Köznevelés, 1973 (29. évfolyam, 1-41. szám)

1973-11-16 / 37. szám

2 Kádár János levele a Semmelweis Ignác szakközépiskolának „Semmelweis Ignác” Egészségügyi Szakközépiskola Barabás Antalné igazgatónak Budapest Tisztelt B Barabás Ksatársnő! Megkaptam október 24-én kelt szíves levelüket, amelyben tanintézetük pártszervezete, KISZ-szervezete és tanári kara meghív november 7-i ünnepségükre, amelyen iskolájuk ifjúkommunista közösségének átadják a KISZ KB vörös vándorzászlaját. A meghívást köszönöm. Sajnálom, de más­irányú elfoglaltságom miatt az ünnepségen nem tudok részt venni, ezért ezúton fejezem ki jókívánságaimat. Mi, a párt Központi Bizottságának tagjai, általában az idősebb nemzedék kommunistái, féltő gonddal figyeljük a Kommunista Ifjúsági Szövetség tevékenységét, és öröm­mel töltenek el mindannyiunkat azok a helyi és országos sikerek, amelyeket az ifjúkommunisták elérnek. Iskolájuk fiataljai szép eredményt értek el a KISZ KB vörös vándorzászlajának harmadszori, végleges elnyerésével; a tanintézetek sorában elsőként könyvelhetnek el ilyen nagy győzelmet. Az egészségügyi dolgozók képzése, nevelése országosan nagy ügy, ezért külön örömmel tölt el, hogy éppen egészségügyünk leendő dolgozói körében formálódik olyan kollektíva, amely méltó erre a kitüntetésre. A Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottsága nevében szeretettel köszöntöm a vándorzászló elnyerése al­kalmából az iskola ifjúkommunistáit. Külön üdvözlöm a tanintézet pártszervezetét és tanári karát, a pedagógusokat, akik ilyen eredményesen nevelték a gondjaikra bízott fia­talokat. Az iskola KISZ-szervezetének, tanulóinak kívánom, hogy erősítsék tovább szép sikert elért kollektívájukat, őrizzék meg ezt a zászlót, szolgáljon példaként az őket követő évfolyamok KISZ-tagságának és fiataljainak. Az is­kola pártszervezetének, tantestületének és valamennyi dol­gozójának további eredményeket, sok sikert kívánok. Szívélyes üdvözlettel: KADAR JÁNOS a Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottságának első titkára Budapest, 1973. október 30-án. ÜNNEP KISPESTEN (Tudósítónktól) Az alig kilencéves kispesti szakközépiskola év­könyvébe piros betűkkel fogják bejegyezni 1973. november 2-át. Az iskola tanulói kimagasló mun­kájukkal 1971. április 4-e óta harmadszor nyerték el a legrangosabb KISZ-kitüntetést, a központi bi­zottság vörös vándorzászlaját, amelynek átadására ezen a napon került sor impozáns ünnepség kere­tében. Az ünneplő iskolát levélben köszöntötte Ká­dár János, az MSZMP KB első titkára. A zászlóavatásra mindenki lázas izgalommal készült a Semmelweisben. Kívülről legfeljebb a nemzetiszínű és a vörös zászló utalt arra, hogy odabent ünnepre készülnek. A tantermek előtt, a szépen díszített folyosókon egyenruhás lányok — leendő asszisztensnők, csecsemő- és gyermekgon­dozók — sorfala várta a vendégeket. Találóan je­gyezte meg valaki, ahogy végighaladtunk a ter­mek előtt, a legszebb dekorációt mégiscsak a su­gárzó gyermekarcok jelentik. Az intézet ifjúságát, dolgozóit s mindenekelőtt a fővárosi és kerületi vendégek népes táborát Barabás Antalné igazgató köszöntötte. Aztán fel­harsantak a kürtök, és az immár véglegesen el­nyert zászlót kemény léptű munkásőrök hozták be a Rákóczi-induló tüzes ütemére. Borbély Gá­bor, a KISZ KB titkára nagy elismeréssel szólt az egészségügyi szakközepesek kiemelkedő mun­kájáról. Nemcsak a tanulásban járnak élen, ha­nem a politikai munkában is. A pezsgő KISZ-élet nem reked meg az iskola falai között, ott talál­juk a lányokat minden nyáron az építőtáborok­ban, és sikeresen tevékenykednek Kispest ifjúsági mozgalmában is. A rendszeresen szervezett kom­munista vasárnapokon eddig 5000 társadalmi mun­kaórával segítették az István Kórház és a Gyáli úti kórház munkáját. Amikor Borbély Gábor to­vábbi sikereket, új győzelmeket kívánva átadta a zászlót, a hatalmas taps szinte megrengette a terem falait. Ezután Hanga Mária, az MSZMP KB tudományos, közoktatási és kulturális osztályának helyettes vezetője felolvasta Kádár János levelét. Dübörgő taps, boldogság a diákok és a tanárok arcán. Velük együtt örülnek a vendégek is. Az igazgatónő Nagy Miklós művelődésügyi miniszter üdvözletét tolmácsolja a tanulóknak. Most már nem akar szűnni a tapsvihar. A minisztérium szakoktatási főosztálya az iskola eredményes mun­kájának elismeréseként 2 darab Resusci Baby és egy Ambur Fantom AM típusú egészségügyi szem­léltető készülékkel lepte meg őket. A sikerek egyik kovácsa, Horl Júlia pártösszekötő tanár a KISZ- érdemérmet kapta meg. A zászlóátadással egybekötve tartották meg a november 7-i ünnepélyt. A friss és színes, az ok­tóberi forradalom napjainak történetét felidéző kultúrműsort a KISZ-esek kedves meglepetéssel zárták: ők is ajándékokat nyújtottak át. Az igaz­gatónőnek és a pártösszekötő tanárnőnek például maguk készítette díszes albumot, amelyben raj­zok és fényképek örökítik meg az utóbbi három év történetét. Megköszönték a kerületi munkásőr­­zászlóalj és az iskolát patronáló Ganz Műszer Művek Kun Béla szocialista brigádjának segítő­készségét. Nem feledkeztek meg az iskola régi KISZ-eseiről sem, nekik is ajándékkal kedves­kedtek. Az ünnepély után fehér asztal mellé ültek a résztvevők. Külön terítettek a gyerekeknek, fel­nőtteknek. Jó volt látni, hogy a magas beosztású vendégek „eloldalogtak” az asztal mellől, és át­mentek a tanulók közé. Molnár Endre, a kerületi pártbizottság első titkára nyitotta meg a sort. A lányok egykettőre dalra gyújtottak, s hamarosan mindenki velük énekelte a pattogó indulókat.

Next