Kurír - esti kiadás, 1991. október (2. évfolyam, 190-211. szám)

1991-10-30 / 210. szám

1991. október 30. ■gyir MIT HOZ MÉG A MÚLT? Két névsor van, az egyik azo­­ké, akik különféle okokból nem vállalták, hogy leülnek Vitézy László és Ráday Mihály kamerája elé. (Aczél György, Apró Antal, Benkei András, Fock Jenő, Lázár György, Ma­rosán György.) A többiek: Biszku Béla, Németh Károly, Gáspár Sándor, Czinege La­jos, Papp János és még sokan mások viszont szembenéztek az objektívvel. És önmagukkal? Amennyire képesek. Hétfő­től (hétfő estén­ként) tizennégy részes sorozat­ban közli a Tv 2 A legvidámabb barakk összefoglaló címmel azt az interjúsorozatot, amelyben a Kádár-rendszer főszereplői pró­bálnak számot adni a kádáriz­mus születéséről és történetéről, s­ benne saját szerepükről. Vitézy László szerint e kor­szak abban a szobában szüle­tett, ahol Rajk Lászlót kihall­gatták, vagyis a rendszer gyö­kerei sokkal mélyebben van­nak, mint azt általában tudni véljük. A mostani közélet han­gos a le- és elszámolást sürge­tő jelszavaktól, sokan szándé­kosan összekeverik a két na­gyon is különböző fogalmat. Az interjúk alanyainak arcán feszültség, zavar és félelem tükröződik. A korról, amely­nek mértékadó figurái voltak — úgy tetszik - olykor szeré­nyebbek az ismereteik, mint egy olvasottabb középiskolás­nak, ami, ugyebár, nem túl magas színvonal... Ami tájéko­zatlanságnak látszik, az persze lehet őszintétlenség és lehet valóságos információhiány; az illegalitásból megőrzött, de már értelmetlen konspiratív viselkedés, az „amiről nem be­szélünk, az nincs is” primitív elve. Legtöbben pulóverben, tré­ningruhában ültek le a kamera elé, megjelenésükkel is hangsú­lyozzák, ők nyugdíjas civilek, él­­es, nyugalomra vágyó polgárok, így látván életek és sorsok csak­nem korlátlan hatalmú urait, éppúgy megdöbbenhet a néző, mint Floria Tosca Puccini operá­jában, aki a lábánál heverő Scar­­pia fölött értetlenül kérdi és ki­áltja: és ettől rettegett egész Ró­ma?! Ám a beszélgetések szerfö­lött tanulságosak, mert adnak néhány új történelmi informáci­ót, és persze ismételgetik a ma­guk változatát 56-ról, a konszo­lidációról, az MSZMP szétesé­séről és a többiről. Jó, hogy el­készültek ezek a felvételek, mert önmagukban ugyan nem számí­tanak hiteles históriai forrásnak, de a meglévő dokumentumok mellett fontos kiegészítői leg­újabb korunknak. Érdekes pél­dául összevetni a Múltunk című folyóirat 90/4-es számában kö­zölt jegyzőkönyvet az MSZMP KB 1957. december 21-i ülésé­ről és Biszku Béla interjúrészle­tét a Nagy Imre-perről. Nézzék figyelmesen. ALBERT A tegnap megjelent keresztrejtvény megfejtése: „...sokat megbocsát.” MI LEHETETT A MA­­YAK TÁRSADALMI­BAN az Általános FIZETÉSI ESZKÖZ? KIDERÜL A SZÁMO­ZOTT mezők alap­ján KITÖLTHETŐ AL­SÓ HÁLÓZATBÓL I .­SENNA (FORMAI -BAJNOK) MAGNONI ŐSEMBER WEST „. (LONDON RÉSZE) A NÉMAFILM KOR­SZAKÁNAK EGYIK NAGY NEVETTETŐ­­JE V. (BUSTER) BERLINBEN BON­TOTTÁK A MÁV ALKALMA­ZOTTJA BEDI (FILM­SZTÁR) | KIÁLT AUSZT­RIA RÉSZE BÚJJ ELŐ! t„ L “ TI ~~t-1 ELKÁP­RÁZTAT ELEGE ... BELŐLE 1 -2 ~~t~" T| DEPART­MENT MEGVAN JAK LEHETŐ­SÉGE AVIGNON FOLYÓJA ANGOL FFINÉV -ISME­RETLEN EGYÉN ! T“ r !­— T“ PESTM. VÁROS ** 6 TARTANI KÉPES­HÁZAT FELÚJÍTÓ HEVESI KÖZSÉG TÜZET SZÜNTET *■— 1 IGAZOLÓ KÖZSÉG TÁNYA MELLETT ” T” NEM TÖ­RŐDIK VELEM► 4 ~~1~ KAMION­JELZÉS HÁT PERSZE ZOKNI­BÓL EGYSÉG­NYI A JA­PÁNOK PÉNZE L ...FRIZURA PAPASZ (SZÍN.NO NARDA RÉSZE! HARCI REPÜLŐ ! !" DÁNOM ~~1 MADÁR­FEGYVER LEHET DIVATTER­VEZŐ V. (CHRIS­TIAN) ISZKOL VOGUL ÉS OSZTJÁK !IT~ RUHATISZ­TÍTÓK DTÜU BÁNYA­I ~— r~­ r " T “ A CSÓK FRANCIA SZOB­RÁSZA ► ~ T^ ... MU­RATOVA (FILM­RENDEZŐ) ...­EFFEK­TUS (BŐR-katAsi ZÖRGE­TÉS► r KEZÉRE CSAPÓ BŐVEN ÖMLŐ MÜBI-RÁLÁT8 SZÓL A VARJÚ T ' AB... (KEZ­DETTŐL FOGVA). EGÉSZEN IGAZI FORRÓ, SZÁRAZ, SIVATA­GI SZÉL YEK­OH­STONE-I FOLYÓ ~ T" PÁRIZSI ÚT­Allak NYUGAT­AFRI­KÁBAN A SZAHA­RÁBAN VÉDA EGYIK MÚZSA „ ÜDÍTŐ­ITAL —t F'BÁTOR' JELEN­TÉSŰ FFINÉV ► ~~t~ 5 CSEH­OSZTRÁK HATÁR­FOLYÓ ZENEMŰ ZÁRÓ­RÉSZE i725£j T "Tvk Áram­szedő ► ÁLLATI LAKOK FÁBAN ► ~ T' romra „SZÓFIA ” T” PUHA TESTŰ ÁLLAT (M­U ► NÉMAFIL­MEK SZTÁRJA (RUDD1P! KÖNYVET MEGJE­LENTET -7 TÁPLÁLÓ FEHÉR ITAL -TINK­TÚRA ► 11 ~ KUBO (JAPÁN ÍRÓ)► A 11 A színész a ruhatárban köszöni, jól van A látszat: színészinterjú ké­szül a füstös eszpresszóban, alulírott riporter Straub De­zsőnek, a Vidám Színpad nép­szerű művészének orra alá tartja a magnót. A valóság­ eredményeiről és terveiről nyilatkozik az Ak­tor Kulturális és Szolgáltató Betéti Társaság elnöke, aki történetesen azonos Straub Dezsővel. - Nem sírni, panaszkodni, sértődötten visszavonulni kell, hanem bátran belevágni, vál­lalkozni! - kezdi a tájékozta­tást. - Persze csak arra, ami­hez ért az ember, vagy lega­lábbis kapiskál valamit. Én például azzal kezdtem másfél évvel ezelőtt, hogy átvettem a Vidám Színpad két ráfizetéses részlegét: a ruhatárat és a né­zőtéri felügyeletet. Az ott dol­gozók­­ heten vannak - azóta nem a színház, hanem a betéti társaság alkalmazottai. Jutalékot kapnak és igyekez­nek nyereségessé tenni a vál­lalkozásunkat. Például úgy, hogy a helyhez illő holmikat is árusítanak, harisnyát, fülbe­valót és illatszert. Tárgyalok egy virágüzlettel: csokrokat lehetne rendelni fotók alap­ján. Az előadás végére meg is érkezne a bukéta a kedvenc művész vagy a kedvenc part­ner számára. - Több mint egy eszten­deje minden második szom­batra kibéreltük a Vidám Színpadot, ahol nagy sikerű, telt házas ifjúsági előadásokat tartunk, Timisnow címmel, sok játékkal, tánccal, énekkel, vetélkedőkkel - folytatja. - A műsor fénypontja a Tiéd a színpad című tehetségkutató jelenet, ahol minden tíz-ti­zenhét éves korú kislány és kisfiú felléphet, ha tehetséget érez magában az énekhez, a tánchoz, a paródiához s ha­sonlókhoz. Magunk se hittük volna, hogy ilyen sok „őste­hetség” bukkan föl ezeken az előadásokon! A sikeren fel­buzdulva országos tehetség­kutató pályázatot hirdettünk, Tinisztár kerestetik címmel. Több mint ezren jelentkez­tek, s már le is zajlott a két elődöntő, a napokban lesznek a megyei döntők, november 17-én és 23-án pedig a Buda­pest Sportcsarnokban kerül sor a két országos középdön­tőre, amelyről kétszer hu­szonnyolc percbe sűrítve a te­levízió is beszámol. - És a döntő? - Január elején, az Erkel Színházban. Ezt a tervek sze­rint élő, egyenes adásban köz­vetíti a tévé. A legtehetsége­sebb gyermekeket azután sem bocsátjuk szélnek: beiratkoz­hatnak továbbképző tanfolya­munkra, ahol Jeszenszky Endre tanítja a táncot és Toldy Mária az éneket. - S utána? Profikat farag­nak belőlük? A mai világban, amikor még a neves, befutott művészek is anyagi gondokkal küszködnek, mert megfogyat­koztak, jót megszűntek a mellé­kesek, a haknik? - Tévedés! Nem szűntek meg, csak kevesebb a hajcihő körülöttük. De nem az a baj, hogy nincsenek, hanem, hogy szükség van rájuk. Ezért kell nekem is fellépnem éjjel kettő­kor egy isten háta mögötti kocsmában, ahelyett, hogy aludnék. Azért kell reggel nyolcra kirohanni a szinkron­­filmgyárba - ha ugyan hívnak -, ahelyett, hogy úszni, lova­golni indulnék vagy táncolni, s nyelvet tanulnék. S emiatt tud legtöbbünk mindössze annyit, amennyit az első fellépéséig, a „felfedezéséig” elsajátított. Mert attól kezdve kizsákmá­nyolják, vagy kénytelen önma­gát kizsákmányolni. Ahelyett, hogy tanulna, fejlődne, igazi profivá válna. - További Aktor-progra­­mok? - Rengeteg reklámötletem van, amelyeket felhasználásra kínálok nem éppen hatásosan hirdető cégeknek. Már vannak is komolyabb érdeklődők. Tárgyalok a televízióval, bíz­zanak meg egy teljes adásnap megszervezésével, megrende­zésével! És az igazi álmom: egy revükabaré alapítása! Tu­dom­­ a revü, a látványosság rengeteg pénzbe kerül, de higgye el: ha vannak bomba jó ötletek, tehetséges művészek, a pénzt már nem is olyan nagy gond előteremteni! Az elnök úr diszkréten az órájára néz, majd idegesen be­lelapoz előjegyzési noteszébe. - Elnézést - búcsúzik -, de fontos tárgyalásra várnak! - És jónehéz diplomatatáská­ját magával vonszolva eltűnik a körút forgatagában. GARAI TAMÁS Jön a tavasz tavában kopogtat a tél, de a Budapest Kongresszusi Központban tegnap dél­előtt már tavaszias volt a hangulat. Pontosabban: megtartották a jövő évi Budapesti Tavaszi Fesztivál „beharan­gozó” sajtótájékoztatóját. A részletes program még várat magá­ra, de annyi kiderült a beszámolókból: erre a célra egymilliárd forint áll rendel­kezésre, ami ugyan soknak látszik, ám mégis nyolcszázmillió forinttal keve­sebb az Országos Idegenforgalmi Hiva­tal előzetesen benyújtott igényeinél. A továbbiakban Kardos Kázmér, az OIH elnöke részletesen ismertette az idei ide­genforgalom első kilenc hónapjának fi­gyelmet érdemlő eredményeit. Igaz, hogy ebben az időszakban 10,6 százalékkal kevesebben - de még így is csaknem 26 millióan - látogattak hazánkba rövi­­debb-hosszabb időre, az eltöltött ven­dégéjszakák száma ugyanakkor 19,7 szá­zalékkal emelkedett. Ennek is köszönhe­tően az idegenforgalmi ágazat januártól augusztusig 876,6 millió dolláros aktívu­mot mutathat fel, ami 61 százalékkal ma­gasabb a tavalyi év azonos időszakának eredményénél, sőt tíz százalékkal meg­haladja az elmúlt esztendő teljes konver­tibilis többletét! Az előrejelzések pedig az év végére 450 millió dollár többletet is reálisnak mutatnak. A harmadik téma a szállodaprivatizáció volt. Az OIH elnöke elmondotta: a magyar szállodaláncok annak idején azon az ala­pon jöttek létre, hogy a nagyobb bevételt hozó egységek eltartják a rosszabbul me­nőket. Emiatt most a szállodákat nem le­het egyenként privatizálni, hanem csak együttesen. Az előkészítő munka már a végéhez közeledik, de a befejezést aka­dályozza a kormány egy múlt heti javas­lata, amely - Kardos Kázmér vélekedé­se szerint - csupán rövid távú pénzügyi érdekeket szolgál.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék