Központi Értesítő, 1918 (43. évfolyam, 2. félév)

1918-09-01 / 69. szám

— 1833 Klopfer Mór és Wellner Mór igazgatósági tagoknak ebbeli minőségüknek és czégjegyzési is jogosultságuknak megszűnése bejegyeztetett. (Lásd 1918. évf. 52. számát) —* (Lásd 1917. évf. 55. számát.) IB 1 . (Lásd 1918. évf. 58 számát.) M ) Az a körülmény, hogy az üzleti * telep 0 VI., Csengeri-utcza 31. szám kh alatt van,­­ feljegyeztetett. (Lásd 1918. évf. 66. számát.) Királyi törvényszék A bejegyzést rendelő végzés kelte, a czég blyé-és alszéma A czég szószerinti szövege A főtelep is a Lóktelepek helye Budapesti törvényszék 1918—69. 1918. julius 27. Cg. 5991/7.­ 15032/5 »Hungaria« filmgyár és forgalmi részvény­társas­ág »Hungaria« Film-Falnk und Vertrieb Actiengesellschaft Főtelep Budapest Tolnai, Paul Frisch és W. R. Luschinsky igazgatósági tagok. Budapesti törvényszék 1918—69. 1918. julius 25. Cg. 6044/2. 15044/2 Fadrusz­ utcza 5. számú társasház szövetkezet Főtelep Budapest Könyv igazgatósági tag. Budapesti törvényszék 1918—69. 1918. julius 22. Cg. 7772/2. 15547/2 Roessemann és Kühnemann Részvénytársaság Roessemann und Kühnemann Actiengesellschaft Főtelep Budapest ppa. Nagy, ppa. Waigand ppa. Langfelder társulati hivatalnokok. Budapesti törvényszék 1918—69. 1918. julius 27. Cg. 7762/5. 15590/2 Vizépitési Részvénytársaság Wasserbau Actiengesellschaft Főtelep Budapest Budapesti törvényszék 1918—69. 1918. julius 25. Cg. 7934/2. 15593/2 Posner grafikai műintézet és üzleti könyvek gyára részvénytársaság Posner Grafische Kunstanstalt und Geschaeftsbücher Actiengesellschafl Főtolep Budapest Czégvezetők és felszámoló­­ czégvezetők A társaság jogviszonyai I­nt Tolnai Gyula, Frisch Pál és lovag Luschinsky Vilmos igazgató­sági tagok­nak ebbeli minőségük és c­égjegyzési jogosultságuk, vala­mint az 1918. évi már­cius hó 21. napján tartott rendkívüli közgyűlés­nek az a határozata, mellyel 6500 darab, egyenként 200 korona név­értékű bemutatóra szóló új rész­­vények kibocsájtása által a társaság 5 eddigi alaptőkéjének 1,300.000 ko­ronával való felemelését határozta el és az 1918. évi junius hó 20.­­ napján tartott rendes közgyűlés által elhatározott alapszabálymó­dosítás bejegyeztetet. Ezen módosított alapszabályok szerint : A részvénytársaság alaptőkéje 1.500.000 korona, mely 7500 darab egyenként 200 korona névértékű, bemutatóra szóló részvényre oszlik. . Könye György igazgatósági tag­­­­nak ebbeli minőség­i" és c­égjegyzési " jogosultsága bejegyeztetett. A­ Nagy Samu, Waigand Gyula és 0 Langfelder Ármin társulati hivatal­­i­nokoknak alapszabályszerü czég-­­ jegyzési jogosultságuk beje­gyez­tetett. ' ' L N Az 1918. évi április hó 20. napján tartott alakuló közgyűléstől ítgert. § felhatalmazás alapján az igazgató­­­­­ság által az alapszabályok 8., 25. és 30. tj­ainak elhatározott módosit­­a­tásai bejegyeztettek. 1 . (Lásd 1918. évf. 65. számát.) Io .1­ 69. szám.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék