Központi Értesítő, 1938 (63. évfolyam, 1. félév)

1938-03-10 / 10. szám

— 148 — 10. sz. részvényei bemutatóra szólnak. — dr. Székely Imre, Erősdy Sándor és Róna Sándor igazgatósági tagok ebbeli minősé­gének és cégjegyzési jogosultságának megszűnése bejegyeztetett. A telephely­nek Szív-utca 33. szám alá történt áthe­lyezése feljegyeztetett. (157.) (Lásd 1937. évf. 51.) (LXIX. kötet, 286. lap.) (1938— .10.) Löwy Hugó és Társa k. f. t. Budapest, V., Szent István-tér 10. Budapesti kir. tvszk 1938. II. 4. Cg 32112/8- 24900/3. — A telephelynek V. ! ker., Sas-utca 7. szám alá történt áthelye­zése feljegyeztetett. (422.) (Lásd 1934. évf. 5.) (CLXXII. kötet, 76. lap.) (1938— 10.) „Magyar Cső és Vaskereskedelmi Részvénytár­saság." Németül: „Ungarische Röhren und Eisenhandels Aktiengesellschaft." Budapest, Király-u. 82. sz. Budapesti kir. tvszk 1938. I. 31. Cg 15186/69. 18929/27. — Messzer Miksa igaz­gatósági tagnak ebbeli minősége és cég­jegyzési jogosultsága, továbbá az alap­szabály 11., 16., 19., 28., 29., 30., 34., 37., 39., 40. §-ának az 1937. évi november hó 29. napján tartott rendkívüli közgyűlés által elhatározott módosítása, a 33., 35. §-ok törlése és a 33. §-tól az egész alap­szabály §-ainak átszámozása azzal, hogy a régi alapszabály helyébe a társaság ál­tal becsatolt új alapszabály lép, végül az alapszabály 2. §-ának az 1937. évi decem­ber hó 26-i közgyűlés által elhatározott mó­dosítása bejegyeztetett. Ezen módosított alapszabály szerint a társaság cége akként jegyeztetik, hogy a társaságnak bárki által irott, vagy nyomtatott, vagy bélyegzővel előnyomott cégéhez a) az igazgatóság két tagja, b) az igazgatóságnak egy tagja és a társaságnak valamely, cégjegyzési jogo­sultsággal felruházott tisztviselője c) a társaságnak két cégjegyzési jogosultság­gal felruházott tisztviselője bejegyzett aláirásukat csatolják. Mindaddig azon­ban, amíg Aczél Géza és dr. Aczél Ti­vadar a társaság igazgatóságának tagjai, a cégnek az a) és b) pont szerint való ér­vényes jegyzéséhez az szükséges, hogv aláíró igazgatósági tag, illetve tagok egyike vagy Aczél Géza vagy dr. Aczél Tivadar igazgatósági tag legyen. A társa­ság cége magyar és német nyelven a most bejegyzett alakban állapíttatott meg. — Breuer Gyula és Fischl Ignác igazgató­sági tagok ebbeli minőségének és cég­jegyzési jogosultságának, valamint az eddigi Mannesmanncső és Vaskereske­delmi Részvénytársaság cégszövegnek megszűnése bejegyeztetett. (331.) (Lásd 1937. évf. 32.) (CXXXIX. kötet, 75. lap.) (1938—10.) Magyar és Andrássy Színház Kft. Budapest. Budapesti kir. tvszk 1938. I. 12. Cg 39765/3. 24056/1. — Székhelye: Budapest. Vállalatának tárgya: Magyar és András­sy színházak bérlete, ezen színházak be­rendezési és felszerelési tárgyainak ha­szonbérbe vétele, saját üzemben való hasznosítása, minden a színházüzemmel rokon és azt kiegészítő vállalatok létesí­tése, megszerzése, üzemben tartása. Tar­tama: határozatlan. Törzstőkéje: 21.000 pengő. Ügyvezetői: dr. Bródy Pál (VIII., Szent Királyi-u. 3.), dr. Marton Sándor (IV., Bécsi-u. 1.), Wertheimer Elemér (VI., Bajza-u. 52.) budapesti lakosok. Két ügy­vezető együttesen képviseli a társaságot. A cégjegyzés olyképen történik, hogy a társaság előírt, vagy előnyomott cégéhez két ügyvezető aláírását csatolja. A társa­sági szerződés 1937. november 16-án és december 28-án kelt. — Üzlete: VII., Wesselénvi-u. 62. sz. (126.) (CLXXI. kö­tet, 161. lap.) (1938—'10.) Magyar Föld részvénytársaság. Budapest, V., Nádor-utca 12. Budapesti kir. tvszk 1938. II. 12. Cg 2184'66. 8271/30. — gróf Tisza György igazgatósági tagnak ebbeli minősége és cégjegyzési, jogosultsága bejegyeztetett. (442.) (Lásd 1938. évf. 7.) (CXXXII. kö­tet, 158. lap.) (1938—10.) Magyar Gazdák és Gazdakörök Kiviteli és Áru­csere Egyesülése, mint Szövetkezet korlá­tolt felelősséggel. Budapest, V. ker., Bál­vány-u. 15. Budapesti kir. tvszk 1938. II. 14. Cg 32339/29. 24976/5. — Vitéz dr. Marsovszky György igazgatósági tag ebbeli minősé­gének és cégjegyzési jogosultságának megszűnése bejegyeztetett. (430.) (Lásd 1936. évf. 37.) (CXXXV. kötet, 22. lap.) (1938—10.) Magyar Nemzeti Gazdasági Bank részvénytár­saság. Budapest, IV., Károly király-út 10. Budapesti kir. tvszk 1938. II. 10. Cg 12450/82. 17404/44. — Temesváry Béla igazgatósági tagsági minősége és alapsza­bályszerű cégjegyzési jogosultsága beje­gyeztetett. — Temesváry Béla igazgatói címmel felruházott társasági tisztviselői minőségének és cégjegyzési jogosultságá-

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék