Központi Értesítő, 1937 (62. évfolyam, 1. félév)

1937-02-11 / 6. szám

4. sz. —­­113­é szítéséül «azon körülmény, hogy az 1936. július hó 17. napján tartott rendes köz­gyűlés által elhatározott alapszabálymó­dosításaikon kívül az 1936. évi június hó 4. napján tartott rendkívüli közgyűlés az alapszabályok 13., 23., 25., 26., 27., 31., 33., 39. és 40. §§-ai is módosíttattak, pótlólag bejegyeztetett. (4496.) (Lásd 1936. évf. 52.) (CXIX/CXII kötet, 6/90. lap.) (1937-6.) Virradat kiadóvállalat kft. Budapest. Budapesti kir. tvszk 1936. XII. 21. Cg 38424/6. 27119/3.­­• A társasági szerződés 11. §-ának az 1936. évi december hó 2. napján kelt pótszerződés által elhatáro­zott módosítása bejegyeztetett. (4523.) (Lásd 1937. évf. 2.) (CLXII. kötet, 114. lap.) (1937—6.) Zempléni Mezőgazdasági Részvénytársaság. Budapest, VI., Csengeri­ utca 71. sz. Budapesti kir. tvszk 1936. XII. 28. Cg 19808/45. 20702/13. — Dr. Sándor István igazgatósági tagnak ebbeli minősége és cégjegyzési jogosultsága, továbbá az alap­szabály 5. §-ának az 1936. december 24.-i közgyűlés által elhatározott módosítása bejegyeztetett. Ezen módosított alapsza­bály szerint a társaság cégjegyzése akként történik, hogy az előírt, bélyegzővel elő­nyomott, vagy nyomtatott cégszöveg alá két igazgatósági tag, vagy egy igazgató­sági tag és egy cégvezetési jogosultsággal felruházott társasági tisztviselő törvény­székileg bejegyzett aláírásukat helyezik, a cégvezetési jogosultsággal felruházott tisztviselő pp. toldattal. Mindaddig, míg Grósz Béla a társaság igazgatóságának tagja, jogérvényes cégjegyzés csupán oly­kép eszközölhető, hogy az egyik aláíró Grósz Béla legyen. (4533.) (Lásd 1936. évf. 39.) (CI­ CXLVII. kötet, 201/134. lap.) (1937-6.) Zsacskó és Társa Móri Kőszénbánya Vállalat Részvénytársaság. Budapest: Budapesti kir. tvszk 1936. XII. 16. Cg 20527/39. 21013/15. — Rácz László igazga­tósági tagnak ebbeli minősége és cégjegy­zési jogosultsága, továbbá az alaptőkének az 1935. december 20.-i közgyűlés határo­zata szerint 220.000 pengővel akként tör­tént felemelése, hogy a társaság 13750 da­rab új részvényt bocsájtott ki, végül az alapszabály 7. §-ának ugyanezen közgyű­lés által elhatározott módosítása beje­gyezteti. Ezen módosítás szerint a társa­ság alaptőkéje 300.000 pengő, mely 18.750 drb. egyenként 16 pengő névértékű, be­mutatóra szóló részvényre oszlik. — Dr. Fried Pál igazgatósági tag ebbeli minősé­gének és cégjegyzési jogosultságának megszűnése bejegyeztetett. (4532.) (Lásd 1936. évf. 18.) (CIII/CXXXII. kötet, 148/ 22. lap.) (1937-6.) Bugyi-i Tejszövetkezet, mint az Országos Ma­gyar Tejszövetkezeti Központ tagja. Bugyi. Pestvidéki kir. tvszk 1936. XII. 4. Cg 5140/15—1936. 1351/3. — Az alapszabá­lyok 47. §-ának az 1936. évi június hó 30. napján tartott rendes közgyűlés által el­határozott módosítása bejegyeztetett. Ezen módosított alapszabályok szerint a szövetkezet hirdetményeit a Budapesten megjelenő Magyar Szövetkezés hivatalos melékletében, a Tej­szövetkezeti Szemlé­ben, mint a szövetkezet hivatalos lapjá­ban teszi közzé. (Lásd 1936. évf. 10.) (XV. kötet, 324. lap.) (1937—6.) Rex Bőrgyár Részvénytársaság. Újpest. Pestvidéki kir. tusok 1936. XII. 12. Cg 2819/18—1936. 1046/7. — Az alapszabályok 22. §-ának az 1936. évi december hó 5. napján tartott rendkívüli közgyűlés által elhatározott módosítása bejegyeztetett. Ezen módosított alapszabály szerint az igazgatóság 2—5 tagból áll. — Weisz Ká­roly igazgatósági tag ebbeli minőségének és cégjegyzési jogosultságának megszű­nése bejegyeztetett. (Lásd 1935. évf. 30.) (XIII. kötet, 420. lap.) (1937—6.) Arany Bika Részvénytársaság, Debrecen. Debreceni kir. tvszk 1936. XII. 7. Cg 671/58. 671/23. — Schwarcz Vilmos igazga­tósági tag e minőségének és cégjegyzési jogosultságának megszűnése bejegyezte­tik. (Lásd 1936. évf. 22.) (IV. kötet, 90. lap.) (1937—6.) Csáthy Ferenc egyetemi könyvkereskedés és irodalmi vállalat részvénytársaság. Debre­cen, Ferencz József­ út 8. sz. Debreceni kir. tvszk 1936. XII. 22. Cg 1117/29. 1117/12.­­ Kovács Gyula cégve­zető e minősége és cégjegyzési jogosult­sága bejegyeztetik, ki a céget per procura toldattal jegyzi. (Lásd 1936. évf. 30.) (VI. kötet, 219. lap.) (1937—6.) Debreczen-nyirbátori helyi érdekű vasút rész­vénytársaság. Debrecen: Debreceni kir. tvszk 1936. XII. 9. Cg 705/74. 705/30. — Az, hogy Sesztina Jenő igazgatósági tag vezetékneve Sesztina-

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék