Köznevelés, 2006 (62. évfolyam, 1-41. szám)

2006-02-17 / 7. szám

TUDÓSÍTÁS 62. évfolyam 7. szám 2006. február 17.- A tanároknak úgy kell megszervezniük az órákat, hogy ott a gyerekek értelmezési aktusai legyenek a középpontban. Ne a ta­nár adjon elő, hanem a gyerek tevékenyked­jen, dolgozzon a szöveggel, alkosson maga is kreatív szövegeket, írjon, olvasson.- Más-e az ajánlott olvasmányok köre ezekben a tankönyvekben?- A tankönyvek kronologikusak, és alap­jában kánonkövetőek, ugyanakkor figyelem­be veszik, beépítik az utóbbi másfél évtized újraolvasásainak kánonmódosító fejlemé-A felső tagozatos gyerekek számára agrárok­tatási programot indítottak február elejétől kilenc magyarországi iskolában. A Fiatal Gaz­dák Európai Tanácsa által kifejlesztett Tellus oktatási program az AGRYA (Fiatal Gazdák Magyarországi Szövetsége) közreműködésé­vel került hazánkba. A program célja a gyerekek szemléletfor­málása. Bemutatja a 10-14 éves korosztály­nak a mezőgazdaság társadalmi szerepét, az élelmiszerek előállításának módját. Objektív információkat igyekszik adni a gazdák tevé­kenységéről, életéről. Tudatosabb fogyasztói magatartást szeretne kialakítani, és segítsé­get kíván nyújtani a pályaválasztásban. A gaz­dák közvetlen résztvevői a program megva­lósításának: megmutatják mindazt, amivel foglalkoznak. A mai magyar és európai gyerekek döntő többsége városokban, illetve városkörnyéki lakóövezetekben él, nincsen napi kapcsola­tuk a mezőgazdasággal, szinte semmit sem . tudnak arról, hogy az az élelmiszer, amelyet nap mint nap fogyasztanak, hogyan kerül az asztalra. Vajon milyen a viszonyunk a kör­nyezethez és a természethez, ha nem tudjuk, mit jelent az állattartás és állattenyésztés, a zöldség- és növénytermesztés? - tette fel a kérdést Mikula Lajos, az AGRYA elnöke a programot bemutató sajtótájékoztatón. Fia elveszítjük a mezőgazdasággal kapcsolatos tudásunkat, hogyan várhatjuk el azt, hogy a felnövekvő generációk vonzó életfeladato­kat lássanak a mezőgazdasági pályán, és azt válasszák? A gazdáknak pedig meg kell érte­niük, hogy a kommunikációnak, az agrá­raimra vonatkozó információk átadásának mekkora a jelentősége. A munka augusztus elején kezdődött, azóta a programot magyarították. Lefordítot­nyeit. De igyekszem a kronológiát oldani is, analógiával, szövegköztiséggel, a hagyo­mányőrzés vonatkozásaival vagy a feladat­­rendszerben megjelenő populáris irodalom­mal, művészettel. Úgy gondolom, bőséges kínálatot ad a könyv, de a tanár ne tanköny­vet tanítson, hanem válogasson. Az a fontos, hogy segítsük a gyerek olvasói stratégiáinak fejlődését, hogy szeressenek és tudjanak pél­dául Esterházyt, Nádast, Bodor Ádámot, Petiit vagy Parti Nagy Lajost is olvasni. VARGA STELLA ták az oktatási csomaghoz tartozó hat tan­könyvet, hozzá egy munkafüzetet, egy képre­gényt és egy tanári kézikönyvet. A program az ország három régiójában (Dél-Alföld, Észak-Alföld, Közép-Dunántúl) három-három iskolában kezdődött meg, Veszprémben, Bakonyszombathelyen, Mó­ron, Mindszenten, Szegváron, Hódmezővá­­sárhelyen, Tiszadadán, Debrecenben és Vá­­mospércsen. Az ott oktató tanárok és a prog­ramban részt vevő gazdák felkészítő képzé­sen vettek részt. Tavasszal megjelentetik az oktatási csomag CD-ROM-változatát, majd a kísérleti félév tapasztalataira alapozva elké­szítik a magyar mezőgazdaságot bemutató kiegészítést. A program hazai bevezetése PHARE-támo­­gatásból (25 millió forint) és az AGRYA saját hozzájárulásából (3 millió forint) valósul meg. A program továbbélése attól függ, hogy a gazdatársadalom mennyire érzi magáénak a kitűzött célokat. A program szakmai partnere az Oktatási Minisztérium és a Földművelés­­ügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium. Arató Gergely, az oktatási tárca politikai államtitká­ra örömmel fogadta az új kezdeményezést, hisz a program illeszkedik ahhoz az elképze­léshez, hogy a diákok hasznosítható informá­ciókat sajátítsanak el az iskolákban. A prog­ram tartalmi része pedig kapcsolódik több, a nemzeti alaptantervben meghatározott mű­veltségi területhez. A szövetség meghirdeti az Iskolabarát gaz­dák programot. Ennek keretében várják azoknak az iskoláknak a jelentkezését, ame­lyek szívesen megismerkednének a program­mal, beillesztenék azt pedagógiai munkájuk­ba. Emellett keresik azokat a gazdákat, akik egyetértenek a program célkitűzéseivel, és szívesen bekapcsolódnának a munkába, -st-Diáksport Az úszás diákolimpia V-VI. korcsopor­tos, A és B kategóriás döntőjét december elején, Székesfehérváron rendezték meg. A B kategóriás lányok közül elsők lettek: 100 m gyors és 100 m hát: Cser­­nák Petra, Vác, Boronkay György Mű­szaki Szakközépiskola és Gimnázium; 100 m mell: Tumbász Kitti, Vác, Bo­ronkay György Műszaki Szakközépisko­la és Gimnázium; 4x50 m gyorsváltó: Szent László Gimnázium, Budapest {Kádas Adrienn, Bujdosó Andrea, Ká­das Flóra, Süli Anita). A B kategóriás fiúknál első lett: 100 m gyors és 100 m hát: Berták Norbert, Tolna, Sztárai Mihály Gimnázium; 100 m mell: Szentpéteri Horváth Balázs, Kiskunfélegyháza, Móra Ferenc Gimná­zium; 4x50 m gyorsváltó: Boronkay György Műszaki Szakközépiskola és Gimnázium, Vác (Cseh Ádám, Gombos Gergely, Kovács Ákos, Pélyi Dávid). Az A kategóriás lányoknál elsők: 100 m gyors: Szél Friderika, Szeged, Deák Ferenc Gimnázium; 100 m mell: Bor Kata, Budapest, Bláthy Ottó Műszaki Szakközépiskola; 100 m hát: Kalicz Hel­ga, Budapest, Csík Ferenc Általános Is­kola és Gimnázium; 100 m pillangó: Te­mesvári Veronika, Budapest, Vörös­marty Mihály Gimnázium; 200 m ve­gyes: Prohászka Ágnes, Vác, Boronkay György Műszaki Szakközépiskola és Gimnázium; 6x50 m gyorsváltó: Csík Ferenc Általános Iskola és Gimnázium, Budapest (Királyhidi Panna, Hajnal Erika, Balogh Vanessa, Boulsevicz Bea, Kalicz Helga, Kovács Emese). Az A kategóriás fiúknál első: 100 m gyors: Kis Gergő, Ajka, Bródy Imre Gim­názium; 100 m mell: Rácz Ákos, Eger,­­Gárdonyi Géza Ciszterci Gimnázium; 100 m hát: Szabó János, Budapest, Csík Ferenc Általános Iskola és Gimnázium; 100 m pillangó: Kovács Norbert, Buda­pest, Weöres Sándor Gimnázium; 200 m vegyes: Povázsai Zoltán, Budapest, Dó­zsa György Gimnázium; 6x50 m gyors­váltó: Budapest, Csík Ferenc Általános Iskola és Gimnázium (Szabó János, Muray Wessley, Fekete István, Molnár Ákos, Szele Dávid, Nógrádi Ádám). Agrároktatási program az általános iskolákban 5

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék