Közlekedés, 1980 (70. évfolyam, 1-12. szám)

1980-01-01 / 1. szám

A népgazdasági célokat magukba foglaló tervek a közlekedési dolgozók helytállásával, beosztottak és vezetők közös erőfeszítéseivel teliesíthetők Világ profafárjai, egyesül jelek! A KÖZLEKEDÉSI ÉS SZÁLLÍTÁSI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETÉNEK LAPJA Szakszervezetünk központi vezetősége január 8-án tartott ülésén fontos napirendeket tárgyalt. Elsőként Klézl Róbert miniszter­­helyettes írásos előterjesztése és szóbeli kiegészítése, valamint Arató Árpád kv-titkár szóbeli kiegészítője alapján megtárgyalta a KPM irányítása alá tartozó vállalatok múlt évi gazdálkodásának ta­pasztalatait és az 1980-as feladatokat. Megvitatták és elfogadták az ülés elé terjesztett, a szakszervezeti tennivalókat összegező állásfog­lalást. Kuróczi Gyulánó kv-titkár előterjesztése és az azt követő vita után elfogadtak a SZOT választási határozatának és szabályzatának a KSZDSZ területére történő alkalmazását rögzítő állásfoglalást. Az ezzel együtt kézbeadott ütemterv tartalmazza a bizalmi választások­tól szakszervezetünk legfelsőbb vezető testületének újraválasztásáig a határidőket és tennivalókat. E napirend keretében jelentette be a kv-titkára, hogy szakszervezetünk XXX. kongresszusa október 11—12- en lesz. A következőkben a testület jóváhagyta szakszervezetünk 1980-as költségvetését, valamint elfogadta a számvizsgáló bizottság jelenté­sét a múlt évi gazdálkodásról. 'A negyedik és az ötödik napirend a központi vezetőség, az elnökség és a titkárság első féléves munkaterve, illetve a két központi vezető­ségi ülés között végzett munkáról szóló tájékoztató volt. A testület mindkét napirendben tárgyaltakat elfogadta, illetve jóváhagyta. Tóth István elnök, szünet után F. Szabó István alelnök vezetésé­vel tartott központi vezetőségi ülésen jelen volt és a vitában részt vett Solyom Ferenc, a SZOT-titkára, Moldován Gyula, szakszerveze­tünk főtitkára, Mátyási Árpád és Mónus Gábor alelnökök. A Közlekedés és Postaügyi Mi­nisztériumnak a múlt évi gazdál­kodásról és a szakmánkhoz tarto­zó vállalatok idei tervfeladatairól szóló írásos előterjesztéséhez Klézl Róbert miniszterhelyettes fűzött szóbeli kiegészítést. Ele­mezve a múlt évi tapasztalatokat, hangsúlyozta, az áruszállítási tel­jesítmények mérsékelt növekedé­se felszínre hozta azokat a gaz­dálkodási hiányosságokat, ame­lyekben még nem sikerült megfe­lelően előbbre lépni. Ez egyben az idei föfeladatokat is megszabja. Nyomatékkal említette ezek közül a munkaerőgazdálkodás. a válla­lati bérpolitika, az eszköz- és energiagazdálkodás javítását, a kor követelményeihez való igazí­tását. Felhívta a figyelmet a tő­kés importból származó anyagok­kal való fokozottabb takarékos­ságra is. Az idei tervről szólva hangsú­lyozta, hogy most és még néhány évig nem lesz lehetőség a közleke­dési és szállítási vállalatok telje­sítményeinek nagyobb ütemű fej­lesztésére. A népgazdasági szállí­tási igények kielégítése, a kultu­ráltabb személyszállítás nagy fe­ladatokat és felelősséget ró a ve­zetőkre, az ágazat minden dolgo­zójára. Arató Árpád kv-titkár szóbeli kiegészítőjében a szakszervezet vezetése nevében értékelte az ágazathoz tartozó vállalatok mun­káját, majd részletesen szólt azokról a szakszervezeti tenniva­lókról, melyekkel, felsorakoztatva a mozgalmi munka kínálta gaz­dag lehetőségeket, elő kell segí­LXX. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM tenünk a magasabb követelmé­nyeket támasztó idei tervek telje­sítését. Ezek közül a propaganda­­munka erősítésére, a szocialista brigádmozgalomnak a gazdasági irányítás segítésében fokozható szerepére, az ebbeni lehetőségek­re hívta fel a figyelmet. Összhangban a minisztérium vezetésével, szakszervezetünk egyetért és támogatja a differenci­ált bérezési politika kialakítását. Számolni kell azzal, hogy ez vál­lalatok közötti és vállalaton be­lüli belső feszültséget okoz, mely­nek feloldásában, az okok magya­rázásában, — hogy kapjon többet, aki jobban dolgozik, — a szak­­szervezeti aktivistáknak, minden rendű és rangú választott tiszt­ségviselőknek mindennapi felada­taik vannak. Kezdeményezni, se­gíteni kell a gazdálkodási fogya­tékosságok helyi okainak feltárá­sát és megszüntetését. Előnyt kell kapnia az olyan vállalati bérgaz­dálkodásnak, amely a hatéko­nyabb termelési feltételek kiala­kítását szolgálja. Végül az ágazati, alágazati tervek ismeretében an­nak a véleménynek adott hangot a kv-titkára, hogy a népgazdasá­gi célokat magukba foglaló ter­vek a közlekedési dolgozók helyt­állásával, beosztottak és vezetők közövs erőfeszítésével teljesíthe­tők. Ebben segíteni a szakszerve­zet meggyőző nevelő munkájá­val, a mi megtisztelő feladatunk. 2 %-kal nőtt az áruszállítási teljesítmény Az írásos előterjesztés minde­nek előtt azt állapította meg, hogy bár a minisztériumi irányítás alá tartozó közlekedési vállalatok múlt évi feladatainak teljesítését számos fuvarpiaci és gazdasági tényező nehezítette, lényegében kielégítették a szállítási igénye­ket. A közlekedési ágak együttes teljesítménye azonban egy-két százalékkal elmaradt a népgaz­dasági tervben előirányzott 3 szá­zalékos növekedéstől. A közleke­dési vállalatok a távolsági forga­lomban naponta mintegy 50 ezer­rel. a helyi forgalomban pedig több mint 160 ezerrel több utast szállítottak el. mint az előző év­ben. Az áruszállítási teljesítmé­nyek összességében 2 százalékkal haladták meg az előző évit. azon­ban 1 százalékkal elmaradtak a tervezettől. Az AFIT-vállalatok teljesítménye a tervezettnek meg­felelően alakult. Nőtt a karban­tartási.; csökkent a nagyjavítási tevékenység. Változatlanul gon­dot okoz az alkatrészellátás. A foglalkoztatottság az elő­ARA: 1,50 FORINT irányzottnak megfelelően alakult. A dolgozók átlagbére a tervezett mértéket meghaladóan, 7,8 száza­lékkal emelkedett. A kedvező eredmények mellett azt is rögzítette az előterjesztés, hogy a személyszállítás minősége nem javult a kívánt mértékben. Nem sikerült az előző évihez ha­sonló eredményt elérni a vállala­ti gazdálkodásban. Továbbra is gondok vannak a munkaerő- és bérgazdálkodásban, az állóeszköz­kihasználásban. A távolsági tömegközlekedés nagyobb, a helyi kisebb mértékben nő Az idei tervben összhangban a népgazdaság fejlődésével, a köz­úti közlekedésben 4,5—5 százalé­kos teljesítménynövekedéssel számolhatunk. A személyszállítás­ban a tömegközlekedési teljesít­mények kétszázalékos emelkedé­sén belül a távolsági tömegköz­lekedés nagyobb, a helyi tömeg­­közlekedés kisebb mértékben nő. Az autójavító iparban a tervezett 4—4,5 százalékos termelés növe­lésen belül a személygépkocsi­­karbantartás 'ennél magasabb, a haszongépjármű-karbantartás ennél alacsonyabb növekedésé­vel számolunk. Létszámnöveke­désre csak az AFIT-vállalatoknál lesz lehetőség. A bérgazdálkodásban a felada­tok teljesítése esetén is mindösz­­sze 4—4,5 százalékos bérfejlesztés-, re lesz lehetőség. Az átlagbérek azonban ennél nagyobb mérték­ben növekedhetnek, ha a felada­tok teljesítése ésszerű létszám­­megtakarítással párosul. Ez külö­nösen vonatkozik a Volán-válla­latokra, a Hungarocamionra, és a BKV-ra. A szóbeli kiegészítések utáni vitában, az írásos előterjesztés megállapításait figyelembe véve, a hozzászólók megragadták az al­kalmat és tájékoztatták a közpon­ti vezetőséget vállalataik múlt évi eredményes munkájáról. Eközben beszéltek arról is. mi­lyen új módszerek alkalmazásá­val sikerült például a kedvezőt­len gazdasági hatások ellenére túlteljesíteni a Hungaroeamion múlt évi tervet. A Volári 8. sz. Vállalatnál a szakszervezet terme­lést segítő munkájának, a kong­resszusi-felszabadulási verseny részarányos teljesítésének szin­tén nagy része volt abban, hogy 1979-ben a tervezettnél 1,2 száza­lékkal magasabb egy főre jutó termelési értéket értek el. vagy hogy másfél ínijliós üzemanyag­1980. JANUAR megtakarítással zárták az évet, A gazdaságosabb működés eredmé­nyeit tükrözi a Fővárosi Autótaxi Vállalat éves mérlege is. A válla­lat ugyanis 4 százalékkal kisebb gépkocsiparkkal 6 százalékkal magasabb bevételi tervet teljesí­tett 1979-ben, miközben 1,6 mil­lió liter benzint megtakarítottak. Közismert, hogy vállalataink el­ért eredményeit milyen nagymér­tékben befolyásolta a benzin árá­nak emelése. így volt ez a Fő­taxinál, ahol előzetes számítás szerint az elért eredmény 80 szá­zalékát az említett üzemanyag­áremelés elviszi. Szervezési intéz­kedésekkel azonban a számított veszteség kétharmadát ellensú­lyozták, hallottuk a kv-ülésen. Hasonló, a benzináremelést el­lensúlyozó vállalati intézkedés­ről hallottunk a Volán 3. sz. Vál­lalattól is, ahol minden brigád­dal külön-külön megbeszélték a normához képest szigorított saját tervet. Az emberhez szóló felvilá­gosító, magyarázó szó nem is ma­radt hatástalan. A miskolci Vo­lánnál 6 millió forint értékű üzemanyagot takarítottak meg ta­valy. örömmel hallották a köz­ponti vezetőség tagjai azt is, hogy az első félévi számos gond ellené­re a MAHART főbb mutatóiban teljesítette éves tervét. A Volán 2. sz. Vállalat kimagasló teljesítménye Mint ahogy évek óta minden kv-ülésen, így a mostanin is töb­ben szóvátették az alkatrészhiányt, amely nehezíti vállalataink mun­káját. Többen bírálták most is az alkatrészellátás elégtelenségét és a KPM határozott intézkedését sürgették. Szükséges lenne tárca­szintű segítségre azért is, mert mint hallottuk, az Autókernél történt készletnövekedés ellenére, az NDK-ból. Csehszlovákiából rendelt alkatrészmennyiségnek csak egy részét igazolta' vissza a külkereskedelmi vállalat, javulás az idén sem várható. Derűsebb képet kaptak az ülés résztvevői a Volán 2. sz. Vállalat tavalyi mun­kájáról. ahol* a személyszállítási teljesítmény 8. az áruszállítási pedig 18 százalékkal növekedett. Kiegészítve az írásos előterjesz­­. tést, a Budapesti Közlekedési Vál­lalat 1979. évi munkájával is meg­ismerkedhettek a résztvevők. A főváros tömegközlekedési válla­latának dolgozói jó munkájukkal hozzásegítették a BKV-t főbb tervcéljainak valóra váltásához. Az első napirendhez hozzászó­lók: Kővári Ferenc. Balogh Já­’ (Folytatás a 2. oldalon)

Next

Regisztráció Regisztráció
/
Oldalképek
Tartalomjegyzék