Közlöny, 1848. június (1-21. szám)

1848-06-08 / 1. szám

Budapest 1. sz. /­ KÖZLÖNY, hivatalos lap. Megjelenik naponkint egy — országgyűlés alatt több — nagy regál ivén. Előfizetési díj a’ folyó év hátra levő C 3/1 havára helyben 7, vidéken 8 forint ezüst pénzben. — Előfizethetni Budán, a’ kiadó - hi­— • ■ "------ " ' 1 "----- 1 kereskedésében és az ország minden kir. postahivatalainál. — A’ szabott díjú hivatalos ráért 5 p. kr. vétetik. Mellyekért eddig díj nem fizettetett, ezután is díjmentesek ma­ritalban (vár, Fortuna-utcza, Jalics-ház 132 sz. a’ m. k. egyetem nyomdája mellett) , Pesten Emich­ Gusztáv könyvkereső hirdetmények és csatolmányok után a’ szokott beigtatási és felvételi dijak fizettetnek. A’ meg nem szabott díjnak hasábsorán hirdetmény­t adnak. — Magánhírdetések nem vétetnek fel. Csütörtök, június 8. 1848. 'll ST/­­Cl /t A­z újabb kor fejleményei és alkotmányos király jogszeretete megadák a’magyarnak azt, miután olly rég sóvárgott: a’felelős nemzeti kormányt. . • A’ hon végzete ezentúl kizárólag a’ magyar kormány kezében van, ’s e’kormány fenállhalásának egyedeli alapja: a nemzet többsé­gének rokonszenve és bizalma. / 1 . í. A’ magyar kormány, midőn a’hazai ügyek élére állt ’s1 cselekvéseiért a’nemzet iramában a’ felelősséget magára vállalta, tudta, hogy csak a’közvélemény szele hajthatja vitorláit alkotmányos irányban, ’s elismerte a’ nemzeti akarat felsőbbségét. A’kormány alkotmányos kötelességének tartja e’ hatalom előtt meghajolni. De a’kormánynak nem csak a’hazai i­gy­ek kezelése, hanem az ország egyetemes organisatinjának nehéz feladata is osztályrészül jutott, mi által kettős terhet von magára: felelősséget a’nemzet, és felelősséget a’jövendő irányában, melly tőle kérendi számon a’magyar nemzet életét. És igy a’kormány annál jogosb igényt tart a’­nemzet bizalmára és h­ű csatlakozására, mert felelősségének egy része a’ nemzet vállaira esik. A’nemzetnek és alkotmány­os kormányának együtt kell élniök, együtt kell — ha kell—halniok! ’S hogy a’kormány és nemzet ezen solidaritása minél inkább megszilárduljon, a’kormány elismeri, miszerint minden eljárása a’ ny­ilvánosság birószéke elébe tartozik. A’kormány nem irtózik e’ny­ilvánosságtól, sőt tudja, hogy e’ ny­ilvánosság első életszüksége. ’S íme ezért van szüksége hírlapi orgánumra, melly által a’nemzettel folytonos érintkezésben legyen. Ezen orgánum a’hivatalos „KÖZLÖNY“ leend. Szerkezete következő: a. Hivatalos rész. 1. Rendeletek, parancsok, körlevelek, hivatalos alakban, a’kormány­zás és közigazgatás minden ágait tárgy­azók, és az illető hatósá­gokat, testületeket, vagy személyeket kötelezők. 2. Proclamatiók és mindennemű közérdekű hivatalos hirdetmények, miket a’közönséggel tudatni szükség leend. 3. Hivatalos igazolások és útbaigazítások, nevezetesb ügyekben és körülményekben. Félhivatalos rész. Ollynem­í kormányzati,, vagy egyes ministeri intézkedések vagy tervezetek nyilvánítása, miket a’ közönség tudomására juttatni czélszerűnek látszandik, mik azonban még egészen nem közöltethetnek. c. Nem hivatalos rész. 1. Belföld Tudósítások a’hazából, a’mennyire lehet, hivatalos vagy hiteles forrásokból. Országgyűlés alatt ezeket a’ diplomaticai hitelességű napló előzendi meg. 2. Külföld. Tudósítások a’világ minden részeiből, óvatos válogatással és hiteles­ források után. 3. Hirdetések. A’váltó-és más törvényszékek, valamint egy­éb kormány-vagy közhatóságok hirdetményei. Magánhirdetések nem vétetnek fel. * A’belügy minister által Gyurmán A­d­ol­f bízatott meg a’hivatalos „KÖZLÖNY“ felelős szerkesztésével. A’lap folyó évi junius 8-kán fog megindulni, ’s megjelenik naponkint egy — országgyűlés alatt több —nagy regatíven. Ára a’ folyó év hátra levő 6% havára hely­ben 7 , vidéken 8 forint ezüst pénzben. • Előfizethetni Budán, a’kiadó hivatalban (vár, For­tuna-utcza, Jalics-ház 132. sz. a’ m. k. egyetem nyomdája mellett), Pesten Emich Gusztáv könyvkereskedésében és az ország minden kir. postahivatalainál. A’postai visszaélések elhárítására a’ kellő intézkedések meg v­annak téve. A’szabott, díjú hivatalos hirdetmény­ek és csatolmány­ok után a’szokott beigtatási és felvételi díjak fizettetnek. A’meg nem szabott díjnak hasábsoráért 5 p. kr. vétetik. Mellyekért eddig díj nem fizettetett, ezután is díjmentesek maradnak. A’ belí­gyminister által. Kedves Öcsém István fő­ herczeg! Midán a’ hűség és ra­gaszkodás érzelmeit, mellyeket kedveltséged a’ magyar nemzet nevében élőmig terjeszt, — azon örömteljes meggyőződéstől áthatva fogadnám,miszerint magyarjaimnak századok óta állan­dóan tanúsított hűsége jelen idő viszontagságai közt is helyt ál­­land, ezennel felhatalmazom kedveltségedet Magyarországom ’s hozzá kapcsolt részei lakosainak kinyilatkoztatni, hogy ezen ér­zelmek keblemben bő viszhangra találtak, ’s erősen el vagyok határozva, azonnal, mihelyt lehetséges, mindenesetre a’ legkö­zelebbi magyar országgyűlés megnyitására családommal együtt hű magyarjaim körébe jő­ni, ’s hosszas bot­t­­maradás által a’ nemzet ebbeli óhajtásának megfel­elni. Insbruck, május 29-én 1848. Ferdinánd s. k. H. A horvátországi bánhoz. Miután az 1791: 58. t. sz. világos rendelete szerint a’ horvát, tót és dalmát országok tartományi gyűlése csak 1. f. en­gedelmem előleges kinyerése mellett hirdettethetik ki. Ön mégis ennek ellenére a’ határnapot 1. évi június 5-ére önhatalmúlag kitűzte, megparancsolom önnek, hogy ezen tartományi gyűlést, mellyet különben törvénytelen összejövetelnek kellene tekinte­nem, rögtön tiltsa be ’s a’ közelebbi felvilágosítás, és a’ Horvát­országban jelenleg uralkodó zavaroknak, ha lehet, békés ki­egyenlítése végett jelen legfelsőbb parancsolatom vétele után 24 óra alatt udvaromban Insbruckban jelenjék meg. Insbruck, május 29. 1848. Ferdinand s. k. mn. Az erdélyi kormányzóhoz. Azon felhívást, mellyet magyar ministerelnököm gróf Batthyány Lajos folyó esztendei május 19-éről a’ székely szé­kekhez és határőrséghez és erdélyországi hadi főparancsokom­­hoz hű érzéssel, koronám és a’ monarchia fentartása érdekében intézett, helybehagyván kegyelmesen, midőn e’ mai napról kelt parancsomban ugyancsak erdélyországi hadi főparancsnokomnak meghagytam, hogy István nádor ’s királyi helytartó kedves öcsém, rendkívüli esetekben kiadandó rendeleteit, az erdély or­­szágbeli katonai erőnek, mindkét országbani alkalmazására néz­ve pontosan és tüstént teljesítse, egyszersmind Önnek is meg­hagyom, hogy miután a’ többfelől tornyosuló vészek elhárítá*­sára, minden hű népeim ’s kormányaim összemunkálása szűk* séges, úgy tekintse kedves öcsémet István főherczeget, magyar­­országi nádoromat ’s királyi helytartómat, mint a’ kinek hatósá­gát, ez úttal kedves Erdélyemre is kiterjesztettem ; következőleg, rendeletei, ép azon engedelmességgel ’s pontossággal teljesítes­senek, mintha azok saját nevem alatt kelendettek volna. E’ kegyelmes rendeletemről tartozván minden hatóságokat és hiva­talbelieket kellőleg értesíteni. Insbruck, május 29. 1848. Ferdinand s. k. ív. B. Puchner erdélyi fő­kormányzóhoz. „ Midőn azon felhívást, mellyet magyar ministerelnököm gróf Batthyány Lajos koronám és az összes monarch­a érdeké­­ben f. e. május 29-én a’ székely nemzethez és végőrezredek­hez és egyszersmind önhöz is intézett, utólagosan jóváhagy­nám, meghagyom önnek egy részről, hogy ezen felszólításomnak kívánt sikert eszközölni mindenkép törekedjék; más részről, hogy öcsém István főherczeg, mint királyi helytartónak az Er*

Next