Központi Értesítő, 1937 (62. évfolyam, 1. félév)

1937-02-11 / 6. szám

Schmied, Szigeti, Szél. Budapest: Budapesti kir. tvszk 1937. I. 14. Cg 38736/4. 27320/1. — Közkereseti társaság: kezdetét vette 1936. évi november hó 3. napján. Társtagjai: Schmied Ferenc (Sze­mélynök-utca 16.), Szigeti Ottó (Személy­nök-u. 16.) és Szél László (I., Zugligeti-út 46.) budapesti lakosok sportcikkereske­dők és tenniszütőhúrozással és javítással, valamint skiléc szereléssel foglalkozó üz­lettulajdonosok. A cégjegyzés olyképpen történik, hogy a bárki által írt, előnyomott vagy nyomtatott cégszöveg alá Schmied Ferenc és Szél László együtt Szigeti Ottó pedig két társával együttesen írja vezeték­nevét. — Üzlete: V., Személynök­ utca 16. szám. (151.) (CLXIV. kötet, 181. lap.) (1937-6.) „Szalagipari kft." Budapest, Budapesti kir. tvsok 1936. XII. 28. Cg 38732/4. 27293/1. — Ez a korlátolt felelős­ségű társaság az 1936. évi december hó 10. napján kelt és 1936. évi december hó 23. napján módosított társasági szerződés szerint keletkezett. Székhelye: Budapest. A vállalat tárgya: szalagipari üzem fenn­tartása, különféle (selyem, pamut, gumi, stb.) anyagból mindenféle szalag és széles­­ áru gyáriparszerű készítése és forgalomba­­ hozatala. Tartama: határozatlan idő.­­ Törzstőkéje: 10.000 pengő. A cégjegyzés olyképen történik, hogy a társaság előírt, vagy előnyomott cégéhez két ügyvezető, kik közül az egyik Lázárovits László név­aláírását toldja. A társaság ügyvezetői: 1. Lázárovits László (Lipótvárosi-park 35.), 2. Mandel Jenőné sz. Klein Szerén (Wes­sel­ényi-u. 26.) és 3. Mandel Gézáné sz. Vámos Irén (Varázs-u. 16.) budapesti la­kosok. Két ügyvezető, kik közül­­­z egyik Lázárovits László, együttesen képviselik a társaságot. Lázárovits László tag külön joga, hogy jogosult 1937. június hó 30-ig a társaságból kiválni akként, hogy a benn­maradó két tag nevezett üzletrészét átve­szi és azt hiánytalanul kifizeti. E kiválás esetén Lázárovits László a nyereségben nem részesedik s nem terhelik esetleges veszteségek sem. — Üzlete: VIII., József­utca 41. szám. (4576.) (CLXIV. kötet, 121. lap.) (1937—6.) Szemlőhegyi kert részvénytársaság felszámolás alatt. Budapest, IV., Deák Ferenc­ u. 17. sz. Budapesti kir. tvszk 1937. I. 14. Cg 20009/35. 20963/10. — Ezen cég az 1927. évi III. tc. 2. §-a alapján hivatalból töröltetett. (166.) (Lásd 1935. évf. 20.) (CHI. kötet, 39. lap.) (1937—6.) — 112 — 7. szám. „Tehertaxi korlátolt felelősségű társaság." Bu­dapest. Budapesti kir. tvszk 1936. XI. 28. Cg 35397/35. 25810/7. — Forgács Kálmán bu­dapesti (V., Váci­ út 177.) lakos felügyelő bizottsági tagnak ebbeli minősége, továb­bá a társasági szerződésnek az 1936. évi május hó 4. napján tartott taggyűlés által elhatározott teljes egészében való átdol­gozása és módosítása, valamint az 1936. szeptember 12.-i taggyűlésen megválasz­tott Éllő Nándor és Éllő Nándorné buda­pesti (Rombach­ u. 2/c.) lakosok ügyveze­tőknek ebbeli­­minősége és cégjegyzési jo­gosultsága bejegyeztetett. Ezen módosí­tott társasági szerződés szerint a társaság cégét az ügyvezető egyedül jegyzi akként, hogy az előírt, vagy előnyomott cégszö­veghez névaláírását csatolja. — Goldber­ger Andor és Szőllősi János ügyvezetők ebbeli minőségének és cégjegyzési jogo­sultságának, valamint báró Csávossy Béla felügyelő bizottsági tag ebbeli minőségé­nek megszűnése bejegyeztetett. A 13. sor­számú végzés folytán eszközölt s a pót­befizetések követelhetésére és az ügyve­zetők jogainak korlátozására vonatkozó bejegyzések töröltették. Azon körülmény, hogy a cég telephelyét Rombach­ u. 8. szám alá helyezte át, feljegyeztetett. (4011.) (Lásd 1935. évf. 24.) (CXLVI. kö­tet, 29. lap.) (1937—6.) Terézvárosi Házépítő és Házkezelő kft. Buda­pest. Budapesti kir. tvszk 1936. XII. 9. Cg 38704/3. 27263/1. — Ez a korlátolt felelős­ségű társaság az 1936. évi november hó 26. napján kelt társasági szerződés szerint kelet­kezett. Székhelye: Budapest. A válla­lat tárgya: Budapest területén, főleg a VI. kerületben az úgynevezett Terézvárosban telkek vétel útján való megszerzése, eze­ken való építkezés lebonyolítása és bér­házak kezelése. Tartama: határozatlan idő. Törzstőkéje: 30.000, harmincezer pen­gő. A társaság ügyvezetője: Mü­ller Jakab budapesti V., Berlini­ tér 7. lakos. Az ügy­vezető jogosított cégvezetőt is kirendelni. A­ cégjegyzés olyképen történik, hogy a társaság előírt, vagy előnyomott cégéhez az ü­évvezető, vagy az ügyvezető által ki­rendelt cégvezető pn. toldattal aláírását zsatolja. — Üzlete: V., Berlini­ tér 7. szám. (4380.) (CLXIV. kötet, 45. lap.) (1937— 6.) Tiszti és Tisztviselői Társasház szövetkezet." Budapest: Budapesti kir. tvszk 1936. XII. 17. Cg 26309/106. 23204/23. — A 100. sorszámú végzés folytán eszközölt bejegyzés kiegé-

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék