Kurír - reggeli kiadás, 1992. július (3. évfolyam, 180-210. szám)

1992-07-01 / 180. szám

A nagykövetnek is álom Csuda egy jópofa úr őexcellenciája! Amikor mindenki hosszú, kenetteljes megnyitóbeszédre számított teg­nap délelőtt a Rover magyarországi első autószalon­jának nyitányán, s a kocsicsodák mögött illedelme­sen fészkelődve készülődött a dagályos szpícsre, ak­kor Mr. John Birch brit nagykövet néhány keresetlen szóval, minden külön értesítés helyett megnyitottnak nyilvánította a Valent British Motors üzletét, egy csa­ládi indíttatású anekdotával megfejelve. Őexcellenciája orvos édesapjáról mesélt, aki na­gyon is megnézte, hogy mire ad ki pénzt, s úgy vásá­rolta annak idején a Rovert, hogy az számára majd egy életre szóló kocsiberuházás lesz. Ám nem így történt. A legjobb angol autómárka illusztris képvise­lője „csak" húsz esztendeig húzta, igaz, Birch apuka még így is profitált belőle, oly kedvező áron adta el. (Folytatás a 3. oldalon) 1992. július 1. szerda 202*5166 Hazánk szép lánya, Kincses Kinga (képünkön jobbra, a U magyar döntőn) lett a győztes a szupermodellek nemzetközi versenyének egyik kategóriájában, a stúdiófelvételekben. A ■ Canal Plus francia televíziós társaság számára készülő szü­lj permodellfilm készítői által meghirdetett versenyen öt ka­li tegóriában osztottak ki díjat. Az összetett versenyt s ezzel Európa idei szupermodelljének díját egy belga leány, Sop­hie Vanhamme nyerte el. A modellversenyen vezető divatla­pok, a szórakoztató műfaj képviselői és a világhírű nemzet­közi modellügynökség, a Ford Model Agency képviselőiből álló zsűri döntött a száznál több versenyző helyezéséről. Fotó: KERTÉSZ GÁBOR Stúdiószuper Férfiszív női kebelben Újabb szívátültetést haj­tott végre hétfőn a Sem­melweis Orvostudományi Egyetem Ér- és Szívse­bészeti Klinikáján a dr. Bodor Elek docens által vezetett orvoscsoport. A sorrendben negyedik ha­zai transzplantáció érde­kessége, hogy nőbete­gen hajtották végre a műtétet.- Van-e jelentősége annak, hogy a szívátülte­tés alanya milyen nemű, lehet-e különbséget ten­ni a túlélési arányok szempontjából?- Az az igazság, hogy legfeljebb a regényírók szemszögéből van kü­lönbség a női és a férfi­szív között, szövettanilag a kérdés teljesen indiffe­­rens. A most megműtött, 31 éves hölgy mellkasába például férfiszív került. (Folytatás a 3. oldalon) * QO mm A Kurír olvasóinak pártszimpátiái 50% 40% 30% 20% 10% 0% MDF FKGP KDNP SZDSZ FIDESZ MSZP A Kurír olvasóközönségének jellemző adatait először adjuk közre. Lapunk e héten emléke­zik meg a Kurír létrehozásának második év­fordulójáról, és ezt az alkalmat ragadjuk meg arra, hogy a Szonda Ipsos negyedévenként kiadott - többek között az országos terjesz­tésű napilapokat is tartalmazó - médiaanalí­zise segítségével tükröt tartsunk önök és ön­magunk elé. A felmérés 8000 fős országos reprezentatív mintán alapult. .Az 1992. máju­si kiadvány adatai szerint a Kurír reggeli és délutáni kiadását hazánkban a felnőtt korosz­tályok körülbelül öt százaléka olvassa rend­szeresen - az ennek alapján becsült olvasó­­szám 370 ezer személy. Ennek több mint kétszerese (12 százalék) alkalmanként veszi kézbe a lapot. Ha a Kurír adatait összehason­lítjuk a sajtó hasonló kategóriájába tartozó más lapokkal, megállapíthatjuk, hogy a rend­szeres és alkalmi olvasók aránya konstans módon 1:2 körüli értékeket mutat. A Kurír teljes közönségének belső össze­tételében lényeges különbségek nem tapasz­talhatók attól függően, hogy a rendszeres vagy az alkalmi olvasók adatait vizsgáljuk-e. A lap olvasói főként a fiatalabb, döntően szellemi foglalkozású, budapesti és városi la­kóhelyű rétegekből kerülnek ki, akik határo­zott politikai állásfoglalást képviselnek. Az olvasók adatainak időbeni változá­sában ez alatt az egy esztendő alatt az a legjellegzetesebb, hogy - a vizsgálati eredmények szerint - jelentős számbeli növekedés volt tapasztalható, főként az alkalmi olvasók körében. Ezen belül is a vidéki városokban élő Kurír-közönség lett lényegesen nagyobb. Az ábrából megtudható, hogy a lap olva­sói közül akik elmennének szavazni egy fel­tételezett közeli választás alkalmából, me­lyik parlamenti pártra szavaznának. (A részletes elemzés a 7. oldalon olvasható) HM-PM: csata? A szovjetekkel, illetve most már az oroszokkal való csa­patkivonási rovancs két éve rétestésztaszerűen húzódik. Laptársunk tegnap evangéli­umi hírrel szolgált: hamaro­san pecsét kerül az ügy végé­re. Közösen megegyezünk a nullamegoldásban. Ez olyan szép, hogy akár igaz is lehet­ne. Milyen gáláns gesztus, hogy két szegény ország nagyvonalúan eltekintsen milliárdoktól! Hiszen mi' a nullamegoldás lényege? Moszkva lemondana a nálunk hátrahagyott objektumok és vagyontárgyak tulajdonáról, cserébe ezért Budapest elte­kintene az általános, főként a környezeti kártérítési igé­nyektől. Csakhogy légy van a tejben. Több is. Az elszámolás következté­ben szinte kibékíthetetlen ér­dekellentét feszül az érintett minisztériumok között ­­tudta meg a Kurír hivatalos forrásból. A nulla politikai megoldásos HM és a fiskális­monetáris PM-lobby között. (Bővebb információkat esti számunkban olvashatnak)

Next

Regisztráció Regisztráció
/
Oldalképek
Tartalomjegyzék