Közlöny, 1849. április (68-92. szám)

1849-04-29 / 92. szám

338 F. g. 10,844,10219. A’ Nagyváradon levő 39-ik gyalogezred számvevőségi irodájában megürült állomásokra Gondai Mátyás irodai gyakor­nok, és Kosztolányi György debreczeni térparancsnoki írnok ’s félsérült őrmester másod rendű számvevő segédek­nek hadnagyi ranggal f. hó 16-tól kezdve kineveztettek. Kelt Debreczenben april 21. 1849. Mészáros Lázár, ideiglenes hadügyminister. F. g. 10,904. Uhlarik Károly zászlóaljbeli űrmester a’ 43-ik zászlóalj­hoz Sulczinger Mór leköszönésével megürült 2-od rendű szám­vevőségéül állomásra, hadnagyi ranggal f. hó 16-tól kezdve kineveztetett. Debreczen april 22-én 1849. Mészáros Lázár, ideigl. hadügyminister. C. | t. 1541. sz. Münthmr József, osztrák föszekerész f. april hó 15-tűl számítandó hadnagyi rang és illetménynyel, mint számvevő a’ honv. szekerészeihez áttétetik. Debreczen április 22-én 1849. Mészáros Lázár, ideiglenes hadügyminister. K. 11727. Tománotzi Antal kassamegyei rom. kath. áldor a* Dem­binszky altábornagy ür vezérlete alatt álló hadsereghez tábori lelkészül, f. hó 16. számítandó illetménynyel általam kineveztetik. Kell Debreczenben, ápril 26-kán 1849. Mészáros Lázár, ideigl. hadügyminister. RENDELETEK. 944. Az országo s rendőrségtől. Miután a’ pósta-osztály a’ rendőri-osztálytól egészen el­­különöztetett, ’s külön igazgatás alatt áll: fölszólítom a’ ható­ságokat ’s egyeseket: hogy az országos rendőrséghez csupán rendőri ügyeket és tárgyakat küldjenek. 945. Előfogat. Minthogy a’ földműves osztály tavaszi munkájában a’ mu­­laszlhatlan katonai szállítások által úgy is eléggé meg van hát­ráltatva ; nehogy szükségtelen előfogatozással még inkább hát­ráltassák : elöfogati utalvány csupán országos képviselőknek, 's kormány általi kiküldetésben utazóknak adatik, ’s ezen elv az ország minden részeiben megtartandó. 946. Lőpor. Minthogy a’ lőpor-termelés a’ legnagyobb erőfeszítés mel­lett sem olly gazdag, hogy nemzeti harciunk o* napjaiban mu­latságos vadászatokra is jutna elvesztegethető lőpor: annálfog­­▼a lőpori utalvány csak azoknak adatik, kik hivatalos vagy ma­gános dolgaikban az ország olly vidékeire utaznak el, hol a’ lő­fegyver személyes bátorságukra szükséges; ’s ezen elvet min­den hatóság tartsa fen. 947. Élelmi czikkek, különösen szalonna. Mivel mind a’ télen, kivált a’ mostani vásár alatt sok vi­dékiek jöttek ide élelmi szerek, de különösen szalonnavásárlás végett azon részekről, hol az ellenség pusztított, vagy a’ vidék különben sem képes saját termékeiből fedezni szükségeit, ’s ezen vevők egy része távol vidékről jött a’ nélkül, hogy az élel­mi czikkek valódi hiányát hiteles adattal igazolta volna, ’s az ál­tal a’ kiviteli engedelem megadása vagy megtagadása iránt igen kellemetlen helyzetbe hozta a’ rendőrséget: annálfogva jövőre alapelvül állíttatik föl „miként élelmi czikkek, különösen pedig szalonna kivitele csak azoknak engedtetik, kik a’ valódi hiányt érvényes adatokkal bizonyítják, oda utasíttatnak tehát minden bányák, aknák, hámorok és gyárak miveltetői, ’s bármi más egye­sek, hogy hasonló esetben kormánybiztos, polgári vagy katona hatóság bizonyság levelével ellátva jöjjenek; a’ hatóságok pe­dig az élelmi czikkek valódi hiányáról minden megkeresőnek szolgáltassák ki a’ bizonyítványt. 948. Áll ad almi foglyok. Nem kevés kellemetlen zavart okozott eddig az, hogy né­­melly polgári ’s katonai hatóságok álladalmi foglyokat küldtek be, minden okirat, avagy csak a’ vád vagy eset egyszerű leírá­sa nélkül is; azért tehát felszollíttatnak minden polgári 's ka­tonai hatóságok, — kormány és rendőrbiztosok: hogy akár a’ legközelebb eső vésztörvényszékhez, akár pedig az országos rendőrséghez küldendő álladalmi foglyokkal mindig bcküldjék legalább az eset vagy vád leírását, ha pedig lehetséges, küldjék be a’ bebizonyításra szolgáló adatokat is. Egyszersmind a’ sok oldalról érkezett kérdezősködések folytán tudatik a' közönség­gel, miként az országos rendőrségnél jelenleg nincs több azon 15 álladalmi fogolynál, kik Görgey tábornok ur parancsából küldettek ide minden okirat nélkül; — de ezekre nézve is már megtétetett a’felvilágosítás iránt minden szükséges lépés; az egyéb eddig beküldött álladalmi foglyok pedig vagy illető bíró­ságaikhoz küldettek, vagy pedig a* feladás alaptalansága kisül­vén — elbocsáttattak. 949. Debreczeni szállások. A’ helybenlevö országgyűlési ’s kormányhivatalnoki szál­lásokra nézve gyakran tapasztaltam: hogy hónapok eltelte után tétetett panasz lakbér, ’s okozott károk miatt; azért hát tuda­tom a’közönséggel az 1844: 11 törvény szellemében általam felállított azon rendszabályt: hogy az emlitett szállások lakbére mindenkor hónaponkint, éspedig a’ hónap közepén fizetendő; — ’s ennélfogva minden követelőt oda utasítok, hogy követe­lését minden hónap közepétől végéig szorgalmazza, nemcsak a’ lakbérre nézve, hanem az okozott károkra nézve is, különösen ezt azért, mivel az épületben vagy bútorban okozott kárt havok múlva nem lehet igazságosan megbecsülni; ’s kijelentem, hogy az egyik hónapra szóló, de be nem jelentett követelést elidö— sültnek fogom a’ másik hónapban tekinteni, ellenben az idejé­ben bejelentett lakbér, ’s kár iránti panaszt azonnal tárgyalandom. 933. Pesti szállások. Értésemre esvén: miként néhány országos képviselőnek, — kormány hivatalnoknak, — ’s a’ nemzet szabadság ügy éhezi ragaszkodásból ez év elején Pest-Budáról menekült magáno­soknak pest-budai szállásaikat a’ ház tulajdonosok másoknak kiadták a’ nélkül, hogy a’ törvényszerű felmondást az illetők­kel tudatták volna — és akadtak olly gyöngédtelen, — ne mond­jam lelketlen pest-budai lakosok, kik az emlitett szállásokat ki­vették, abba beköltöztek, vagy beköltözni akarnak, mi által az illető törvényes laktulajdonosoknak bútor ’s egyéb ingóságaik romlásnak, ’s a’ tulajdonosok károsodásnak lennének kitéve, ’s visszatérés esetében bizonyos lakhely nélkül maradnának: azért én átalános elvül fölállítom azt, hogy a’ Pest-Budáról eljött or­­szággyülési képviselőknek, kormányhivatalnokoknak, 's a’ nem­zet szabadságügyéhezi ragaszkodásból menekült magánosoknak pest-budai saját butorú szállásaik azon állapotban fentartandók, mellyben ott hagyattak, — ’s ha a’ háziurak bérbekiadása, vagy magánosoknak bérbefölvevése által azon szállásokban kár tör­tént, azért a’ bérbekiadó háziúr, és kibérlöje felelősök; a’ szál­lás pedig a’ visszaérkezendő előbbi tulajdonosnak viszszaadan­­dó. — ’S erre nézve az országos rendőrség Pest-budára kül­dött hivatalnokai utasitvák. 950. U t - 1 e v ó 1. Bel- vagy külföldre csak azoknak adatik útlevél, kik vagy a’ törvényhatóságtól érvényes útlevelet tudnak előmutatni, vagy az országos rendőrség személyzete előtt ismeretesek, vagy pe­dig két helybeli, ’s kifogáson fölül álló tanúval tudják igazolni magokat. Látomozás csak az el nem idősült útlevelekre tétetik: Látomozásért dij nem jár. Belföldi útlevélért ellenben a’ papír 's nyomási költségek fedezése végett 2 kr. p.p. fizettetik, a’ kül­földi útlevél dija 4 frt marad. Vándorlegényeknek útlevél helyett vándorkönyv adatik. 951. Marhatenyésztés. < Miután az országba több oldalról betört ellenség vanda­lizmusa által igen sok marha elpusztíttatott; nehogy az ország gazdászat kárával a’ marhalenyésztés igen nagy csorbát szen­vedjen : rendőri szabályul állittatik föl, hogy a’ tenyésztésre al­kalmas fiatal marhát levágni nem szabad; — hogy azonban mi­­nemü marhák levághatók — ’s országszerte kik ügyeljenek fel rendőrileg; erre nézve csak akkor fog részletes szabály kihir­­dettetni, ha az ország kormányzója jóváhagyásával azt előbb megerősitendi, addig pedig minden tenyésztők figyelme felhiva­­tik a’ marhahizlalásra, melly által megnyerendő hús még egy­szer annyira szaporítja a’ meglevő országi gazdászati tökét. 952. Vasút. Debreczen, 1849-ki apr. 27-kén délután 3 órakor. E’ perezben kaptam értesítést, miként rendőri megbízott Északy Károly a’ vasútat Vácztól Szolnokig helyreállíttatta, ’s tegnap este egész vonat érkezett Pestről Szolnokba nemzeti lo­bogókkal fölékesitve. Farkas János, ideiglenesen osztályt igazgató ministeri tanácsos, ’s allovászmester. NEMZETI GYŰLÉS. Előleges közlés a’ képviselőhöz april 28-ki üléséről. Ssentiványi Györgynek elmaradását igazoló folya­modása az illető választmányhoz tétettek át. F a r k a s Pál volt képviselő hasonértelmü levele egyszerűen mellőztetett. — Több képviselő eltávozási engedélyt nyert. Madarász Lászlótól illy engedély megtagadtatott, mivel ő az ismeretes gyémántpör mi­att vizsgálat alatt van. — Zilah városa levele, mellyben a’ nemzeti függetlenség kimondását hazafiúilag üdvözli, örömmel fogadtatott. — A’ felsőháznak több határozatai felolvastatván, tudomásul vétettek. — Nagy Károly igazságügyi osztályfőnök­nek a’ n. kálói vésztör vényszók némelly kérdéseire vonatkozó jelentése kinyomatni rendeltetett. — Az igazoló választmány véleménye folytán Boheczel Sándor és Lónyáy Gábor képviselők igazoltattak; Pócsa Ferencznek pedig önigazolására még 30 nap engedtetett. A’ kérvényi választmány jelentése kö­vetkeztében Torontál megyének Tamásfalva és Ó-Hetény hely­ségei, a’ rácz lázadás miatt tönkre jutván, némi felsegélés vé­gett a’ kormány figyelmébe ajánltattak. Ágoston Józsefnek pedig már ismeretes folyamodása, mellyben elmaradása okai mi­att becsületét igazoltatni kéri, a’ kérvényi választmány vélemé­nye nyomán, ollyannak találtatott, melly határozatnak tárgya nem lehet. — Napi renden volt a’ kormányzó elnök ur által elő­terjesztett törvényjavaslat a’ csajkás kerületnek Bácsmegyébe viszakeblezéséről, melly csekély szerkezeti módosítással elfo­gadtatott. — Következett ezután Kubinyi F. határozat ja­vaslata a’ kormányzó elnök és a’ ministerek által leteendő eskü iránt. Ezen javaslatnak tárgyalása előtt azonban elhatároztatott, miszerint az országgyűlési tanácskozások szabályszerű tanács­kozási modora, vagyis minden tárgynak elébb osztályonkint, felvétele újra gyakorlatba vétessék; minek folytán az érdeklet; határozati javaslat is az osztályokhoz utasíttatott. — A’ korelnök jelentése szerint az april 19—ki dicső csata következtébeni Te deum és Requiem holnap fog megtartatni ; ,V Előleges k.özlés a’ felsőház apr. 26-ki üléséről. A’ház több tagjai, nevezetesen Yay Alajos, Splényi Mihály, Hor vát Mihály és Wenkheim Béla néhány napi tá­vozásra kórvén engedelmet, az elsőtől megtagadtatott, az utóbbi háromnak pedig megadatott. 52-ik ülés a’ felsőházban april 27. d. u. 6 órakor. Elnök b. Perényi Zs. A’ múlt ülés jegyzőkönyve hitelesíttetett. Elnök: Csak azon észrevételem van: hogy b. Sztojka nem megbízással, hanem engedelemmel távozott el; e’ szerint lenne a’ jegyzőkönyv kiigazítandó. (Kiigazittatolt.) Az alsóház elnöke átküldött egy törvényjavaslatot az ujonczállitás tárgyá­ban , az fel fog olvastatni. Majthény József jegyző olvassa az alsóház kor­elnökének apr. 27-én kelt levelét, valamint szinte: Törvényjavaslatot a’ hadseregnek 50 ezer fővel szaporí­tása tárgyában. Elnök: Nem tartom szükségesnek indokolni ezen tör­vényjavaslatot , a’ t. felsőház minden érdemes tagjának tudtára van, milly nagy szükség van a’ hadseregnek szaporítására; fel­szólítom tehát a’ t. ház érdemes tagjait, méltóztassanak ezen törvényjavaslathoz hozzá szólni, átalában kívánják e’ azt tár­gyalni vagy pontonként. Újházi László: Ha valami organicus ujonezozási és katonaállitási törvényről lenne szó, meglehet, a’ felsőház több érdemes tagjainak lehelnének némelly észrevételei, és magam­nak is volna észrevételem p. o. a’ helyettesítés elvére nézve ’sat., de miután nem arról van itt szó, hanem egyedül arról, hogy mi­után a’ nemzet örök igazsága értelmében a’ függetlenség álta­lunk ki van mondva, arra kell vigyázni, hogy az általunk kimon­dott országos függetlenség egy tekintélyes hadsereg által minél elébb is ápoltassék és biztosíttassék; azt gondolom, hogy e’ rész­ben scrupulosusok nem lehetünk, hanem arra kell figyelni, hogy a’ törvényt minél előbb végrehajtani és a’ kívánt katonákat kiál­lítani lehessen. És annálfogva alázatos vélekedésem szerint ezen törvényjavaslat egy átalában lenne elfogadandó. (Közhelyeslés.) Elnök: A’ mint látom a’ t. felsőháznak átalános vélemé­nye az, hogy a’ törvényjavaslat közakarrattal elfogadtatott. — Hozzá teszem még részemről és felkérem a’ t. jegyző urat, hogy a’ jegyzőkönyvet még ma készítse el, hogy azt átküldhes­­sük az alsóház elnökének, mi annyival inkább sürgetés, mert attól függesztelik fel a’ végrehajtás. — Más dolgunk nem lévén az ülést eloszlatom. CXLIX-ik ülés a’ kópviselöházban april 27- kén délben, elnök Palóczy László: Korelnök: A’ kevés idővel ez előtt tartott tanácskoz­­mányban mik fordultak elő, méltóztatnak tudni; de van ollyan is, miről a’ jegyzőkönyvben emliléit tenni szükséges. Miután Almási Pál elnök ur zárt ülésben jelentette, hogy 14 napra el­utazni kénytelen, ’s arra a’ kért engedelmet meg is nyerte: ott a’ képviselő uraknak az volt kijelentett akaratuk, hogy elnök ur távolléte alatt a’ korelnök vigye ezen tisztet. Ha most is azt méltóztatnak kívánni, úgy teljesitni fogom kötelességemet. (He­lyes.) Most utóljára fog felolvastatni az ujonczállitási törvényja­vaslat. Hunfalvi felolvassa a’„törvényjavaslatot a’hadsereg­nek 50,000 főveli szaporítása elrendeléséről.’1 Elnök: Méltóztatnak továbbá is helybenhagyni ? (Igen.) A’ felsőházhoz azonnal át fog küldetni. Most egyéb tárgy nincs; a’ még felveendők holnap 10 órakor kezdendő ülésben kerülnek szőnyegre. Yége az ülésnek 12 ’s fél órakor. BELFÖLD. Pestről, már april 27-én kaptunk a’ posta utján egy 25-én írott levelet, mellyben Tóth Eduárd örnagysegéd tu­dósit, milly leirhatlan lelkesedéssel fogadá a’ főváros népe 24- kén délután 4 órakor bevonuló katonáinkat. Ölelték, csókolták, ’s koszorúkkal halmozták el őket mindenütt, a’ hova csak for­dultak. Ugyanazon nap, 24-én, Gaal József szerkesztése alatt megjelent, ’s két száma már szerkesztőségünkhöz is megkülde­tett a’ „Márczius 15-ke“ czimühírlapnak, melly debreczeni druszáját, úgy látszik, sehogy sem akarja rokonának ismerni. Érdekesnek tartjuk eMapból némieket olvasóink tudomására jut­tatni. A’ pesti „Márczius tizenötödikének1'* előttünk fekvő két száma, hű tükre ama határtalan örömlelkesedésnek, melly az el­lenség eltávozta óta Budapest lakóinak keblében lángol. De ta­lálunk benne egyszersmind keserű visszapillantást a’ múlt 4 hó­napra, mellynek csak emlékére is kínzó fájdalom nyilalja át a’ jobb érzésű szivet. Windischgraetz zsarnokságát nem fogja fe­ledni a’ főváros népe soha. E’ sorok írója volt az, ki e’ lapok utján februárban megköszönte az ellenségnek, hogy Budapest szívtelen népét magyarrá teszi. És hogy a’ kemény epithetont nem igaztalanul használtuk: bizonyítják az april 24—ki „M. lö­kének“ következő szavai: „Hausherreink édes örömest szolgál­tak a’ császár hóditó népének, nem kíméltek tölök semmit, ’s rendszerint háromféle étellel és borral látták el a’ németeket, mig előbb hazánk védőitől még a’ szállást is megtagadták. Ama dúsgazdag házi ur, kinek egy hatalmas palotája büszkélkedve pislog a’ Duna hullámaira, ’s ki az időben 4 magyar katonának sem akart egy éjre szállást adni, 125 schwarzgelb vitézt tömött étellel, ’s magyor borral tüzelte őket naponkint véreink kasza­bolására.“ ’stb. Csak aztán tanulni tudna már egyszer a’ maga kárán a’ magyar is, ’s túlságos nagylelkűségében ne "fogná fe­ledni az illy közvetve elkövetett gyalázatos honárulási bűnt. Továbbá következőt olvasunk: „A’ „Pesti hírlapot“ ezután Szilágyi Sándor, a’ famosus hirü Figyelmezőnek

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék