Közlöny, 1848. november (144-173. szám)

1848-11-01 / 144. szám

Budapest, 144 e. Szerdán, november 1.1848. (11 NI KÖZLÖNY, — • v_ h 1­V­at­a­los lap. Megjelenik naponkint egy — országgyűlés alatt több — nagy regál ivén. Előfizetési dij a’ folyó év hátra levő havára helyben 7, vidéken 8 forint ezüst pénzben — Előfizethetni Budán, a’ kiadó-hivatalban (vár, Fortuna-utcza, Jálics-ház 132 sz. a’ m­. k. egyetem m­on­dája­ mellett), Pesten Emich Gusztáv könyvkereskedésében és az ország minden kit postelhvatalainá­l A’ szabott díjú hivatalos hirdetmények és csatolmányok után a’ szokott beigtatási és felvételi dijak fizettetnek. A’ meg nem zabott díjnak hasábsoráért 5 p. kr. vétetik Mellyekért eddig díj nem fizettetett, ezután is díjmentesek maradnak. — Magánhirdetések nem vétetnek fel. B. Vay Miklós kormánybiztos proclamatiója Erdély né­peihez ! Hazánk felett a’ vész mind inkább tornyosul, — sőt egy alávaló eljárás, ármány és árulás azt végveszéllyel is fenyege­tik. Ezelőtt pár hónapokkal Nászodon alezredes U­r­b­á­n kér­ ’ dette meg gyalázatos tervét azon ür­lgy alatt, hogy a’ hozzá­­ önkint folyamodott népet az uralkodó felség hivségére esket­ ; vén fel, békére ’s engedelmességre inte a’ hozzá ezerenkint tóduló falvak lakosait­— Én és a’ királyi kormányszék sejt­­j­ve a’ rész czélzatot, nem egyszer szólottunk hathatósan • fel ez eljárása ellen U­r­b­á­n alezredesnek a’ szebeni­­ főhadvezérség előtt, a ki mindannyiszor megígérte, hogy • őtet rendre utasitandja, ’s e’ mellett ünnepélyesen is is­­­­mételve fogadta, hogy a’ hazában a’ rendet és csendet min­den áron fen fogja tartani. — Ünnepélyes ígéretét be nem váltotta, mert előbb is már tekintetbe nem véve többszöri­­ felszólításaimat, rendeleteimet, megfosztva a’ magyar földet csaknem minden katonaságtól, minden nagyobbszerű oltalomtól, alattomban maga gyulasztotta a’ polgárháborút. Majd főhadipa­­­­rancsnok b. Puchner Antal, ki hivatalos átírásánál fogva fo­­­­lyó hó 9-én azt nyilatkoztatta ki, hogy gyengélkedő egészsége­­ miatt a’ kormányt nem vihetvén, azt letette, folyó hó 18-án ma­­­­gát minden törvények fölébe emelve, az ő felsége nevében (melly-­­­re felhatalmazást előmutatni nem képes) az én és a’ kir. kor­mányszék hathatós óvakodásaink és ellenmondásaink daczára, a’ polgári és katonai hatalom átvételét megkísértvén, erőszakos igazgatását azzal kezdette meg, hogy békés polgárokat csendes lakhelyökből Urbán alezredeshez és Balázsfalvára rabságra hur­­czoltatni, többeket legyilkoltatni, és Fejérvár városát a’ várban levő katonaság szeme láttára felgyújtani megengedte, ’s hogy vészfe­nyegető ebbeli eljárását sikeresebben folytathassa,idegen országban tanyázott katonaságot kíván felhasználni az élet ’s vagyon feldúlásá­­ra, a’ magyar nemzetiség letiprására, ezt máig is a’ legvészesb helyeken fosztván meg gyakran utolsó segélyétől. — Illy meg­csalatott és szomoritó állásában e’ hazának, mint felséges feje­delmem ez erdélyi részekben kinevezett királyi biztosa, ezek oltalmára ’s megmentésére a’ kegyelmesen reám ruházott hatalomnál ’s kötelességnél fogva ezennel átalános népfelke­lést hirdetek. — Keljen fel mindenki, vének és ifjak, ragad-­­ janak fegyvert és seregeljenek tüstént össze a’ haza védelmére, miután minden hatóság gyűjtse ekénti fegyveres erejét az általa meghatározandó helyre késedelem nélkül egybe, hogy egyesülvén azon negyven ezer vitéz székely atyafiakkal, kik már a’ haza oltalmára M. Vásárhelyről kiindulandók, legyőzhes­sük azon ellenséget, ki szép ígéreteit gyalázatos csalással vál­totta be, ’s kinek nincsen más czélja, mint öszverombolni éle­tünket, vagyonúnkat, nemzetiségünket és dicső alkotmányunkat, idegen földdé tenni a­ századokon át fenálló virágzó Magyarhont. A’ vitéz székely nemzet tömegestől feláll a’ haza oltalmára, a’ királyhágón túl lakó magyarság testvéreinek védelmére sietni fog. Tudtul adom végtére, hogy mind az, ki a’ haza ellen felkel és lázong, ki ellenségeinkkel kezet fog, mint arra érdemetlen, el fogja veszteni ujonan nyert szabadságát, es azon szabad földet, mellyet egy nagylelkű áldozat következésében ingyen kapott ’s azon föld jutalmul fog szolgálni azoknak, kik a’ haza megmen­tésére sikeres kezeket nyújtottak. Mindezekre mint királyi biztos felséges királyom V­ik Fer­dinand és szeretett hazám nevében szólítom fel az erdélyi ré­szek minden lakosait. Kolozsvárt, October 23-án 1848. B. Vay Miklós, királyi biztos, felségét ,s jogait védeni, további beszélgetésben emlité, hogy ha igaz az, hogy az országgyűlés 15 nap alatt minden ma­gyart a’ hazába visszaparancsol, ő megszűnik magyarnak lenni. Pálffy egy káplárt 4 katonával adott melléjük, hogy őket vissza­­kisérjék, ’s igy bekötött szemekkel 3 óráig gyalogoltak, a’ ki­sérő katonaság többször felváltatott, mig végre Roth-Neisiedelbe Jellacsich előőreihez jöttek. Itt megszólhattak: ,Was ist’s a’ hang szerint ítélve Horvatovich volt. „Obrist Ivánka als Parla­­ mentair“ volt a’ felelet: „Mit Obrist Ivánka haben wir eine Ab­rechnung.',— „Ich bin als Parlamentair hier.“ „Fligelli wurde auch als parlamentair gefangen, volt az utolsó szó, ’s Ivánka ezredes elfogattatott, Dobayt nem bántották, sőt azt is taná­csolták neki, hogy Baltheser generálishoz menjen, a’ ki Ivánkán segíthet. Baltheser igen szívesen fogadta Dobayt, a’ mint az az esetet elbeszélte, azt mondta „es muss ein Irthum ob­walten“ adván Dobaynak egy levelet Jellachichhoz és segédjét ki őt oda vezette. Jellachich elolvasván a’ levelet hidegen azt mondta: „auf keinen Fall.“ Dobay legalább arra kérte, engedje, hogy Ivánkával másnak jelenlétében szólhasson, megtagadta­­tott; kérte , küldhesse el Ivánkának szolgáját és ruháját, szin­­ tén megtagadtatott: er brauchts nicht. — Evvel Dobay hoz­ zánk visszakisértetett. Pahrndorf, October 27-én 1848. Pulszky Ferencz s.k. A’ honvédelmi bizottmány a’ haza ’s király nevében ki­nevezi Szabó Imre táborkari őrnagyot ideiglenesen posonyi ka­tonai főparancsnokká. Budapest, October 30. 1848. Az országos honvédelmi bizottmány Nyáry Pál m. k. h. elnök. A’ honvédelmi bizottmánynak Pesten. Kossuth Lajos elnök úr megbízásából van szerencsém e’ következőket jelenteni: . Ivánka ezredes Dobai pozsonyi nemzetőri tiszt kíséreté­ben elküldetvén a’­már közlött felszólítással hg. Windisgraeczhel, megjött hozzá, ki is felbontván ’s megolvasván a’ levelet azt mondta: „mit Rebellen unterhandle ich nicht.“ Erre Pálffy Mó­ ricz, ki Windischgraecznél van, ’s a’ parlamentaireknek meg­ mondta: „ne csudálkozzanak, hogy itt találják, kötelessége ő ffl. széki­­ dandár vezértől. A’ székely hadfőparancsnok­ságnak. Dandár vezéri ál­l­omás. Radnóth, October 23- kán 1848 esti 8 órakor. Van szerencsém jelenteni, hogy a’ radnóti állomást elfog­laltam, este 6 órakor, miután tábori erőmmel Radnótot 3 oldal­ról támadtam meg egyszerre, ugyanezen napon még mintegy 12-15 ezer oláh tanyázott ben a’ várban, de meghallván azon csatát, mellyet seregem egyik része személyes vezérle­tem alatt vitt végbe, egy mintegy 500 főből álló oláh seregen Csapónál a’ réten, minden radnóti oláhtábor megszökött, és ijedtebben mintegy 400 felpakolt tarisznya kenyereket, 2 sze­keret, és minden mozsár ágyúikat, és fegyvereiket, miket a’ vi­dékből összeraboltak, nemkülünben 70 magyar foglyot hát­rahagytak. — A’ csatázás alkalmával egy sem hullott el sere­gemből ; oláhság részéről elhullott ezen a’ napon az első csatázás alkalmával 167 fő, köztük egy vezérök is, és a’ második megtámadásunkkal hullott el 27 oláh. Foglyunk van több száz­nál, mellyek közül nehányan erőszakos ellentállás alkalmával lévén elfogva rögtöni megöletésüket nem engedtem meg, ha­nem mint bujtogatókat hadi törvényszék elébe állíttattam azért, hogy a’ törvényesség fen maradjon a’ lehetőségig és kihágások el ne követtessenek. A’ mezőség felől érkezendő ellenünk Jánka nevű oláh ve­zér, hir szerint oláh katonákkal van ellátva. 24-én kezdem a’radnóti tábort egybeköttetésbe hozni a küküllővári táborral, miről je­lentésemet annakutánra megteendőm. Gróf Lázár Dénes s. k. D.vezér. Hogy ezen másolat az eredetihez szóról szóra hasonló, ezennel hitelesen bizonyítom. M. Vásárhelyi tábor octob. 24- én 1848. Gál Sándor m. k. százados és táborkari főnök. Ek. 1­7 ss. Miután az eddigelé alakult honvédzászlóaljaknál a’ főtiszti állomások mind betöltvék, ’s azok számos olly egyénekkel ellát­­vák, kik tiszta önzéstelen hazaszeretettől buzdittatva léptek a’ honvédek soraiba, ’s kik többnyire már ellenség előtti kitűnő szolgálataik által érdemeket szerezvén, illető zászlóalj parancs­nokságaik utján fő­ tiszti előléptetésre hivatalosan előterjesztet­tek, ’s kik ezeknél fogva semmikép ’s senki által nem mellőz­­tethetnek, az országos haditanács a’ honvédelmi bizottmány rendeletéből oda van utasítva, hogy senkinek főtiszti állomás elnyerése végett magánfolyamodványát el ne fogadja. Ezen rendeletéről a’ honvédelmi bizottmánynak mindazok, kik a’ honvédzászlóaljaknál főtiszti minőségben ezután alkal­maztatni óhajtanának, azon hozzáadással értesittetnek, misze­rint a’ már alakult honvédzászlóaljakon kivül netalán alakulan­­dóknál a’ főtiszti állomások kizárólag csak ollyanokkal lesznek betöltendők, kik a’ zászlóaljaknál vagy sorezredeknél már szol­gálván, illető parancsnokságuk útján mint érdemesek előlépte­tésre felterjesztetni fognak; ’s igy ha czélt érni akarnak, állja­nak, a’ közhonvédek sorába bebizonyitandók, hogy minden haszonlesés, minden magán érdek nélkül hordozzák a’ honbol­dogulását szivükön. A’ jó hazafinak illy elhatározott fellépte ki­­tünőbb leend, közméltánylatra is méltóbb, mintha csak egye­dül tiszti minőségben kívánna részt venni a’ haza védelmében. Az értelmiség illy erélyes fellépte, bizalmat gerjeszt a’ köznép fiataljaiban , ha azokat egy sorban maga mellett látja, kiket ed­dig mindig csak maga felett tudott. Pesten oct. 31 kén 1848. Nádosy Sándor ezredes. Nyilvános köszönet. H. Eszterházy Miklós a’ sopronyi nemzetőrsereg főparancsnokának azon őszinte nyilatkozatát, miszerint ő nem birván a’ szükséges stratégiai és tacticai ismeretekkel, kéri a’ parancsnokságot, a’ hadi dolgokban tapasztaltabb egyénre ru­­háztatni, teljesen méltányolva a’ nemzetőrs. tanács őt terhes hivatalától felmenti ugyan, de a’ nemz­­őrsereg körül tett fá­­radhatlan szorgalmáért s mindenkor tanúsított buzgó fáradsá­gáért méltánylásának jeléül őt tovább is őrnagyi czimmel kí­vánja felruházni; ’s egyszersmind valamint az ő, úgy a’ vitéz soproni századnak kitüntetett szolgálatát ’s hazafial buzgalmát méltányolva, megemlíteni kötelességének tartja az országos hon­védelmi bizottmány nevében a’ nemzetőrségi tanács. Pest, October 30-án 1848. Nádosy Sándor, ezredes. Traun Ferencz, és Festetics Albert grófnék a’ magyar hadsereg sebesültjei részére több rendbeli tépetet és ócska gyolcs nemüeket kezeimhez szolgáltatni,polgári kötelességöknek tárták, miért is a’ haza nevében köszönetemet ezennel nyilvánítom. Kelt Posonyban, oct. 29 én 1848. Móréi Mór. posonyi főparancsnok. Az országos honvédelmi bizottmány, Molnár Györ­gyöt, ki jelenleg a’ müncheni academiában az építészi tudo­mányokat tanulja, a’ képviselőház October 10-diki határozata alul felmenti. Kelt Budapesten, October 31én 1848. Az orsz. honvédelmi bizottmány. Nemzeti gyűlés. Előleges közlés a’ képviselőház oct. 31-ki üléséről. Az elnök jelenté, miszerint lajthai seregünk f. hó 28-án előrenyomulván, az ellenséget mindenütt visszaverte, Fischa­­mentet és Schwechatot elfoglalta, ’s tegnap reggel 1% állomás­ra volt Bécstől. — Királyhágón túlról részint gyászos, részint ör­vendetes hírek érkeztek. Gyászosak, mennyiben a’ reactio fel­keltette a’ népek szenvedélye dühét egymás ellen, és most ren­des háború helyett rablás, gyilkolás és gyújtogatás van napi­ren­den. Más felől nem csak a’ székelység, hanem a’ magyarság is egyenlő erővel kelt fel a’ közös ellenség ellen, és mindenütt a’ legjobb sikerrel működik. Enyednél az oláhok megverettek. A’ Mátyás lovasságnak 96 főből álló egy százada Bethlen Gergely vezérlete alatt egy olly nagy számból álló ellenséges táborra ütött, melly ha hivatalosan nem állna, alig volna hihető. Ezen 96 hős neki vágott egy 8000 főből álló seregnek és 200-nál többet aprított le közülök. Többet azért nem aprítottak le, mert az ellenség az erdőségbe szökött, és az aprításba hőseink igen belefáradtak. Ezen történeti nevezetességű hős vitézséget a’ képviselőház jegyzőkönyvileg megörökítvén , a’ honvédő bizott­mány a’ dicső vezért máris őrnagynak nevezé ki. — Gróf Lá­zár Dénes, dandárparancsnok Radnóton nyert szinte jeles győ­zelemről tudósít, Pulszky Ferencz Pahmdorfról oct. 27- kétől Kossuth Lajos elnök úr megbízásából Ivánka ezre­desnek Windischgrätzhezi kiküldetéséről tesz jelentést. Win­­­ dischgrätz válasza lön: „Mit Rebellen unterhandle ich nicht!“ Pálffy Móricz, ki Windischgratznál van, a’ parlamentaiiek­nek megmondta: „ne csodálkozzanak, hogy itt találják, köteles­sége ő felségét és jogait védeni“, ’s további beszélgetésben em­lité, hogy ha igaz az, hogy az országgyűlés 15 nap alatt minden magyart a’ hazába visszaparancsol, ő megszünik magyar­nak lenni. Gyönyörű mákvirág! Ivánka ezredes Jellachich­ előőrei által letartóztatott, azon ürügy alatt, miszerint Frigelli is mint parlamentari fogatott el általunk. Mindezeket a’ képviselőház méltó boszankodással véve, osztozott Madarász Lászlónak azon ki­jelentéseiben, miszerint Pálffy Mór a’ bűnök legmagasb fokát éré el, ’s olly alacson elvetemedésnek adta gyalázatos jelét, mellyet a’ természet nem hagyhat büntetlenül. A’ bizottmány tudni fogja e’ hon­tagadó hálátlanra alkalmazni a’ ház határozatát. E. K. 98i

Next