Közlekedés, 1972 (62. évfolyam, 1-12. szám)

1972-01-01 / 1. szám

Köszönet az eddigi erőfeszítésekéit - további sikereket 1972-re! Világ ptoMérjal, ®gyesülgeiek! Két esrlendő fordulóján hagyományos szokás számvetést készíteni a végzett mun­káról és tekintetünket előre, az elkövetkező időszak tennivalóira fordítani. Most, az 1971. évtől búcsúzva jóleső érzéssel el­mondhatjuk: jelentős újabb eredményeket értünk el a munkában, ugyanakkor azt is látnunk kell, hogy az 1972. év megnöveke­dett feladatainak sikeres megoldása még nagyobb erőfeszítéseket követel mindnyá­junktól, szakmánk valamennyi vezetőjétől, dolgozójától. Eseményekben bővelkedő, mozgalmas, dolgos évet hagytunk magunk mögött. Ez az év volt a Magyar Szocialista Munkás­párt X. kongresszusa utáni első esztendő, a IV. ötéves terv induló éve, a szakszerve­zeti kongresszusok, a tanácstagi és ország­­gyűlési képviselői választások, valamint a Magyar Kommunista Ifjúsági Szövetség kongresszusának éve■ Mindezek a társa­dalmi-politikai események a közéleti tevé­kenység jelentős fejlődését eredményezték, amelynek elősegítői, tevékeny részesei szakmánk dolgozói is. Az 1971. évben végzett munka szakmánk területén lényegében véve jelentős előre lépéshez vezetett, illetve a jövőbeli na­gyobb arányú fejlődés szilárd alapjait, biz­tos feltételeit teremtette meg. Mindehhez hatékony segítséget adtak a párt elvi poli­tikája alapján a felsőbb, területi és válla­lati pártszervek és pártszervezetek, a szak­­szervezetben dolgozó kommunisták mun­kája révén. Számunkra nélkülözhetetlenül fontos és igen hasznos tevékenységükért ezúton fejezzük ki köszönetünket. Ugyancsak köszönettel fordulunk a szak­mánkhoz tartozó ágazatok, trösztök, nagy­­vállalatok, vállalatok, üzemegységek, ki­­rendeltségek és főnökségek gazdasági ve­zetőihez, akik a közösen meghatározott tervcélok megvalósítása érdekében minden télük telhetőt igyekeztek megtenni. Közös tevékenységgel, hathatós együttműködéssel az üzemi demokratizmus fejlesztésének olyan jelentős feladatait sikerült megolda­ni vállalatainknál, mint a középtávú terv, valamint az öt évre szóló kollektív szerző­dések elkészítése, amelyeknek gyakorlati megvalósítása, illetve betartásának és be­tartatásának biztosítása megadja további együttes munkánk tartalmát. A negyedik ötéves terv első éve közleke­dési és szállítási feladatainak megoldásá­ért az év minden szakában, az esztendő minden napján megtették a magukét szak­­m.ánk dolgozói, a fővárosban és az ország területén egyaránt. Elismerés és köszönet helytállásukért, kötelességtudó, fegyelme­zett és áldozatos munkájukért. Külön is köszönettel fordulunk a dolgozó tömegek öntudatos közösségeinek tagjaihoz, a szocia­lista brigádmozgalomban egyesült jármű­vezetőkhöz, rakodómunkásokhoz, műhelyi és műszaki dolgozókhoz, akik önmagukat is állandóan fejlesztve, egymást segítve, pél­­daadóan munkálkodtak, munkálkodnak a „Szocialista módon dolgozni, tanulni, élni” hármas jelszóban kifejezett nemes célok megvalósításán. A dicséret, a köszönet és az elismerés hangján emlékezünk meg szakszerveze­tünk választott tisztségviselőinek és akti­vistáinak fáradtságot nem ismerő, derekas és erq/iményes munkájáról. Elmondhat­juk mindnyájukról, hogy 1971-ben, szak­mánk , XXVIII. kongresszusa évében igen sokat tettek választóik, a szakszervezeti tagság, a szakma dolgozói politikai isme­reteinek bővítéséért, a munkáshatalom iránti hit és bizalom állandó erősítéséért, a tudatosság fokozásáért, a munka- és életkörülmények folyamatos javításának biztosításáért. Köszönjük eddigi fáradozá­saikat és az új év alkalmából köszöntjük őket: a bizalmiakat, a műhely-, forgálmi- és osztálybizottsági vezetőket és tagokat, a szakszervezeti bizottságok, szakszervezeti tanácsok tisztségviselőit, a munkabizottsá­gokban tevékenykedő dolgozókat, a min­dennapos szakszervezeti munka névtelen harcosait. Űj esztendő, az 1972. év munkája vár ránk. Mindnyájunknak fontos kötelessége és érdeke úgy dolgozni, hogy a negyedik ötéves terv második esztendeje — az MSZMP Központi Bizottsága 1971. decem­ber 1-i ülése állásfoglalásának útmutatása alapján — a népgazdaság fejlődése egyen­súlya biztosításának éve legyen. Tartsuk szem előtt, hogy a gazdasági hatékonyság növelésének fontos eszköze a vállalati üzem- és forgalomszervezés színvonalának növelése. Ennek megvalósításával — a be­ruházások rendezésével, a munkaerő-gaz­dálkodás javításával, az állóeszközök gaz­daságosabb kihasználásával, az önköltség csökkentésével és a takarékosság fokozásá­val — teremthetők meg azok az anyagi fel­tételek, amelyek a közlekedés és szállítás dolgozói élet- és munkakörülményeinek további, gyorsabb ütemű javítását is bizto­sítják. E lelkesítő célok megvalósításához kér­jük a pártszervek, a gazdasági vezetők to­vábbi hatékony segítségét, tisztségvise­lőink, aktivistáink, tagságunk, szakmánk valamennyi dolgozója mindennapos, pon­tos, lelkiismeretes munkáját. Köszöntjük őket mindnyájukat ismételten e gondolatok jegyében az új év alkalmából, s kívánunk nekik és családjuknak jó erőt, egészséget az 1972. esztendőre. A KnTLEKEDÉSI ÍIS SZÁLLÍTÁSI DOLGOZOK SZAKSZERVEZETE ELNÖKSÉGE A KÖZLEKEDÉSI ÉS SZÁLLÍTÁSI DOLGOZOK SZAKSZERVEZETÉNEK LAPJA IXII. ÉVFOLYAM, I. SZÁM , ••TfTi;:. ARAM_FORINT_________________________mg^JANUAt Kocsiállás- pénzből rakodásgépesítés, fejlesztés A Központi Szállítási Tanács határozata értelmében a kocsi­álláspénzekből befolyt össze­gek ötven százalékát az úgy­nevezett Rakodásfejlesztssi Alap létesítésére kell fordíta­ni. Az intézkedés célja, hogy műszaki fejlesztésre hasz­nálják fel az így szerzett összeget, a rakodási kapacitás minél na­gyobb mértékű növelésére. Az elmúlt évben, 1971-ben, mintegy 250 millió forint ju­tott el az üzemekhez, illetve vállalatokhoz. A Volán Tröszt ilyen címen 24 millió forintnyi összeget használhat fel. Ebből 15 milliót a vasútállomásokon történő rakodások gépesítésére fordítanak, 9 milliót pedig a konténeres szállítás fejleszté­sére. Ismeretes, hogy a magyar vasútállomások rakodóterülete több mint fél évszázaddal ez­előtt keletkezett, s bizony a mai körülmények között el­avultak. Alkalmatlanok arra, hogy nagy teljesítményű rako­dógépeket fogadjanak. A MÁV és a Volán Tröszt közös ter­vet dolgozott ki: úgynevezett kísérleti pályaudvarokat jelöltek ki ilyen jellegű korszerűsítésre. Kaposvár, Karcag, Szombat­hely, Budapest-Angyalföld és Szeged teherpályaudvarai sze­repelnek a tervben. Ezeken a pályaudvarokon, a MÁV-val közösen, olyan kor­szerű rakodóterületeket alakí­tanak ki, amelyeken magvaló­sítható a korszerű fel- és le­adási forgalom. A terv szerint a vasút vállalkozik a terület alkalmassá tételére, a Volán­vállalatok pedig a gépi rende­zéseket adják. A gépesítéssel főként a kereskedelmi áruk mozgatása válik könnyebbé s ez azárt fontos, mert éppen az ilyen jellegű áruknál legna­gyobb az élőmunka. A gépek működtetése révén nemcsak egyszerűbbé válik a rakodás, de — ezen túlmenően — ol­csóbbá is. Az sem közömbös, hogy a gépek pótolják az amúgy is szűkös munkaerőt. Az új gépek már 1972 első felében jelentkeznek. Tizenöt­milliós értékben Csehszlová­kiából, a Német Demokratikus Köztársaságból és a Szovjet­unióból érkeznek. A fennma­radó 9 millió forintot a házhoz történő szállítótartályos árufu­varozás fejlesztésére fordítja a Volán Tröszt. Megállapodás született a Volán Tröszt és a MÁV között, hogy 1972-től % konténeres ház­hoz szállítást a Volán Tröszt végzi. Említésre méltó, hogy az ilyen jellegű szállításokat is korszerűsítik. Máris — kísér­letként — dolgozik két darab olyan IFA-gépkocsi, amelyek különleges szerkesztésük révén feleslegessé teszik daruk alkal­mazását a rakodásnál. Ebből a gépkocsifajtából még ebben az évben — a szükségletnek meg­felelően — újabbakat vásárol­nak a Német Demokratikus Köztársaságból. A közlekedés 1972. évi terve A kormány Tájékoztatási Hivatala ismertette, hogy o Minisztertanács megtárgyalta és jóváhagyta az 1972. évi nép­­gazdasági tervet, amelyet a IV. ötéves tervben meghatárözott gazdaságpolitikai célok és az 1971. évi gazdasági fejlődés ta­pasztalatainak figyelembevé­telével dolgoztak ki. A kor­mány megállapította, hogy 1971-ben a kitűzött célok nagy részét sikerült elérni. Az 1971. évi tapasztalatok alapján a kormány a gazdaság­­irányítás 1972. évi fő feladatát a fejlődés kedvező vonásainak erősítésében és ezen keresztül a gazdasági egyensúly javítá­sában jelölte meg. A közleke­dés teljesítménye az áruszállí­tásban körülbelül három, a személyszállításban mintegy két százalékkal nagyobb lesz. A vasúti áruszállítás csekély mértékben, a közúti közleke­dés mintegy kilenc százalékkal növekszik A személyszállítás­ban a vasút igénybevétele kis mértékben csökken, míg a köz­úti közlekedés körülbelül öt százalékkal nagyobb forgalmat bonyolít le. A fővárosi közlekedésben 1972 végéig teljes hosszában üzembe lép a metró kelet­­nyugati irányú, valamint a szentendrei HÉV hozzá csatla­kozó vonala. A metró észak— déli irányú vonalának építése meggyorsul Szakszervezetünk a nemzet­közi kapcsolatok erősítését, ápolását az 1971-es esztendő­ben is fontos feladatának te­kintette. E megállapítást tá­masztják alá küldöttségcse­réink. Szakszervezetünk képvisele­tében két alkalommal tettünk látogatást a Szovjetunióban, a szovjet autóközlekedési és a repülési testvérszakszervezet meghívására. Vigh János KV- titkár a magyar szakszerveze­teket képviselte a moszkvai május 1-i ünnepségen, Mátyási Árpád KV-titkár pedig a nem­zetközi repülőszemináriumon vett részt. A nyugatnémet testvérszak­szervezet meghívására ugyan­csak két küldöttségünk járt az NSZK-ban. Különösen a négy szakszervezetet szövetségbe tömörítő ÖTV rendezésében megtartott nemzetközi szemi­nárium volt jelentős, miután ennek keretében az automati­zálás kérdései kerültek meg­­tárgyalásra a dolgozók szociá­lis ellátottságának figyelembe­vételével. Tóth István, szakszerveze­tünk főtitkára vezetésével kül­döttségünk látogatást tett az olasz testvérszakszervezet me­gyei szervezeteinél. Delegá­ciónk ez alkalommal felújítot­ta kapcsolatait a milánói, a to­rinói, a velencei megyei szer­vekkel, és hasznos eszmecserét folytatott az ottani szakszer­vezeti vezetőkkel, aktivisták­kal. A kapcsolatok erősítését' és fejlesztését jelentő látogatá­saink mellett meghívásunkra több ország testvérszakszerve­zeti küldöttségeit is fogadtuk hazánkban. A testvéri szocia­lista országok, Csehszlovákia, I.engyelország és Jugoszlávia testvérszakszervezeteinek kül­döttei behatóan tanulmányoz­ták a magyar közlekedési dol­gozók élet- és munkakörülmé­nyeit, szakszervezeti szerveink tevékenységét. Ezek a szemé­lyes eszmecserék, találkozások minden esetben hasznosnak bizonyultak, mivel a tapaszta­latok kölcsönös kicserélése mellett a népeink közötti ba­rátság ánolását és a béke fenn­maradásáért folytatott közös összefogás és harc erősítését is szolgálták. A feile+t tőkés or­szágok és a fei’ődő országok közül Ausztrália, Anglia, Olaszország, Japán, az NSZK, Finnország, Ciprus és Bolivia küldötteit, sorrendben végül 1971 decemberében Brazzavil­­le-Kongó szakszervezeti köz­pontjának kéoviselőiét fogad­tuk. Ezek a delegációk is meg­határozott céllal tanulmányoz­ták a szocialista társadalmi rendszert, népünk életét, a szakszervezet munkáját A küldöttségekkel folytatott esz­mecserék elősegítették a test­véri kapcsolatok további erő­sítését. amely hozzájárult a proletár internacionalizmus eszméjének elmélyítéséhez. A tanulmányi és vezető szin­tű küldöttségek látogatásával egvidőben jelentős volt a szo­­ciálturisztika keretében ha­zánkba érkező csoportok foga­dása is. Testvérszakszerveze­teink közül élen járt a szovjet, az olasz, az osztrák és a japán, amelyek együttesen 283 dolgo­zót küldtek — szakszerveze­tünk kezdeményezésére — ha­zánkba üdülni. Ez is jó alka­lom volt arra. hogy vendégeink ismerkedjenek népünk életé­vel, hazánk szocialista építésé­nek eredményeivel és népgaz­daságunk fejlesztésének célki­tűzéseivel. A hazánkban járt küldöttsé­gek és csoportok fogadásában hathatós segítséget nyújtottak az üzemek vezetői, párt- és szakszervezeti aktivistái. Szak­­szervezetünk ezúton mond kö­szönetét mindazoknak, akik te-Az 1971-cs esztendő látogatóinak sorát — decemberben — Braz­­zaville-Kongó küldötte, Moussousou Jean, testvérszakszerveze­tünk sajtó- és propagandatitkára zárta. Képünkön: Tóth István főtitkár átnyújtja a KSZDSZ kis zászlóját afrikai vendégünknek, {Kaiké István felv.) Az AFIT-vállclaiok munkavédelmi és szociális helyzetéről tárgyalt szakszervezetünk elnöksége Szakszervezetünk elnöksége, az Autófenntartó Ipari Tröszt vezetőinek előterjesztése alap­ján, decemberi ülésén tárgyal­ta meg a tröszt és vállalatai munkavédelmi és szociális helyzetét, az ezek javítását célzó intézkedéseket. Az el­nökség megállapította, hogy az AFIT vezetése és a vállalatok vezetőinek többsége az elmúlt években sokat tett a munka­­körülmények, a munkavédel­mi és a szociális helyzet javí­tásában, a dolgozók védelmé­ben. Ennek következtében az utóbbi években egyértelműen javuló a helyzet az üzemi bal­esetek alakulásában, a szociá­lis ellátottságban, az üzcm­­egészségügyi és béren kívüli juttatások tekintetében. Elnökségünk ugyanakkor megállapította azt is, hogy a tervek alapján a munkavédel­mi, szociális, üzemegészség­ügy! célokra előirányzott 276 millió forint felhasználása —a kongresszusi határozatnak megfelelően — további javu­lást eredményez a negyedik öt­éves terv végéig azokon a te­rületeken is, ahol jelenleg nem kielégítő a helyzet, Az eredmények és a javítást célzó intézkedések mellett azonban a vállalati vezetők­nek, helyi társadalmi szervek­nek, tisztségviselőknek, a dol­gozóknak fokozottabb gondot és figyelmet szükséges fordíta­ni a több milliós értékű szo­ciális helyiségek védelmére. Határozottan lépjenek fel % közömbösséget tanúsító, fe­gyelmezetlen, a társadalom va­gyonát rongáló kártevőkkel! szemben. Az elnökség elismerését fe­jezte ki az AFIT vezetésének, a vállalatok vezetői többségé­nek a dolgozók munkavédelmi és szociális helyzetének javítá­sában kifejtett tevékenységért, Egyben felkérte őket, hogy a továbbiakban is maximális te­vékenységet folytassanak a munkakörülmények, a szociális ellátottság, a szociális téren még meglevő hiányosságok megszüntetésére. Osztrák partnerek elismerése zalaegerszegi vdánGsoknak A Volán Trösztnél értékel­ték az elmúlt év I—XI. hónap­jának eredményeit. Ebből ki­tűnik, hogy az eredmény fe­lülmúlja az 1970. évit: 7,5 szá­zalékkal többet teljesítettek az autóközlekedési vállalatok, összesen 302,7 millió utast szállítottak, az áruszállítás pe­dig 113,5 millió tonnát teljesí­tett. A teherfuvarozás eseményei­ből kimagaslik a Volán 16. sz. Vállalat nemzetközi szerep­lése: több mint egy évi auszt­riai tartózkodás után hazatért az a 16 billenős Tátra kocsi­ból álló karaván, amely egy osztrák céggel kötött megálla­podás alapján útépítésben vett részt. A zalaegerszegi Volán fuvarozási kapacitás-többletét hasznosította ilyenképpen. Ár­bevétele tisztán és kereken 7 millió schilling — 280 ezer dollár — volt. A partner oszt­rák cég vezetői úgy nyilatkoz­tak, hogy ilyen jó szakembe­rekkel ilyen becsületesen dol­gozó munkásokkal még soha­sem működtek együtt. Tapolczai Kálmán, a Volán Tröszt .vezérigazgatója, a „Közlekedés kiváló dolgozója” kitüntetését adta át Dóra Gyu­la, Karáth Lajos, Müller Lász­ló és Fehér Ferenc dolgozók­nak, akik — mint gépkocsive­zetők, illetve szerelők — 1971 negyedik negyedében az auszt­riai Bergenzben végeztek munkát. Olyan jól. hogy a ki­váló dolgozó kitüntetésen kí­vül megkapták „A közúton ki­tűnőre vizsgázott” emléklapoé te barátságának ápolásához amely végső soron a nemzet­közi munkásosztály egységéi erősítette. S. Gy. vékenységükke! hozzájárultak nemzetközi munkánk tovább­viteléhez, nemzetközi kapcso­lataink erősítéséhez, a népek

Next

Regisztráció Regisztráció
/
Oldalképek
Tartalomjegyzék