Köznevelés, 1997 (53. évfolyam, 1-41. szám)

1997-01-10 / 1. szám

DIÍNYERTES DIAKOK A középfokú nevelési-oktatási intézmények tanulói közül 1997. 1. sza m A ró Alma tájékozódási futó, a budapesti Eötvös József Gim­názium tanulója; Bokros Al­bert sakkozó, a tatai Kőkúti Ál­talános Iskola tanulója; Czink Melinda teniszező, a budapes­ti Csík Ferenc Általános Isko­la és Gimnázium tanulója; Csermely Nóra úszó, a buda­pesti Csík Ferenc Általános Is­kola és Gimnázium tanulója; Csontos Eszter kosárlabdázó, a soproni Széchenyi István Gimnázium tanulója; Darázs Péter görkorcsolyázó, a jászbe­rényi Lehel Vezér Gimnázium tanulója; Darázs Rózsa gör­korcsolyázó, a jászberényi Kos­suth Lajos Általános Iskola ta­nulója; Dorofejev Tamara mű­­korcsolyázó, a budapesti Csík Ferenc Általános Iskola és Gimnázium tanulója; Farkas Katalin görkorcsolyázó, a tata­bányai Jókai Mór Általános Is­kola tanulója; Farkas Zsuzsan­na tájékozódási futó, a miskol­ci 36. sz. Általános Iskola ta­nulója; Farmasi Attila cselgán­csozó, a budapesti Csík Ferenc Általános Iskola és Gimnázi­um tanulója; Ferreira Gábor rövidpályás gyorskorcsolyázó, a jászberényi Tanítóképző Fő­iskola Gyakorló Általános Is­kolája tanulója; Ferenczy Zsa­nett kötélugró, a pécsi Mátyás király utcai Általános Iskola ta­nulója; Fischer András csel­­gáncsozó, a budapesti Csík Ferenc Általános Iskola tanu­lója; Hajnal András műugró, a budapesti Kölcsey Ferenc Gimnázium tanulója; Hanusz Tamás cselgáncsozó, a buda­pesti Csík Ferenc Általános Is­kola és Gimnázium tanulója; Holczer Anett sakkozó, a pak­si Hermann Ottó Általános Is­kola tanulója; Horváth István úszó, a nyíregyházi Arany Já­nos Gimnázium és Általános Iskola tanulója; Horváth Márk rock and roll-táncos, az ajkai Kossuth Lajos Általános Isko­la tanulója; Horváth Tímea úszó, a fűzfőgyártelepi Irinyi János Általános és Zeneiskola tanulója; Huros Tibor csel­gáncsozó, a nagyatádi Babay József Általános Iskola tanuló­ja; Kollár Enikő úszó, a mis­kolci Bársony János Általános Iskola tanulója; Kormányos Eszter, atléta, a budapesti Vá­rosmajori Gimnázium tanuló­ja; Kovács Karád atléta, a ba­lassagyarmati Szent Imre Ke­resztény Általános Iskola és Gimnázium tanulója; Kovács Nikolett gyorsasági motoros, a budapesti Kék Általános Isko­la tanulója; Laczik Zsolt sport­lövő, a győri Fekete István Ál­talános Iskola tanulója; Léber Péter teniszező, a székesfehér­vári József Attila Nyolcosz­tályos Gimnázium tanulója; Lencse Lívia görkorcsolyázó, a jászberényi Tanítóképző Főis­kola Gyakorló Általános Isko­lája tanulója; Magyari Andrea kajakozó, atléta, a verőcei Ál­talános Iskola tanulója; Májas Anikó atléta, a debreceni Bé­­kessy Béla Általános Iskola ta­nulója; Máj er Melinda evezős, a váci Árpád Fejedelem Álta­lános Iskola tanulója; Mestyán Szabolcs uszonyos búvárúszó, a debreceni Tóth Árpád Gim­názium tanulója; Molnár Ka­talin úszó, a budapesti Horvát Általános Iskola, Diákotthon és Gimnázium tanulója; Nagy Ágnes atléta, a kiskunhalasi Bibó István Hatosztályos Gim­názium tanulója; Nagy Ger­gely úszó, a hódmezővásárhe­lyi József Attila Általános Isko­la tanulója; Nagy Mariann rö­vidpályás gyorskorcsolyázó, a jászberényi Lehel Vezér Gim­názium tanulója; Papp Krisz­tina atléta, a verpeléti Arany János Általános Iskola és Ze­neiskola tanulója; Pergel Virág atléta, a budapesti Vörösmar­ty Mihály Gimnázium tanuló­ja; Rózsa Ádám judos, az esz­tergomi József Attila Általános Iskola tanulója; Sebestyén Jú­lia műkorcsolyázó, a buda­pesti Móricz Zsigmond Gim­názium tanulója; Soós Anita kajakos, a székesfehérvári Hét­vezér Általános Iskola tanuló­ja; Szabó Árpád tornász, a kis­kunhalasi Fazekas Gábor utcai Általános Iskola tanulója; Sze­keres Árpád rádiós tájékozó­dási futó, a budapesti József Attila Általános Iskola tanuló­ja; Szikora Zsanett tornász, a békéscsabai 9. sz. Általános Is­kola tanulója; Szőke Csaba görkorcsolyázó, a jászberényi Tanítóképző Főiskola Gya­korló Általános Iskolája tanu­lója; Szöllősi Boglárka rövid­pályás gyorskorcsolyázó, gör­korcsolyázó, a jászberényi Nagy­boldogasszony Általános Isko­la tanulója; Szöllősi Szabolcs görkorcsolyázó, rövidpályás gyorskorcsolyázó, a jászberé­nyi Nagyboldogasszony Álta­lános Iskola tanulója; Takács Péter görkorcsolyázó, a tata­bányai Jókai Mór Általános Is­kola tanulója; Tóth Dóra rit­mikus sportgimnasztikázó, a budapesti Vörösmarty Mihály Gimnázium tanulója; Tóth Gyula cselgáncsozó, a Szegedi Csongor Téri Általános Iskola és Gimnázium tanulója; Tóth Mónika kötélugró, a győri Arany János Általános Iskola tanulója; Vas Veronika úszó, a fűzfőgyártelepi Irinyi János Ál­talános Iskola tanulója; Zsig­mond Száva tájékozódási futó, a miskolci 21. sz. Általános Iskola tanulója; Zsirai Ad­rienn tornász, a soproni Szé­chenyi István Gimnázium ta­nulója. Bajmóczy Zoltán röplabdá­­zó, a debreceni Fazekas Mihály Gimnázium tanulója; Berecz Ágnes vívó, a budapesti Szent István Gimnázium tanulója; Czikó Viktória evezős, a buda­pesti Vásárhelyi Pál Kereske­delmi Szakközépiskola és Gim­názium tanulója; Cserpák Zsolt rádiós tájékozódási futó, a nyíregyházi Széchenyi István Közgazdasági Szakközépiskola tanulója; Csongrádi Gyöngyi tekéző, a tatabányai Kossuth Lajos Közgazdasági Szakkö­zépiskola tanulója; Farkas Ju­dit kötélugró, a pécsi Leőwey Klára Gimnázium tanulója; Gita Szilvia kosárlabdázó, a miskolci Földes Ferenc Gim­názium tanulója; Gyenes Ákos vitorlázó, a székesfehérvári Jó­zsef Attila Gimnázium tanuló­ja; Győrffy Dóra atléta, a bu­dapesti Tamási Áron Általános Iskola és Gimnázium tanulója; Hecz Katalin tájékozódási fu­tó, atléta, a fonyódi Mátyás Ki­rály Gimnázium és Postafor­galmi Szakközépiskola tanuló­ja; Hirt Katalin atléta, a kapos­vári Csokonai Vitéz Mihály Tanítóképző Főiskola Gimná­ziumi Tagozat tanulója; Hor­váth Viktor öttusázó, a székes­­fehérvári József Attila Gimná­zium tanulója; Huszár Éva gör­korcsolyázó, a Jászberényi Le­hel Vezér Gimnázium tanuló­ja, Jáky Zsolt kajakozó, a győri Bercsényi Miklós Közlekedési Szakközépiskola és Gimnázi­um tanulója; Kárpáti Gábor triatlonozó, duatlonozó, a szen­tesi Horváth Mihály Gimnázi-Bite Pál síző, a Budapesti Műszaki Egyetem Villamos­­mérnöki és Informatikai Kar hallgatója; Győrváry Andrea formációs jégtáncos, a buda­pesti Kertészeti és Élelmiszer­­ipari Egyetem hallgatója; Haj­dú Balázs, vitorlázó, a buda­pesti Eötvös Loránd Tudo­mányegyetem Állam- és Jogtu­dományi Kar hallgatója; Ho­­dossy Szabolcs kajakozó, a Bu­dapesti Műszaki Egyetem Vil­lamosmérnöki és Informatikai Kar hallgatója; Hrabovszky Mihály kajakozó, a budapesti Eötvös Loránd Tudománye­gyetem Bölcsészettudományi Kar hallgatója; Korbass Diana lovagló, a salgótarjáni Pénzü­gyi- és Számviteli Főiskola hallgatója; Lubinszki Mária tájékozódási futó, a Miskolci Egyetem Bölcsészettudomá­nyi Kar hallgatója; Mánya Yvette gyorstávírász, a Buda­pesti Közgazdaságtudományi Egyetem hallgatója; Marossffy um tanulója; Kozma Noémi triatlonozó, a pécsi Testneve­lési Általános Iskola és Alter­natív Közgazdasági Gimnázi­um tanulója; Lombosi Melin­da cselgáncsozó, a pápai Türr István Gimnázium és Pedagó­giai Szakközépiskola tanulója; Makrai Éva tájékozódási futó, a budapesti József Attila Gim­názium tanulója; Nattán Sa­rolta vívó, a budapesti Szent István Gimnázium tanulója; Németh Ilona Szilvia evezős, a budapesti Eötvös Loránd Tu­dományegyetem T refort Ágos­ton Gyakorlóiskola tanulója; Patócs Petra vívó, a miskolci Kossuth Lajos Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola tanulója; Pelle Anikó vízilab­dázó, a budapesti Madách Im­re Gimnázium tanulója; Skou­­mal Réka atléta, a budapesti Eötvös Loránd Tudománye­gyetem Trefort Ágoston Gya­korlóiskola tanulója; Steiger­­vald Tímea kick-boxoló, az esztergomi Dobó Katalin Gim­názium tanulója; Szaszkó Ákos cselgáncsozó, a budapesti Dó­zsa György Gimnázium tanu­lója; Szőnyi Kata sakkozó, a balatonalmádi Magyar-Angol tannyelvű Gimnázium tanuló­ja; Tímár Levente atléta, a szé­kesfehérvári Teleki Blanka Gimnázium tanulója; Tóth Zsuzsanna tájfutó, a budapes­ti Szent István Gimnázium ta­nulója; Újhelyi Péter evezős, a váci Piarista Gimnázium tanu­lója; Veres Ferenc atléta, a vá­ci Madách Imre Gimnázium tanulója. Dániel tájékozódási futó, a bu­dapesti Kertészeti és Élelmi­­szeripari Egyetem hallgatója; Nagy Attila kenuzó, a buda­pesti Eötvös Loránd Tudo­mányegyetem Bölcsészettu­dományi Kar hallgatója; Nya­kó Szabolcs duatlonozó, triat­lonozó, a debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem hall­gatója; Pusztai Zsuzsa karaté­­zó, a győri Széchenyi István Főiskola hallgatója; Szabó Zsuzsanna atléta, a Magyar Testnevelési Egyetem hallga­tója; Szécsi Ilona gyalogló, a Budapesti Közgazdaságtu­dományi Egyetem hallgatója; Szigethy Ágnes tájékozódási futó, a budapesti Eötvös Lo­ránd Tudományegyetem Ter­mészettudományi Kar hall­gatója; Szilágyi Diána kick­­boxoló, a Magyar Testnevelé­si Egyetem hallgatója; Váczi Róbert súlyemelő, a debreceni Kossuth Lajos Tudománye­gyetem hallgatója. A felsőfokú nevelési-oktatási intézmények tanulói közül

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék