Kurír - reggeli kiadás, 1994. január (5. évfolyam, 1-30. szám)

1994-01-18 / 17. szám

OPERETTFOGADÁS Minden bizonnyal a báli szezonnyitány kiemelkedő eseményeként könyvel­hetjük majd el az immár hagyományos Vállalkozói Szféra Estélye rendez­vénysorozat kiemelkedő eseményét, az operaházi estélyt. Amelynek, hason­lóan a tavalyihoz, a VOSZ elnöke, dr. Kovács István védnöksége mel­lett köztársasági elnökünk, Göncz Árpád lesz a fő­védnöke. S ha a hagyományoknak e felsorolással vé­ge is szakad, azért az idei újdonsá­gok sem megve­­tendők. Egyrészt élőben közvetíti a televízió a január 29-i „operabált”, másrészt díszvendégként az olasz világsztárt, Gina Lollobrigidát üdvözöl­hetjük. Idén immár harmadik alkalommal rendezi az or­szág nyolc városában és Budapesten a Vállalkozói Szféra Estélye rendez­vénysorozatot az ötletgaz­da és kivitelezője, a Szféra Kulturális Szolgálatató Kft., valamint a védnök, a Vállalkozók Országos Szövetsége. Szombathe­lyen, Veszprémben, Sze­geden és Székesfehérvá­rott már lezajlottak ezek az estélyek, január 29-én a Magyar Állami Operaház ad otthont a következő­nek, majd Miskolc, Deb­recen, Keszthely és Győr következik. A hamar nép­szerűvé vált estélyek célja, hogy a vállakozói rétege­ket hozzásegítsék a mun­kájukhoz nélkülözhetetlen friss információkhoz, vala­mint új üzleti lehetősége­ket teremtsenek számukra. Egy-egy ilyen estélyen ál­talában a szakmai infor­mációkat a kormány mi­niszterei szolgáltatják. Az ankétokat követően foga­ Az csak természetes, hogy a szülőföld, Siófok magáénak érzi Kálmán Imrét, és tenni is akar annak érdekében, hogy a világ megtudja, a Csárdáskirálynő, a Marica grófnő, a Cirkuszhercegnő és további kedvelt operettek komponistája magyar zene­szerző volt. Annak ellenére, hogy munkásságának tete­mes részét az operettvilág fővárosában, Bécsben fejtet­te ki. A Balaton-part fővá­rosában, szülőházában mú­zeumot rendeztek be, em­lékszobra a város patinás parkjában áll, ám most a muzsikáját kedvelőknek is szeretnének itt maradandó emléket nyújtani. Mégpedig úgy, hogy az idegenforgal­mi évadban rendszeresen műsorra kívánják tűzni mű­veit a siófokiak. E célból tett alapítványt Siófok Vá­ros Önkormányzata egy nyári színház létrehozására. S e nemes kezdeményezés­ről számoltak be a héten mál, műsor, majd bál kö­vetkezik. Göncz Árpád fő­védnöksége egyben az ese­ménysorozat rangját is bi­zonyítja. S ami szintén ér­dekesség, a vállalkozókat kísérőkről külön gondos­kodnak a rendezők. Nekik divatbemutatót rendeznek azalatt, míg partnereik az ankéton gyarapítják friss információkkal ismeretei­ket. Az Operaházban ezút­tal kínai szakácsok kínálják majd a keleti konyha svéd­asztalremekeit és a regiszt­ráció is a korábbinál gyor­sabban zajlik majd. Ugyanis az érkező vendé­gek meghívóin a Mag ICS cég vonalkódja található, amely megkönnyíti a be­léptetést. Január 29-én te­hát, akik nem jutnak el az Operába, a képernyő előtt kísérhetik figyelemmel a Vállalkozói Szféra Estélye eseményeit, egy partin a Casino étte­remben. Néhány lépésnyire az operett jelenkori felleg­várától, a Pesti Vigadótól. Nem is véletlenül, hiszen az itt működő Interoperett Kft. direktorát, a nagy sike­rű január 1-jei esti újévi koncert kitalálóját és meg­valósítóját kérték fel a sió­fokiak a Kálmán Imre Ala­pítvány kuratóriumi elnöké­ül. Kovács József - mert hiszen róla, a grazi opera egykori sztárjáról, nemzet­közi operettbonvivánról van szó - örömmel tett eleget a felkérésnek. Annál is in­kább, mivel a Kálmán-ope­­rettek dallamait nemcsak Magyarországon, de szerte a világon sok helyütt siker­rel interpretálta. A Casino étteremben tartott kuratóri­umi fogadáson - amelyen megjelent többek között Takács Sándor, a Siófoki Kulturális Központ igazga­tója, a kuratórium titkára, valamint Molnár Árpád, Siófok város polgármestere, Lengyelfi Miklós tévészer­kesztő, valamint Matyikó József, a Kálmán Imre Mú­zeum igazgatója, mindhár­man kuratóriumi tagok - megtudhattuk, az alapítvány fő célja, hogy eloszlassák a tévhitet. Kálmán nem oszt­rák volt, hanem a Balaton, azon belül is Siófok szülöt­te. A nyári színház létreho­zásával sok ezer hazai és külföldi vendégnek kíván­nak élményt nyújtani Kál­mán operettjeinek bemuta­tásával. A szándék nemes, s az alapítvány munkatársai bíznak benne, hogy már idén nyáron - ha most még nem is a majdani nyári színházban, de a Siófoki Kulturális Központban, fel­csendülhetnek Kálmán me­lódiái. „Fél Európa ránk fog figyelni”, jegyezte meg a kuratóriumi elnök, Kovács József, és nem minden alap nélkül mondta ezt, hiszen a január 1-jei pesti vigadóbeli Interoperett-gálát már ötö­dik esztendeje féltucatnyi tévéállomás közvetíti élő­ben szerte Európában, a fel­vételekről és az ismétlések­­ről most nem is beszélve. 1882. október 24-én az akkor még üdü­lő jellegét éppen csak alapító Balaton­­parti faluban, Siófokon még senki sem sejtené, hogy a helybéli keresket­őcsa- lád újszülött fia, Imre, néhány évtized elmúltával a világ egyik legünnepel­­tebb, legnépszerűbb operettszerzője lesz. Azóta már tudjuk, életműve, amely sok-sok világhírűvé vált operett­ből áll, az európai kultúra részévé vált, de ismerik szerte a világon. Statisztikai felmérések szerint idestova hatvan esztendeje nem múlik el olyan perc, hogy a világ valamely rádió- vagy tévé­adóján, zenés színpadán ne csendül­nének fel Kálmán örökbecsű melódiái. LOLLOVAL AZ OPERÁBAN Egy emlékezetes pillanat az újévi gála utáni fogadásról, Kovács József és felesége Képünk egy korábbi operaestélyen készült Az Interoperett-főnök, alapítványelnök Kovács József feleségével, Anna Mercedes ruhatervezővel, Csenterics Ágnes tévérendezővel és Szönyi Lászlóval, a Casino étterem tulajdonosával Pazar jelmezek, avagy egy jelenet az újévi gáláról Jackie leesett a lóról Jackie Onassist, a néhai Ken­nedy elnök özvegyét újabb egész­ségügyi megrázkódtatás érte. Vir­giniai farmján kilovagolt, de a pa­ripa megbokrosodott s az asszony leesett a lóról, majd rövid ideig eszméletlenül hevert. Amikor se­gítségére siettek, magához tért, de kórházi kivizsgálása vált szüksé­­ gessé. A Kennedy család további híre, hogy az Amerikában „Mister Sexynek” is nevezett 32 esztendős Kennedy fiú végképp szakított ed­digi kedvesével, Daryl Hannah színésznővel, de hamar vigaszta­lásra talált. A vigasz nyújtója a szőke Carolyne Bessette, aki Cal­vin Klein divatkirály propaganda­­főnöknője. (FEB)

Next