Közlöny, 1849. június (120-145. szám)

1849-06-01 / 120. szám

llel­ni 16. Somtosi Farkas t. a. őrm. rang rkij. 15. illetm­. 16. Tűnös József z. a. őrm. rang és illetm. máj. 16. Számvevő fő ha­d­ na­gyúl: Mirjalaki Károly t. a. számvevő hadn. rang és illem. máj. 16. Számfeletti század­osul: Fekete An­tal, 29-d. z. a. főhadn. rang és illetm.máj. 16. Hadnagyéi: Rácz József 59-d. z. a. őrm. rang és illetm­. máj. 16-tól. A 29-d. z­atjhoz. Századózdi: Kurucz Antal z. a. föhadn. rang máj. 14. illatm. 16. Számfeletti föhadnagyu­l és dra­idársegédül: Kolumbán Károly 7. a. hadn. rang május 9. illetm­. 16. Hadnagyokul: Kováts István 2. a. őrm. rang ír­áj. 13. illetm. 16. Váry Elek z. a. őrm. rang máj. 15. illetm. 16 - oy József z. a. őrm. rang máj. 15. illetm. 16. Lind Já­nos z. a őrm. rang és illetm. m­áj. 16. Az 58-d. z­aljt­oz. Fő­hadnagyul: Csorda Bódog z. a hadn. Hadnagyokul: Dede György, Szabó Kálmán, z. a. őrmesterek. Rangjuk és iletméryök máj. hó 16-tól számítandó. A’ 102-d. z­aljhoz. F­ő­­h­adn­agyul: Rumy Mihály 29-d. z. a. hadn. rang máj. 10-től illetni. 16 Fő hadn. és s­e­g­é­d ti­s­z­tü­l: Bákefi György 22- dik z. 8. hadn. máj. 16-tól számítandó rang és illetménynyel. A’ 103-d. z­a­jhoz. Sz­ázad­o­sok u 1 : Piketti Mihály 58-dik i. a. íőh°dn. rang máj. 11. Barondics Gergely 59-d. z. a. fö­­hadn. rang máj. 12. Nigrcisz Albert táborkari föhadn. rang máj. 13. B­éthi Vincze 29-d. z. a. főhade. rang május 14. Omaszta László 29-d. z. a. főhadn. rang máj. 15-től. Főhadnagyo­kul: Fi­­kor Lipót 58-d. z. a. hadn. rang május II. Wagner Ferdinánd 59-d. z. a. hadn. rang máj. 12. Szlávi Pongrácz 59- dik z. a. hadn. rang máj. 13. K­is Gyula 29-zf. z. a. hadn. rang máj. 14. Hadnagyokul: Menczer Rezső 59-d. z. a. őrmes­ter, rang máj. 8 Tárnai Imre 29-d. z. a. őrm. rang máj. 9-től. Töltényi Imre 58-d. z. a őrm. rang máj. 10. Jancsó Sándor 29- dik z. a. őrm. rang május 11-től. Kővágs Péter 59-d. z. a. őrm. ran­r máj. 12. K­ragyéna Miklós 59-d. z. a. őrm. rang máj. *13. Bejlő József 59-d. z. a. őrm. rang máj. 14. Marialaki Áron 58-d. z a. őrm. rang máj. 15. Gyulai Imre 58-d. z. a. ör­n. ra­g máj. 10. Budjáts István 68-d. z. a. önn. rang május 16 tól illetm­énsök pedig m­indnyájoknak m­áj. hó 16-tól számi­­tandó. A’ táb­lkarhoz. Szá­zad­osu­l : gróf Dembinski Theo­dor, mért.oklati föhadn. máj. 16-tól számit adó rang és illet­­ménynyel. D­breczmi. máj. 29-én 1849. A’ hadü­gyminister távollétében Kiss Ernő, altábornagy. 5073.­­ p. n. Dvihálly Antal a’ kőrösmezői erdő ’s számtartó tisztséghez szírgondnokul­­neveztetett. Debreczen, május 30 án 1819. Pémügyminister Duschek Ferencz. ADAKOZÁSOK. Debreczen városa piacz utczai szakaszának a’ közgyűlés határozatából általam­ felszólitott polgárai, a’ városi közönség ál­nl kitiltandó ujonczok szerelésére, önkéntes ajánlat u­ján, 8527 váltó ezódusa forintot adakoztak kezem­ alá. Debreczenben, május 31-én 1849. Tikos István, tanácsnok. F.u. 116 952. Szereti­tt hazánk legvészesebb perczeiben is nem Titkán találkoztak olly ne­mes ki­s­ű honfiak, kik közérdekünkben har­­czoló honvéd­i­knek sebeit gyakran nem ts­ekély önfeláldozás­sal, nagy lelkű ajándékokkal enyhíteni siettek, ’s minden igaz szilü magyar illy nemes keblű honfiak előtt mindenkor tisztelet­tel hajolt meg, mert jól tudta felfogni a’ nemes czélt, igy leg­közelebb Markovits Bertalan őrnagy 270 pengő forinttól ál­ló három hónapi diját ajánlotta a’ budai vár nagyszerű ostroma­kor megs­ze iilt honvédőink számára, vajha többen is találkoz­nának, kik a’nemes őrnagy példáját követve, harczosainkkal éreztetnék, mikép tud­ák fájós keblök érzetein kivül, anyag bár milly tegék­ével méltányolni azon sebeket, mellyeket ők a’ sza­badság harcsában kap­­nak. Én pedig a’ kormány és haza nevében a’ neims le­ka őrnagynak szives köszönetemet ezennel nyilvánítom. Kelt Debreczenben, május 27-én 1849. A’ hadügyminister távollétében Kiss Ernő. F. u.­­ 1­528. Még február hóban alul megnevezett Debreczen város la­kosai következő fegyvernemüeket tettek le a’ haza oltárára: Roll József 2 drót csövű vadász fegyvert, által vette Or­­may őrnagy úr. Nagy József 1 szuronyos vadász fegyver, Stras­­ser Lipót 1 fegyver. Fisch Izsák 1 fegyver. Molnár Samu 1 fegy­ver. Szép Sándor 1 fegyver. Drágota Ignác* 1 szácz. Tamászy György 1 fegyver. Caderász W­oland 1 fegyver. Huszár Károly 1 fegyver, 1 borjú, és 1 pattontás. Schaitl Ambrus 1 fegyver. Hajman Vincze 1 fegyver. Spitzer Jakab 1 fegyver. Reszler Já­nos 1 fegyver. Kaffka Károlyné 1 fegyver. Kánitz Móritz 4 fegyver. Kátay Márton 1 pár tiszti pisztoly. Továbbá egy nevét elhallgatni kívánó egy rövid rezes bőrhüvelyű kardot, Better egy szuronyos fegyvert, Herczberg Simon pedig 45000 darab apró lőkupakot ajándékoztak. .Minél fogva kötelességemnek tartom ez ajánlatokat ezen­nel a’ közönséggel tudatos ’s egyszersmind nekik a’ kormány nevében szives köszönetemet kijelenteni. Debreczen, május 29. 1849. A’ hadü­gyminister távollétében, Kiss Ernő, altábornagy. F­­­g. 1­865. Tory György, polgári tábori postamester addig, mig állan­dalmi szolgálatban kend, fizetéséből havontcint 1 pftot az állan­dó katona ág tönéje gyarapítására ajánlott, melly hazafias tány­ért ezennel a* kikes honfinak szives köszönetemet kijelentem. K-­lt Dibiyczenben, május 29-én 1849. A’ hadügyminister távollétében, Kiss Ernő, altábornagy. F. g.­­ 16737. A’ N -Váradi kóroda számára Beer Józsefnő egy párnát hozzá tartozó tokokkal, Beer Elel kisasszony 1 font tépetet, és 8 sebruhát; továbbá egy nevét tudatni nem akaró, egy felsze­relt borjú- arisznyát, egy szuronytokos szijjal együtt tettek le a’ ha­d oltárára. Vegyék a’ lelkes ajándékozók a’ kormány nevében szives köszönetemet. Debreczen, május 29-én 1849. A’hadügyminiter úr távollétében, Kiss Ernő, altábornagy. F. u. 16780. Heves megyei Kompolt helységbeli lelkes honleányok az egri kórodénak h­onvédeink számára 55 inget, 32 gatyát, 27 450 sebkötőt, és 3 lepedőt ajándékoztak; fogadják a* lelkes nők e’ nemes tettekért legszivélyesebb köszönetemet. Debreczen, május 29. 1849. A’hadügyminister távollétében Kiss Ernő, altábornagy, 6979­­ p.n. Vay Miklós, a’ törvény által biztositott, volt országos fő­­tartományi biztossági fizetését, a’ haza közszü­kségeire fölajánl­ván, kötelességemnek ismerem, ezen hazafiúi tettét, közelisme­rés végett, nyilvánossá tenni. Debreczen, május hó 30-jeán 1849. Duschek Ferencz, pénzügyminister. D. i­g. 17085. Székes­ fehérvári lakos Király József hazafiui jóindulatból egy ujonczot kiállítván, fogadja elen szép tettéért a’ nemzet méltó köszönetét. Kelt Debreczenben, május 29. 1849. Répásy Mihály, tábornok. D­­­g. 17283. Temes megyébe kebelezett Vinga helységben lakó Bona Augusztinov hazája iránti jó indulatból, a’ 36-ik honvéd zászló­aljba egy általa ruhával ’s fegyverrel teljesen felszerelt ujon­czot soroltatott, melly szép tettért neki, a’ nemzet ’s kormá­nya nevében szives köszönet mondatik. Kelt Debreczenben, 1849. évi májushó 30. Répásy Mihály, tábornok. HÓDOLAT-NYILATKOZATOK. A’ nemzetgyűlésnek. A’ magyar nemzet függetlenségi nyilatkozata, melly­ből a’ Habsburg-Lothringi ház százados hitszegései és ármányai hű rajzát láth­atánk, és hazánknak etteli függetlensége nyilvánitta­­tik: mai ülésünkön felolvastatván: minő lelkesedéssel fogadta­tott h­irhata­lan az, arról csak szem és fül tanúskodhatnak. Annak érzése, mikép hullanak le egy nemzet testéről a’ lánczok, mellyek őt test­es szék­emben szolgává tevék; azon igazság teljesedése, hogy a’bűn ha még olly fényes is, bár mikor, de magas polczáról lebukik; azon tűdet, hogy e’ hűn szabad, független és önálló, az örön­lérzetnek rajzolhatta« ve­­gyületét tükrözte a’ jelen voltak arczulatára. És bár ennyi elragadtatással érzünk magunkat lelkesülve, nem feledheténk el, minő hálával tartozunk azon testületnek, melly ezek ilyképeni kifejlesztésé­ben fáradozott. Fogadják azért önök uraim! a’ zsarnok rabigája alól csak most menekült, és szabadságért­etében, és a’ következő jobbak reményében bol­dog hontiaiknak egyajku szíves és bizalomteljes hódolatát, mellyet bizottmányi ülésünk egyhangú határozatában kifejezve im itt átküldünk. Fejérvár m­­egye bizottmánya. Fejérmegyének 1849. május 9-i bizottm­ányi üléséből kert ha­tározat. A’ felolvasott okiratokból megértvén a’ bizottmány, miké­pen Magyarország elidegenithetlen természetes jogaiba visssza­­helyezve, minden hozzá tartozó részek és tartomány­okkal egye­temben az önál a független európai statusok sorába ig­taltatott, és a’ hitszegő Habsburg-Lothring ház trónvesztettnek nyilat­koztatván, az ország egész egyetemes kiterjedésének jövendő kormányzatára nézve pedig kimondatott, hogy azt Kossuth La­jos, mint kormányzó elnök, a’ maga mellé veendő ministerekkel, úgy saját magának,mint az általa nevezendő ministereknek sze­mélyes ftrlelő­­ségök, számadási kötelezettségük mellett fogja kormányozni, — valamint már az olvasás a’ sokaság általi több­szörös helyeslő kitörésekkel meg-megszakasitatván, nagyszerű ’s általános rokonszenv nyilvánult, úgy az azokban foglaltakból m­eggyötödvék, hogy az osztrák Lothringi házzal többé bármi ■nódoni egyezkedésbe ereszkedni lehetetlen, sőt a’ volt egybeköt­­tetéseknek is végkép megszakadni kell, itt biztosíték, melly a’két oldalú kötések alapja fellelhető többé nem lévén; ellenben a’fel­fogott kormány rendszerben, úgy Kossuth Lajos komi. elnökben, kinek a’ függetlennek nyilvánított ország kormánya kezébe ada­tott, a’ legterhesebb viszonyok közt tanúsít­ott hazafiságában a’leg­­erösb bizalom gyökerezvén, hogy a’ felfogott elvek folyamán Ma­gyarom­ szabadságát teljesen kivivandja, ’s szellemi és anyagi jólétét eszközlendi. A’ megye közönsége polgári hódolatát nyi­latkoztatja, ’s kijelenti, hogy mikép a’ zsarnok osztrák kormány alatt, utóbb a’ rabszolgaságig görbedni kényszeritteték, úgy most szabadságának érzetében, a’nemzetgyűlés által felfogott irányban, a’ nemzet függetlenségiért férfiúi határozottsággal, csüggedetlen lelkesedéssel tenni, áldozni, egy szóval élni és halni kész. Egyszersmind elrendeltetett, hogy ezen határozat, melly Fejérmegye őszinte szabad és nyílt nézeteinek kifolyása, mint a’ kormányzási felfogott rendszer, és kormányzó elnök ur iránti hódolatát tartalmazó nyilatkozat futárok által Debreczenbe Kossuth Lajos ország kormányzójához azonnal megküldessék,— ennek kézbesítésére Sebestény Soma és Szőke Dániel urak meg­­bizatnak — eljárásuk folytán jelentésök váratván. Olvasta Csapó József, főjegyző, 501. •­­ A’ nemzeti gyűléshez! Bár a’ zsarnokság a’törvényesen összehívott nemzeti gyű­lést önkényesen eloszlatni akarta, bár a’ haza székvárosát zsol­dosai által elfoglalta, a’ nemzeti gyűlés erős volt mind ezeket legyőzni, ’s minden erejét a’ nemzet és haza megmentésére ’s b­oldogitására fordítani, esüggedhetetlenül munkátódván a’ ve­szélyek elhárításán. A’ nemzeti gyűlés által április 14-én hozott határozatok örökös hálára kötelezik a’ nemzetet, a’ nemzeti gyűlés iránt, mert függetlensége megalapítva, a’ zsarnokság megtörve és olly kormányzó elnök lön választva, ki az összes nemzet oszt­hatón bisalmát bírván,az olly sok veszélylyel fenyegetett árva ha­zát megmentendi és virágzóvá teendi. Mellyekért forró hálánkat kijelentjük. Kelt az 1849. észt. április 28. Szegváron tartott bizott­­mányi ülésünkből. Csongrád megye közönsége. 271 1­849. Tisztelt képviselőház ! A’ hitszegö uralkodott ház önmaga által megboszszulva jön, a’ védelem harci­­ szabadságharczczá változott át,’s az igaz­ságos isten úgy vezérlő dolgainkat, hogy a’ nemzetünk kiirtásá­­i­ra törekvő zsarnokság a’ számunkra készített vérfürdőbe fűlt­­ belé, több ezer ártatlanaink kiontott véréből pedig nemzetünk újjászületése fejlett ki. Idvezeljü­k Önöket a' független, a’ szabad magyar hon kép­viselőit i s valamint ide mellékelt végzésünk szerént a’ tisztelt képviselőháznak április 14-diki erélyes fellépéséért, teljes mél­­tánylatunkat s hálánkat fejeztük ki, és a képviselőháznak azon tettét, helyesleg magunkévá tettük, úgy más felöl azon szeren­csés választásért, melly szerént kormá­nyelnökké Kossuth Lajos nagy érdemű hazánkfia, nemzetünk dicsősége választatott es ezen a­­ legtisztább hazafi örömünket nyilvánítjuk. Kelt Sz. Som­lyón ápr. 23-kán 1849. tartott állandó választmányunkból. Kraszna megye közönsége. Krasznamegyének Sz.-Somlyón április 23-kán 1849. tartott állandó választmánya jegyzőkönyvéből. 271 1­849. Kivonat. Elnök­i alispán, mi­előtt a’ köz­igazgatási tárgyak felvé­tele m­egkezdetnék,egy rendkivüli fontosságú tárgyra hívja fel a’ választmány figyelmét. — Előadja miként a’ természeti világban a’ szélvészek kár­t, pusztítást okoznak ugyan, de ezeknek követ­kezése hasznos befolyással van a’növényzet kifejlődésére, úgy az erkölcsi világban is előforduló viharok, gyilkolások, dulások sokszor megbecsülhetlen befolyással vannak az emberi jogok kifejtésére, az álladalmi szerkezetek tökéletesitésére.Egy éve már midőn örömmel idvezdtük hazánk átalakulását, 300 éves nyo­más után, felelős magyar ministerium kezébe tétetett le az or­szág kormánya, de az ármány szétrom­bolásán törekedett e’ szép nyereménynek, vér folyt minden felé, ’s pusztulás követte a’ felbőszített vad nép minden lépteit, ’s bár a’ küzdelmeknek még nincs vége, csak ugyan édes gyümölcsöket termettek azok már eddigelé is, — látjuk a’ hivatalos Közlönyben, miként a’ képviselőház kinyilatkoztatta, hogy az annyi veszélyek okozójá­nak , az erkölcstelen uralkodó austriai háznak nem szolgál töb­bé , kijelentette, hogy magyar hon független,­­ ’s önálló stá­tusok családjába belép. Az országgyűlésnek ezen nyilatkozatá­ra indítványozza szóló: jelentse ki a’megye, hogy azon erélyes fellépést méltányolja, magáévá teszi, ’s érette háláját nyilvánítja. Ezen elnöki előterjesztés, ’s illetőleg indítvány közlelke­sedéssel, ’s egyhangú örömnyilatkozattal fogadtatván, a’vá­lasztmány a’ megye nevében a’ képviselőháznak ezen erélyes fellépésért teljes méltánylását, és háláját fejezvén ki, egyszer­smind kinyilatkoztatja, hogy a’ képviselőháznak ezen tettét tel­­jesleg magáévá teszi, ’s azon szerencsés választásáért, miszerint a’kormány elnökévé Kossuth Lajos nagyérdemű hazánkfia, nem­zetünk bicsőssége választatott el, legtisztább hazafi örömét nyilvánítja, a’ hitszegő Habsburg-lotharingi háznak tróntóli ki­rekesztését, száműzetését, és minden polgári jogoktóli megfosz­tását úgy értelmez­vén a’ megye, hogy azon család bár melly tagjának a’ magyar birodalomban levő bár­mi nemű javai el fog­nak koboztatni, és az aljas ármányainak áldozatul esett szeren­csétlen hon lakosok kiprédáit vagyoni kárpótlására lesznek for­dítandók, ez előbbi értelemben a’ felírások mind a’ képviselő­­házhoz, mind a’ kormányelnökhez megküldetvén. Ez alkalommá indítvány következtében elhatároztatott az is, hogy a’ volt uralkodó ház némelly tagjainak a’ megye tere­mében lévő képei, mint a’mult idők gyász emlékei, onnan leve­­tetve a’megye levéltárába tétessenek, valamint a’ Somlyó vá­rosával szemben lévő dombon, egyik volt megyei kormányzó rendeletére, a’ Ferdinándok emlékére kivésett betűk, a’ megyei rabok által, kik azt eddig elő ujjitgatták, töltessenek be, ’s lát­hatatlanokká tétessenek, e’ végre a’ rendelés a­ járásbeli ország­bíróhoz kiadatott. Az eredetivel egyező. April 24. 1849. Ince Károly, főjegyző. Tisztelt nemzeti gyűlés! Városunk közönségének, melly bár egy porszem is mint testület Magyarhon keblében, de szerkezeténél fogva már a’ zsarnok Habsburg-tot­ringi hás uralma alatt a’ pallérozódás, egyenlőség ’s népuralom elemeit magában rejtette és ápolta, nem lehetett meglepőbb jelenete, mint midőn a’ tisztelt nemzeti gyűlés azon határozatát megtudta, mellyben a’ pallérozodást szántszándékkal hátráltató, az egyenlőséget polgári osztályoza­­tok által örökre eltiporni kiváltó, ’s a’ népuralmat bérenczek ál­tal béllóban tartott, és saját esküjével pecsételt törvényeinket é s kötéseit szentségtelenül megtapadó Habsburg-lothringi ház száműzetését, ’s Magyarország függetlenségét határozatilag nyilvánította; meglepő volt, mert felderültnek hiszi közönsé­günk azon napot, melly után alkotó részei, magok helyöket, ke­belében az emberiség azon csélját, mellyre hivatva van, a’ tö­kéletesedést, mellyeket a’ zsarnok uralom alatt nem reraélett, m­ár lehetőleg megközelíthetni reméli; meglepő volt, mert a’ miilyen kívánatos vala azon nap felderülése különkülön, és áta­­lánosan kebleinkben, épen olly váratlan reménytelen, de ked­vesen lepte az meg. Nem találunk szavakat, mellyekbe azon va­ló örömünket foglalhatnánk, nem találunk külsőleg módot, melly által a’ tény nagyságát megünnepelhetnénk, nem találunk alkal­mat, mellyel a’ nemzeti gyűlés ezen határozatának kimondásá­ért, melly városunkra szint ugy, mint kedves hazánkra nem csak kiszámithatlan hasznot, de az egész Európa ’s művelt világ előtt dicsőséget áraszt, meghálálhatnánk. Fogadja a’ tisztelt nemzeti gyűlés egyszerű szavainkat, mellyekben kinyilatkoztatjuk, hogy a’ nemzeti gyűlés emlitett határozata által kebleinkben ápolt meggyőződésünk kegyes óhajtását testesülve látván, a’ függet­len magyar hazának, mellynek új alapja óhajtásunk szerint a’ népuralmon épült köztársaság szabályai szerint leteendő, utósó csep vérünkig oltalmadói, boldogságának előmozdítói, ’s a’ tisz­telt nemzeti gyűlésnek kimondott határozatáért örökös hálával lekötelezettjei leendünk. Lévén a’ tisztelt nemzeti gyűlésnek mé­lyen tisztelt polgártársai Szilágy-Somlyó városa közönsége. Kiadta Sz. Somlyón, május 7-én 1849. Pap János, város főhadnagya. Kaszó Károly, jegyző, 1185. Tisztelt képviselőház! A’ Habsburg-Lothringi háznak száműzésével, Magyaror­szág képviselete, mint a’ művelt világ közerkölcsiségének, úgy a’ civilisatio igényeit is kielégítette. Ha a’ Habsburgi házzal, a’ bűnök ezen czégereveli viszo­nyát képviseletünk jelen szerencsénk közben meg nem szalasz­totta vala, a’ világ, Magyarország közerkölcsiségébeni hitét el­vesztendő. És függetlensége nyilvánítása által, a’ civilisatio azon igé­nyének, hogy keleti Európában az ember és társadalom érde­­keit biztosítsa , teljesen megfelelt. Ez ténye által Magyarország képviselete első teljesítette, mint kellett, első kötelességét. Közép-szolnok ugyanez okokból, ugyanez ügyben, ön szűk körében, az érdek nagyszerűségéhez arányzott intézkedé­seket tett. "

Next