Kuba, 1962 (1. évfolyam, 1-11. szám)

1962-05-01 / 4. szám

A gazdaságokban és a szövetkezetekben a fa­lusi fiatalok élen járnak az új technika elsajátí­tásában, hogy ezáltal is elősegítsék a hozamok emelését A tanuló ifjúság egyre nagyobb tömegei értik meg és tesznek erőfeszítéseket, hogy a tananyag tökéletes elsajátításával kiváló szakemberekké ké­pezzék magukat és ezen keresztül eredményesen védelmezzék és építsék szocialista hazánkat. A kubai ifjúság kongresszusa által meghatározott feladatok Az Ifjú Forradalmárok Szövetsége első kong­resszusának határozata, hogy a forradalmi ifjúság szervezetének nevét „Ifjú Kommunisták Szö­vetsége” névre változtatja. A névváltozás alapvető oka, hogy a szervezet hivatalosan ma­gáévá tette a marxizmus—leni­­nizmus ideológiáját, mint a szer­vezet eszmei tartalmát, s alapvető feladatának tekinti, tagjai ideo­lógiai színvonalának emelését s általában fokozni kívánja tagjai­nak aktivitását. A kongresszus által egységesen elfogadott szervezeti szabályzat második pontja kimondja, hogy: „Az Ifjú Kommunisták Szövetsé­ge a Szocialista Forradalom Egy­ségpártjának ifjúsági szervezete. Tevékenységének alapvető célja, hogy mozgósítsa a kubai ifjúsá­got és tömörítse a Szocialista Forradalom Egységpártja köré, megismertesse az ifjúsággal a kommunista erkölcs elveit, harcra hívja őket mindenféle kizsákmányolás ellen, a jenki imperialista fenyegetések és agresszió el­len védelmezzék hazánkat. Részt vegyenek a szo­cialista társadalom építésében, amely ragyogó jövőt kínál népünknek, s amely átmenet a kom­munista társadalomba. Ebben a társadalomban biztosítva lesz az ember szükségleteinek maximá­lis kielégítése, továbbá mozgósítsa ifjúságunkat annak érdekében, hogy fűzze szorosabbra kapcso­latait a béke és a barátság szellemében a világ ifjúságával, az egyenlőség, a szolidaritás, a pro­­letárinternacionalizmus alapján. Az Ifjú Kommunisták Szövetségének elsődle­ges feladata, hogy betöltse a kubai ifjúság élen­járó csapatának szerepét, a marxizmus—leniniz­­mus elmélete alapján, annak a hatalmas feladat­nak a végrehajtásában, amelyet a szocialista tár­sadalom felépítése jelent. Minden ifjú, 14 évtől 27 éves korig tevékeny­sége, munkája, becsületes magatartása alapján kérheti az Ifjú Kommunisták Szövetségébe való felvételét. Az ifjúság legfontosabb feladata ugyanaz, mint egész népünké: a termelés fokozása A termelés az ország fejlődésének alapja: ez része az ellenség ellen folytatott ideológiai harc­nak, mert az ellenség azt igyekszik bizonyítani, hogy a szocializmusban nem lehet kielégíteni az emberek szükségleteit. A többtermeléssel tudjuk leginkább felvenni a harcot az imperializmus ál­tal szervezett gazdasági blokáddal szemben, to­vábbá a termelés növelése alapvető feltétele a szocializmus építésének. A kubai ifjúság egyik legfontosabb feladata ezért a termelési tervek és ütemek betartása. Többet és olcsóbban, jobb minőségben termelni, tanulmányozni az új technikát, fejleszteni az újítómozgalmat stb. A termelés növelésére irányuló munkánkban számíthatunk a szocialista országok segítségére. Ezek az országok ipari és mezőgazdasági gépeket küldenek a feladatok jobb és gyorsabb megoldá­sának elősegítése érdekében. Minden ifjú kommunistának élen kell járnia az alkotó munkában, mind a népi gazdaságok­ban, szövetkezetekben, mind a gyárakban, hogy az Ifjú Kommunisták Szövetsége valóra vált­hassa a kongresszus küldöttei által egységesen megszavazott jelszavát: „Építeni és védelmezni a szocialista hazát.” Az Egyesült Államok imperialistái nem hagy­ják abba ellenünk irányuló provokációikat és ka­tonai szervezkedésüket, nem adják fel hazánk el­leni inváziós terveiket Az ifjú kommunisták mindenkor készek, hogy akár az életük árán is megvédjék a kubai forra­dalmat. A forradalmi eszmék­ terjesztése Az Ifjú Kommunisták Szövetsége feladatának tekinti az ifjúság forradalmi felkészültségének fokozását, a szocialista haza szeretetére való ne­velését, az ifjúság nevelését az elvtársi és a kol­lektív munka szellemében és bevonja az ifjú generációt a forradalom előtt álló feladatok el­végzésébe. Ugyancsak fokozni kívánja ifjúságunk tanulás iránti érdeklődését, szeretetét, hogy mint tech­nikusok, tanítók, orvosok stb. szolgálhassák a szo­cialista társadalmat. Minden fiatalnak elsőrendű kötelessége a tanulás, a magasabb képzettség el­sajátítása, amihez a múlttal szemben a forrada­lom minden lehetőséget biztosít, hogy mint kiváló szakemberek minél nagyobb hasznára váljanak társadalmunknak. A harcok során gyakran kellett táborhelyet változtatniuk a harcoló fiataloknak .

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék