Közlekedés, 1968 (58. évfolyam, 1-24. szám)

1968-01-10 / 1. szám

A Ií-es műszaki szemle utáni átvétel az 1. számú AKÖV 05. számú üzemegységének Dandár utcai javítóműhelyében. Szabó Sándor MEO-s, Schneider Mihály főművezető és Kollár Tibor, művezető átveszi a Garant 30 típusú kéttonnás tehergépkocsit. (Maros László felvételei) Nagyszerű összhangban Borsányi Lajos igazgató, Kiss József párttitkár és Ko­vács János szb-titkár az egri 4. számú AKÖV közös munká­val készített értékeléséről adott számot. Eszerint a for­galmi, utazó, dolgozók a Nagy Októberi Szocialista Forrada­lom >0. évfordulójának a tisz­teletére rendezett munkaver­seny keretében az állásidő, továbbá a futó javítások csök­kentésére tették vállalást. A karbantartó dolgozók felaján­lása a ja' tó-százalék kedve­zőbb alakulására vonatkozott. Vállalatunknál a munkaver­seny fő formája a brigád­mozgalomban érvényesül, ösz­­szesen 65 brigád 573 taggal vesz részt a versenyben. Hét a »Szocialista brigád« címért küzd. Brigádjaink vállalásai­kat többségükben teljesítették, a KISZ-brigádok értékes fel­ajánlásokat tettek és teljesítet­tek. Ezek során egy darab ZIL típusú gépkocsit hoztak rend­be és ajánlottak fel a vietnami nép igazságos harcának segí­tésére, s egy darab Ikarus 30- as típusú iskolabuszt újítottak fel társadalmi munkával, a környék iskolásainak iskolába való közlekedéséhez.« A szállítómunkások az egy órára eső súly-megmozgatás kapcsán tettek felajánlást. E vállalások alapján nagyszerű összhang teremtődött a válla­lat dolgozói között, ami szin­tén elősegítette az 1967. évi tervek sikeres teljesítését. A 4. számú AKÖV-nél 72 szocialista brigád működik, 540 fővel. A szocialista brigá­dok tagjai vállalták a szakmai és politikai továbbképzést. A A 4. számú AKOV az I960 évi és ezt követő évek munka­versenyeivel kapcsolatban rendkívül érdekes, figyelemre méltó javaslatokat is tett. 1) A szakmai verseny há­roméves időtartamú legyen. 2) Az országos versenyben a vándordíj negyedévenként kerüljön az arra érdemes I. helyezetthez, és ilyen formá­ban történjen az értékelés is. 3) A különböző kategóriák­ba tartozó vállalatok érté­kelése kategóriánként kü­­lon-külön történjen, ugyan­: úgy a versenykiírás is. A kiírásnál javasoljuk figye­lembe venni a bér- és ered­mény-tömeg hányadát, va­lamint az üzemnek a köz­úti balesetek bázishoz viszo­nyított alakulását. 4) A verseny az egyes években a következő gondo­latok jegyében kerüljön meghirdetésre és értékelés­re: 1968: »20 éves a TEFU«, 1969: »A Tanácsköztársaság 50. évfordulója«., 1970: »A harmadik 5 éves terv sikeres befejezése, illetve felszaba­dulásunk 25. évfordulója.« Tóth István igazgató, a deb­receni 6. számú AKÖV teljesí­téséről szólva rámutat, hogy a vállalatnál a központi célo­kat bontották le termelőegysé­gekre, figyelembevéve a ter­melőegységek és profilok sajá­tosságait. A termelő egységek és főnökségek versenyvállalá­saikat bontották le a munka­brigádok részére. Így a brigá­dok közötti, a főnökségek kö­zötti és a vállalatok közötti versenymozgalom egészen az ágazati munkaverseny-mozga­lomig, az élüzem célkitűzésig s annak teljesítéséig a legtel­jesebb összhangban történt Kerekes Ferenc, a szolnoki 7. sz. AKÖV igazgatója jelen­tésében arról számol be, hogy 1967-ben 139 brigád 1653 fővel alakult meg. Ez a szám tíz brigáddal és kilencven fővel nagyobb az előző év ilyen számadatainál. Az 1966. évi munka alapjan 1967. április 4-én 54 brigád kapta meg a »Szocialista brigád« címet, tehát a versenybrigádok 40 százaléka. A továbbiakban szól a je­lentés arról, hogy a guruló költség csökkentésére irányuló vállalásokat a vállalat I-III. negyedéves szinten teljesítette, illetve túlteljesítette. Ez a tel­jesítés nincsen közvetlen össz­hangban a TEFU -profil telje­sítésével. A TEFU-brigádok a két mutató összevont értékelése alapján vállalásaikat 920 000 forinttal túlteljesítették, míg az önköltségelszámolás adatai alapján csak 222 000 forint túlteljesítés mutatkozik. »A jövőbeni verseny-felhívásokkal kapcsolatban — jegyzi meg a javaslatunk, hogy a verseny­­felhívás különféle vállalást pontjai vegyék figyelembe az egyes vállalatok helyi sajátos­ságait, az előző években elért jó, vagy rossz termelési ered­ményeit és az értékelés ezen eredmények javulását, vagy romlását is vegye figyelembe. Maros László I Bemutatták j a győztes tervet | Az 1967-ben üzembe helye-1 zett győri, egri, kaposvári és I gyulai új autóbusz-pályaudvar után Miskolc, Debrecen, Mo-1 sonmagyaróvár, Csongrád és I Esztergom is új pályaudvart kap. Az autóközlekedési válla- | latok fejlődését azonban — az I új pályaudvarokon túlmenően 1 — az is jelzi majd, hogy a| következő években 20 vidéki város kap egyenként 250 jár­mű gondozására alkalmas mű- j szaki-forgalmi telepet. Ismeretes, hogy a műszaki-. forgalmi telep tervezésére az I ÉVM és a KPM országos, nyíl- I vánós tervpályázatot hirdetett. Az első dijat Földesi Lajos, I Gáspárné Keresztúri Anikó, I Czollner Vilmos és Száva György tervező brigádja kapta. | Csökkentek az üzemi balesetek »A munkaverseny kibonta­kozása, eredményei igen jelen­tősen hozzájárultak vállala­tunk éves eredményeinek el­éréséhez — írja a többi között Cser Gyula, a salgótarjáni 2. számú AKÖV igazgatója. — Javította a forgalmi, a műsza­ki és a gazdasági tevékenysé­get is. A munkaverseny-vál­­lalások és az értékelt célkitű­zések egyaránt megmutatták, hogy milyen tekintetben szük­séges a munka további meg­javítása. A versenycélkitűzések között — írja továbbá — az egyik legfontosabb feladat a 100 fo­rint bérre eső eredmény volt. Az 1967. év I—X. hó viszony­latában 2016 M/Ft-tal emelte a vállalati eredményt ennék túlteljesítése. Az 1000 főre vetített üzemi balesetek csök­kentése, bázis idősjakhoz vi­szonyítva, 1967' I—XI hónap­ban úgy sikerült, hogy ez a csökkenés 539 munkanapot ielentet.t. A KPM AV1G — január 1-től Autóközlekedési Tröszt «­­vezérigazgatója és Szakszervezeti Tanácsa az év utolsó nap­jaiban felhívással fordult a felügyelete alá tartozó vállalatok igazgatóihoz s párt- és tömegszervezeteik vezetőihez, hogy értékeljék, az 1968-as évre szóló javaslatokkal is kiegészítve, a kongresszusi és jubileumi szocialista munkaversenyt. Nap mint nap érkeznek a részletes, mindenre kiterjedő jelentések, észrevételek és javaslatok, a beérkezett vélemé­nyek alapján egy átfogó kép kialakításához. Most arról adunk röviden számot — csak néhány gondolatot kiragadva —, hogy hogyan látta a most lezárult versenyszakaszt Salgó­tarján, Nyíregyháza* Debrecm és Szolnok? Schramek János gépkocsivezető, az NDK-ból most ér­kezett egyik Ro­­búr leendő gazdá­ja, ismerkedik új »munkatársával«. — Ez a típus TE­­FU-viszony latban nagyon jól bevált, konstrukciója, te­herbíróképessége egyaránt kedvező. Vezetői szempont­ból kényelmes te­herautó-típus —­­mondta róla, kér­désünkre. Az újat, a jobbat keresik ww az autóközlekedési vállalatok javaslatai gépkocsivezetők között nép­szerűvé vált a garázsmesteri tanfolyamon való részvétel, s szintén továbbképző tanfolya­mokon vettek részt — a válla­lat szervezésében — a szerelő­munkások is. A dolgozók poli­tikai továbbképzését a szak­­szervezeti iskolákon való részvétel biztosította. A nyíregyházi 5. számú AKÖV jelentését Hermann György igazgató, Majoros Pál párttitkár és Lengyel István szb-titkár írta alá. »A ver­senyvállalások biztosították — közli a. tájékozta tó — a válla­lat _ és az ágazat tárgyévi, valamint távlati feladatai kö­zötti kapcsolatot, főleg a 100 forint bérre eső nyereség elő­írásával . miví»! ris’ztrínrvsdálr Három évszakos verseny? a vállalatot az eszközök gaz-1 daságosabb kihasználására.« »A vállalatok teljesítésénél — jegyzi meg a levél — főleg I a rakodási tevékenység vizsgá­­laténál álltak elő objektív okok. Például 1966 közepén a • MÁV megemelte az engedé-. lyezett rakodási időt, ezen-1 kívül a munkaerő-helyzet is > jelentősen változott. Helyes. kezdeményezések alapján kü­lön vállalások is születtek. * Ilyen volt a kongresszus ideje, alatt a gépkocsik megtakarí­tott üzemanyaggal való üze-1 meltetése. A brigád-vállalá-. sokban minden esetben szere-1 peltek a szakmai és politikai továbbképzést szolgáló félté-1 telek.« IAz első távirat —- mint minden esztendőben — ez­úttal is a hajósoktól érkezett szakszervezetünk elnöksége címére. A „Dunaújváros” motoros személyzete és parancs« I noka kívánt kellemes karácsonyi ünnepeket és eredmé=s 1 nyékben gazdag, boldog újesztendőt. I Azután sorra következett a többi. Hazank minden ré­széből jöttek a közlekedési vállalatok és intézmények I dolgozóinak jókívánságai, szerencsekívánatai, elvtársi üd­vözletei. Mind megannyi kifejezője az őszinte ragaszkodás­nak, bizonyítéka annak, hogy a szakszervezeti munkás- I mozgalomhoz tartozónak érzik magukat, közösséget vál- 1 lalnak szakszervezetünk minden örömével, eredményével, I gondjával, tervével. Szakszervezetünk Központi Vezetősége ezúton köszöni Imeg az ország minden részéből, a közlekedés minden ága­zatából érkezett jókívánságokat Forró, elvtársi üdvözletét küldi a közlekedési vállalatok minden dolgozójának, az- I zal az őszinte kívánsággal, hogy az 1968-as esztendő sok­­* rétfi, nagy feladatát sikeresen — vállvetve az ország min-Iden dolgozójával — tudják megoldani. Nagyon jó egészsé­get, erőt kíván Központi Vezetőségünk ehhez az országos I jelentőségű munkához, amelynek eredményeként hazánk újabb lépést tesz majd a szocialista fejlődés útján. ___________________________________________Zz:_________________________I __________A KÖZLEKEDÉSI ES SZÁLLÍTÁSI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETÉNEK LAPJA_________| LVIII. ÉVFOLYAM 1 SZÁM ÁRA 50 FILLÉR * 1968. JANUÁR 10 Világ proletárjai, egyesüljetekl — örömmel adjuk át a XlV-es Autójavító dolgozói­nak ezt a szép, új munkahe­lyet — mondotta az ünnepsé­gen Kiss Dezső közlekedés- és postaügyi miniszterhelyettes. — Építését azért szorgalmaz­tuk, mert, ißm&rtük a pécsi autójavítók nehéz körülmé­nyeit, tudtuk, hogy többségük egész évben a szabad ég alatt, »csillaggarázsban« dolgozott. Engedjék meg, hogy ezúton, fejezzem lei köszönetemet ed­digi helytállásukért és egyút­tal köszönetét mondjak mind­azoknak, akik tervezték és építették ezt a modern autó­javító bázist. Kérem, hogy be­csüljék meg ezt a valóban szo­cialista munkakörülményeket biztosító új üzemet, végezze­nek itt sikerekben gazdag és eredményes munkát. Nagy taps fogadta a minisz­terhelyettes szavait a XrV-es sz. Autójavító Vállalat új üze­mének szerelőcsarnokában. A vállalati kollektíva nevében Árus Sándor igazgató vette át a létesítményt, amelyet a len­­gyel gyártmányú Nysa gépko­csik főjavítására specializál­­tan szereltek fel. A műhelye­ket, az itt folyó szalagszerű autójavítás technológiáját Meiszterics István főmérnök mutatta be az üzemavató ün­nepségen megjelent vendégek­nek, akik között ott volt Val­ter Medárd, a KPM Autóköz­lekedési Tröszt vezérigazgató h. főmérnöke, Kovács Béla, az Autófenntartó Ipari Tröszt ve­zérigazgatója, Hegedűs György, az AFIT főmérnöke, Papp János, a 12. sz. AKÖV igazgatója és sokan mások, a »szakmából«. Az egymáshoz kapcsolódó technológiai folyamatoknak megfelelően alakították ki az új üzemet. A mintegy 50 mil­lió forint értékű beruházás ma még csak 180 ember munka­helye: ennyien dolgoznak a gépek mellett és a javító sza­lagokon. Műszakonként egy főjavitott, valósággal újjáva­rázsolt Nysa kocsit bocsát ki most az üzem. Ez azonban csak a■ kezdet. A »felfutást« 1970-re tervezik, amikor 400 ember végzi itt az autójavítást és műszakonként nyolc tőjaví­tott gépkocsi gördül majd ki. A munkafolyamat a bon­tással és mosással kezdődik. Az alkatrészek hibáit modern műszerek segítségével állapít­ják meg. Repedésvizsgáló ké­szülék dönti el például a mo­tor forgattyús tengelyek és más főalkatrészek további használhatóságát. Az új üzem fődarab felújító műhelyében a szerszámgépek egész sora üze­mel. Szükség esetén »házilag« állítanak elő új alkatrészeket. Olyan új megoldásokat alkal­maznak itt, mint a megkopott fémfelületek poliamid mű­anyaggal való pótlása, stb. A 60 méter hosszú, daruval felszerelt szerelőcsarnokban gumikerekű kocsikon halad­nak előre a rendbehozott alvá­zak, s a szerelők ezekre ismét visszarakják az immár felújí­tott fődarabokat. Az új üzem egyik legszebb része a fénye­ző, ahol mesterséges szárítás biztosítja, hogy a technológiai folyamatok gyors ütemben követhessék egymást. A dolgozók megfelelő mun­kakörülményeit minden szem­pontból biztosították. Ezt ta­núsítja az anyagmozgatás tel­jes gépesítése, a higiénikus öl­töző és fürdő, valamint az üzemi ebédlő is, amelyet a szomszédságukban levő 12-es AKÖV dolgozóival együtt, az autójavító munkások is szíve­sen vesznek igénybe. Dr. Lőrincz János Bányatulajdonos lett A január I-én életbe lépett gazdaság! reforntra egy igen érdekes és sajátos felkészülésről kaptunk hírt Veszprémből, a IS. sz. Autóközle­kedési Vállalattól. A 15. sz. AKÖV — ahonnan sok ügyes ötlet indult már útjára — most megállapodást kötött a bazsi Tátika Tsz-szel. A megállapodás értelmében — 3 millió forintos befektetéssel — közö­­sen finaszíróznp"' <*gy kőbányát. Az uj hányj színi felmérése már folyik és elkészült a beruh*­­zas! program is, 'ly mind az AKÖV, mind a tsz számára jelentős« nek ígérkezik az 1968. évi tervek teljesítésében. I Pécsett már üzemel a Nysa autójavító

Next

Regisztráció Regisztráció
/
Oldalképek
Tartalomjegyzék