Közlöny, 1849. április (68-92. szám)

1849-04-20 / 84. szám

Debreczen, 84. Péntek, ápril 20 1849 KÖZLÖNY. hivatalos lap. 8 írt pp. A’ „Közlöny“ hétfőt kivéve, naponkint jelenik meg. — Ára lapjainknak helyben 7 frt, és póstán négyszeri azétküldóaiel hetenként 7 írt 12 kr. pp., naponkinti szétküldéssel - Felvétetnek mindennemű hirdetése, mellyek hasáb soráért 5 p. kr. vétetik. — Előfizethetni minden álladalmi postahivataloknál és a’ kiadó hivatalban Debreczenben. — HIVATAL OS RÉSZ. HIVATALOS TUDÓSÍTÁS. 5780 | e. Perczel Mór tábornok f. hó 14-ről Kovil-Szent- Ivánról következő tudósítást küldött a’ kor­mányzó elnökhöz: Rácsról a’ lázadók egy része az Újvidékről kirendelt csa­pat által kiveretvén, — hol is egy ágyujok elvétetett: azok a’ Duna és Tisza közti hegyszorosokba vonultak össze mindenün­nen. Részint a’ Bánátból, részint Karloviczból, nagy számú ser­­vianokkal erősítve, és számos nehéz ágyukat is nyerve , ezen igen erős hegyi állomásban — melly egy nagy mocsár által kerittetik — tárták magukat. A’ tábornok april 13. egész Kovil Szentiványon túl nyom­ván az ellenséget és ott táborba szállván april 13. reggeli 2 órakor az ezen állomásokból kitörő sok ezernyi lázadók által három oldalról rohantatott meg. Mind ez i$ annak ellenére, hogy az ellenség egy pár nehéz ágyút annyira képes volt táborunk­hoz előhozni, miként több golyója abba be is üthete, továbbá a’ sötétség és a’ csapat parancsnokok csekély hely-ismerete daczá­ra, mind a* három dandár kitűzött rendjét legpontosabban elfoglaló, az ellenséget hamar visszanyomá. A’ Moschorin felöli támadás ellen Forget őrnagy ’s dandárnok küldet­vén, ez az ellenség üzésében súlyosan megsebesítteték, mire Gál ezredes és hadosztály parancsnok vezeté az ez oldalróli további működést. Az ellenséget folytonos harcz közt a’ moscho­­rini töltésig, és be a’ mocsáron túli hegy alatti sánczaiba kergette, mig a' Mihálovics dandár a’ Villonáróli, az Irinyi dan­dár pedig a* Kovili erdöségböli rohanást tartóztaták, és verék diadalmasan vissza. Ekkor ezen oldalról is támadó elöhaladás rendeltetvén a’ tábornok által még az Irinyi dandár az ellen­séget megveré egész Gárdinovánig haladt, és azt felégette vol­na , a’ Mihálovics dandárral, és a’ tartalékokkal a* Villovánál ki­tört fő erő szorittaték, és mindenütt megverve Villovába a’ mo­­csárontúli sánczaiba üzeték, hegyi battériái által is mindenütt fedeztetve. Az ellenség imigy mindenütt megveretvén a’ tábornok kitikkadt seregeit ismét Kovil sz. Iványnál táborba szállító. Az ütközet reggeli 2 órától 11 óráig tartott, az ellenség dühös elszántsággal véde minden állomást, az ágyúzás, a’ leg­nagyobbak közé sorozandó. És ha a’ tájismeret hiánya miatt az ellenség sötétbeni üzé­­se rendkívüli nehézségeket nem gördít dandárnokaim elé, úgy ez egyébkint is nagy diadal a’ lázadók ez utolsó menedéke el­foglalásával végződik. Veszteségünk 10—12 halott, és ezek közt Jeszenák ka­pitány a’ baranyai huszároktól és Schramm kapitány a’ 30-ik honv. z.aljból, kik dicsőn haltak meg a’ hazáért! — sebesült 30—40. Kitüntették magukat Forget őrnagy, Szabó táborkari alezredes, R a g u s z 3-ik huszárezredbeli kapitány, és különö­sen K ö 1 g e y a’ 30-ik honv. z.aljjali ügyes és rettenthetlen bá­tor viselete által. Továbbá Schauschek főhadnagy a’ 6 fontos gyalog üteg parancsnoka, és a’ 3 fontos gyalog üteg le­génysége. Kelt Debreczenben, april 18. 1849. Hogy pedig ebbeli fáradozásainak minél kivánatosb sikere legyen, az illető hatóságok, k. biztosok, ’s a’ tábori kórházak parancsnokai és felügyelő orvosai ezennel oda utasittatnak, hogy mind azon intézkedéseknél, miket a’ kórházakban, az orvosi se­gedelmen kívül, a’gyöngédebb ápolásra nézve, a’föápolónö, vagy meghagyásánál fogva, a’ segédápolónök hasznosnak és czélszerünek tartandanak, azok eszközlésében a’ felszólítandó hatóságok, k. biztosok, kórházparancsnokok, és felügyelő orvo- j sok minden kitelhető segédkezéssel lenni mulaszthatlan polgári kötelesség öknek ismerjék. Debreczen, april 16. 1849. Az ország kormányzó elnöke. ; E SE kénytesekből, Kakas János, hajdú nemzetörs. föhadn. Hadna­gyokúi: Lakatos Lajos, Molnár József, Bogsai Antal, hadna­gyok a’ hajdú őnbénytesektöl, Selmeczi Imre, nemzetőri hadn. Jánosy Bálint, kiszolgált őrmester, Sütő Gábor, 52-dik z. a. őrmester. A* 8-dik z.-aljhoz. Petyko Imre, nemzetöri százados. A’ 14-dik huszár ezredhez. Főszázadosokúl: Vezényi Lőrincz, Szépes Sándor ezredbeli alszázadosok. Alszázadosokúl: Pauliár Ferenci, Dadányi Pál ezredbeli főhadnagyok, utóbbi mint számfeletti. Főhadnagyokul: Bibó György, Draposi Imre, Endrödi Fe­­rencz, Kelemen István, Jancsics Mihály, Bagócsi János esred­­beli hadnagyok. Hadnagyokúi: Bödök István, Dalnoky Bé­la, Potemkin Ödön, Nagy Sándor ezredbeli őrmesterek. Mind­nyájan folyó év április hó 16-tól számítandó rang és illetménnyel. A’ 15-ik huszár ezredhez. Száza do sül: Szentgyörgyi József, Tékey Lajos, e«r. főhadnagyok. Hadnagyúl: Szamossi Elek, őrmester, Ezen Bem altábornagy úr által folyó év febr. hó 25-töl számítandó rang és illetménynyel történt kinevezést megerősítem. A’ német légióhoz. Századosokúi: Reichhárt Jakab, Uetz Antal, Klein Vidor, Kallmann Károly. Főhadnagyokul: ObermayerJó­zsef, André Károly, Bellovits János, Zeitz Fridrik, Preissl Vilmos Főhadnagyéi és segédtisztül: Hutter József Főhadnagyul és számvevő tisztül: Kom Fülöp. Had­nagyokúi: Poppera Ferencz, Winkler Ede, Naher Ferdiuánd, Fendl József, Hermann Friedler, Dunst Ferencz. A’légió ala­kítója által kitűzött ranggal. Debreczen apnl 19-én 1849. Mészáros Lázár, ideigl. hadügyminister. A. 10308. Redl Miksa nyugdíjas főhadnagy, a’ nagyváradi térpa­rancsnoksághoz alkalmazva, folyó hó 1-től számítandó ranggal és illetménynyel századosúl kineveztetik. Debreczen, április 18-án 1849. M észáros Lázár, ideiglenes hadügyminister. A. 10495. A’ 36-ik és 68-ik honvéd zászlóaljak 3-ik osztályaiból Újvároson uj honvéd zászlóalj alakíttatván, ez 89-ik számmal jelöltetik meg; — miért is ezentúl egy testet képezvén, minden hivatalos fölterjesztéseit, átiratait, ’s rendeletéit, valamint a’ zászlóalj égyéb külső és belső ügyeit illető kiadványait e’szám­mal jelölten teendi. Kelt Debreczenben, april 17-én 1849. Mészáros Lázár, ideiglenes hadügyminister. A. 10493. A’ királyhágóntuli kerületben működő hadseregnél szám nélkül létezett zászlóaljakat Bem altábornagy ur honvéd zászló­aljakká alakítván, azokat következő számjegyekkel különbözte­tő meg: Az eddig Máriássy nevet viselt sorezredbeli zászlóaljat 47 számmal. Az erdélyi önkénytesekből alakított zászlóaljat 75. számmal. Az első székely első honvéd zászlóaljat 76. ,, a 77 ,, i, *• 1» »» ,, „ 3. ,, „ 78. ,, ,, „ 4. „ ,, 79. ,, n >» » »» »* „ ,, 6. n » » »» i) 7. „ „ * 82. „ A’ 3. székely 1. honvéd zászlóaljat 83. „ n » 2. ,, ,, 84. „ ,, n 9. „ „ 85. „ ,» „ 4. ,, » 86. ,, A’ marosszéki honvéd zászlóaljat 87. „ A’ szathmári önkénytes zászlóaljat 88. ,, Melly rendelet azon meghagyással tétetik közzé, hogy ezen zászlóaljak minden a’ zászlóaljat illető hivatalos eljárásaik, úgy rendeleteik és felterjesztéseikben e’ számjegyet használják megkülönböztető, ’» ismertető jelül. Kelt Debreczenben, april 17-én. 1849. Mészáros Lázár, ideiglenes hadügyminister. 84 5697. e. RENDELET. Meleg részvéttel tapasztalván azt, hogy bajnokaink, kik tel­jes áldozatkészséggel vívnak hazánk sz. szabadságáért, független­ségéért, midőn a’ harezmezönnyert megsérülésök miatt kórházak­ba vitetnek, itt az orvosi segedelem mellett vajmi ritkán találkoz­hatnak azon gyöngéd ápolással, melly a’szenvedőknek enyhülést, gyakran tökéletes felüdülést ad. Hogy tehát az e’ részbeni hiányokon, a’ tehetségig segit­­ve legyen, ’s a’ tábori kórházakban sinlö harezosaink az orvos rendelte gyógyszereken felül még kellő ápolásban is részel­tessenek, mellyröl leginkább női kezek képesek loggyöngédeb­­ben gondoskodni. E részbeni meleg részvétemet tanúsítandó, ezennel saját nővéremet, özv. Meszlényi Rudolfné szül. Kossuth Zsuzsánát az összes tábori kórházak föápolónöjévé nevezem azon erős meggyőződésben, hogy kedves nővérem szelíd keblének nemes ösztönét követve, megsérült vitézeink kórodai ápolása iránt mindenekben ahkép gondoskodandik, mint azt egy anya, testvére, és hazánk hü leányától várnj lehet. KITÜNTETÉS. { E. 10,569. szám. Stein Miksa táborkari ezredes, azon hős tettéért, miszerint szabadsági harczunk első ütközete alkalmával Kar- | lovicz mellett, mint akkori táborkari százados és főnök a’ számra nézve sokkal kisebb gyalogság egy századát maga vezérlé a’ ro­hamra, és az ellent elkergető; sőt a’ később Kraeutner ezredes, csapatvezérünktöl a’ parancsnokságot egészen általkapván, a' számra hatszor nagyobb ellenséget Karloviczig visszanyomta, és | az ellenség azon ezélzatát, miszerint őt hátában meszsziről meg- \ kerülve, viszavonulhatásától elvágja, az által hiusitá meg, hogy j a’ lovasságtól egészen elhagyatott gyalogságával az ellenen szu- ■ ronynyal töretett utat,27 embert fogolylyá tett, és seregével igen j kedvező állást foglala el: a’ hálás nemzet nevében a’ katonai ér­demjel harmadik osztályával feldiszesittetett. Debreczen, april 19. 1849. MószárosLázár, ideigl. hadügyminister. KINEVEZÉSEK. A. 10,458. sz. Görgei Arthur tábornok, ’s föhadvezér úr által a’ felső táborban tett következő törzstiszti kinevezések ezennel kihir­­dettetnek. Ezredesekké: Asboth Lajos, és Kraetty György alezredes. Alezredesekké: Schulcz Bódog, 17-ik honv. z.-beli őrnagy. Zákó István 34-ik honv. z.—aljbeli őrnagy. Őrnagyokúi: Szentmiklósy Antal 3-ik huszár ezredbeli föszázados. Inkei Kázmér 47-ik zászlóaljbeli százados, ugyan ezen zászlóaljhoz parancsnokul. Huszóczi Dénes 28-dik honvéd zászlóaljbeli százados, ugyanazon z.-aljhoz parancsnokéi: Galvani N. 2-ik huszár ezredbeli föszázados. Laitsch N. táborkari százados. Mindnyájuknak rangja, és illetménye folyó évi 8pril hó 10—ik napjától számítandó. Debreczen april hó 18-án 1849. A’ hadügyministerium. Helybenhagyom és megerősítem. Debreczen apr. 18. 1849. Kossuth Lajos, az ország kormányzó elnöke. A. 10084 szám. A’ magyar honvédsereghez kineveztetnek: A’ 3-dik honvéd z.-aljhoz. Számfeletti századoséi : Fodor Imre z. a. föhadn. A’ 11-dik z.aljhoz. Századoséi: Jarinay Vilmos z. a. főhadnagy. Főhad­nagyéi: Gurzo Lajos z. a. hadnagy. Hadnagyúl: Tökési Lajos z. a. őrmester. Számfeletti hadnagyéi és Stein ezredes úr mellé segédül: Jablonczay Kálmán. A’ 25-dik z.-aljhoz. Főhadnagyéi: Poka János z.a. hadnagy. A’ 43-dik zászlóaljhoz. Századosokúi: Stermadt János, Ficzek Károly z. a főhadnagyok. Föhadnagyokúl: Zolnay Samu, Kégl József Kármán Lajos, Specht Lipót, Szerdahelyi Károly z. a. hadnagyok Hadnagyokéi: Somogyi Rezső z. a. őrmester, Nagy Lajo> 28-dik z. a. őrmester. Mindnyájan folyó év április hó 16-tól szá­mítandó rang és illetménynyel. A’ Bocskai 53-dik z.aljhoz. Századosul: Pettkó László z. a. föhadn. Főhadna­gyokul: Csiha Sándor, Csiha Gábor, főhadnagyok a’hajdú-öu-

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék