Kurír - reggeli kiadás, 1991. május (2. évfolyam, 118-147. szám)

1991-05-13 / 129. szám

12 1991. május 13. PREMIER OPERETTÜL TUDNI KELL Fotók: ILOVSZKY BÉLA Antal Olga, Sashalmi József és Újhelyi Olga Antal Olga és Bitskey Tibor A fapiparend díszoklevelével és a hozzá járó, dí­szesen faragott, bojtos-rojtos fapipával lepték meg az Ipafai lakodalom szereplőd rendezőjü­ket: Rátonyi Róbertét, Tórók-Emód-Komjáthy operettjének hétvégi bemutatója után. A mester - mert a veszprémi Petőfi Színház jobbára ifjú művészei az ilyenkor szokásos pezsgős koccint­­gatás közben így szólították - valóban többre vállalkozott, mint egy épp hatvanesztendős, kedves-szentimentális, de nem különösebben igényes, zenés-táncos felnőttmese színpadra ál­lítására. Az operettműfaj vitathatatlanul első számú hazai szakértője és évtizedeken át sike­rekben gazdag művelője a rövidre mért próba­hetek alatt arra is megtanította a szereplőgárda tagjait: hogyan kell ma operettet játszani! Színészei jó tanítványoknak bizonyultak. An­tal Olga - tűzrőlpattant férfiszelídítő (csak azt az idétlen, szőke parókáját tudnánk feledni), az Újhelyi Olga megformálta kardos kúria-fúriával nem szívesen találkoznunk sötét, elhagyott ut­cákban, Dudás Mariann nevéhez illően formás szubrett, Czikéli László remek mackós rezonőr, Sashalmi József pedig már több mint ígéretes táncos-komikus. A bonviván szerepére Rátonyi - merész hú­zással - a már nem éppen daliakorú Bitskey Tibort hívta meg vendégnek. S neki lett igaza: a Thália Színház kitűnő és évek óta értetlenül­­méltadanul mellőzött művészének elhittük, hogy a színpadon lányszíveket tipró, forró fejű hősszerelmes. Vogel Eric stílusos díszletei és jelmezei, Barta Judit szellemes koreográfiája is részese volt a bemutató vastapsos közönségsikerének. Hazafelé azon morfondíroztunk: mennyi mindent kellene újra felvenni a tanrendbe az úgynevezett polgári színjátszás elfeledett érté­kei közül a főiskolának és a szaporodó magán­­színitanodáknak! Nagy kár, hogy a jó néhány évtizeden át lenézett színpadi műfajnak és ját­szóstílusnak nincsenek Rátonyiai... ‘ GARAI TAMÁS (VcqIíóöc.v $Í5 ü^lcícmbcrch ábécéje! A Magyar Gazdasági Kamara együttműködésével évente, először 1991 második felében, megjelenő kiadvány alvállalatok, intézmények, gazdasági egységek alapinformációi mellett elsősorban a cégek vezetőit, kulcsembereit mutatja be. A Cégkódexben szereplő cégek adatai díjmentesen kerülnek be a Magyar Gazdasági Kamara számítógépes (on line) nemzetközi partnerközvetítő rendszerébe. VÁRJUK JELENTKEZÉSÉT! Az Állami Biztosító Rt.-nél biztosított cégek 20% kedvezményben részesülnek. Adatbank Kft. (Budapest XIV., Angol u. 13. Tel.: 183-1726, Fx: 183-1773) MAGYAR Gazdasági KAM/ A A Fészek Művész­klub presszója ép­pen zár, az utolsó két italt mi kapjuk, 9 kólázik, én tonikot iszom, így mulat két magyar úr. Be­szélgetőpartnerem Kocsák Ti­bor zeneszerző, akit a színpadi szakmában mindenki jói is­mer.- Hogyan került kapcsolatba a zenével;- Az első komolyabb él­ményem: szüleim elcipeltek az operába, a Varázsfüvük előadására. A hasonló korú Gyerekekkel ellentétben ne­­em nagyon tetszett, így sze­rettem meg az opera műfaját, az osztálytársaim csúfoltak is miatta. Nem törődtem vele, elhatároztam, hogy ha meg­növök, zenei pályára megyek. Már általános iskolás korom­ban tagja voltam a Magyar Rádiógyermekkórusának. A zene iránti rajongásom a to­vábbiakban sem szűnt meg, elvégeztem a konzit, majd a főiskolát. Zongoraművésznek készültem, mellette zeneszer­zést is tanultam. Amikor tiné­dzser voltam, akkor tetőzött Kocsák Tibor érdeklődni, hogy nem volna-e kedvünk számukra is dolgoz­ni. így készült el a Vígszín­háznak a Csókos asszony, a József Attila Színháznak a Me and My Girl hangszerelése. Gáborral nemsokára egy rock­operát komponáltunk a Rock­színház szamára A krónikás címmel, ennek szövegét Mik­lós Tibor írta. Ezt a darabot Németországban jelenleg is sikerrel játsszák több színház­ban.- Jelenleg a Madách Szín­- Úgy kezdődött, hogy MiklósTibor felkeresett azzal az ötlettel: egy tehetséges, fia­tal kislány lemezére Kellene néhány dalt írni. Meg is írtuk a nótákat, melyek végül az anyag felét tettek ki. A lemez sikeres lett, a kislány pedig annyira népszerű, hogy elég, ha csak a keresztnevet mon­dom: Dóra. A másik egy né­met lemez, amely München­ben készült. Engem kértek fel, hogy Beatles-melódiákból csináljak egy szimfonikus ze­nekari feldolgozást. Ez azóta már aranylemez. A Dóra-le­mez készítésekor Miklós Ti­borral beszéltünk arról, hogy a Debreceni Színház 125 éves fennállása alkalmából debre­ceni témát kellene feldolgoz­ni. A Légy jó mindhaláugra esett a választás, melynek mu­sicalváltozatát el is készítet­tük. A szöveget Móricz Zsig­­mond nyomán Miklós Tibi írta, így a zenés részek kaptak nagyobb hangsúlyt. A premi­er április 19-én volt, Pinczés István rendező és a többiek kitettek magukért, a bemuta­tó előadás után huszonöt per-A rockdocens nálunk a rock, magam is megpróbálkoztam rockszá­mok írásával, ám a musicalek térhódítása a figyelmemet a színház irányába terelte. Meg­ismerkedtem a Jézus Krisztus szupersztár című rockoperá­val és rájöttem, hogy napjaink zenéjével is lehet komoly mű­vészi értéket létrehozni.- Friss diplomával a Szín­­művészeti Főiskolára ment ta­nítani, azóta is ott van, ma már a zenés tanszék docenseként. A docensség hogyan hatott önre?- Megismerkedtem az összes musicallel, amely a fő­iskolán tananyag volt. Kemény Gábor barátommal, akivel együtt is kezdtünk tanítani, -többet meg is hangszereltünk. Később a színházak kezdtek ház zenei vezetője. Mikor szer­ződött oda?- Tavaly, amikor Kerényi Imre lett az igazgató, ő és Huszti Péter hívott a színház­hoz. Azóta sok darabhoz ma­gam szerzem a kísérőzenét, és az előadásokon karmesterként is közreműködők.- Nemrég megszületett az első' olyan musical, amelynek már egyedül írta a zenéjét.- A Korona Pódium felké­résére komponáltam a Házas­ság francia módra című kama­ramusicalt, melynek szövegét Gebora György írta, aki szin­tén a Színművészeti Főiskola tanára.- Az utóbbi időkben már hanglemezsikerek is fűződnek a nevehez. cig zúgott a vastaps és az elő­re tervezett kilenc előadás he­lyett harmincegy lesz. A dara­bot az ősszel Budapesten a Rockszínház is műsorara tűzi. Közben elkészült a musical zenei anyagának felvétele, amely megjelenik lemezen, CD-n és kazettán egyaránt ­­rendkívül erős sztárgárda elő­adásában. Nyilas Misi szere­pében például Dóra nyújt kie­melkedő produkciót, Valkay tanár urat Vikidál Gyula, Pó­­salaki urat Gregor József szó­laltatja meg.- Sikeres ember lett. Mi változott az életében? .. - Tulajdonképpen semmi. Örülök a sikernek, de ugyan­úgy dolgozom tovább. , POOR PETER AZ IGAZI STRASSZER Mi mindent kell tudnia egy színésznőnek? A lista fölöttéb terjedelmes, sok minden szerepel benne. A makarónievés aligha. Ez ugyan egyszerűnek lát­szik, mégsem az. Főleg, ha a villa szára görbe. A két partner pedig Lórán Lenke és Körmendi János ; ők akár a Magyar Köztársaság érdemes makaro­­nistájának is tekinthetők, oly kacagtatóan bánnak a kabaréjelenetbeli sikamlós csőtésztával. Mond­hatnánk, parafenomenálisan, tudniillik háromtagú parafenomén család vacsorájáról van szó, s a csa­lád leány tagja Strasszer Anikó, aki neves „szülei” mellett csőtésztával a kezében nem vall szégyent. Sőt. Kicsoda Strasszer Anikó? Csinos, fiatal és sző­ke. Foglalkozására nézve Vidám színpadi üdvöske. Vagyis még minden lehet belőle. Amiben persze az a lehetőség is benne van, hogy megmarad örök üdvöskeszinten; a kabaréban szinte időtlen idő óta hagyományuk van a csinos, fiatal szőkéknek, akik a villámtréfák hol ártadan szendéi, hogy ledér tündérkéi, de ha kell, táncolnak is, csöppet sem túlöltözötten, hogy a nagyérdemű erősebb nem­hez tartozó tagjai ne maradjanak látványszegé­nyek. Anikó mindezeket a kívánalmakat kifogástala­nul teljesíti: szőkesége és csinossága kifogástalan, csakúgy, mint fiatalsága. így aztán természetes, hogy négy éve, amióta a Vidám Színpad tagja, szinte mindegyik darabban benne van. A Van aki forrón szereti egyik hölgy zenészével kezdte, mégpedig a véletlennek köszönhetően: va­laki helyett be kellett ugrania, s úgy látszik, ez a „műfaj” is megy neki, mert előzőleg a Népszín­háznál szintén így kezdte. (Akkor Vámos László telefonja „térítette el”, pedig már-már tanítónő­nek ment. A Színművészeti Főiskoláról ugyanis két év után kirostálták, mert jelenlegi ötvenhat ki­lós súlyánál tíz kilóval nehezebb volt, s ezt a jövő­jére nézve művészileg megbocsáthatatlannak ítél­ték. Még jó, hogy volt, aki hitt benne, nemcsak játszani tud, hanem fogyni is...) A Minden kegy elkelt című új kabaréban ko­rántsem csak makaróniban utazik, hanem Nyertes Zsuzsával duóban is: énekelnek-táncolnak, mint olyan hölgyekhez illik, akik főleg külföldi férfiak­ból élnek. Más szóval valutáért lépnek félre. Lega­lábbis a színpadi függöny előtt. Félrelépésük könnyednek, mulatságosnak és nem utolsósorban erotikusnak látszik. Nem mintha csakugyan olyan egyszerű volna. Anikó például nagyon keményen megdolgozik érte: a könnyedséget csöppet sem adják könnyen. (Azaz a függöny előtt még félre­lépni sem könnyű; legföljebb a függöny mögött; de az már nem a kabaréra tartozik.) Ki gondolná például, hogy egyetlenegy táclépés mögött több százszoros gyakorlás rejlik a tükör előtt? A leg­utóbb az egyik táncpróbán Bodrogi Gyula muta­tott neki egy lépést, amelyet sehogy sem tudott utána csinálni. Mi mást tehetett volna: ment a fo­lyosói tükör elé, s addig gyakorolta, míg meg nem tanulta. S a könnyedség majd csak ezután jöhet. (Ebből persze nehogy arra következtessenek, hogy Bodrogi tanítja a színésznőt félrelépni...) Üdvöske tehát gátlásos. Föllépés előtt izgul. Akár a színészek túlnyomó része. De abban a pilla­natban kiröppen belőle minden izgalom, amint szembetalálja magát a közönséggel. Ez sem egye­dülálló tulajdonság. Pedig őt még nem sokan isme­rik. Bár talán már ez is csupán módjával igaz: a Minden kegy elkelt előadásain sokan lapozgatják a műsorfüzetet, keresgélve benne a „csinos, szőke” nevét. Hogy meg is jegyzik-e, az persze mindene­kelőtt tőle (meg a szerencsétől) függ: ha a követke­zőkben is sikerül felhívnia magára a figyelmet, min­degy, bármilyen csőtésztaféleséggel vagy akármi mással, akkor igazi színpadi Strasszer lehet belőle...

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék