Központi Értesítő, 1941 (66. évfolyam, 1. félév)

1941-01-09 / 2. szám

bekezdésében előírt módon is közzéteen­dők. Okmánytári szám: 377. (VIII. kötet, 165. lap.) (1941—2.) Fejérmegyei Közjóléti Szövetkezet, Székes­fehérvár. Székesfehérvári kir. tvszk 1940. XI. 13. Ct . 870/5.—1940. 870.2. — Az 1940. évi október 19-én megtartott rendkívüli közgyűlés az alapszabályok 11. §-át módosította. (Lásd a fennebbi cégbejegyzés közzétételét.) (VIII. kötet, 165. lap.) (1941—2.) Kálozi Tejszövetkezet, mint az Országos Ma­gyar Tejszövetkezeti Központ tagja. Káloz. Székesfehérvári kir. tvszk 1940. XI. 2. Ct 849/10.—1940. 849/2. — Az 1940. évi május hó 19-én megtartott közgyűlés az alapsza­bályok 47. §-át módosította, mely módosí­tásból bejegyeztetik, hogy a szövetkezet hirdetményeit a Budapesten megjelenő Magyar Szövetkezés hivatalos mellékleté­ben, a Tej­szövetkezeti Szemlében, mint a szövetkezet hivatalos lapjában teszi közzé. (Lásd 1937. évf. 45.) (VIII. kötet, 114. lap.) (1941—2.) „Perkátai Segélyegylet mint Szövetkezet." Perkáta. Székesfehérvári kir. tvszk 1939. VII. 11. Ct 863/2—1939. 863/1. — Ezen korlátolt fele­lősségű szövetkezet az 1939. évi április hó 2. napján tartott­­alakuló közgyűlés által elfogadott alapszabályok szerint keletke­zett. Székhelye: Perkáta község. A szövet­kezet célja: egyrészt a résztvevőknek biz­to­kos és könnyű alkalmat nyújtani heti apró betétek és ezeknek meghatározott kamatai által néhány év alatt tőkét gyűjthetni, ek­ként a takarékossági és tőkésít­ési hajla­mot ápolni, a szétszórva gyümölcsözetle­nül heverő filléreket gyümölcsözővé tenni. Másrészt az egybegyűlt pénzekből azon üzletrészes tagokon, akik gazdaságuk, üz­letük előmozdítására vagy egyéb okból kölcsönre szorulnak, kellő biztosítás és törvényes kamatfizetés mellett pénzköl­csönnel segíteni. Tartama: határozatlan idő és 5—5 évig tartó évtársulatokból ala­kul. Alaptőkéje: a tagok által befizetett és egyenként 1 (Egy) aranypengő névértékű üzletrészekből alakul. Minden tag legalább heti 20 aranyfillér törzsbetét befizetésére is kötelezve van. Az igazgatóság 5 tagból áll és 3 évre választatik. Az első igazgató­ság tagjai: Kisberk Imre, György Gyula, Mészáros Imre, László Ferenc és Viczkó János. A felügyelőbizottság szintén 5 tag­ból áll, akiket a rendes évi közgyűlés a ta­gok sorából évenként választ. A céget ér­vényesen jegyzi: a cégbélyegzőnek elő­nyomásával az elnök és egy igazgatósági tag. Minden, a társaság nevében kiadandó hirdetmény a szövetkezet helyiségében ki­függesztendő és a Székesfehérvárott meg­jelenő „Uj Fehérvár"-ban is közzéteendő. Okmánytári szám: 371. (VIII. kötet, 149. lap.) (1941—2.) Perkátai Segélyegylet, mint Szövetkezet." Perkáta. Székesfehérvári kir. tvszk 1940. IV. 22. Ct 863/6.—1940. 863/2. — Az 1939. évi decem­ber hó 10-én tartott rendkívüli közgyűlé­sen az alapszabályok 6., 22., 23., 26., 27., 29., 36., 41., 44., 45. és 46. §-ai módosíttat­tak, melyből bejegyeztetik, hogy a szövet­kezet üzleti tőkéjét képezik: a) a heti be­fizetésekből képződő törzsbetétek, b) a jegyzett és befizetett üzletrésztőke, c) a szövetkezet tartalékjai és alapjai. A szö­vetkezet hirdetményei akként teendők közzé, hogy a hirdetmények egy példánya a községházán kifüggesztendő és a Székes­fehérvárott megjelenő valamelyik napilap­ban egy ízben közlendő. (Lásd a fennebbi cégbejegyzés közzétételét.) (VIII., kötet, 149. lap.) (1941—2.) .Perkátai Segélyegylet mint Szövetkezet." Perkáta. Székesfehérvári kir. tvszk 1940. XI. 9. Ct 853­8—1940. 863/3. — Az 1940. évi október hó 25-én megtartott rendkívüli közgyűlés az alapszabályok 23., 26., 44., _45.és 46. §-ait módosította, melyből bejegyeztetik, hogy a szövetkezet hirdetményei akként teendők közzé, hogy a hirdetményeik egy példánya a községházán kifüggesztendő és a Székesfehérvárott megjelenő „Új Fehér­vár" című napilapban egy izben közzé­teendő. (Lásd a fennebbi cégbejegyzés közzétételét.)­­VIII. kötet, 149. lap.) (1941

Next