Központi Értesítő, 1917 (42. évfolyam, 2. félév)

1917-11-18 / 92. szám

Királyi törvényszék A '"Sibil""- t és'felszámo­ló­­ szövege ,legye czégvezetők­­ A társaság jogviszonyai 3.1 . Jegyzet 0 Budapesti törvényszék 1917—92. 1917. október 3. Cg. 4576/7. 7345/13 / Weipert 1. és fiai I. Weipert u. Söhne Főtelep Stockerau Fióktelep Budapesten és Bécsben Hrautheim Ernniy c társtagi­­ minőségének * megszűnése tb bejegyeztetett.­­ (Lásd 1917. évf. 70. számát.) Budapesti törvényszék 1917- 92. 1917. október 6. Cg. 5091/3. 15032/2 Hungária filmgyár és forgalmi részvénytársaság Hungaria Film-Fabrik und Vertriebs Actiengesellschaft Főtelep Budapest Wellner, igazgatósági tag. Wellner Mór igazgatósági tagnak ebbeli minősége és czégjegyzési jogo­sultsága bejegyeztetett. * ^ Klein Sándor igazgatósági tag _ ebbeli minőségének­­ és czégjegyzési­­ jogosultságának új megszűnése | bejegyeztetett. (Lásd 1917. évf. 65. számát.) Budapesti , törvényszék 1917—92. 1917. szept. 29. Cg. 1726/7. 4605/19 Magyar keleti tengerhajózási részvénytársaság Ungarische Levante See­schiff ah rts Actiengesellschaft Société anonyme hongroise' orient pour la navigation maritime Hungárián Levant steamship Company Limited Főiélep Budapest Az 1917. évi április hó 28. napján tartott rendes közgyűlés által elhatáro­zott és a kereskedelemügyi m. kir. miniszter által az 1917. évi julius hó 14. napján 53651. szám alatt kelt ren­deletével jóváhagyott alapszabálymódo­sítások bejegyeztettek. Ezen alapszabályok szerint 1905. évi junius hó 28. napján tartott rendes közgyűlés által elhatározott azon alap­szabálymódosítás, m­ely szerint a rész­vénytársaság megalakulásakor kibocsáj­tott 5000 darab egyenként 100 arany­­­forint névértékű 10 év alatt sorsolandó é és 41/20/3-kal kamatozó elsőbbségi köt-­­vényekből még ki nem sorsolt kötvé­nyeknek beváltása mellett az 1903. évi junius hó 30-án és 1904. évi junius hó 25-én tartott rendes közgyűlések hatá­rozatai alapján a részvénytársaság 2.800.000 korona erejé­ig 14.000 darab egyenként 200 korona névértékű be­mutatóra szóló 4­­/3°/u-kai kamatozó s 12 év alatt sorsolás utján törlesztendő uj elsőbbségi kötvényeket bocsájt ki, — hatályon kivül helyeztetik. (Lásd 1917. évf. , 64. számát.) J A 5 Budapesti törvényszék 1917—92. 1917. szept. 26. Cg. 2514/7. 2698/32 Magyar kerámias részvénytársaság Ungarische Keramische Fabrik Actiengesellschaft Főtelep Budapest -i/ 5 Az 1917. évi julius hó 14. napján­­ tartott rendes közgyűlés által elhatáro­­­­zott alapszabálymódosítás bejegyeztetett. cí­m (Lásd 1917. évf. 64. számát.)­­ Budapesti törvényszék 1917—92. 1917. október 3. 0g. 1987/9. 13995/8­­ Magyar szeszértékesitő részvénytársaság Ungarische Spiritus­verwertungs Actiengesellschaft Főtelep Budapest Ghillányi és Kazy igazgatósági tagok.­­ • vr Báró rGhillanyi Imre és báró Kazy­­ József igazgatósági tagoknak ebbeli a minőségük és czégjegyzési jogosultságuk­­bejegyeztetett.­­ (Lásd 1917. évf. 56. számát.) .

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék