a valo­rizált összeget. A kormány azonban nagyon szívesen látná, ha a betevők a pénzt forintértékben továbbra is a bankban hagynák, mert a kisbeté­­tek igen fontosak az államháztartás szempontjából. Erre vonatkozólag azonban semmiféle megkötést nem alkalmazunk. Vándor Dénes Jávor Púi TÜássiUit ars'cü fiira e Danko Pisla Városi Színház Gyilkolt a villanyrasaló A Tábornok évea 18. sz. alatt lakó Csonka Lajos postaaltiszt szombat éjjel villanyvasalótól áramütés következtében meghalt. Csonka Lajosné elmondta, hogy este 10 óra tájban a konyhában vasalt férje, de a vas nem működött rendesen. Férje meg akarta igazítani a vasaló zsinór­ját, amikor valószínűleg áramütés érte, mert felkiáltott, elejtette a vasalót és elvágódott. Orvost hívtak, de az már nem tudott férjén segíteni. Az R-csoport, mint tűzoltóság A rendőrség R csoportjának egyik osz­taga csütörtökön virradóra ellenőrző kör­útja során arra lett figyelmes, hogy a Múzeum körút 41. számú házban levő Papp István-féf© cukrászü­zletből láng­nyelvek csapnak elő. A csoport tagjai egy udvari ajtón át behatoltak a cuk­­rászüzletbe, ahol akkor már nagy láng­gal égett a fagylaltkimérőpult. A detek­­tívek eloltották a tüzet és megállapítot­ták, hogy a fagylel­t­készítőgép elektro­motorja rövidzárlat következtében gyul­alt ki és a nagy melegben az erősen kih­ízzradt faasztal fellángolt. Az A-csoport egyébként további kör­útja során hat gyanús embert állított­­ elő a főkapitányságra. " M­i­h­á­l­yfi Ernő megnyitó beszéde a protestáns kultúrnapokon Csütörtök délelőtt kezdődtek meg a protestáns kultúrnapok, amelynek megnyitó ünnepségén Tildy Zoltán köztársasági elnö­köt Mihályfi Ernő miniszter képviselte. Mihályfi beszédet intézett az egybe­gyűltekhez és a többi között a kö­vetkezőket mondta: — Most új feladatokat kapnak az egyházak a nevelői és tanítói mun­kában. Segíteniök kell az új ma­gyar demok­ráciát, hogy a tudás eljuttassák a legszéle­sebb néprétegekh­ez is. Az egyház számára ez a törekvés természetesen nem új, de lehetősé­gét most teremtette meg először országunk történetében a demokrá­cia teljes győzelme.­­ E héten hallottuk egy refor­mátus nagygyűlés vallomását, hogy igent mondunk a magyar demokra­tikus fejlődésre, benne látjuk a nemzet minden rétegének szociális kiegyenlítődését, kiengesztelődését és boldogulását.“ Ebben a szellemben hívjuk együttes munkára az egyházakat, de tudjuk, hogy a Protestantismus nem tagadhatja meg a demokráciát, mert akkor önmagát tagadná meg. Új szovjet törvények a magántulajdon és az állami tulajdonok védelmére Moszkva, június 5. A Szovjet-Unió Legfelső Tanácsa csütörtökön két rendeletet adott ki a magán- és az állami tulajdonok védelmére. A magántulajdonok vé­delméről szóló rendelet 5—20 évig terjedő javító-munkatáborral bün­tet minden magántulajdon ellen el­követett cselekményt (lopást, stb.) aszerint, hogy azt egyedülálló sze­mély, vagy alkalmi, illetve szerve­zett cson­őrt követi el. Az állami tulajdonok védelméről szóló rendelet 7—25 évig terjedő ja­vítómunkatáborral bünteti az állami javak, kolhoz- vagy szövetkezeti va­gyonok bűnös eltékozlását, elsik­­kasztását. Megfelelő büntetéssel sújt­ják azt is, aki ilyen bűncselekmény­ről tud és nem tesz róla jelentést a hatóságoknak. („MTI­) Elhalaztották a négyhatalmi konferenciát az olasz gyarmatok ügyében London, június 5. (Reuter) Az eredeti elhatározás szerint e hét péntekjén kellett volna megnyílnia a négy nagyhatalom külügyminisz­terhelyettesei értekezletének az olasz gyarmatok jövőjéről. Az értekezle­tet elhalasztották s jól értesült körök­ben szerdán este megjegyezté­k, nem is valószínű, hogy július vége előtt sor kerül az értekezletre. (­MTI­­) Betörés előtt nem tanácsos berúgni Csütörökre virradóra a Podmaniczky utcában szolgálatot teljesítő egyik rendőr egy üzlethelyiség előtt a földön alvó em­berre lett figyelm­es. Az erősen horkoló férfi mellett két nagy bőrönd feküdt. A rendőr felébresztette az uconi hálószoba lakóját, akiről kiderült, hogy Gritz Fe­rencnek hívják, ügynök. A rendőr azután a bőrönd tartalma után érdeklődött, mire Gritz zavarba jött. Mikor a rendőr ki­nyitotta a bőröndöt, az egyikben három tucat vadonatúj férfiinget, a másikban egész sereg különböző női divatárut ta­lált. Gritz beismerte, hogy a bőröndök tartalma betörés útján került hozzá, de hogy hova tört be, azt nem tudta meg­mondani, mert előzőleg sokat ivott és részeg állapotban köveit© el tettét, őri­zetbe vették. Lapzártakor jelenti LONDON. A palesztinai vizsgálóbizottság a zsidó bevándorlási tilalom azonnali megszün­tetését javasolja. PARIZS: A párizskörnyéki pékek közgyűlésén elhatározták, hogy a vasárnap óta tartó sztrájkot megszüntetik és a pékmunká­­sok nyomban éjből munkába állnak. A párizsi és párizskörnyéki közüze­mek munkásainak 92 százaléka állást foglalt amellett, hogy 24 órára jelképes sztrájkot tartsanak és a sztrájkot az egész országra kiterjesszék. DERLIN: Wiles tábornok utódjaként Herbert tábornokot nevezték ki a berlini brit megszálló csapatok parancsnokának. A thüringiai­ tartománygyűlés határo­zatot fogadott el a bányavállalatok álla­mosításáról. BELGRÁD: Az United Press jelentése alapján közli a berlini rádió, hogy Venizelos görög miniszterelnökhelyettes nyilatko­zata szerint a görög kormányhadsereg­­nek kétszer olyan nagynak kellene len­nie, hogy ellent tudjon állni a szabad­ságharcosoknak. iooooooooooocoooooooqooooooooooooooooooooooooooocooq Hentes és mésxéros AlpaCCa^“11“ Irodabútorok iéaszekrények ev®e«Miék, székek, e8 hor! CR| pek­elyui- asztalok, sarkimért pultok Ős »Mátus fogasok olcsón olcsón olcsón ■ EXMER HEINER HEINER Király ucca 25 Király ucca 25 Király ucca 25 Telefon: 227-073 Telefon: 227-073 Telefon: 227-073 Fagylalt pultok Kerti ernyők, UilbRif óp mi Fagylalt adagoló kerti bútorok, llitu!t| Gy EjűZ Fagylalt kanál wamtrimw F*it.!*‘L»h',y h“ » A* vitele és eladása alpakából kaphatók HEINER HEINER HEINER KIRÁLY UCCA 25 KIRÁLY UCCA 25 KIRÁLY UCCA 25 Telefón: 227-073 Telefón: 227-073 Telefón: 227-073

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék