Külgazdaság, 2011 (55. évfolyam, 1-12. szám)

2011 / 9-10. szám - Antalóczy Katalin-Sass Magdolna: Kis- és közepes méretű vállalatok nemzetköziesedése - elmélet és empíria

küldő országba való visszaszállítása szerepel különálló szakaszként. Vernon elméleté­nek két központi eleme a (technológiai) innováció az új termék kifejlesztése szempontjá­ból és a piaci terjeszkedés, amelyek meghatározók a nemzetközi kereskedelem és a mul­tinacionális vállalatok fejlődése, alakulása szempontjából. Az Uppsala-modell lényegét foglaltuk össze az 1. táblázatban. 1. táblázat A nemzetköziesedés fokozatai a feldolgozóipari vállalatoknál Forrás: Litostarinen [2000] alapján részben saját összeállítás. A „szakaszos" elméletekben - így az Uppsala-modellben is - a vállalatvezetés dön­tési folyamata játszik meghatározó szerepet, amelyet az elérhető információk, tudás, tapasztalat határoznak meg. Ennek során mintegy „megtanulják" a nemzetköziesedést, a nemzetközi gazdaságba történő egyre magasabb szintű integrálódást. Az első szakasz az ad hoc, majd a rendszeres exportálásé, a második szakaszban kereskedelmi irodák, konszignációs raktárak, majd értékesítési vállalatok alapítására kerül sor külföldön az értékesítés stabillá tétele és növelése érdekében, a harmadik szakaszban már a kül­földi termelés előkészítése történik kooperációs szerződések kötésével, alvállalkozói, bedolgozói megállapodásokkal, végül a negyedik szakaszban a vállalat külföldi termelő leányvállalatot alapít. (Johanson és Wiedersheim-Paul, 1975; Johanson és Vahlne, 1977, Luostarinen 2000). Az Uppsala-modell a külföldi tapasztalatokra alapozó folyamatos tanulás fontossá­gát hangsúlyozza, és ezzel kapcsolatban a szakaszok egymásra épülését emeli ki. A ku­tatók hangsúlyozzák az ún. pszichológiai távolság fontosságát. Vagyis a nemzetközi tranzakciókban a kulturális és nyelvi különbségek akadályozzák az információáram­lást és így a vállalat döntési folyamatát/kapacitását. Értelemszerűen ennek megfelelően a vállalat nemzetköziesedése földrajzi értelemben is szakaszos: először a szomszédos I. Áruexport megkezdése - közvetett export - közvetlen export II. Külföldi értékesítő leányvállalatok létesítése - kereskedelmi irodák - konszignációs raktárak - szolgáltató leányvállalatok -értékesítő leányvállalatok III. Licenc-, egyéb vállalkozói vagy alvállalkozói szerződés létesítése - licencértékesítés - franchise - alvállalkozói, bedolgozói szerződés - kooperáció - közös projekt IV. Külföldi termelő leányvállalat létesítése - összeszerelő leányvállalat - termelő leányvállalat 24

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék