Közlöny, 1848. augusztus (53-83. szám)

1848-08-01 / 53. szám

Budapest,53», B2»Kedden, augustus 1. 1848. KÖZLÖNY h­iva­ta­los lap. Megjelenik naponkint egy — országgyűlés alatt több — nagy regál­ivén. Előfizetési díj a’ folyó év hátra levő 60, havára helyben 7, vidéken 8 forint ezüst pénzben. — Előfizethetni­ Budán, a’kiadóhivatalban (vár, Fortuna-utcza, Jálics-ház 132 sz. a’ m. k. egyetem nyomdája mellett), Pesten Emich Gusztáv könyvkereskedésében és az ország minden kir. postahivatalainál.­­ A’ szabott díjú hivatalos hirdetmények és csatolmányok után a’ szokott beigtatási és felvételi díjak fizettetnek. A’ meg nem szabott díjnak hasábsoráért 5 p. kr. vétetik. Mellyekért eddig díj nem fizettetett, ezután is díjmentesek maradnak. Magánhirdetések nem vétetnek fel. i äEä5* Számos felszólítások következtében a’ „Közlöny“ egyes példányokban is lesz kapható. Pesten Emich Gusztáv könyvkereskedésében, Budán pedig a’ kiadó hivatalnál, példányonként 6 pkrával. 653. elnöki. E Az ország minden törvényhatóságaihoz. Jelentést kapván az iránt, hogy a’ szegényebb osztályt nyere­séggel ámító kis lotteria szedői, csaló játékaikat ittott, bár tit­­kolgatva, még folytatják­,ezennel rendelem, hogy miután a’ külön­ben is törvénytelen lettek­ a szedések eltiltattak, önök által ezen tila­lom szigorúan foganatosíttassák, és a’ki a’ szedést és betéteit fogtat­­ni még most is merészlené, az 179%: 31-ik t­zikk értelmében, mint hamis és álnok játékos, rögtön és keményen büntettessék. Budapest, julius 30.,1848. Belügyminister S­zemere Bertalan, A’ hadügyministermmtól. Értésemre esett, miszerint a’ puskamüvesek a’ nemzeti őrseregnek eladás végett olly lőfegyvereket készítenek, melyek­nek használata veszélyes, minthogy azokhoz részint egészen próbálatlan csöveket, részint ollyakat használnak, mellyek hosszas elhanyagoltság vagy rozsda által úgy elgyengültek, hogy romlottságuk ellen semmi biztosítékot nem nyújtanak. Ezen, a’ puskamüvesek által a’ nemzeti őrseregnek eladás végett alkalma­zott , lőcsöveknek nagy része különböző hadszertárakban hibáik miatt, mint avult vas adatott el. Lőcsövek sürgető keresése, ’s azon körülmény, minélfogva jókat nehezen kaphatni, nyerészkedő embereket polgártársaik veszélyeztetésével arra birt, hogy ezen csöveket újaknak látszó lőfegyverek készítésére használják. ’S minthogy a’ nemzeti őrsereg különös könnyűségű lőfegyverel­et óhajt: tehát a’ hosszas használat által úgyis megtágult üregű ’s elgyengült vasú lőcső, még könnyebbre reszeltetése által a’ kívánságnak megfelelt ugyan, de egyszersmind ellenállási sa­játságából annál többet is vesztett. E’gyengült vascsövek haszná­lata azonban a’ nemzeti őrseregnél annál veszélyesebb, mennyi­ben nem csak a’ tulajdonos maga, hanem azok is, kik a’ rend­ben mellette állanak, veszélyes következéseknek vannak kitéve. Hogy tehát jövőre minden illyetén veszélynek czélszerűen eleje vétessék , azt rendelem, hogy az itteni puskaművesek által ké­szült minden lőfegyver az itteni vártüzérségi kerületnél kettős töltésű lőpróba kiállása után, a­ lőporüregen alul, próbabélyeg­gel elláttassék. Figyelmeztetek ennélfogva minden lőfegyverve­vőt , miszerint illy bélyeg nélkül semmi lőfegyvert ne vegyen. Hogy mégis a’ nemzeti őrseregtől eddig megvásárlótt lőfegyverek is megpróbáltassanak, a’ nemzeti őrsereg főparancsnoksága ut­ján a’ szükséges intézkedéseket megteendem, minélfogva ezen lőfegyverek a’ budai vártüzérségi kerületnek lőkisérlet végett ré­­szenkint átadassanak. Budapest, julius 30-kán 1848. Hadügyminister Mészáros Lázár. A’ hadügyministerium részéről felszólittatnak: Thón Sándor köz- és váltóügyvéd, továbbá: Földváry Miklós és Földváry Elek, Korponay hadügyminiszeri titkárnál vagy személyesen megje­lenni, avagy pedig írásban lakásukat és tartózkodási helyeket tudatni. Gócz János két önkintes 3 évi díjai. Leffler Micháy „ „ „ „ Steinhard Antal egy önkintes 3 évi diját. Kiss József két önkintes 2 évi diját és szükséges ruházatát. 3. Az önkintes honvédsereg 2. zászlóaljánál: Bernát Menyhért 20, Szerdahelyi Károly 20 fft tettek le a’haza oltárára. Gr. Ha­l1­er Ferencz n. ő. őrnagy egy évi fizetéséről lemondott. Gr. Török n. ő. őrnagy egy évi szállás-illetményéről lemondott. Komlóssy Lajos őrnagy, fizetéséből havonkint 20 p. ftot ajánlott. Gr. Eszterházy Pál két évi őrnagyi illetékét a’ko­máromi szegényebb sorsú nemzetőrök fegyverzésére és ruhá­­zására ajánlotta. B­a­l­d­a­c­c­i: A’ nagyszebeni főhadikormány utján Bu­karestben f. évi jul. 13-kán és 14-kén kelt hivata­los tudósítások érkeztek a’ hadügyministe­­riumhoz, miknek elseje lapjaink 50-dik szá­má­ban a’„Moldva és Havasalföld“ rovat alatt köz­löitekkel szóról szóra egyezvén,csak az utób­bit közöljük: Bukarest, jul. 15-kén 1848. A’ julius 14-kei gyülekezetben Oilobcoko és Solomon le­mondásaikat beadták, ezután Salomon öt kereskedő kíséretében Mehádiára utazott. A’ volt kormány tagjai Eliade és Philippesco Constantin visszajövetelét a’ nép nagy örömmel várta; az alatt a’ katonaság a’ metropolitát fogva a’ katonai laktanyába kísérte, mire a’ harangok félreverettek, és nagy zaj közt a’ metropolita szabadon bocsáttatott; később a’ kormányház előtti ágyúkat a’ katonaság a’ laktanyába akarta vinni, mire újonnan félreveret­tek a’ harangok. Ezen ágyuk már több ízben ide ’s tova hur­­czoltattak, ámbár azokat egy ellenfél sem tudná használni. A’ nagyszebeni főhadikormány által a’ hadügy­­ministeriumhoz következő hi­vat­a­l­o­s t­udó­s­i­t­ás küldetett be: Jassy, jul. 17-kén. Közelebbi hírek után nem 4000, ha­nem 2500 emberből álló orosz gyalog sereg, — úgy nem 2 á­­gyutelep, hanem egy, 8 ágyúval érkezett ide és Copon táborban vagyon, a’ hol is 13-kán tábori isteni szolgálat tartatott, melly alkalommal a’ katonaság Duhamel őrnagy vezér előtt defilirozott. Ezen seregek bejöveteléről, és annak czéljáról sem a’ nép, sem pedig az idegen hatalmak ügyvivői nemcsak az oroszok, hanem még a’ moldvai kormány által sem tudósittattak. Galaczi ügyvivőnek jul. 13-káról kelt tudósítása szerint a’ bukuresti ideiglenes kormányt Salomon és Odobesco által veze­tett reactioi párt megbuktatta, — mellynek helyébe a’ volt Balliano, Cornesco ’sat. kormány visszahelyeztetett. A’ zendülők főnökei a’ közpénztárakkal Kimpulong oltáh hegyekbe megszök­tek. A’ dolgok ezen gyors fordulatát az oroszok bejövetele mi­atti nagy rettegés okozta. Julius 12-kéről érkezett tudósítás szerint egy török gőzös lőszerekkel érkezett Galaczra, valamint Giurgevo város török őrsereggel elláttatott. Huschi tudósítás szerint júl. 13-káról Berlodra menő se­reg útközben Jepurany helységben és Slobodzieben igen sok embert cholera által vesztett. Az élelmi­szerek mindenfelől nagy számban összehordatnak, mellyeket a’ moldvai kormány egyedül csak nyugtatványok mellett vesz át. A’ drágaság nap­ról napra növekszik. A’ termés ugyan kielégítő lenne, de az ezt összetakaritandó emberi kezek hiányzanak; mert midőn egy felől a’ cholera a’ nép között dühöng, másfelől az élelmi szerek és idegen seregek szállításával az egész nép el van foglalva. Tegnap esti 6—7 óra között Balkon és Román felől nagy sáskafelhők vonultak Jassy felé. A’ pénzfigyministerim részéről: XXII. Folytatólagos jegyzéke azon ajándékoknak és köl­csönöknek, mellyek a’ hazai kincstár felsegélésére a’ budai fő­pénztárnál készpénzben és ércznemüekben 1. évi julius 24. és 25-én tétettek. I. Budán, a) ajándékul ezüst pénzben . Több abonyi lakosok 12 ft 8 krt, Balogh Mária, István, József és Erzsébet Abonyból 16 ft, Förster Magdolna abonyi lakos 5 ft, abonyi asztalos és lakatos ezéh 10 ft, Jánoshida helység lakosi 16 ft 28 krt, Molnár Ferencz jánoshidi lakos 10 ft, ujszászi lakosok 12 ft 18 krt, abonyi lak. 3 ft 44 krt, pestmegyei pilisi alsó­­kerületi lakosok 1362 ft 37 krt és 18 ft arányban, több po­­zsonyi lakosok, a’ pozsonyi német újság szerkesztősége által, 61 ft 20 krt ércz-értékben. b) Kölcsönképen: Balás Dénes 50 ft, Blaskovich Jó­zsef 10 ft 43 krt, Lieder Frigyes és Orzovenszky 6 ft 59 krt, Katona Lajos 10 ft 28 krt, Dezső András abonyi lakos 100 ft 1 évre kamat nélkül, promontori közönség pénztára 400 ft, ráczkevi köz. 400 ft, mindkettő 1 évre kamat nélkül. II. Pesten, a) aj­án­dékul, ércznemüekben­.Vörös Mihály Pécsett 117 ft 50 krt, Farkas József 128 ft 20 krt, Juranics László 43 ft 10 krt, Scitovszky János 481 ft 51 krt, üszögi tisztség 24 ft 3 krt, Jónás József 29 ft 28 krt, Beitler Antal 6 ft 18 krt, Déry László 9 ft, Perczel Imre 19 ft 24 krt, Fábián Fe­rencz Győrött 83 ft 15 krt, Weöreös Mihály 83 ft 14 krt, Geiling Mihály 131 ft 40 krt, Balogh Károly 26 ft 50 krt, Fábry József 45 ft, Gönczöl Antal Győrött 7 ft 22 krt, Zergé­­nyi Zsuzsa, Lucza, Elek 6 ft, Horváth Dániel 36 ft, Látra Fe­rencz 6 ft 28 krt, Mészáros Kati és József 14 ft 42 krt, Mo­gyorósi János 10 ft 12 krt, Skargay Samu 1 ft 52 krt, Hantó György 8 ft 31 krt, Vitek György 2 ft 1 krt, Istritz Bené 30 ft, Jankó István 16 ft 12 krt, Török Kovács Kata 6 ft 31 krt, Kovács Sándor 7 ft 35 krt, Szabó József 8 krt, Jelinek Fe­­renczné 2 ft 5 krt, Simonyi Pálné 5 ft 25 krt, Grell Anna Győrött 8 ft 45 krt, Cserháti János Kassán 130 ft 54 krt, Szentimrey György Kassán 20 ft 25 krt, Szathmáry István Miskolczon 18 n 45 krt, ugyanaz 29 ft 49 krt, gomori több egyének 44 ft 53 krt, Hámos Antal Miskolczon 169 ft 10 krt. b) Kölcsönképen ércznemüekben : Zettl Mózses Abonyból 5 ft, Mayer János 70 ft 35 krt, Sivó János 59 ft 12 krt. Öszvesen adatott ajándékul 380,543 ft 6 kr, és kölcsön­képen 416,263 ft 46 kr. Pest, julius 30-án 1848. XXIII. Folytatólagos jegyzéke azon ajándékoknak és köl­csönöknek, mellyek a’ hazai kincstár felsegélésére, a’ budai fő­pénztárnál ’s a’ pesti beváltó-hivatalnál készpénzben és ércz­nemüekben f. é. jul. 26-kán és 27-kén tétettek. I. Budán, a­ beszámítás útján ajándékul adtak ezüst pénzben, csereháti járás Abaujvármegyében 1281 ft7 krt,szik­szói járásban 550 ft, Sz.­Imrei György Vajtán 20 ft, Krajnik Amália Gönczruszkán 10 ft, abaujmegyei agarásztársulat 101 ft, Kis-Szebenváros Sárosmegyében 76 ft 40 kr, Halassy Eduard Komáromból 754 ft, ugyanaz 5 ft, Szolnokváros 275 ft, Egervárosa 23 ft 58% kr, Pásztói kerület Hevesmegyében 40 ft, Veszprémmegye 12,750 ft, Körmendváros lakói 361 ft 19 kr, Lubló k. szép. kor. város 43 ft 6 kr, Matheócz k. szép. kor. város 25 ft 29% kr, Igló kor város 162 ft 6 kr, Veszp­rémmegye 220 ft 20 kr, aranyban ugyanaz 63 ft, aranyban Bártfaváros 219 ft 9 kr, Unghmegye 2894 ft 59 kr, bácsi álladalmi javak tiszti személyzete egyszerre 433 ft 25 kr, és havonkint adományozások fejében julius hóra 134 ft 12 kr, öszvesen 567 ft 37 kr, tiszai járás Hevesmegyében 413 ft 11 kr, és 9 ft aranyban, Steszl Lajos bécsi orvostanár egy 194455 számú 5-ös kamatú 100 pftról szóló álladalmi kötelezvényben, melly Pesten C. J. Malvieuxnál beváltatott, 76 ft, Rózsa Károly külügyminiszeri fogalmazó 20 ft, Kövér János volt kanczellariai titkár egy n7%,88 sz. 2% kamatú magyar kamarai kötelez­vényt, mellynek számszerinti értéke 100 ft, letételképen, külügy­­ministerium hivatalnokai 1040 ft, magyar testőrsereg tagjai 968 ft 20 kr. b) kölcsönképen: Wallner Antal 1500 ft, esztergomi takarékpénztár 2000 ft, egy névtelen 3500 ft, ismét egy név­­telen 500 ft, Hunyady Lajos 37 ft 21 kr, reáfizetés által, Nagy-Szombatváros közpénztára 5000 ft, 2 évre kamat nélkül, Reischl Károly 200 ft.) II. Pesten, a) ajándékul adtak ércznemüekben: Bük Zsigmond Miskolczon 36 ft 16 kr, csereháti járás 2 ft. b) kölcsönképen, Horváth Károly 219 ft 8 kr ércz­­értékben. Öszvesen adatott ajándékul 403,552 ft 39% kr, és köl­csönképen 429,220 ft 15 kr. Budapest, jul. 30. 1848. Nemzeti gyű­lés­ Előleges közlés a’ julius 31-ki alsóházi ülésről. Felolvastatván az utolsó ülés jegyzőkönyve, ’s Fekete Lajos által petitio adatván be somogyi polgároktól, — melly az e’ tárgyban megbízott választmányhoz utasittatott. — Kossuth Laj 63 Az önkintes honvédsereg 3. zászlóaljából a’ sz.-tamási ütközetben jul. 14-én elestek: Szathmári Dániel tizedes, és Szigethi Kálmán őrvitéz, pedig:2-ik zászlóaljból a’ földvári támadásnál jul. 14. és 17-én Dávid Sándor. Perger Móricz. Gonda Gergely. Kovács Pál. Baris Lajos. Straub György. Mayer Mózes. Rosenfeld Lipót. [Baldacci. 1. Kassa város a’9-ik zászlóaljnak 47 rőf vásznat, 1000 darab csatot, 1 lepedőt és szalmazsákot, ajándékozott. 2. A’ honvédsereg részére ajánlottak szegedi polgárok: Hody Imre 100 p. ft. havi 8 ft 20 kr. részletekben lefizetendőt. Bengey Ferdinánd tanácsosi fizetésének tized részét. Korda János két önkintes 2 évi diját. Fotty János két önkintes 3 évi diját.

Next