Központi Értesítő, 1894 (19. évfolyam, 2. félév)

1894-08-19 / 67. szám

— 1383 - b) Társas czégek. 1894. julius 19. 11843. sz. 168/2 Királyi törvényszék .. bejegyzet ren­delő végzés kelte, " czég folyó- és alszáma A czég szószerinti szövege A főtelep I Czégvezetők és és a fióktelepek felszámoló czég helye vezetők A társaság jogviszonyai It­a isi jegyzet Balassa-Uy­ar­mati törvényszék 1894. aug. 1. 4837. sz. 65 2 B.-lbányai törvényszék 1894. julius 21. 2949. sz. 6,3 1894. junius 30. 2548. sz. 74/8 Brassói törvénvszék 1894. julius 17. 3942. sz. 83 3 (iyő i törvényszék 1894. julius 21. 4731. sz. 53 10 Lőcsei törvényszék 1894. N.-váradi julius 19. törvényszék 11397. sz. 120 2 Minkusz Testvé­rek Cs. és k. szab. hermanetzi pa­pírgyár K. u. k. priv. hermanetzer Papier-Fabrik Főtelep X­osoncz Főtelep Hermanecz Fióktelep Budapest 1894. julius 17. 3904. sz. 164 2 Tátra felsőma­gyarországi bank részvénytársaság Tatra horno uherska banka ucastinarsky spolok Tátra Oberun­garische bank Aetiengesell­schaft H. Aronsohn et Comp. Főtelep Turócz-Szent Márton Főtelep Brassó 1894. julius 16. 2841. sz. 97/1 Magyar Czukor­ipar Részvény­társaság fiókja Brassón Ungarische Zucker-Industrie Actien-Gesell­schaft Filiale Kronstadt Györvárosi köl­csön segélyző egylet, mint szövetkezet Alpár & Reich Feier és társa Feier et Comp. Főtelep Budapest Györ Főtelep Igló Főtelep Nagyvárad Tarr és Czeglédy, __ , kályha és tégla­ j N a ^a­d gyar „Hauzer" Az 1894. ápril 28. tartott rendes évi közgyűlés határozmányai szerint Haidek József vezérigazgatói minő­sége és czégjegyzési jogosultsága tö­röltetik ; Paulinyi Tóth Zsigmond ve­zérigazgatói és Krupecz Rezső igaz­g­atósági tag ebbeli minősége beje­gyeztetik ; úgyszintén Dobrovits László czégjegyzési jogosultságának megszű­nése bejegyeztetik. ppa. Storch. Stadler Hironymusnak, Hüttner Já­­­­nos czégvezetővel leendő a budpesti írt fiók üzletére korlátolt czégvezetői jog­jo­gosultsága bejegyeztetik.­­o o po CC Stadler Károly igazgatónak elha­lálozása miatt czégjegyzési jogosult­sága megszűnt — egyidejűleg az igazgató választmánynak 1894. évi má­jus 15-én tartott ülésén Stadler Károly helyébe igazgatónak Hauzer György választatván meg, ennek czégjegyzési jogosultsága bejegyeztetik. Közkereseti társaság, mely kelet­kezett 1894. évi julius 10-én. Tagjai özv. Alpár Ernőné szül. Lechner Sarolta és Reich György vas­kereskedők, iglói lakosok. A társaságot csakis Reich György társtag képviseli és a czéget önállóan jegyzi.­­ Ezen czégnek meg­­szünése bejegyez­tetett. (Lásd 1892. évf. 70. számát.) (Lásd 1892. évf. 71 számát.) (Lásd 1892. évf. 1 számát.) (Lásd 1894. évf. 40 számát.) Ezen czégnek meg­szünése bejegyez­tetett. (Lásd 1893. évf. 59 számát.) Storch Gábor czég vezetőnek ebbeli minősége és czég­jegyzési jogosult­sága megszűnése bejegyeztetett. (Lásd 1882. évf. 105 számát.) Ezen brassói fiók­telepnek megszű­nése bejegyeztetett. (Lásd 1889. évf. 67. számát.) Ezen közkereseti társaság megszű­nése s ugyan­ e czégnek az egyéni czégjegyzékbe át­vitele bejegyeztetik. (Lásd 1891. évf. 26. számát.)

Next