Közlöny, 1849. március (41-67. szám)

1849-03-01 / 41. szám

nincsen itten, más hová kívánta alkalmazni. Azonban itten ösz­­szeütközések adják elő magokat, mert szakértő embereket más körben alkalmazni, a’ mihez nem értenek igen bajos dolog. (Köz­beszólás !) Ha valaki azt hiszi, hogy könnyű minden embert a’ törvényt készítő osztályba által tenni, ám­ higgje, én nem bánom, csak azt akarám kijelenteni, hogy ezen alkalmazásokra a’ hon­védelmi bizottmány is ügyelt ’s az illető egyének alkalmazás végett a’ financz ministeriumhoz utasitattak. Hogy a’ kormány több hivatalnokot most már ki ne nevezzen, ezen rendelkezés­nek szüksége nem forog fen, mert a’ honv. bizottmány nevében kijelenthetem, hogy többet nem is fog nevezni. Ezt azonban ha­tározatikig átalánosan kimondani nem lehet. Arra nézve, hogy vannak sok tisztviselők, kik nevezetes fizetést húznak, ’s még talán hivatalos körükben nevöket sem írták alá, ezek ellen ki­kelni nem akarok, mert az egyedül csak a’ körülmények mosto­­haságának tulajdonítható, hogy a’ hivatalos működési térről le­­szorittattak. E’ tekintetben még is kijelenthetem, hogy az álla­­dalomnak Debreczenben kevesebb tisztviselői léteznek, mint a’ mennyi a’ kormányzatnak pontos vitelére megkivántatnék, ’s minden dolgokat alig lehet elvégezni. Így vagyunk például az igazságügyi ministeriummal, hol fenakadásba jöttünk, mellyen segitni ezen az úton nem lehet. Most arra kívánok felelni, hogy a’ napi dijak iránti jelentést miért nem adta be a’ honvédelmi bizottmány. Ezen kérdés a’ képviselőház asztalán lévén, meg­hagyatott a’ honvédelmi bizottmánynak, hogy iránta minél elébb tegyen jelentést. E’ részben történt is lépés, de maga a’ hon­védelmi bizottmány nem foly be egyenesen a’ dologba, hanem csak határozólag és rendeletileg, mennyiben ez a’ pénzügyi mi­­nisteriumnak kérdése. Meghagyta tehát a’ pénzügyministerium­­nak, hogy minél elébb a’ tisztviselők névsorát ’s a’ napi dijak­nak jegyzékét elkészítvén terjessze elő. Én magam is azon elv­ből indulok ki, hogy a’ napi dijjakat nem kell olly nagy mérték­ben adni ’s erre nézve kérem önöket, hagyják meg ismételve a’ honv. bizottmánynak, hogy két vagy három napi határ­idő alatt tartozzék bemutatni a’jelentést, mert ennek elkészítése a’financz ministeriumnak már kötelességévé van téve. Mivel pedig ezen indítvány összefüggésben van Madarász Józsefnek eziránt tett indítványával, ezt tehát nem is kell formulázni, hanem egyene­sen Madarász József indítványát felvenni. Azonban ne mellőzze el a’ képviselő háznak figyelmét abbeli indítványom, hogy a’ képviselőház nevezzen ki egy vizsgáló küldöttséget a’ szám­adásokra nézve, minden pénz­kezelő tartozik számadással, és önök azzal ásnák alá a’ kormány fönállóságát ’s maradandósá­­gát, ha önök mint képviselők, nem teljesítenék ebbeli köteles­ségüket. Holnap tehát kiki magával hozhatná egy czédulán fel­írva 15 tagnak nevét, kikből a’ küldöttség állhatna. Azon ma­gosabb nézetre nem kívánnék jelenleg általmenni, hogy a’ kor­mány derítse fel az egész financz ügynek jelenlegi állását, ez csak titkos ülésben történhetnék, mert e’ részben óvatosoknak kell lennünk, nehogy magunk szolgáltassunk ellenségeinknek tág mezőt; de előre is mondhatom a’ képviselő háznak, hogy minden visszaélések és csalások mellett, mellyeket némelly pénz­kezelők itt ott elkövettek, nem költetett el egy harmada azon sommának, mint a’ mennyit önök talán gyanítanak. Abonyi István: Igen jól tudom, hogy a’ jelen idők nem alkalmasak arra, hogy Magyarországnak pénzügyi állása most a’ ház előtt nyilvánittassék; ez a’ statusnak inkább kárára vállhatnék, hanem azt tudom, hogy szükséges a’ háznak aziránt intézkedni, miszerint a’ statusnak ok nélküli kiadásai meggazdál­­kodtassanak, ’s minden fillér a’ ház czéljaira forditassék. Ilyen eszköznek találom, hogy az álladalmi hivatalnokok száma ne szaporitassék, ide nem értve a’ hadügyministeriumot. Mi illeti a’ napi díjakat, eziránt tett előadásomat Madarász József indít­ványával összefüggőleg tárgyaltatni kívánom. A’ mi Madarász László által felhozott indítványt illeti az meggyőződésemmel megegyez, ’s óhajtom, hogy a’ ház parlamentaris küldöttsége által vizsgáltassa meg a’ kormány számadásait, mert a’ ház tele van aggodalmakkal, hogy a’ kormány­biztosok igen sokat el­fecséreltek , ’s alig van egy kettő közülök, a’ kik számadásaikat előterjesztették volna, pedig a’ becsület hozza magával, hogy a’ ki másnak pénzét költi, az rögtön számoljon arról, ’s látni akar­juk ki költötte el a’ pénzeket számadás nélkül. (Helyes !) Halász Bódi: Én nem elégszem meg azzal, hogy a’ hivatalnokok száma ne szaporitassék, hanem még azt is kívá­nom, hogy a’ haszontalan hivatalok szüntettessenek meg. A’ há­ború úgy is tömérdek pénzbe kerül, miért vesztegessük tehát a’ pénzt ollyan emberekre, a’ kik semmit sem tesznek. Kívánom tehát, hogy a’ kormány terjesszen elő véleményt arra nézve is, hogy micsoda hivatalokat nem tart szükségesnek. Ezt a’ képvi­­selőház minden esetre elvárja a’ kormánytól. (Helyes!) Elnök: Ha nem kíván senki a’tárgyhoz szólni, abban látom központosulva a’ dolgot, miszerint a’ ház elfogadja, hogy az álladalmi hivatalnokok száma ezentúl ne csak ne szaporittas­­sék, hanem azon hivatalok is, mellyek szükségtelenek, eltöröl­tessenek. Másodszor: az elfogadott elvek és határozatok nyo­mán kívánna a’ház a’napi dijakról is rendelkezni, de hogy ezek­­iránt rendelkezhessék, meghagyatik a’ kormánynak miszerint 2 vagy 3 nap alatt a’ tisztviselőknek névsorát azoknak fizeté­seit ’s napidijaikat terjessze a’ h­áz elébe (adjunk reá 3 napot) Ez tehát a’ pénteki ülésben megtörténhetik. 3­or A’ ház a’ szo­kott parlamentaris formák közt a’ kormánynak eddigi számadá­sait megvisgálni kívánván küldöttséget fog választani, azok­nak megvisgálására, ’s ezen küldöttség véleményét a’ ház elébe fogja terjeszteni. Most csak az a’ kérdés hány tagból álljon a’ küldöttség (öt tagból) tehát holnap reggeli tiz órára méltóztas­­sanak a’ választandók neveit magokkal elhozni. Madarász László: Kérem a’ házat vegye figyelem­be, hogy jelenleg a’ kormány elnök nincs Debreczenben, ’s nem tudjuk bizonyosan mikor jön meg, ollyan határidőt szabjunk te­­hát, hogy nélküle e’ részben ne történjék semmi. Elnök: Tehát a’ jövő hétfőt tűzhetjük ki határ­időnek. Madarász László: Legczélszerűbb volna azt hatá­rozni, hogy a’ kormány elnök hazajövetele után 3 nap múlva adassék be a’ jelentés (Helyes!) Elnök: A’ küldöttségi tagok neveit holnap méltóztassa­­nak elhozni magokkal. Méltóztatnak abban megnyugodni, hogy­­ a’ küldöttség 5 tagból álljon (9 tagból) (Helyes!) Tehát 9 nevet méltóztassanak felírni. Hajnik Pál. Kívánnám kimondatni azt is, hogy a’ki kormánybiztos volt, vagy másképen pénzeket kezelt, a’ küldött­ségnek tagja nem lehet (Helyes!) Elnök: Az ollyan egyén tehát a’ ki kormánybiztos volt, vagy más hivatalos kiküldetési alakban az álladalomnak pénzét kezelte, a’ küldöttségnek tagja nem lehet. Most következik a’­­ napi­rend. Jegyző úr fel fogja olvasni a’ háznak a’ meg nem je­lent képviselők iránt hozott határozatát. Gorove, jegyző, olvassa: ,,Az elnök által a’ tá­vol levő képviselők névsora bemutattatván, a’ bemutatott névsor kellő kiigazítása és elkészítése tekintetéből, a’ tá­vol levők közé netalán hibásan írott képviselők felszólittatnak, hogy magukat f. évi február 1-éig a’ ház elnökénél jelentsék, azon időre halasztatván tárgyalása fejérmegyei képviselő Mada­rász József azon indítványának, miszerint azon képviselők, kik f. é. febr. 10—kéig Debreczenben meg nem jelennek, a’ képvi­selők sorából kitörlendők, és illető kerületeik más képviselők választására felhívandók lennének. Elnök: Méltóztatnak emlékezni, én voltam akkor sze­rencsés kegyességekből az elnökséget vinni. Szacsvay jegyző úrral ketten elkészítettük a’ névsort, de akkor nem méltóztattak felolvastatni, hanem csak tudomásul vették; ha tehát most pa­rancsolja a’ ház, Szacsvay úr fel fogja olvashatni. (Szacsvay akarja olvasni, de többen kiáltják: ,Szóljunk a’ tárgyhoz !) Kí­ván a’ház előbb átalánosságban a’tárgyhoz szólani? (Sokan: ,Igen !) Tehát méltóztassanak. Irányi Dániel: Azon határozat után, mellyet tegnap hoztunk, és me­ly szerint Madarász József képviselő indítványát tűztük ki tárgyalásul, remélem, hogy az indítványhoz nem lesz szükséges sokat szólani, hanem miután az indítvány főleg az­­zért, mert bizonyos határidő van benne kitűzve, a’ mostani kö­rülményekhez képest nem tökéletesen kielégítő, bátor leszek némi módositványt a’ ház elébe terjeszteni, melly lényegére nézve szinte azt foglalja ugyan magában, mit az indítvány, csak kihagyatott belőle a’ határidő, a’ miért is véleményem szerint inkább megfelel a’ mostani körülményeknek. Egyébiránt azt hi­szem, hogy sem jogosság, sem szükségesség, sem tanácsosság szempontjából alaposan nem lehet megtámadni az indítványt, mellynél fogva intézkednék a’ ház azon követek irányában, kik nem tartották kötelességöknek megjelenni Debreczenben, mint a’ törvényhozás mostani székhelyén. Jogosság szempontjából úgy hiszem, nem; mert bár az összes nép öszpontosítja magá­ban a’ souverainitást, mégis, miután mi a’ népnek választottai, küldöttei vagyunk, mi vagyunk most a’ souverain hatalom; azon­ban senki egyes a’ souverainitással magát felruházottnak nem tarthatja, hanem csak összeségben vagyunk souverain; a’ sou­verain hatalomnak pedig joga van egyes tagjai felett is hatá­rozni. A’ képviselői tiszt, a’ mint egy részről fényes és ma­gasztos jog, úgy más részről kötelesség is, mellytöl nem dis­­pensálhatja magát senki sem, ha egyszer elvállalta ; vannak azonban, — ámbár koránsem olly számosan, mint talán gondol­tuk volna, — de vannak olly hűtlen fiai e’ hazának, vannak tisz­­tökről megfeledkezett képviselők, kik nem átallották eldobni magoktól a’ nép bizalmát, ’s átmenni az ellenséghez, vagy elég gyávák, az ellenségtöli féltőkben, elmulasztani kötelességük teljesítését. A’ képviselőháznak tehát a’mint joga van ezek iránt intézkedni, úgy más­részt szükséges is, és itt az ideje, hogy intézkedjék. Tegnap megemlíttetett, mikép Komárom megyében, ha még nem történt is választás, de történenidőben van; és em­­líttetett továbbá, hogy ha az újonnan választott képviselők meg fognának jelenni, vellyon jogosan fognák-e elfoglalhatni helyei­ket ? Én azt mondom : jogosan; de, hogy minden keletkezhető vitának elejét vegyük, szükséges, hogy most intézkedjünk e’ te­kintetben. Én tehát, részint ezen okból, részint pedig hogy a’ parlamentáris eljárást kellőleg megtartsuk, miszerint ne enged­jük kisurranni kezeinkből azon hatalmat, azon jogot, mellynél fogva csak a’ képviselőház jelentheti ki valamelly követi szék­nek megüresültét, ’s csak a’ képviselőház felhívására szabad új követeket választani, ezen okoknál fogva mondom, vagyok bá­tor a’ szóba hozott indítványnak módosítását a’ ház elébe ter­jeszteni, melly módositvány ekképen szól : 1. §. Azon képvise­lő, ki a) engedelem nélkül távozott el; b) a’ nyert engedelmen túl távol maradt, ’s elmaradását nem igazolta; c) ki a’ mai na­pig Debreczenben meg nem jelent, ’s távolléte igazolva nincs, a’ képviselők sorából­­töröltetik, és az illető választó kerületek új választásra fognak utasittatni. 2. §. Az elnökség a’ jegyzők­kel együtt az 1. §-ban elősorolt három categoriába eső képvi­selők névsorát elkészítvén, ezután, három napon keresztül, bi­zonyos előre kihirdetendő órákban összeülvén, a’ benyújtandó próbák szerint eljárni, és az eredményről a’ háznak jelentést fog tenni, tartozván a’ honv. bizottmány a’ kiküldetés folytán távol­levő és tényleg működő képviselők neveit az elnökséggel hala­déktalanul közölni.“ Ez módositványom, mit a’ tisztelt ház pár­tolásába ajánlok. (Több oldalról helyeslés.) Bezerédy István : Én azt hiszem, igen czélszerű­­en cselekedett ah­hoz, hogy eddig ezen kérdésbe nem eresz­kedett, és az eredmény igazolja eljárásunkat, miután napról - napra több érdemes képviselőkkel látjuk szaporodni számunkat, azonban jelenleg, úgy gondolom, itt van ideje, hogy e’ tárgy felöl intézkedjünk, ’s nem ellenzem részemről én sem, hogy az indítvány tárgyalás alá vétessék. Ha jól értettem, előttem szólott érdemes képviselő úr indítványában az foglaltatik, hogy terjesztessék a’ ház elébe azon a követek névsora, kik eddig Debreczenben meg nem jelentek, ’s be nem íratták magukat; mert kik innen engedelemmel távoztak el, azok a’ megjelenttek közé sorozandók. Azok iránt kell tehát csak intézkedni, kik ide nem jöttek; ’s már ezekre nézve egyszerűen kimondani, hogy kitöröltetnek a’ képviselők sorából, nem tartom sem jog­szerűnek , sem czélszerűnek; nem pedig azért, mert valakit meghallgatlanul teljesen elitélni nem lehet a’ nélkül, hogy ve­szedelembe ne esnénk, mikép olly egyéneket is törölnénk ki, bélyegeznénk meg, ’s magunkat részvétüktől megfosztván, el­lenségünkké tennénk, kik erre elég okot nem adtak. De más részről átlátom azt is, hogy az országot most már olly állapot­ban hagyni nem lehet, hogy a­ jelen nem levő képviselők elma­radása miatt az ország képviselősége folyvást, csorbát szenved­jen ; valamint ismét vigyáznunk kell arra is, hogy teljes épség­ben fentartsuk a’háznak jussait, mellyekkel bírnia kell, ’s mellyeket a’ törvény csakugyan meg is ad, ’s mellyek nélkül önálló kép­viselő ház nem is létezhetik, hogy t. i. uj követvá­lasztások csak a’h­áz rendelete folytán történjenek; ezeknél fogva, a’ jelen rendkívüli körülmények közt, midőn alig van az ország vidékeivel némi közlekedés, és ezért alig tudjuk, mikép áll az ország valamelly része e’ vagy ama tekintetben, én azon egyetlen módot látom czélszerűnek, melly mind a’két czélnak megfelel, hogy t. i. sem ártatlanul valaki ne sujtassék , sem a’ háznak jogai fel ne áldoztassanak, ’s mindemellett is az ország képviselősége csorbát ne szenvedjen, ’s ezen mód az, ha a’ még mindeddig itt Debreczenben meg nem jelent képviselőkre nézve azt határozzuk, hogy az illető választó kerü­leteknek szabadság adatik, ha jónak látják, új követeket választhatni. (Zaj.) Igen is, ha jónak látják, mert nem kívánok parancsot adatni a’ választásra, hanem csak szabadságot, minthogy teljes bizonyossággal, úgy, mint a’ képviselőháznak tudnia kell, nem tudhatjuk, ha váljon az egyik vagy másik követet nem felülmulhatlan akadályok gátoltak-e megjelenhetésében; ellenben az illető kerületek ezt sokkal job­ban tudhatják, ’s csak akkor fognak élni választási jogukkal, ha czélszerűnek fogják látni, ha pedig látják, hogy a’követ fe­lülmulhatlan akadályok által van gátolva, akkor újat választani nem fognak, ezen indokoknál fogva kívánnám a’ ház határoza­­tát az általam előadott értelemben megállapittatni, mert igy meg lesznek óva a’ háznak is jogai, és szükségtelenül ellenségeket sem csinálunk magunknak, ’s a’ dolgot rendben és mentve lát­nám. De ha tovább megyünk, ha meghallgatlanul sújtó ítéletet mondunk valakire, akkor úgy hiszem, nem azt tettük, mit kép­viselői állásunk kíván, ’s nem azon politikát követtük, melly­­nek köszönhetjük, hogy egy pár hét óta is 10 — 20 tagokkal szaporodott a’ ház száma, és mellynek követése mellett szapo­rodhatnék ezentúl is; ha pedig ellenben az általam előadott a­­lapra fektetjük határozatunkat, akkor állásunknak is megfele­lünk, sem ellenségeket nem szerzünk magunknak, sem a’ két­kedőket el nem zárjuk, és végre az ellenségtől is elvonjuk a’ módot, hogy ezen ürügy alatt nekünk árthasson. Tóth L­ö­r­in­c­z : Én az indítványt örömest pártolom, ’s azon aggodalmakat, mellyeket Bezerédy követ társunk egyes helyekre vagy egyénekre felhozott, eloszlatva látom az indít­vány utolsó pontja által, hol minden ollyan egyes esetek meg­vizsgálása a’ verificationális választmányra bizatik, melly bizo­nyára teljes nyugalommal, higgadtsággal, és lelkismerettel fog eljárni. Egyébiránt én az indítványhoz még egy speciális tol­dalékot kívánnék adni. Én t. i. főkép azért látom az indítványt szükségesnek, mert választási esetek a’ képviselőház engedel­m­e nélkül már fordultak elő, és nem akarom, hogy olly té­nyek, mellyek a’ legbecsületesebb hazafiúi szándékból eredtek, összeütközésbe jöjenek olly gyökeres elvekkel, mellyeket szin­te mellőzni a’ képviselőháznak soha nem szabad. Ugyanis Ko­márom megye hazafiúi érzelmű népe nagy és méltó indignatiót érzett azon renegát képviselők ellen, kik épen a’ vész perezé­­ben, minek a’ férfiút szilárdságában csak edzeni kellene, hagy­ták el a’ hozzájok bizalommal viseltetett nép ügyét, ’s megfe­ledkezve kötelességükről, itt nem jelentek meg; a’ miért Ko­márom népe azon választó kerületekben, mellyek ki vannak tisztítva az ellenségtől, miilyenek a’ csallóközi és udvardi ke­rületek , a’ választást megrendelte. ’S ezen buzgalmat a’ köte­lesség teljesítésben, e’részvétel a’közügy iránt a’legméltá­nyosabban kell nézetem szerint fogadni! de más részről át lá­tom igen is, hogy vannak elvek is, mellyeket mellőzni a’ kép­viselőháznak soha sem szabad, ’s ezekhez a’ képviselőház sou­­verainitásának, önállásának és méltósága fentartásának elve, melly abban áll, hogy valamint a’ képviselőház maga verificálja tagjait, úgy szinte csak a’ képviselőház mondhatja azt is, hogy valamelly követnek helye üres, ’s azért be kell tölteni. ’S épen abban különbözik a’ nép képviseleti ház az egykori utasítások­kal ellátott mandatáriusok táblájától, hogy azokat valamint e­­gyes megyék választották és utasították, úgy vissza is hívhat­ták , ’s Péter helyett Pált ültethették a’ követi székbe, a’ mint az elámított kortesek akaratja rendelé; ellenben a’ népképvise­lők kerületeik által választatnak ugyan, de az egész nemzet számára tagjaivá olly souverain testületnek, melly maga felett bí­róságot nem ismer. Nem akarom hosszasan fejtegetni, mi kö­vetkezhetnék, ha ezen elvektől egészen eltávoznánk, hanem röviden csak azt érintem, mikép megtörténhetnék, hogy a’ tör­vényhozói hatalomnak focusa megváltozván, a’ törvényes kö­vetek helyére törvénytelenek ültethetnének, vagy, hogy pro­­kátoriasan fejezzem ki magamat, a’ képviselői jogokat császári királyi donátió tárgyává tennék ki akkor, mikor azon jogoknak törvényes tulajdonosai sem defectusba, sem hűtlenségbe nem estek. Nem akarom mondomi, ezeket hosszasan fejtegetni, ha­nem szükségesnek látom, hogy a’ tényeket, mellyek e’ részben előfordulnak, öszhangzásba hozzuk az elvekkel, ’s azért az in­dítványt fogadjuk el. ’S minthogy különösen Komáromban az e­­set előfordult. (Felszólalások: Az privát dolog, a’ ház nem tudja hivatalosan!) tehát addig, mig ez megtörténnék, mél­tóztassanak Komárommegye csallóközi és udvardi kerületének a’ választást megparancsolni. Kovács Lajos: Az indítvány érdeméhez jelenleg szó­lani nem akarok, mert már eddigi tárgyalása alatt is sokkal fon­tosabb kérdések merültek fel, hogysem azok felett most rögtön határozhatnánk (Zaj.) Jól említette Tóth Lörincz azt, hogy a’ képviselőház meg nem engedheti, mikép a’ küldök maguk ön­kénye szerint változtathassák a’ követeket; de méltóztassanak meggondolni azt is, hogy képviselői önállásunk csak úgy van a’ törvények szerint biztosítva, ha az egyes képviselőnek állása a’ háznak többségétől függővé nem tétetik. ’S ez sokkal fontosabb ’s nehezebb megoldású kérdés, hogy sem, legalább én részem­ről, most röviden az inditványnyal együtt elhatároztatni akar­nám ; azért kívánnám, méltóztassanak elhatározni, hogy a’ mó­dositvány, melly részletesb ’s fontosabb is mint az indítvány maga, nyomattassék ki, ’s tárgyaltassék azután részletesen. (Zaj.) Nyári Pál: Igen sokat beszéltünk és beszélünk a’ po­­liticáról. Annyi mindenesetre áll, hogy azt nem a’ táblabirák találták fel. Azt akarom ezzel mondani, hogy a’ politica a’ sta­tuséletnek azon normája, mellyet nem írnak könyvbe, mellyet nem könyvből tanulnak meg az emberek, hanem mindig a’ pil­lanat szükségéből és felfogásából; ez egy receptibilitást felté­telez azokban, kik a’ politicával foglalkoznak; ’s valljuk meg, nem nagy mértékben bírunk ezen receptibilitással, mert külön­ben illy indítvánnyal nem állanánk elő. — Engem azzal vádol­nak, hogy ügyetlenül tanítani akarok. Én nem akarok tanítani, hanem el akarom mondani azt (figyelmetlenség) a’ minek szük­ségét érzem. Már, hallgatnak meg Önök, teljesítik vagy nem ? nem tehetek róla, csak fájlalom, ha nem teljesítik. Most már a’ dolgot ne táblabirói szempontból vegyük, hanem vegyük politi­cai szempontból. (Zajongás.) Minden parliamentben meg van azon szokás, hogy azok, kik a’ szólót nem akarják hallgatni, ki­mennek, és rá gyújtanak; ha valaki engem nem akar hallgatni, m­éltóztassék magát comm­oditásba tenni, és nem hallgatni. — Ha politikai szempontból vesszük fel a’ kérdést, a’ nemzetek életében a’ legnevezetesebb erőkifejtés az, midőn arra jutnak, hogy képviseleti rendszerrel bírnak; ez olly „noli me tangere“ olly szentség, hogy valamint a’ királyoknak sérthetetlensége állitatik, úgy a’ képviseleti rendszer magasztosságánál fogva a’ képviselőház szentsége, szükséges, hogy valóság legyen. És kérdem, valóság-e azon szentsége a’ képviselő­háznak, ha önök 142

Next