Központi Értesítő, 1918 (43. évfolyam, 2. félév)

1918-12-29 / 103. szám

103. szám. — Tartama : határozatlan időre Alaptőkéje 200.000 kor., mely 500 darab, egyenként 400 korona névértékű, bemutatóra szóló rész­vényre oszlik. Az igazgatóság legalább kettő és legfeljebb tíz tagból áll. Az alakuló közgyűlés által­­ az első igazgatóság tagjaiul meg­válasz­­tottak : Roboz Aladár és dr. Gelléri Miklós, kiknek ebbeli minőségük és czégjegyzési jogosultságuk be­jegyeztetett. A czég érvényes jegyzése akképen történik, hogy az előnyomott vagy előírt czégszö­veghez az igaz­gatóság két tagja avagy az igaz­gatóság egy tagja és egy az igaz­gatóság által kirendelt czégvezető sajátkezű aláírásukat fűzik. Minden a társaság nevében ki­adandó hirdetmény „Az Újság" czímű lapban fog közhírré tétetni. Okmánytári szám : 3529. Királyi törvényszék A bejegyzést rendelő végzés kelte, a czég folyó-és alszáma Budapesti törvényszék 1918—103. 1918. október 17. Cg. 8432. 1581171 A czég szószerinti szövege A főtelep és a fióktelepek helye Korona film­kereskedelmi részvénytársaság Főtelep Budapest Czégvezetők és felszámoló czégvezetők A társaság jogviszonyai Jegyzet Roboz és dr. Gellért igazgatósági tagok. A czég a 6-ik rovatban írt módozat szerint jegyeztetik. Ezen részvénytársaság az 1918. évi szeptember hó 15. napján tartott alakuló közgyűlés által el­fogadott alapszabályok szerint ke­letkezett. Székhelye : Budapest. A vállalat tárgya : mozgófény­képek adás-vétele, előállítása, gyár­tása, bemutatása, forgalombahoza­tala, mozgófény­képek bemutatásá­hoz szükséges gépek és egyéb szakbavágó czikkek gyártása, for­galombahozatala, kabaré, színházi és hasonló üzemek létesítése, meg­szerzése, fenntartása s mindezen czélokra megfelelő ingatlanok vétele, kibérlése vagy egyébkénti megszerzése­ terjed. Üzlete : VII., Erzsébet­ körút 4. szám.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék