Központi Értesítő, 1935 (60. évfolyam, 2. félév)

1935-09-26 / 39. szám

­ LX. évfolyam. Szerkesztőség: Budapest, Lánchíd­ u. 1—3. sz. Budapest, 1935. szeptember 26. 39. szám. Telefon: 50-4-78­ 9-es mellékállomás. KÖZPONTI ÉRTESÍTŐ KIADJA A MAGYAR KIR. KERESKEDELEMÜGYI MINISTER AZ 1875. ÉVI XXXVII. TÖRVÉNYCIKK 8-IK §-A ALAPJÁN. Előfizetési díj naptári negyedévenként 8 P., külföldre 12 P Egyes példány 2 P. Megjelenik hetenként egyszer, szükséghez képest többször Előfizetéseket kizárólag a kiadóhivatal fogad el. Kiadóhivatal: Budapest, VI., Lovag­ u. 18.sz Telefon: 22-8-16 és 22-8-17. — 662 — Kivonat a kereskedelmi cégjegyzékekből. a) Egyéni cégek : Balázs Jenő okt. vegyészmérnök Kőbányai olaj­ipar. Budapest: Budapesti kir. tvszk 1935. VIII. 30. Cg 37126. 31826/1. — Cégbirt.: Balázs Jenő bu­dapesti lakos, növényi és ásványolaj és zsir, valamint olajszerű vegyiszer keres­kedő és ásványolajoknak melegítés nélküli keveréssel történő előállításával foglal­kozó iparüzlettulajdonos. A Cégbirtokos a céget akként jegyzi, hogy az előírt, elő­nyomott, vagy nyomtatott cégszöveg alá vezetéknevét írja. Üzlete: X., Kápolna­ u. 2/d. (1889.) (LIII. kötet, 251. lap.) (1935— 39.) „Özv. Barasits Jánosné". Budapest: Budapesti kir. tvszk 1935. IX. 4. Cg 37157/3. 31827/1. — Cégbirt.: Özv. Barasits Jánosné szül. Pichler Kornélia budapesti lakos, mindennemű ipari és gazdasági cik­kekkel kereskedő, kiviteli, beviteli és bi­zományi iparüzlettulajdonos. — A cégbir­tokos a céget a cégszöveg kiírásával jegy­zi. Üzlete: VII., Kertész­ utca 46. sz. (2928.) Átvezettetett a társas cégek jegyz. 49. kö­tet 259. lapjáról. (Lásd ugyanezen lap tár­sas cégjegyzék rovatai között.) (LIII. kö­tet, 525. lap.) (1935-39.) Bloch és Fischer. Budapest: Budapesti kir. tvszk 1935. IX. 4. Cg 37130/1. 31828/1. — Cégbirt: Weisz Izidor rövid, szövött, kézmű, nür­nbergi és dísz­műáru kereskedő budapesti lakos. — A cégbirtokos a céget akként jegyzi, hogy a cégszöveg alá teljes nevét írja. Üzlete: VII., Károly-körút 13. sz. (1927.) Átvezet­tetett a társas cégek jegyzékének 10. kö­tet 450. lapjáról. (Lásd ugyanezen lap tár­sas cégjegyzék rovatai között.) (LIII. kö­tet, 252. lap.) (1935—39.) Bunyevácz bank és pénzváltó üzlet. Budapest, VIII., József-körút 65. szám. Budapesti kir. tvszk 1935. IX. 4. Cg 21640/15. 29302/3. — A cégtulajdonos, Bu­nyevácz Viktor családi nevének „Hadfa­ludy"-ra történt megváltoztatása beje­gyeztetett azzal, hogy a cégjegyzés válto­zatlanul az eddigi módon, de az új név aláírásával történik. (1916.) (Lásd 1930. évf. 51.) (XLIX. kötet, 239. lap.) (1935-39.) Fehér és Társa fotócikkek raktára. Budapest, Budapesti kir. tvszk 1935. VIII. 19. Cg 13721/3. 27275/2. — Azon körülmény, hogy a cég telephelyét IV., Kossuth Lajos­ utca 13. szám alá áthelyezte, — feljegyeztetett. (2789.) (Lásd 1924. évf. 20.) XLVII. kötet, 239. lap.) (1935—39.) „Galambos". Budapest, IV. Ferenciek-tere 4. sz. Budapesti kir. tvszk 1935. VIII. 24. Cg 21788/3. 26994/2. — Róna László budapesti lakosnak az üzletbe történt belépése foly­tán maga a cég változatlan cégszöveggel, mint közkereseti társaság a társas cégek jegyzékébe átvezettetett. (1863.) (Lásd 1924. évf. 6.) Átvezettetett a társas cégek jegyz. 155. kötet, 179. lapjára.) (XLVII. kötet, 94. lap.) (1935—39.) Gál Sándor ingkészítő és uri divatcikkek. Bu­dapest: Budapesti kir. tvszk 1935. VIII. 30. Cg 36617/7. 31825/1.­­ Cégbirt.: Gál Sándor budapesti lakos, fehérneműkészítő, férfi-és fiúruha, szövet- és uridivatáru keres­kedő. A Cégbirtokos a céget akként jegy­zi, hogy az előírt, előnyomott, vagy

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék