Köznevelés, 1956 (12. évfolyam, 1-20. szám)

AZ OKTATÁSÜGYI MINISZTÉRIUM F O­L.X.Ö T R A T A -m 1 3­­5 XII. ÉVFOLYAM Aczél Istvánné: A politechnikai oktatás elvi kérdései — 10, 42 Aczél Istvánné—Fehér Istvánné: A politechnikai oktatás elvi kérdései — — — — — — — — — — — — — — 63 Almásy György: A politehnikai oktatás lehetőségei egy táj­­gimnáziumban — — — — — — — — — — — — 271 Angyal János: Általános iskolai oktatásunk és a XX. kong­resszus — •*— — — — — — — — — — — — — — 422 Arató László: Válság a III. A-ban — — — — — — — — 207 Árokszállásy Zoltán—Barna Béla: A gimnáziumi új biológia­könyvekről — — — — — — — — — — — — — — 417 Ágoston György: Töretlenül a XX. kongresszus szellemében 277 — Világnézet és világnézeti nevelés — — — — — — —* 25 Bada Gyula: A középiskolai tanárjelöltek gyakorlati képzése — — — — — — — — — — — — — — — 339 Barna Béla—Árokszállásy Zoltán: A gimnáziumi új biológia­könyvekről — — — — — — — — — — — — — — 417 Barna Gyuláné: A közoktatás 1956. évi tervének teljesíté­séért — — — — — — — — — — — — — — — — 5 Bánki Szilárd: A nevelő magatartása az osztályban — — 391 Benkő László: Helyesírási helyzetkép a főiskolai felvételi vizsgák tükrében — — — — — — — — — — — — 370 Bertényi József: Járásunk a körzetesítés megvalósításáért — 332 Berhidai János: Szervezzünk diákjainknak vasárnapi kirán­dulásokat! — — — — — — — — — — — — — — 399 Berencz János: Az érdeklődés szerepe a nevelésben — — — 335 — A szovjet pedagógia alkotó alkalmazásáról — — — — — — Bírálatra-önbírálatra nevelés — — — — — — — — 66 Békés Miklósné: A kongresszus anyaga az osztályfőnöki órákon — — — — — — — — — — — — — — — 153 Békési Lajos: Több bizalmat, nagyobb megbecsülést — — 405 Bíró Gyula: Megjegyzések a tantervi anyag kiválasztásához 411 — Képek a balatonfüredi neveléstudományi táborból — 468 — Megjegyzések egy igazgatói értekezlethez —— — — — 200 Bolyai Imréné: Az osztályfőnöki órák új rendje — — — 414 Bori István: Új tantárgy kísérleti bevezetése az általános iskolában — — — — — — — — — — — — — — 443 Borbély György: Hogyan használjuk az általános iskolai oktató térképeket — — — — — — — — — — — — 90 Csató Ödön: A munkásszármazású tanulók helyzete a VI. kerület általános iskoláiban — — — — — — — — — 161 Csete József: Békés megye a középiskolák jobb benépesí­téséért — — — — — — — — — — — — — — __________ 234 Csorna Vilmos—Székely Endréné: Az UNESCO pedagógiai értekezlete Genf­ben — — — — — — — — — — — 256 J. Daniels: Az intelligencia-vizsgálatok a kapitalizmus érde­keit szolgálják — — — — — — — — — — — 283, 319 Darvas Andor: A történeti szemlélet az általános iskolai fizikatanításban — — — — ______ — — — — _ *55 Debreczeni Tibor: Az irodalmi szakkörökről — — — — 395 Debitzky István: A DISZ szakköri munkáról — — — — — 7 Debitzky István: DISZ-szervezetünk szerepe a munkára ne­velésben — — — — — — — — — — — __ _ __ 311 Derka József: A középiskolások túlterheléséről — — — — 345 Dobitz János: Segítsük az 1956. évi úttörő-expediciót — — 137 Dunajecz László: A ,,Közoktatás a Magyar Népköztársaság­ban” kiállítás Bukarestben — — — — — — — — — gy Ehik Györgyné: A biológiai tanterv vitás kérdései — — 40 Egey Antal: Az elmélet és gyakorlat kapcsolata a biológia tanításában — — — — — — — — — — — — — gi Enczi Endre: Gyógyulás (regényrészlet) — — — — — — 251 Erdei Sándornál Hazánkban tanácskozott a FISE ügyvezető bizottsága — — — — — — — — — — — — — — 55 Farka Veronika: A DISZ szakköri ..munkáról — — — — — 7 Farkas Domokos: A gyermekvédelmi intézmények igazga­tóinak második továbbképzési konferenciája után — — 108 Farkas Lídia: Konferencia a XX. kongresszus anyagából — 193 Fáczán János: Szakfelügyelet és alkotó munka — — — — 367 Fehér Istvánné—Aczél Istvánné: A politechnikai oktatás elvi kérdései — — — — — — — — — — — — — — — 63 Fekete Gyula: Örök szeptember (novella) — — — — — 386 Fekete Gyula: A tanulók túlterhelése — — — — — —• — — 397 Fekete Miklós: Az egyöntetű vizsgáztató gyakorlat kialakí­tásáról — — — — — — — — — — — — — — — 267 — Az erkölcsi-politikai témájú osztályfőnöki órák módszere 472 Fónay Tibor: Van-e maximalizmus az általános iskolában? 403 Füle Sándor: A gyakorlóévesekkel való foglalkozásról — — 156 Gallé László: Vezessük be a fakultatív gimnáziumi érettségi vizsgákat — — — — — — — — — — — — — — 416 Gábor István: Köztanárokról szólok — — — — — — — 253 Gál Erzsébet: Nagyon fontos! — — — — — — — — — 449 Gellért László: A középiskolai DISZ-vezetők képzéséről — 57 Gerencsér Éva—Pálos Miklós: A magnetofon felhasználása az oktató-nevelőmunkában — — — — — — — — — 92 Gerő László: Várainkról — — — — — — — — — — 473 Gor­dos István: A kertai példa — — — — — — — — — 346 Hajós László: Gyakorlóéveseink helyzetéről — — — —— — 400 — Kritika és önkritika — — — — — — — — — — — 91 Halász András: Vöröskeresztes munka iskolánkban —• — 204 Hanzó Lajos: Vajda Péter mint nevelő — — — — — — 77 Harsányi István: Ne csináljuk! — — — — — — — — 447 Hegedűs András: Igazibb, eredményesebb nevelőmunkát! 285 — Gárdonyi Géza, a Tanítóbarát szerkesztője — — — — 31 Hencz Aurél: Pedagógia és bürokrácia — — — — — — 439 Hollós Károly: A nagysimonyi iskola munkájáról — — — 34 ■ Horváth Lajos: Az iskolai oktató-nevelőmunka irányítása — 37 — A perspektivikus vonalak rendszerének szerepe a közös­ségi nevelésben — — — — — — — — — — — — 83 Huszár Pál: A tantárgyak tanításának tervezése az általános iskolában — — — — — — — — — — — — — — 312 1956! & A ‘ -j . 1 r ' -,' ^ TrT\ * 3 LeUcri szám: f99€ Icot-

Next