Közlekedés, 1950 (42. évfolyam, 1-26. szám)

1950-01-01 / 1. szám

VILÁG PROLETÁRJAI EGYESÜLJETEK! Az ötéves terv sikere érdekében szocialista munkában eltöltött eredményes és boldog ujesztendőt kívánunk olvasóinknak J XLIL ÉVFOLYAM l. SZÁM. 1950 január 1. Sztálin nevével törtük át ü Szilipari Oí'igzíI leiliizi SJvelsigfüsk felívása a termelés frontját9 SzflSisi Keiével indulunk hsrcha a világ szállítóipari dolgozóihoz és szakszervezeteihez ötéves tervünk diadaláért J^ecember 20-án, délután két órakor harcba indultak üze­meink dolgozói, a műszaki értelmi­séggel karöltve, hogy Sztálin elv­társ 70. születésnapjára minden eddiginél nagyobb teljesítménnyel mutassák meg forró szeretetüket. ragaszkodásukat, hálájukat népünk nagy barátja, a mi drága Sztálin elvtársunk iránt. Á harc diadallal végződött, mint­­áhogy diadallal végződött minden harc, amely ezt a nagyszerű nevet, a haladó emberiség vezérének nevét tűzte zászlójára. Ebben a harcban Üzemeinkben éppúgy, mint a kinti termelő üzemekben soha nem látott eredmények születtek. El lehet mon­dani, hogy a sztálini műszak új kor­szakot jelent a magyar ipari üze­mek, a vasúti és közlekedési < járó­­műjavító üzemek termelésében. A vasutasok, hajósok, közlekedési alka 1 m azott ak, gép j á rm üvezetők, szállítómunkások, szabadkikötői dol­gozók élenjárói: a sztahánovisták és élmunkások edd'gi eredményeiket messze túlszárnyalva, a technika új tartalékait tárták fel. Dolgozóink ezrei pedig valósággal elsöpörték a múltbeli eredményeket és azokat többszörösen felülmúlva, magasra lendítették a szocialista termelést az országban. JJolgozóink nagy győzelmének alapja az volt. hogy megfo­gadták a magyar nép forrón szere­tett vezérének, Rákosi elvtársunk­­aak tanítását, amikor az egyéni ver­senyzést tették a terv megvalósítá­sának, a termelés emelésének közép­pontjába. Erre a biztos alapra épült aztán az a kitűnő munka, amelynek Igazi hajtóereje a megindító hála érzése, a leírhatatlan szeretet dik­tálta szilárd eltökéltség volt: mél­tóan megünnepelni Sztálin elvtár­sunk születésnapját. A győzelem biztosításához felhasználták a szov­jet sztahánov'sták módszereit, tech­nikai újításait, nemkevésbé a szov­jet dolgozók szocialista versenyének formáit, a hős szovjet sztahanovista vasutasok tapasztalatait. Megkeres­ték az üzem szűk keresztmetszeteit, termelést gátló hibáit, a hiányossá­gokat, hogy ezáltal is elhárítsanak az útból minden akadályt, amely gátolná őket nagy és szent fogal­muk betartásánál. A sztálini műszak nagyszerű tel­jesítményei megmutatták, hogy a munka jó megszervezésével, győzni­­akarással, célunk ismeretével, mi­lyen eredményeket lehet elérni. A sztálini műszakon szerzett tapasz­talatok jelentős utasítással szolgál­nak ötéves tervünk sikeres elindítá­sához. Dolgozóink elhatározták: nem állnak meg az elért eredmé­nyeknél. Megrögzítik a sztálini ver­seny kitűnő eredményeit, annak izzó lendületét megőrzik és fokozzák. Valamenny:en tudják, hogy miért van erre szükség. Tudják, hogy a magyar népgazdaság első ötéves terve virágzó ipart, fejlett mezőgaz­daságot, korszerű közlekedést, szál­lítóipart teremt, amely emelkedő életszínvonalat, valamennyiünk bol­dog jövőjét biztosítja. Ezért van szükség arra, hogy eredményeinket megrögzítsük és ha lehet, tovább fokozzuk. dolgozók tízezrei, akik eddig még nem versenyeztek, most ízlelték meg először a versenyzés felemelő érzését, az eredményes, a jobban végzett munka örömét, is­merték fel azt, hogy a verseny je­lentős többkeresetet biztosít szá­mukra, s megállás nélkül folytain' akarják a versenyt Rájöttek a dol­gozóink arra is, hogy verseny nem a fizikai erők nagyobb kihasználá­sát jelenti, hanem döntő mértékben és hangsúlyozottan a technika el­sajátítását, a helyes munkamódsze­rek alkalmazását, a tapasztalatok felhasználását és elsősorban a szel­lemi képességek aktivizálását. Ez szükséges ahhoz, hogy a vasúti mű­helyekben, a közlekedési üzemekben lévő elavult gépeken a sztálini mű­szakban elért eredményeinket meg­tartani és továbbfokozni tudjuk Dolgozóinknak ilyen gépi berende­zések mel'ett, ilyen gyönyörű, töhb­­ezerszázalékos teljesítményt elérniük csak úgv lehetett hogy erejük mel­lett szívüket és agyukat is mozgó­sították. Az ötéves terv küszöbén sors­döntőén fontos, hogy dolgozóink po­litikai és szakmai továbbképzését fokozzuk. Fel kell keltenünk az ér­deklődést munkájuk elvi, tudomá­nyos és gyakorlati problémái iránt, hogy a szovjet sztahánovisták ma­gasabb síkú, fejlettebb módszereivel harcoljanak a termelés fejlesztése, a termelékenység emelése érdeké­ben. ^ közlekedés szervezett dolgozói látják hazánkban az állandó fejlődést, s öntudatosan készülnek arra, hogy az ötéves terv rájukeső tervrészletét győzelmesen befejez­zék. A megkezdett úton nem lehet megállni, hanem még nagyobb len­dülettel, a versenyt továbbfejlesztve, a mozgalmat kiszélesítve, tovább kell haladnunk. Tisztában vagyunk azzal, hogy a megnövekedett terme­lékenység, a fokozódó versenylendü­let hatalmas feladatokat ró a párt­ós szakszervezeti szerveinkre, a vál­lalatvezetőkre, a műszaki értelmi­ségre. Fel kell bontanunk a tervet a munkapadokig, s dolgozóink ke­zébe kell adnunk az ötéves terv in­dulásakor a tervkönvvecskét, hogy konkrét célokért indulhasson harcba a munka frontján. Megváltoznak a vezetés, a munkaszervezés feladatai. Hozzá kell segíteni sztahanovistáin­kat, hoov zavartalanul dolgozhassa­nak. Ebbet) nagv munka vár mű­szaki értelm’ségünkre. Tovább kel* erősítenünk üzemi b’zottságainkat. mfíhelvb'zottságainkat. hogv azokat a feladatokat, amelyeket az ötéves terv állít elénk, közös erővel, a ver­­aenv lendületének fokozásával, jobb és *"hb munkával megoldjuk. ín összemőködés, dolgozóink állhatatos, szívós mnnkalen­­dülete az ötéves tervet is győzelem­hez fogjas segíteni. A közlekedés 220 000 szervezett dolgozója vallja az Ujeszte^dő kü­szöbén: Sztálin nevével törtük át a termelés frontját, Sztálin nevével Indulunk harcba ötéves tervünk diadaláértj Kedves Szaktársak! Mi, a Nemzet­közi szak szervezeti szárazföldi és Jéglközleljedés dolgozói összejöttünk Í Bukarestben, hojfy a közlekedési és szállítómunkások szociális és gazda­sági helyzetét megtárgyaljuk és megvalósítsuk dolgozóink nemzet­közi szakmai egységét és hogy en­nek érdekében létrehozzuk a száll! óipari dolgozók egységes szerve, zetét. Különösen fontos e szervezet lét rehozása a jelenlegi feszüH nemzet­közi helyzetben, amikor a tőkések támadást indítottak a dolgozók jogai és szabadsága ellen és amikor a vi­lág kapitalistái az angol és ameri­kai imperialis'ák vezetésével új tá madószö vétségeket hoznak létre, hogy új világháborút robbantsa­nak Iá. Növekvő munkanélküliség, süly. 'yßdö életszínvonal, a munkafeltéte­lek állandó rosszabbodása, a hiányzó szociális biztosítás, a dolgozók jog fosztottsága, — ime, ez a dolgozók helyzete a tőkés országokban. TJj gazdasági válság közeleg a kapitalista országokban, s ennek terheit a munkásosztályra hárítják. \ múlt ősz óta az Amerikai Egye_ liilt Államokban az ipari termelés állandóan csökken 1919 júliusában n termelés alig 65 százaléka a há­borúban elért legmagasabb terme I'ósnek, ma pedig már 18 százalék­kal alacsonyabb, mint 1943 októbe­rében. Ilyen körülmények között a mun kásmozgalom harca mind nagyobb, méretű lasz a béke, a szervezkedési jog, a demokratikus szabadaágjo. gok megvédése, a munkabérek és munkafeltételek megjavítása, vala mint a szociális jogok biztosítása ér­iekében. Néhány hónapja tart már az angol /asutasok harca béremelésért, ame Ilyet a munka'empók lassításával I próbáinak elérni. I Szeptember hónapban kezdődött g az amerikai ,,Migsouri-Pacific’‘. § vasút mozdonyvezetőinek, fűtőinek fi ás műszerészeinek sztrájkja a túl. I munka megfizetéséért. I Ezév novemberében kezdődött I Athénben (Görögország) a városi I iZájlít ómunkások és a szállítmányo. I rágnál alkalmazott dolgozók mun | kabesziintetése az áralj rendkívüli I megnövekedése miatt. I 1919 november 25 én, Franeiaor. § zágban több, mint 600.030 vasutas í közúti- és légiközlekedési dolgozó I lépett 24 órás sztrájkba többmillió I különböző ipari dolgozóval együtt r jj bérek emelése és szabadságiéit jü' I biztosításáért. | A jelenlegi körülmények közö" 5 méginkább fom'os az egész vilá' I -szárazföldi- és légiközlekedésj do’ i gozólnak szoros együttműködés i életfontosságú érdekeik megvédés? | ás a béke megóvása céljából. | Ennek érdekében létesítettük r fi közúti, légiköz!ekedési munkást)’ 1 egységes nemzetközi gzakszerveze I ‘ét, mely magában foglalja úgy r | íemzetí, mint a helyi szervezeteké' 1 fajra, nemzetiségre, poii ikai nézetr vagy vallási meggyőződésre való tp ‘ántet nélkül. Az összes közlekedési (közúti ’égi) munkások szakgzerveze.'e’nek oguk von a nemzetközi unióba be épni függetlenül « tői, hogy orszá. I gos központjuk fagjn e vagy sem a | ‘Szakszervezeti Világszövetségnek. I A nemzetközi unió céljai a követ, í kezűk: l. A közűtt- és légiközáekedésí I dolgozók szakszerveze'einok egyesi l'ése fajra, nemzetiségre, politikai I világszemléleti vagy vallási meggy5 l-ődésre való tekintet nélkül, füg I getlénül attól, hogy saját nemzeti 1 központjuk rérzfvesz e a Szrkszer- I vezeti Vi’ágszövetgég munkájában 1 2. Baráti közreműködés biztost Eíása és kölcsönös nemzetközi segít­ség kifejlesztése, valamint a szoüda. követeléseiért, valamint a békééa* rítájj elmélyítése. folytatott küzdelemben. 3. A szakszervezetek harcának 4. A szárazföldi, és Iégiközleke­­megszervezése és egybehangolása a dési dolgozók jogainak megvédése: dolgozóinak gazdasági és szociális (Folytatás a 2. oldalon■) Soha nem reméli eredmények szillellek a sztálini műszakban Dolgozóink megtartják és tovább fejlesztik nagy teljesítményeiket az ötéves terv győzelméért Hazánk egyik legfontosabb és leg­nagyobb belpolitikai eseménye az a hatalmas munkaversenylendület, mely forrón szeretett Sztálin elvtársunk ne­vével indult el, dolgozóink tíz- és tíz­ezreinek lelkes kezdeményezésével, a termelés frontján vívott harcunk újabb és újabb győzelmének az elérésére. A lelkes és tömeges kezdeményezés pár hét alatt olyan eredményeket ért el, amelyeket még soha nem tapasz­taltunk. Olyan eredmények születtek az egyének minden akadályt elsöprő aktív tömeges kezdeményezése foly­tán, mint például a Dunakeszi-Főmu­­helyben, ahol Ezs'áty Lajos fa gépmun­kás, áld november 4-én 120%-ot vál­lalt, október 2Ó-ra 112% -ot teljesített, de december 21-én 2517%-os teljesít­ményt mutatott fel. Vagy az Északi-Fő­műhelyben do1 g"7Ó Béshidi Oszkár marós, aki 1706%-ról 3385%-ra, Bagi Antal fúrós a MÁV Hídműhelyben, aki 748%-ró! 1344%-ra, Takács Pál marós az Északi Járóműjavító NV üzemében 1043%-ról 3488%-ra emelte teljesítményét. Ezek és az ezekhez hasonló esetek a legszebb bizonyítékai annak, hogy a magyar dolgozó nép örökre szívébe zárta Sztálin elvtárs nevét és 70. szü­letésnapjára ajándékul a legtöbbet adta, amit adni tudott: a szocializmus építésének meggyorsítását. Az elmúlt hetek tapasztalatai iga­zolták Rákosi elvtársunknak mondá­sát: „A magyar munkás szeret verse­nyezni és versenyezne is, ha a mi ipari vezetőink tisztában volnának e versennyel, különösen az egyéni munkaverseny módszereinek jelentősé­gével". Dolgozóink munkafelajánlási moz­galma világosan kifejezésre juttatta a magyar munkásosztály és a dolgozók egyre növekvő politikai öntudatát, sze­­retetét és háláját a Szovjetunió és Sztálin elvtárs iránt, ugyanakkor mélységes gyűlöletét és megvetését a háborús uszító imperialistákkal szem­ben. Dolgozóink tovább viszik eddigi százalékos teljesítményeiket, tovább fejlesztik azokat és a január 1-én in­duló ötéves tervben fel fogják hasz­nálni a sztálini műszak alatt szerzett tapasztalataikat, hogy sztahánovista munkamódszerekkel és munkával győ­zelemre segítsék ötéves tervünket. A Dunakeszi Járóműjavító NV-nál Cserei Sándor fagépmunkás 112%-os teljesítményét 2017°/o-ra, Gács László yvártás' lakatos 115%-ró'I 1980%-ra, Bagocsi Géza 118% -•-ól 1482%-ra, Sárost Antal 127%-ról 1546%-ra, Gál Ferenc kovács I I7% -ró1 1530%-ra, lapos József 128%-ról 1272%-ra, S zeidler Pál asztalos 128%-ról 1272%-ra emelte. Említésre érdemes Bartusek, Butyi­­kás és Németh elvtársak 600%-on fe­lüli teljesítményénél a részidők, 4 órán át teljesített munkájuk magas teljesítményi százaléka. Butyikás Ist­ván fagépmunkás 135%-ot ajánlott fel 112-ről és 652%-ot teljesített, de köz­ben részeredményként 2290%-ot telje­sített. Méginkább fokozták Bartusek Károly és,,'Németh Sándor fagépmon­­kások a részeredmény százalékát, ök is 112-ről indultak 135%-ot ajánlottak fel és 604%-ot értek el. Bartusek és Németh részered­ménye 6130%. volt. A MAVAUT Autobuszközlekedési NV- nél Sári Józsfet csv. szerelő 139 % - ról 572-re, Goga András segédmunkás 108-ról 659.1-re, Szabó VI. LajaJ nyerges 120.4%-ról 508.2%-ra Molnár Pál esztergályos 130-ról 484.9 %-ra, Uberhardt Géza gumicsiszoló 225.52%-ról 551.47%-ra, Hargitai Já­nos villanyszerelő 134.9%-ról 192.1 %-ra növelte teljesítményét. Ha a keresetet nézzük, itt is nagy eltolódás van, mert például Benedek Dávid szerelő, aki 147.1-ről 642.9%-ra teljesítette normáját, 191.20 Ft-ot ke­resett egy napra. A Debreceni műhelyben Kövendl fózsef fényező azelőtt 156%-ot ért el, az egyéni versenyben már 460%­­nál tartott, a sztálini műszakban vál­lalt 600%-ot és teljesített 1000%-ot. A MÁV Pestszentlőrinci Járómű­javító NV üzemében Tepliczky Jánosi asztalos saját szerkesztésű facsiszoló­üj itáüd VC4.I Oü/ /t)*ta CiViOslC U-íjC* sítményét. Almást Antal asztalos 526, Budai Mátyás 600, Farkas Lajos 527 százalékos tejesílménynövekedést ért el munkamódszerátadásának megszer­vezésével. A Sopron GYSEV-i műhelyben dol­gozók Hirschler Lajos üzemkovács 503, Bakó István autogénheggesztö 450 százalékot, Rajjai Ernő 346, Vigh György asztalos 308 százalékot ért el a sztálini műszakban. A MÁV hídműhelyben Bagi elvtár­­son kívül Kiss József autogénheg­­gesztő 176-ról 649-re, Iváncsics János fúrós 163-ról 405-re, Lengyet László, mázoló 153 százalékról 517 százalékot ért el. Az Északi Járóműjavító NV üzemé­ben Takács Pál marós mellett kiemel­kedik Somogyi József esztergályos tel­jesítménye 1.100 százalékról 1 560 szá­zalékra és Nagy szaktárs teljesítmé­nye 280 százalékról 1.344 száza ikra. Az Északi Fűtőházban Szakos Ist­ván SZIT-titkár és Ungi József ifi él­munkás 493 százalékot értek el. A MÁV Istvántelki Járóműjavító NV üzemében Bartos József esztergályos 615, Nagy János szerszámlakatos 880, Szűcs József fémnyomó 930 százalé­kot téliesített. Még hosszan sorolhatnánk a derék vasutas dolgozók kitűnő eredményeit. A fent leközölt dolgozók mellett még sokan vannak akik, hasonló, vagy ta­lán még nagyobb eredményt is elér­tek, azonban hely hiányában csak egy pár nevet ragadtunk ki a számos ki­váló sztahanovistából. Amint látjuk, kiváló eredmények születtek az egyes járóműjavító Nemzeti Vállalatok üze­meiben, de élenjártak a fütőházak dol­gozói is és különösképpen élenjártak a „2000 tonnás‘’-mozgabmban résztvevő vontatási, forgalmi és osztálymérnők­­ségi, pályafenntartási dolgozók is. December 21-én, a sztálini műszak­ban 142 túlterheléses vonat közlekedett a „2000 tonnás”-mozgalomban. 10.215 kocsit raktak meg, holott edd’g -z eszi csúcsforgalomban a legnagyobb tel’e­­sítménvük 9200 kocsi volt! 70 százalék­kal több irányvonat közlekedett. A sztálini műszakban műhelyeink igen jó eredménnyel dolgoztak. Szep­tember hónapban átlagos teljesítmény­százalékuk 109.85% volt A sztálini munkafe.lajánlás során ez az átlagos kiteljesített százalék 154.8%-ra emel­kedett. Sokezer a száma azoknak a dolgo­zóinknak, akik a sztálini munkafelaján­­lás folyamán I0(L—110% helyett 190— 210%-ot értek ef MEGJELENIK MINDEN IIA 1-EN ÉS 15 EN

Next

Regisztráció Regisztráció
/
Oldalképek
Tartalomjegyzék