Közlöny, 1848. október (113-143. szám)

1848-10-01 / 113. szám

Budapest, 113. sz. a 1. é­s M.gj.l»nik naponkint­­ orssággyfil« .lat több­­ n^y r«g61 ivm­. »Bitathi díj folyó ív hátra I.vi 6., Imára halyban 7, vidéken 3 forint esfiri rínslm­.­­ Elffiiath.m­i Bnáán, a’ kiadó hivatalban (vár, Fortuna - utca, Jalic­há* 132 *». a ». k. agyet.m nyomdája mellett), Ferien Em.el Guntáv könyvkereskedésmben­­, az ország minden kir. postahivatalainál­­ A’ saabott dijú hivatalos hirdetmények és csatolmányok után a’ szokott beigtatári és felvétel, dijak esettetnek. A’ meg nem szabott díjuak hasábsoráért 5 p. kr. vétetik. Hellyekért eddig díj nem fizettetett, a után is díjmentesek maradnak.­­ Magánhirdetések nem vétetnek fel. Vasárnp, October I. 1848. Hír a’ hareztérröl. Mai nap September 29-kén Jellachich seregei a’ drávai táborunkat reggeli 11 órakor megtámadták. A’ megtámadás a’ pákai határon seregünket oldalról jobb szárnyán találta. Ügyes ellátással felállított táborunk az ellenséget a’ pá­­koszdi határban a’ hires Janitsár temető­ téren csata­rendben készen várta. Az összes hadseregben harczias lelkesedés van, a melly a’ hadvezérnek MÓGA altáboragynak, az egész tisz­tikarnak és legénységnek, —­első elszánt rohanásá­ból , nem puszta szó többé, de mint tény valósult. A’ csata erősen folyik. Kelt a’ csata­téren sept­ 29-kén reggeli 11­ órakor. Képviselők négyen. Pázmándy Dénes, elnök. Gróf Batthyány Kázmér baranyai főispán és kir. biztos Mohácsról sept. 28-ról esti 10 óráról gyorsfutár által je­lenti , hogy miután az ellenséges haditestnek hat zászlóaljból álló része 12 ágyúval Róth vezér alatt Pécsről sept. 26-kán előnyomult, az utána vonult hadiszereket, a’ népfelkelés ren­dezése nyomán, Perczel Antal nemzetőrségi őrnagy ál­tal Oroszló helységben Pécstől 1% állomásra elfogatta. Az eredmény következő: a) Nyolc­van határőr katona, köztök egy őrtiszt. b) Tizenhat szekér mindegyik két lovas, minden szeke­rén két hordó lőszer, még pedig az elfogott okiratok szerint 39.600 csapantyus­­ puska keménytöltés, 150,000 kovás­­puska kemény töltés. Összesen 189,600 töltés. c) Több rendű hivatalos sürgönyök. d) A’ 80 főből álló határőrök szuronyos fegyverei, töl­téstáskái mindegyik 60 keménytöltéssel, ’s némellyik többel is ellátva. Az elfogott határőrök nem csak ellenszenvvel nem, ha­­nem mint álliták, régi kiolthatlan hajlammal viseltetnek a’ ma­gyarok iránt. Az elfogott szekeresek, verőczemegyei földnépe, kény­szerítve lévén a’ fuvarozásra, szabadon bocsáttattak. Pest, September 29-kén 1848. Este 11 órakor. Nyári Pál, honvédelmi választmányi tag. A­ ministerelnök következő hivatalos tudósítást vett. Hivatalos állásomnál fogva kötelességemnek ismertem tisztelt miniszerelnök úrnak feljelenteni, hogy megyénken ke­resztül Jellachich csapatja számára vitt 16 sze­kér lőpor mintegy 190 ezer töltény a’baranyai önkéntes csapat által meglepetvén, elfoglalta­tott, kísérete ezen töltényeknek 82 fegyveres emberből ál­lott, kik lefegyverkeztetvén, a’ lőszerekkel együtt Mohácsra gr. Batthány Kázmér ’s kormánybiztos úrhoz kisértettek, elfogat­­tatott még 12 kocsi podgyász, ez szinte oda szállitatott. —■ Az előfogatok kocsisai mind horvátok, melly hivatalos fel­jelentés után tisztelettel vagyok. — Pécset, sept. 28. 1848. Majthényi első alispán. A’ hadügyministerium a’ nagyszombati ’s kör­nyéke nemzetőri zászlóalj parancsnokságától következő tudósítást vett. Szenic­z, sept. 27-én 1848. Vezényletem alatt levő posonyi nemzet őrökből, kik a’ tót pórnépfölkelés lenyoma­­tására, részint puskákkal, részint dárdákkal, kaszákkal, ’s vas villákkal ellátottan, Nagy-Szombaton összepontosítvák, ’s innen e’ hó 25-én elindittattak, Nádas helységben 600-an hagyattak, Jablonicz szomszéd helységben, minthogy emennek környéke a’ Hurbánnal szenvben némileg rokonúlt, ’s ekként a’ veszélynek leginkább kitétetett, hagyattak 850-en. Alig nyomultak ez utól­­só helyre, e’ hó 26-án a’ posonyi, nagy-szombati, tallósi, dió­szegi, és nagy-mucsédi nemzetőrök, már is kísérletet ten Húr­ban , 3 csapatba rendezett, mintegy 2000 főnyi erős seregé­vel, melly délutáni 3 óra körül Brezova helységből ide nyomult, e’ t várost megtámadni, de itt fekvő nemzetőreink, nemkü­­lömben a’ Kotolinszky kapitány úr vezérlete alatti egy század a’ Ceccopieri ezredből, csak igen hamar csatatérre kiállván, egy igen rövid ütközet után az ellenséget megfutamították, melly közt az ellenség részéről egynehányan elestek, mi részünkről egy sem. A’ mint ezen körülményről Jablonicz helységben fekvő nemzetőreink rögtön értesültek, legott ezek is kiállottak, és a’ megfutamított ellenséget oldalról a’ hegyek közt űzőbe vet­ték ugyan, de minthogy már elalkonyodott vólt, nem merész­kedtek, az ellenség után tovább ez ismeretlen tájra bocsát­kozni. — A’ hadügyminister távollétében Gombos, alezredes. A’ képviselőház honvédelmi bizottmánya ne­vében. Frigelli vezérőrnagy Jellachich táborából elfogatván, mint fogoly Budára kisértetett. A’ képviselőház közvédelmi bizottmánya ’s maga a’ kép­viselőház is azt határozá, hogy vele, mint hadi fogolylyal kell bánni. Ezt kívánja a’ népjog, ezt az emberiség, ’s ezt saját hű seregeink iránti kötelességünk, mert fel kell tenni, hogy ha ki közölök elfogatnék, aként fog velök bánni az ellenség, mikint mi bánunk az ellenséggel. Midőn azt a’ képviselőház honvédelmi bizottmánya ezen­nel közhírré teszi, a’ testvér két főváros lakosságát a’ haza szent nevében inti és kötelezi, hogy ezen hadi fogolynak ittlé­tét részakarók által zavargások előidézésére felhasználtatni ne engedje. A’ két főváros hatóságának pedig, ’s a’ nemzetőrség pa­rancsnokságának meghagyja, hogy a’ közbátorság, ’s a’ hadi foglyok iránt kötelezett nemzeti becsület fentartását szoros hi­vatásának ismerje. Egyúttal mindenki tudósittatik, hogy a’ honvédelmi bizott­mányt illető dolgokban Nyáry Pál képviselő- ’s bizottmányi tag­hoz a’ megye házánál forduljon. Kelt Pesten, sept. 29. 1848. A’ képviselőház honvédelmi bizott­mánya nevében Kossuth Lajos. Drávamelléki hírek. Baranyából. Pécs, sept. 28. 1848. Valahára némi örvendetest írhatók. Derék önkéntes nemzetőreink, kik az el­lenség betörése óta Mohácson táboroznak, 16 kocsi lőport (190,000 töltényt) 12 kocsi pogyászt a’ határőröktől elkoboz­tak és a’ kisérő őrséget, 85 granicsárt lefegyverezvén, foglyo­­kul táborukba vitték. A’ dolog igy történt. Rótt 7. ezer embe­rével 25-én Pécset elhagyva, a’ hegyháton keresztül, Dombó­vár ’s Mező-Komárom felé vonult, 12 ágyúit ’s társzekereit ma­gával vivén. Azonban munitiója csak tegnap érkezett Pécsre, reggeli 9 órakor, sietve a’ sereg után, úgy látszik, ezen hor­vátok szemtelensége annyira megy, hogy azon utat, mellyen seregeik elég gazul, betörtek, tökéletesen biztosnak ’s mintegy saját terrénumoknak hiszik. Innét magyarázható, hogy Pécsett erősséget (Besatzung) ugyan nem, hanem mintegy 46 beteget nyakunkon hagytak ’s nem tátták érdemesnek ezek fegyvereit magukkal vinni. Azért tanácsosnak tartották a’ fegyvereket tő­lük elszedni, ’s a’ mennyire állapotuk engedi, őket isten híré­vel haza küldeni, mibe ők magok örömest bele egyeztek, mert — úgy mondják—őket úgy is csak akasztófával birta Jelachich összetoborzani. A’ lőporos kocsikat illetőleg, egy futár küldetett Mohácsra Batthyány Kázmérhoz, hogy a’ rendelkezése alatt álló önkéntesekből mintegy 200-at, kocsin küldjön Hegyhátra a’ lő­por lefoglalására. Még ezek megérkeztek, a’ lőporos kocsik Már­iát és Széket elhagyva, már közeledtek Rott seregeihez ’s a’ prédát elveszettnek hittük. Azonban bátor őrnagyunk Perczel Antal, a’ Mohácsról érkezett 120 önkéntessel elérvén őket, rög­tön megtámadá ’s egy puska durranás nélkül az említett 16 kocsi lőport elfoglalá, ’s a’ kisérő őrséget lefegyverző, az egé­szet, a’ foglyokkal együtt, azonnal Mohácsra indítván jellemző, hogy a’ határőrök Popovics hadnagynak első felszólítására, a’ fegyvereket letették, életök, ruházatjok ’s kenyerük meghagyá­sáért könyörögvén. Egyik veteranus, mint fogoly, aként nyilat­kozott, hogy más körülményekben elszánt védelem nélkül meg nem adta volna, de illy igazságtalan háborúra csak erő­szak kényszerithető. Azért, uraim, szoros polgári kötelességünk, népszerű pro­­clamatiókkal Jelachich népét a’ dolog valódi állásáról felvilágo­sítani ’s ők, nem hagyandják magokat vak eszközül használtat­ni az absolutismus ’s az ármánytelt camarilla rút kezeiben. Felesleg mondani, hogy ezen sikerült expeditio újabb lel­ket öntött népünkbe ’s újra biztositá e’ tartományt hazánk ré­szére.— Azért ne feledjék önök kiket illett, Baranyát ’s Pécset néhány segélycsapattal a’ továbbra is történhető invasiók ellen­­ erősíteni, mert a­ repressaliák bekövetkeztével Rótt uram kissé­­ gyengédtelenül bánhatik velünk.­­ Előleges rövid közlés a’kép’viselőház Septem­ber 30-kai üléséről. Elnök jelenté a’ háznak, hogy tegnap d. e. 10­ óra­kor Jellachich Fejérvárról egész erejével kirohanván táborunkat megtámadta ’s igy egész esti 6 óráig kevés szünet­tel csaknem folytonosan uj és uj megtámadásokat vertek vissza seregeink a’ legnagyobb bátorsággal és elszántsággal Moga ve­zérőrnagy vezérlete alatt. Szomorú hirkép jelenti továbbá, hogy Ivánka őrnagy vigyázatlanságból vagy inkább az ellenségnek árulásából elfogatott. Az éjjel maga az elnök és azon választ­mánynak két tagja által, kik még a’ városban jelen vannak a’ városházánál összeülve Buda várának megőrzésére ’s a’ test­vérváros belbékéjére szükséges intézkedések megtétettek. A­ tá­borból érkezett minden egybevágó hírek után azt mondhatni, miként az ellenségnek annyira meg van törve bátorsága, hogy midőn Jellachich csata rendbe állította embereit, mikor látta, hogy emberei nem voltak elegendőkép a’ harezra lelkesedve a’ hátulsó colonnal a’ maga embereit proton tűzzel folytonosan lő­­döztette, hogy kénytelenek legyenek előre nyomulva harczolni. Az ülésekre nézve elhatároztatott, hogy a’ népképviselő testület jelenlevő tagjai naponkint délelőtti 10 és d. u. 5 órakor össze­gyűl­endnek. XIX-dik ülés a’felsőházban, sept. 29. d. u. 4 órakor b. Perényi Sigmond alelnök elnöklete alatt. Al e­l­n­ö­k: A’ közelebbi ülés jegyzőkönyve fog felolvastatni. Podmanjetz­ki jegyző olvassa a’ jegyzőkönyvet. Alelnök: Nincs valami észrevétel a’ jegyzőkönyv iránt? (Nincs1) — Éppen e’ pillanatban kaptam a’ képviselői ház elnökének levelét, a’felsőház rendes elnökségéhez intézve, kérem jegyző urat, tessék ezen levelet felolvasni. Jegyző olvassa az ezen levélhez csatolt, képviselőház mai hatá­rozatát , mellyben a’ tegnapi szerencsétlen esemény t. i. gróf Lamberg Fere®­ez tábornagynak történt meggyilkoltatása felett a’ képviselői ház őszinte sajnálkozását ’s rosszalását, egyszersmind a’ tényt elkövetők fe­letti vizsgálat megrendelését kijelenti, ’s ezt a’ ministerelnök által ő felségének feljelenteni kívánja. Alelnök: Méltóztassék a tisztelt ház­at tárgyalás módja felett határozni; kívánják-e bizottmányra bizni? vagy pedig az illy sürgetős körülmények között nyílt ülésben akarnak talán felette rögtön tanács­kozni ; ha bizottmányra nem kívánják bizni, méltóztassanak iránta vé­leményeiket kijelenteni. (Hozzájárulunk a’ határozathoz.) Gr. Ráday Gedeon: Nem szeretném Pest békés embereire ’s népre háritani a’ tegnapi szerencsétlen esemény, ’s véres jelenet elő­­idéztét , hanem néhány, az utczán rakonczátlankodó embernek; és igy ha e’ részben változás nem létetik, Pest békés népére nézve igazság­­talanság követtetnék el. Egyébként e’ határozatot el nem fogadni, le­hetetlen. Pázmándi Dénes: Ez olly törvényes és törvényekben gyö­keredzett gyakorlatra alapított határozat, mellyet a’ képviselőház hozott, hogy azt el nem fogadni nem lehet, mert ki mondja, hogy az eseményt nem helyesli, ’s behunyt szemmel nem nézheti. Következéskép, akár­­milly rövid avagy hosszas ideig is tárgyalnék, nem mondhatnánk egyebet ’s többet mint a’ mit ’s mennyit a’ képviselőház e’ határozatá­ban kimondott. Alelnök: Méltóztatnak egészen elfogadni ? (Elfogadjuk!) Te­hát a’ képviselőház elnökével tudatni fogom a’ szokott mód szerint, hogy a’ felső ház tagjai a’ képviselőház e’ részbeni határozatát magokévá tették; ’s ha méltóztatnak parancsolni velem, rövid úton fogom az al­­sóház elnökével tudatni, hogy a’ felsőház a’ határozathoz hozzájárul. (Köz­helyeslés!) A­ ház rendes elnöke véletlen esemény miatt eluta­zott , ő tűzte ki ezen mai ülést, az igen hirtelen elutazhatás okát nem tudhatom, délelőtti értekezésünk alkalmával azt jelenté ki, hogy ha netán valami akadály adná elő magát, melly miatt meg nem jelenhetne; mint alelnök teljesíttsem tisztemet; ha tehát valami tárgy előadná ma­gát , az elnökséget átvéve az ülések tartását folytatni fogom, ’s kérem a’ házat méltóztassanak e* felett határozni, mert a’ haza jelen körül­ményei között folyvást adják magokat elő olly tárgyak, mellyek felett határozni kell. — Egyébiránt a’ mai ülésnek más tárgya nem lévén, az ülést eloszlatom. Az ülésnek 5 órakor vége jön. LXVII. ülés a’képviselőházban September 29-én dél­után 1 órakor; elnök: Pázmándy D. Az ülés megnyittatván a’ Sep­tember 27. és 28-iki ülések jegyzőkönyvei hitelesíttettek. Elnök: A’ felsőház elnökétől általküldetett hozzám az erdélyi törvényczikkely, melly legnagyobb részben elfogadtatott, és csak két csekély észrevétel létetett. T. i. hogy az 1752 év. t.-cz. helyett az 1755-ik é. 2. t. sz. emlittessék; egyébiránt még egy $-ra van egy észrevétel. Következve, miután ezen {{-ra észrevétel létetett azon

Next