Központi Értesítő, 1894 (19. évfolyam, 2. félév)

1894-08-19 / 67. szám

— 1384 — ír •­­A bejegyzést ren­i Királyi ideje végzés Kelle, törvényszék a és A czég szószerinti szövege A főtelep és a fióktelepek helye Czégvezeték és | felszámoló czég­vezeték N.-váradi törvényszék 1894. julius 23. 8551. sz. 154/2 Preis Mihály és fia M. Preis & Sohn Főtelep Nagyvárad yy 1894. julius 19. 12794. sz. 198/1 Franczia Cognac gyár Nagyvárad Janky és társa Főtelep Nagyvárad gy 1894. julius 23. 7645. sz. 123/4 Sarkad-Keresz­túri takarék és önsegély egylet mint szövetkezet Főtelep Sarkad-Ke­resztur -19 1894. julius 23. 13123. sz. 199/1 Lux és Lőwy Főtelep Nagyvárad­­ Szombathelyi törvényszék 1894. julius 31. 9050. sz. 66/3 Pinkafői posztós szövetkezet Pinkafelder Tuchmacher Ge­nossenschaft Főtelep Pinkafő Mathias Leidl - II . A társasag jogviszonyai is Jegyzet Ezen közkereseti társaság, mely­nek tagjai Janky József kereskedő és R­manóczy Kálmán épitész nagy­váradi lakosok, kik a czéget mindketten egyenlő jogosultsággal jegyzik akké­pen, hogy a „Franczia Cognac gyár Nagyvárad" előnyomása mellett a Janky és társa szavakat irják alá. Az 1893-ik évi november 2-án tartott közgyűlés határozata alapján Tokai Gábor, F. Patkós György, dr. Erdős János, S. Kiss Imre, Z. Pap Imre, Hangyel János, D. Fábián Fe­rencz és Erdős Károly czégjegyzésre jogosult igazgatók e minőségének megszűnése s ugyanez alkalommal, ugyancsak czégjegyzésre jogosult igaz­gatókul megválasztott Nyikos Já­nos, k. ör. Juhász József, Tögye Mi­hály, ifjú Czégény Mihály, Cs. Puskás Tőgye­, Kovács Antal, Szálasán De­meter, dr. R. Nagy Lajos, sarkad­keresztúri lakosok, földmivesek be­jegyeztettek. Ezen közkereseti társaság, mely­nek tagjai: Lux Miklós és Lőwy Ig­nácz nagyváradi lakos, fakereskedők, kik a czéget együttesen, a képen jegy­zik, hogy a „Lux és Lőwy" czég elő­nyomása vagy előírása után a „Lux" szót Lux Miklós, „és Lőwy" szavakat pedig Lőwy Ignácz aláírja. A társaság alakulásának ideje : ,1894-ik évi május 16. Az 1894. évi május hó 3-án tartott közgyűlési jegyzőkönyv alapján Leidl Mátyás igazgatósági tag ezen minő­sége és czégjegyzési jogosultsága be­jegyeztetik. Egyút­tal bejegyeztetik, hogy a szövetkezet 1894. évi junius hó 24-én illetve folytatólag junius hó 29-én meg­tartott rendkívüli közgyűlésein alap­szabályait megváltoztatta, mely szerint a szövetkezet vállalatának tárgya nyers­anyagok eladása többé nem képezi, tartama utóbbi 20 évben álla­pittatik meg. A czégjegyzés : „a pinka­fői posztós szövetkezetért" vagy ném­e­tül ,,Für Pinkafelder Tuchmacher Ge­nossenschaft" szöveg előnyomása vagy előírása után az igazgató vagy aligaz­gató és két igazgatósági tag aláírása szükséges. A társaság hirdetményei a „Volks­freund" czímű szombathelyi lapban teendők közzé. A közgyűlési meghív pedig körözvény útján fog a szövet­kezeti tagok tudomására hozatni. 00 2 Ezen társas czég megszűnése s annak az egyéni czégjegy­zék II. kötetének IC. lapjára történt átvitele bejegyezte­tik. (Lásd 1893. évf. 4. számát.) (Lásd 1892. évf. 84. számát.) (Lásd 1891. évf. 90. számát.) 31 o. 31 o.

Next