Közlöny, 1849. április (68-92. szám)

1849-04-13 / 78. szám

Debreczen, 78 sz. M­I _­LON hivatalos lap. A’ „Közlöny“ hétfőt kivéve, naponkint jelenik meg. — Ára lapjainknak helyben 7 frt, és póstán négyszeri szétküldéssel hetenként 7 frt 12 kr. pp., naponkinti szétküldéssel 8 frt pp. — Felvételnek mindennemű hirdetése, mellyek hasáb soráért 5 p. kr. vétetik. — Előfizethetni minden álladalmi postahivataloknál és a’ kiadó hivatalban Debreczenben. — Péntek ápril 13.1849. IS. HIVATALOS RÉSZ. Előleges tudósítás. Haza fiúi örömmel jelentem, hogy a’ Görgei tábornok fő­­vezérlete alatt Pestig ’s részint Pesten túlra diadalmasan előtört hadseregünk jobb szárnya, Damjanics tábornok vezérlete alatt, ápril. 10-én Vácznál az ellenséget megverte, ’s Váczot csekély veszteséggel ostrommal bevette. Götz, osztrák tábornok, ki az ott állott ellenséges sereget vezérlé, halálra sebesitve foglyunk. Az ellenség, halottakban és sebesültekben sokat vesztett, valamint számos foglyokat is. Egy vet­ ágyuja ’s több hadi ké­születet elfoglaltattak. A’ szétvert ellenség egy része hajókon a’ Dunán átszaladt. Debreczen, april 12-én 1849. A’ honvédelmi bizottmány nevében, Kossuth Lajos, elnök. Szemere Bertalan, országos biztos, Mis­­kolczról ápr. 10. következő jelentést intézett a’ honvédelmi bizottmányhoz. Eperjest ismét visszafoglaltuk. Folyó hónap 7-én délutáni 3 és egy negyed órakor vonult be seregünk a’ nép éljenzései közt. Az ellenség száma 1800-at halad, melly áll 2 század sor­­katonaságból, 60 vadászból, 30 lovasból, a’ többiek jól felfegy­verkezett panszlávok. Szepes felől jött Beniczky őrnagy, Kassa felöl a’ gyalog és lovas védsereg, Hangyafalva felöl szintén védsereg közeledett. Az utóbbi az ellene küldött erő által fentartóztatván, nem érkezett meg kellő időben; a’ Kassa felöli erőnk elöl, mellyet Egressy Gábor védkapitány vezetett, ez ellenség csatázva folyvást visszavonult,’s ekkér jött be Eperjesre a’védsereg, mig Beniczky őrnagy három óráig csatázott a’ haramiák ellen, kik erejűk legfőbbjét ellene küldték ’s midőn már nem bírtak ellen­­állani, a’ hidat meggyujtván, nyakrafőre takarodtak Bártfa felé. Veszteségünk alig pár ember, az ellenség halottainak és sebesültjeinek száma 100 körül van. Ha néhány óráig még késik elvonulni az ellen, és a s­véd­sereg minden oldalról pontosan megérkezik, el van fogva ment­hetetlenül. Midőn Egressy egy faluban meghalt, altató szerrel vegyí­tett itallal vendégeltetett meg serege. De Isten viraszt hívei fö­lött ; bizonysága az, hogy ápril. 6-kán állása által elárultatván ellene éjjel 350 sorkatona megtámadást kisértett meg, de azon közben Egressy áttevőn állását más helységbe, nemcsak megme­nekült az árulás veszélyétől, de a’ hegyekbe utána nyomult el­lenséges csapatot erős tüzeléssel mind addig fentartóztatta, mig a’ lovasok is megérkezvén az ellenség az abosi és glicséri er­dőségbe menekülni volt kénytelen, miután 10 halottja ott maradt és sebesülteit magával elvitte. Közölünk egy sebesült meg ’s Egressy kapott két ujján csekély sebet. • Im, a’ felső magyarországi védsereg nyílt csatában is szembeszáll a’ sorkatonasággal és megszalasztja. Kelt Debreczenben, április 12. 1849. A’ honvédelmi bizottmány. 9467. szám KINEVEZÉSEK. A’ magyar honvédsereghez kineveztetnek. A’ 20-ik zászlóaljhoz Főhadnagyúl: Starsa János z. a. hadnagy. A’ 26-ik zászlóaljhoz Hadnagyúl: Ráth Mátyás z. a. őrmester. A’ 27-ik zászlóaljhoz Főhadnagyúr: Francisci Kázmér z. a. hadnagy és segédtiszt. Hadnagyokúi: Szűcs László ) Rátz István ) Bakats László 3 z. a. őrmesterek: Csongrádi János) A’ 41-dik zászlóaljhoz­­Század­osokúi: Kieszler Károly) a főhadnagyok Bán János ) 6 Hadnagyokúi: Zwolenszki Sándor) Nyikos Zsigmond ) Csepcsányi Gyula ) z. a. őrmesterek: Hideg József ) Szentgáli János ) Április hó 1-től számítandó ranggal és illetménynyel. A’ 13-ik huszár ezredhez F­őhadnagyúl: Kórházi András, mártius 16-tól számítandó rang és il­letménynyel. Lehet 14-dik huszár ezredhez Alszázadosúl: Niezner János főhadnagy, febr. 16-tól számítandó rang és illetménynyel. Bem altábornagy úr által következendő tiszti előlépte­tések történtek, mellyek általam ezennel megerősittetnek. A’ 31-dik zászlóaljnál Hadnagyúr: Naláczi z. a. őrmester, martius hó 28-tól. Az 55-ik zászlóaljhoz Századosokúi: Thuolt Ignácz ) Koszta Márton ) z. a. főhadnagyok. Derecskei János( Martius hó 23-tól számítandó rang és illetménynyel. Biró József z. a. főhadnagy. Martius hó 28-tól számítandó rang és illetménynyel. Föhadnagyokúl: Tom Ignácz ) Klobusitzki István 3 Pápai Lajos ) z. a. hadnagyok: Czirjék Adolf ) Veres János 3 Hadnagyokúl: Boros Sándor ) Keresztúri Alaj.) z. a. őrmesterek Tiszai Dániel 3 Martius hó 23-tól számítandó rang és illetménynyel. A’ marosszéki zászlóaljhoz Föhadnagyokul: Fülöp Sándor) ,­­ Dózsy Károly) *’ a­ hadnagyok Hadnagyokul: Szimatics József) Botos Kálmán ) Boer Albert ) Biró Károly ) z. a. őrmesterek Szántó István ) Csipkés Sándor) Bisai Károly ) Varga Samu ) Martius hó 26-tól számítandó rang és illetménynyel. A’ vadász ezred 3-ik osztályához Századosokúi: £££$.?—** Föhadnagyúl: Rieber József osztálybeli hadnagy. Hadnagyokúi: Pettner János ) átadás,ok Vegsei Gellért) Martius 28-tól számítandó rang és illetménynyel. A’ lengyel csapathoz Föhadnagyúl: Dolánszky Julius, csapatbeli hadnagy martius 26-tól. A’ 15-ik huszár ezredhez Alhadnagyúl és segédtisztül: Fekete Lajos őrmester, martius 29-től számítandó rang és illetménynyel. 8750 szám. A’ 17-dik huszárezredhez. Főhadnagyúl: Figyelmesi Fülöp, ezredbeli hadnagy. Hadnagyokúi: Szubkai ( Karkoványi ) ezredbeli őrmesterek. Kuri Antal ) Április hó 1-től számítandó rang és illetménynyel. Csányi László kormánybiztos úr ajánlatára a’ 15- d. huszár ezredhez, Szeneczei f. áprilhó 1. számítandó rang és illetmény­nyel alhadnagynak kineveztetik. Mészáros Lázár, hadügyminister, 9747. szám. Kineveztetnek őrnagyúl és Bem altábornagy úr mellé karsegédül Zar­­z­y­c­k­y Dénes 4-dik zászlóaljbeli százados, mártius hó 29-től számítandó rang és illetménynyel A’ 41-dik zászlóaljhoz Hadnagyúr: Mészáros János volt ezredbeli hadfi. Április 1-től számítandó rang és illetménynyel. Mészáros Lázár, hadügyminister, 1697. h. n. 1­232. n. o. Zemplén megyei nemzetörségi őrnagy Madarassy Miklós mellé Gétzi József segéd hadnagyúl folyó hó 16-tól számítandó ranggal és illetménynyel általam kineveztetik. Debreczen, april 11. 1849. Mészáros Lázár, , hadügyminister. Áttétetik. Alhadnagy Horváth Sándor, az 51-d. sorezredtöl a’ 11-d. honv. z.aljhoz. Főhadnagy Henczenberger Ferencz, a’ H-d. z. aljtól a’ 15—d. huszárezredhez. Mindnyájan elöbbeni rangjuk megtartásával. Mészáros Lázár, hadügyminister. 4.­­ H. A’ hadügyi egészségi osztály által a’ nyíregyházi tábori kórházba Székelyi József főorvosúl; az erdélyi hadse­reghez Hankó József főorvosul; a’ H. M. vásárhelyi táb. kórházba Steindl János ideiglenes főorvosul kineveztetnek. Debreczen, apr. 12-kén 1849. Flór Ferencz, egésségi osztályfőnök. Felszólítás. Az összes tiszamelléki kórházak — kivéve a’ Szolnokon alól fekvőket, mellyek ezentúlra is a’ szegedi táb.­orvosigazga­tósághoz tartozandnak, — a’ többiek orvosigazgatóságai és ka­tonaparancsnokságai ezennel felszóllíttatnak, hogy tudósításai­kat közvetlen a’ hadügyministerium egésségi osztályába küldjék. Debreczen, april 11-kén 1849. Flór Ferencz, osztályfőnök. ADAKOZÁSOK. Az ó-aradi tábori kórházban fekvő betegek és sebesültek számára tett adományok ’s adakozók neveinek jegyzéke. Liszter Arad város kamarása 9 jó ágyfát, 25 avult téli pokróczot, 28 avult lepedő, 28 avult szalmazsák, 1 párnahaj, 1 lámpás, 2 nagy fazék, 2 nagytál, 1 kanál, 1 téli avult pokrócz, 1 avult lepedő 2 avult, párnahaj, 1 dunyha. Ó-Arad részéről Csomorné asz­­szonyság 6 jó és 6 avult pólya, 1 kis csomó rongy, 1 kis csomó tépetett. Décsiné asszonyság 1 kis csomó tépet. Karácsiné és testvérek, 1 kis csomó tépet. Név nélküli 1 kis csomó tépet, öz­vegy Borosné asszonyság 1 kis csomó rongy, 1 kis csomó tépet, Kiss Jozefa kisasszony 1 kis csomó tépett, Rakovetz Lujza 1 csomó tépetet. Bodrogi Hermine 1 kis csomó rongy. Treschek Anna 1 kis csomó rongy, 1 kis csomó tépett. Handl Ferencz Me­zőhegyesről 1 kis csomó tépett. Kövér N. 1 kis csomó rongy, 1 kis csomó tépett. Petrovits tanácsnoktól Aradváros rendelése folytán a’ dzsidás raktárból 29 jó téli és 9 avult téli pokrocz. Institoris Jánosné asszonyság 1 kis csomó rongy, 1 kis csomó tépett. Dragits 1 kis csomó rongy, 1 kis csomó tépetet. Kleber 1 kis csomó rongy, 1 kis csomó tépetet. Fejér Etelka k. a. 1 kis csomó rongy, 1 csomó tépett. Nagy Sándor aradmegyei főjegy­­jegyző nejétől 1 avult lepedő, 1 jó párna, 1 avult párna, 1 avult paplan, 3 avult­­, 1 kis tépetet. Návai Kati 1 avult téli pok­­rócz, 1 avult szalmazsák, 1 avult párna. Pichler Stephania 1 kis csomó tépetet. Grinsberger Dávid 1 kis csomó tépetet. Petro­­vics tanácsnoktól Aradváros rendelése folytán a’ dzsidás raktár­ból, 9 avult téli pokrócz, 2 avult paplan, 2 vég­vásszon. Drazsai Györgyné 18 avult pólya, 1 kis csomó rongy, 1 kis csomó té­petet 16 lat szappan, 2 font gyertya. Hercz Józsefné 1 kis cso­mó tépetet. Swatek 3 avult téli pokrócz, 1 darab sapka. Rek Anna 1 avult téli pokrócz, 2 avult lepedő, 1 avult párna, 1 avult dunyha, 1 avult pólya, 1 kis csomó rongy, 1 kis csomó tépetet. Scheiter 1 csomó rongy. Aradi nőegylet 1 nagy csomó rongy, 1 nagy csomó tépetet. Kuhné asszonyság 1 avult lepedő, 2 avult gatya, 1 kis csomó rongy, 1 kis csomó tépetett. Fehér Sámuel ur 1 kis csomó rongy, egy kis csomó tépet. Vajda kisasszonyok 1 av. lep., 47 avult pólya, 1 kis csomó rongy, 1 kis csomó tépetet. Braumüller Gy. neje 1 kis cs. rongy, 1 kis csomó tépetet. Sepkes Ther. 1 kis cs. rongy. 78

Next