Központi Értesítő, 1940 (65. évfolyam, 2. félév)

1940-11-21 / 47. szám

tése közvetlen fogyasztók számára havi részletben törleszthető hitelre. Tartama: határozatlan idő. Törzstőkéje: 10.000 pen­gő. Szentey László tagot azon külön jog illeti meg, hogy szavazategyenlőség esetén azon javaslat emelkedik határozattá, amelyhez szavazatával csatlakozott; dr. Sághy György tagot pedig azon külön jog illeti, hogy amennyiben Szentey László az 1930 : V. tc. 38. §-a folytán nem szavaz­hatna, az ő szavazata dönt. A társaság ügyvezetői: Szentey László (II., Fő­ utca 80.) és dr. Sághy György (VII., Damja­nich­ utca 14.) budapesti lakosok. Az ügy­vezetők feljogosíttatnak arra, hogy egyet­értő határozattal, akár a társaság többi tagjai közül, akár a társaság tisztviselői közül, a szükséghez képest, egy vagy több cégvezetőt nevezhessenek ki. A társaság cégjegyzése akként történik, hogy a kép­viseletre jogosítottak a társaság előnyo­mott, nyomtatott vagy előírt cégszövegé­hez saját aláírásukat csatolják, a cégveze­tők a „ppa" toldattal. A céget két ügyve­zető, vagy egy ügyvezető és egy cégvezető együtt képviselik és jegyzik. — Üzlete: V., Bank­ utca 6. szám.­­(4078.) (CLXXXV. kö­tet, 140. lap.) (1940—47.) Sebestyén László részvénytársaság. Budapest, Budapesti kir. tvszk 1940. X. 7. Cg­i 19471/28. 20700/5. — bárcziházi Bárczy­­ László, Bozóky Mátyás és vitéz Váry Jó­zsef igazgatósági tagoknak ebbeli minősé­ge és alapszabályszerű cégjegyzési jogo­sultsága, továbbá az alapszabályok 17. §­ának az 1940. évi szeptember hó 10. nap­ján tartott rendkívüli közgyűlés által el­határozott módosítása bejegyeztetett.­­ Ezen módosított alapszabály szerint a tár­saság cégét két igazgatósági tag, vagy egy igazgatósági tag és egy az igazgatóság által cégvezetői joggal kirendelt tisztviselő (cégvezető) együttesen jegyzi és pedig ak­ként, hogy az aláírásra jogosítottak az elő­nyomott vagy előírott cégszöveg alá saját nevüket írják, a cégvezető a „pp" toldat­tal. A céget jegyző egyik igazgatósági tag­nak azonban mindig vagy Sebestyén Lász­lónak vagy Sebestyén Lászlónénak kell lennie. (4180.) (Lásd 1934. évf. 37.) (CL kö­tet, 197. lap.)­­1940—47.) Solar Textilipari­ és Kereskedelmi kft. Budapest, Budapesti kir. tvszk 1940. X. 5. Cg 36450/12. 26272/3. — A társasági szerződés 2. pontjának az 1940. évi szeptember hó 17. napján tartott taggyűlés által elhatáro­zott módosítása bejegyeztetett. Ezen mó­dosított társasági szerződés szerint a vál­lalat tárgya: textiláruk, különösen „Solar" védjegyű áruk gyártása, kikészítése és azokkal, valamint egyéb e szakmába vágó árukkal való kereskedés, saját számlára és képviseleti alapon, mintatervek és rajzok készítése, mindenféle textilárura. (4183.) (Lásd 1936. évf. 20.) (CLII. kötet, 114. lap.) (1940—47.) Schember Magyar Mérleg és Gépgyár Rész­vénytársaság. Budapest. Budapesti kir. tvszk 1940. X. 4. Cg 2324/42. 3879/41. — Dr. Gündisch Guidó igazgatósági tagnak ebbeli minősége és alapszabályszerű cégjegyzési jogosultsága, továbbá az alapszabályok 5. §-ának az 1940. évi június hó 22. napján tartott ren­des közgyűlés által elhatározott módosí­tása bejegyeztetett. Ezen módosított alap­szabály szerint a társaság hirdetményei a hivatalos lapban (jelenleg a Budapesti Közlöny) egyszeri beiktatás által tétetnek közzé. — Schember Kornél igazgatósági tag ebbeli minőségének és cégjegyzési jo­gosultságának megszűnése bejegyeztetett. (4157.) (Lásd 1940. évf. 20.) (CLXIX. kö­tet, 119. lap.) (1940—47.) Schmied, Szigeti, Szél. Budapest: Budapesti kir. tvszk 1940. X. 18. Cg 38736/5. 27320/2. — A társtagok a céget ak­ként jegyzik, hogy a cégszöveg alá Schmied Ferenc és Szél László mint társtagok együttesen vezetéknevüket írják. — Szi­geti Ottó társtag e minőségének és cég­jegyzési jogosultságának megszűnése beje­gyeztetett. (4394.)­ (Lásd 1937. évf. 6.) (CLXIV. kötet, 181. lap.) (1940—47.) Schuchter I. és társa. Budapest. Budapesti kir. tvszk 1940. X. 18. Cg 22916/6. 22030/4. — Argalás Lajos cégve­zető e minőségének és cégjegyzési jogo­sultságának megszűnése bejegyeztetett. — (4398.) (Lásd 1929. évf. 35.) (CIX. kötet, 180. lap.) (1940—47.)

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék