Kurír - reggeli kiadás, 1993. szeptember (4. évfolyam, 238-267. szám)

1993-09-13 / 250. szám

1993. szeptember 13. Szász, szülőföld, szerencse Nagyon messziről ér­kezett. S a töretlen ívű pálya immár több mint hét évtizede domborodik a művé­szetek égboltján. Egyéni képvilág, sen­ki mással össze nem téveszthető ecsetke­zelés - már amikor nem az ujjait hasz­nálja sajátos han­gulat, de hiszen ez természetes, merthogy Szász Endre csak egy van. Pontosabban a mi Szász Endrénk. S hogy honnan indult és hová érkezett, arról rövidesen a nagyér­demű is értesülhet. Az MTV Pro 17. Pro­duceri Irodája „Szü­lőföldem - bemutat­ja Szász Endre” című műsorának előbemu­­tatóján jártunk a hé­ten stílszerű környe­zetben a Casino Viga­dóban . S hogy miért pont Fortuna e szent helyén ismerked­hettünk a Major Sándor szerkesztette és Csenterics Ágnes rendezte önvallo­mással? Nos, túl azon, hogy Szász-alkotás a ház logója, Magyarországon itt látható együtt a mester legnagyobb gyűjteménye. Köztük feke­te-fehér képek, ritkán fes­tett, egész alakos művek, és ami szinte különlegesség­számba megy: a Casino Vi­gadóba látogató megcso­dálhatja Szász Endre né­hány tájképének egyikét. Flangulatos környezet, a rulett- és blackjackasztalok mögött a falakon Szász-mű­vek. S bár maga a mester nem megrögzött szerencse­játékos, mert mint vallja, neki élete folyamán minde­nért meg kellett keményen dolgoznia, azért szívesen időzik e különös világban. A márványkupola alatt felállí­tott rögtönző vetítővásznon peregtek a Szülőföldem képsorai, majd a hetvenper­ces produkció után, amelyet a televízió a közeljövőben tűz műsorára, pezsgővel koccintottak Szász tisztele­tére. Sokan eljöttek az új­ságírók mellett a személyes jó barátok közül is, találkoz­tunk üzletemberekkel, bank­elnökökkel, táncdalénekes­­sel, sőt zeneszerzővel is. Ami pedig a Casino Vigadó törzslátogatóinak örömhír, a nemsokára for­galomba hozandó számító­­gépes belépőkártyát majd szintén Szász-alkotás dí­szíti. Frank Tamás, a Casino Vigadó egyik tulajdonosa a Szász házaspárral, Endrével és Katalin asszonnyal A Casino Vigadó direktora, Kasznár a Frakk objektívje elé A Paribas Bank elnöke, Medgyessy Péter feleségével és Fellegi Tamással, a rendező Csenterics Ágnes férjével Szász felesége, Katalin asszony Csenterics Ágnessel és Payer Andrással koccint a bemutató után Tamás Katona Klárival állt Ez a Szász-alkotás díszíti majd a látogatók belépőkártyáit Pezsgőparti akár fekve is OoOoOoOoOoO^^OoOoOoOoOoOoOoOoOoOoOoOoOoOoOoOoOoOqOoOoOoOoOoO *.A jobbak mindig is tudták ezt. Igazi rítus, amelynek meg kell tervezni a cselek­ményét, mint egy drámá­nak, meg kell adni a for­máját, mint egy költe­ménynek. Dráma, vers, forgatókönyv­­ és pezsgő! Mind a négyet első osztá­­lyúan adja elő Kállai Ilona és Kautzky József, a nép­szerű színész házaspár. A hölgy egy apró cs­engővel adja meg a jelet, és az úr előkelő mozdulattal tálalja az isteni nedűt. Minden este. Emigyen varázsolják ünneppé a gondokkal és feladatokkal zsúfolt min­dennapokat. Quirnn Károly, a Hun­­garovin Borgazdaság és Kereskedelmi Rt. marke­tingmenedzsere hozzátette, mindegyik napszak összes pillanatát érdemes felemel­ni az ünnep magasába. Kihörpinteni az italok ki­rálynőjével, a pezsgővel teli egy, vagy akár több poha­rat. Állva, ülve, sőt fekve is. Dr. Kiss László, a Hun­­garovin elnök-vezérigazga­­­tója azt is elmondta, rend­szeresen pezsgőzik a legen­dás Törley család tagjaival, és nagy örömére szolgál, hogy az ő cége öregbítheti a család- és márkanév nem­zetközi hírét. Megfelelve ily módon a több évszáza­dos hagyománynak, de a modern piacgazdaság kö­vetelményének is. Egy-egy palackba összezárva e mi­nőségi szempontokat. És hogy nemcsak a bü­­télia belbecse legyen kifo­gástalan, hanem a külcsínje is, új „arcot” kaptak a pezs­gősüvegek. Név szerint: a Törley Charmant Doux, amely a magyar fogyasztók legkedveltebb pezsgője. A Törley Muscateller Doux, amely édeskés, illatos, za­matos pezsgők kedvelői­nek a favoritja. A Törley Talisman Demi Sec, amely már 100 évvel ezelőtt is benne volt a Törley-kíná­latban. A Törley Fortuna Demi Doux, amely a sze­rencsések kedvence. Ez a pezsgő ugyanis édes is, meg száraz is. A Törley Charmant Rouge, amely a vörös pezsgők kedvelőinek ízlését elégíti ki a legjob­ban. A család egy újszülöt­tel is bővült, s ez a Törley Gála, amely száraz pezsgő­ként kínálja magát azok­nak, akik az ilyen pezsgőt kedvelik. Ez a termék egy kicsit a jövőnek is szól. A pezsgőfogyasztók ízlése a száraz pezsgők irányába mozdult el, és új színek jelentkeztek a termékek külső megjelenésében. A Törley Gála jellegében ezek a vonások tükrö­ződnek. Színészeket, igazgatókat és más földi halandókat az ünnepi nedű ünnepi hely­színre csalogatott. A har­monikus parkkal bíró rep-­­­rezentatív György-villa sziklapincéjében rövidesen bormúzeum és borászati kisgépkiállítás nyílik. (PAYER) Dr. Kiss László elnök-vezérigazgató és dr. Gacsályi Tamás gazdasági igazgató a butéliabarikád mögött Pezsgővel pezsgőre! Kautzky József éve minden éjjel Quirnn Károly marketingmenedzser a és Kállai Ilona koccintanak tizenöt pezsgőtündérekkel Házassági hajóbazár Ezüstlakodalmát ünne­pelte V. Harald és fele­sége, Sonja, a norvég királyi pár. A szokásos programok mellett egy többnapos hajókirán­dulást is szerveztek, amelynek során nem­csak a fjordok szépsége­it vehették szemügyre: az európai királyi házak kilenc nőtlen hercege és öt hajadon herceg­nője lehetett tartósan egymás társaságában, s egy oslói lap szelíd iró­niával házassági hajóba­zárt emlegetett. Az ud­vari bál csillaga a legfia­talabb résztvevő, a ti­zenhat esztendős, anyjára hasonlí­tó, bájos és csinos Victoria volt, Svédország trónörökösnője. Ha­bár a konty még korai neki, első táncáért három trónörökös vetél­kedett, a dán Frederik, a norvég Haakon, a holland Willem Ale­xander herceg, s az utóbbi lett a boldog győztes. Bush-kék helyett Clinton-sárga Január 20-án, Bill Clinton beikta­tásának napján levették az elnöki dolgozószoba, a híres ovális iroda 54,6 méteres,­­ „Bush-kék” színű damasztfüggönyét, és az új First Lady kedvenc színére, aranysárgá­ra cserélték. 200 éve minden őrségváltás nyo­mán megváltozik a Fehér Ház bel­világa­­ és mindig az új elnök fele­ségének ízlése és habitusa szerint. Már 1818-ban Elizabeth Monroe asszony a termeket az akkori párizsi lakberendező-király, Monsieur Bel­­lange segítségével alakítja át. A rab­szolga-felszabadító, a puritán Abra­ham Lincoln egykorú krónikák fel­jegyzése szerint „magán kívül volt”, amikor megtudta, hogy felesége, Mary többszörösen túllépte a reno­válási keretet. Az utóbbi idők átalakítási rekor­dere Nancy Reagan volt, aki 730 ezer dollárt költött új ideiglenes otthonára. Az ő hálószobájának fa­lát a legfinomabb kínai selyemből készült tapéta borította be, ame­lyen kecsesen röpködő egzotikus madárkák voltak láthatók. Senkit nem lepett meg, hogy az új First Lady, a modern jogász- és üzlet­­asszony ízlése alaposan el­tér Mrs. Reaganétól. Ba­rátnője és lakberendezője, Hockersmith asszony a konyhába közös szülőföld­jükről, Arkansas államból hozatott könnyű, fonott bútorokat. A „Clinton-sárga” füg­gönyök, drapériák és egyéb textíliák között a bútorok most inkább a vidéki Ame­rika egyszerűségét áraszt­ják magukból, Nancy vik­toriánus pompája és John Kennedy felesége, Jackie asszony franciás eleganciája helyett. FERENCZY-EUROPRESS 17

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék