Központi Értesítő, 1917 (42. évfolyam, 2. félév)

1917-08-16 / 65. szám

Királyi törvényszék — 1413 po­lo­ti , 05. szá . Budapesti törvényszék 1917—65. A bejegyzést rendelő végzés kelte, a czég folyó­­is alszáma 1917. junius 25. Cg. 5841/2. 15042/1 A czég szószerinti szövege Dolgozó Nők Otthona részvénytársaság A főtelep és a fióktelepek helye Főtelep Budapest Szégye­delei, és felszámoló czégvezetők Benesné, Fehér, Fellnerné, Gergely, Salgó, Schwartzkné és Wilhelm igazgatósági tagok A czég a 0. rovatban írt módozat szerint jegyeztetik. Az igazgatóság 4­­0 tagból áll. Az első igazgatóság tagjaiul ala­pítók kinevezték : Benes Imrénét, Feh­ér­ Jolánt, Fellner Henriknét, Gergely Jankát, Salgó Bélát, Schwartz Alfrédnét és Wil­helm Szidóniát, kiknek ebbeli minőségük és czégjegyzési jogosultságuk bejegyez­tetett. A czég érvényes jegyzése akképen történik, hogy az előnyomott vagy elő­írt, czégszöveget vagy két igazgatósági tag vagy egy igazgatósági tag és egy törvényszékileg bejegyzett igazgatói czímmel és czégjegyzési jogosultsággal felruházott társasági tisztviselő, illetve c­zé­gvezető bejegyzett névaláírásaikat írják. Minden a társaság nevében kiadandó hirdetmény, a nőtisztviselők Országos Egyesülete hivatalos lapjában (ez idő­szerűit a »Nőtisztviselők Lapjá­­-ban) fog közhírré tétetni. Okmánytári szám: 3.111. A társaság jogviszonyai Jegyzet Ezen részvénytársaság az 1917. évi január hó 28. napján tartott alakuló közgyűlés által elfogadott alapszabályok szerint keletkezett. Székhelye : Budapest. A vállalat tárgya : Otthon (esetleg Otthonok) létesítése és fentartása ke­nyérkereső nők (és azokkal együtt esetleg családtagjaik) számára. E czél elérése végett helyiségek, beépített vagy be nem épített ingatlanok bérlete vagy vétele, bank és egyéb kölcsönök útján vagy egyéb úton (gyűjtések, adományok stb.) szerzett tőkék segélyével megfe­lelő épületek építése, az otthonok be­rendezése az otthonokban vagy azokkal kapcsolatban lakások, étkezők stb. fenn­tartása az ehhez szükséges czikkeknek, áruknak beszerzése és mindezeknek ellenszolgáltatás — kivételesen ellen­szolgáltatás nélkül is — dolgozó nők és azok családtagjai részére való át­engedése, bérbeadása illetve forgalomba helyezés útján. Tartama: határozatlan időre terjed. Alaptőkéje : 100.000 korona, mely 1­1.000 darab, egyenként 100 korona névértékű, bemutatóra szóló részvényre oszlik.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék