Kurír - reggeli kiadás, 1997. október (8. évfolyam, 268-297. szám)

1997-10-02 / 269. szám

2 ITTHON 1997. október 2. ÁREMELÉS Egyre drágább az élet, az ener­giaárak újfent éppen tegnaptól emelkedtek, ami megnehezíti a lapok helyzetét is. Ezért szerda kivételével kicsit drágábban jut­hatnak az olvasók kedvenc Ku­rírjukhoz. A vasárnapi szám 49 forintba kerül majd, a többi na­pon viszont; csak három forintot emelünk. Ám az újság egyheti ára még mindig nem annyi, mint, mondjuk, egy jobb mozi­jegy, vagy egy doboz cigaretta. Ami ráadásul egészségtelen is. KÁRPÓTLÁS Október 7-én éjfélig lehet be­nyújtani az 1997. évi XXIX. tör­vény alapján adható kárpótlás iránti kérelmeket. Ezt követően már nem veszik figyelembe az igényeket. Az Országos Kárren­dezési és Kárpótlási Hivatal tájé­koztatása szerint az országos hi­vatal, illetve a megyei ügyfél­­szolgálatok október 3-tól meg­hosszabbított nyitva tartással várják az igénybejelentőket. Ok­tóber 7-én éjfélig postán is fel­adhatók a kérelmek. A kérelme­ket csak az arra rendszeresített nyomtatványon lehet benyújta­ni. Az Országos Kárrendezési és Kárpótlási Hivatal címe: V. ke­rület, Kecskeméti utca 10-12. TÖBB LESZ A távhőszolgáltatás lakossági dí­jait a települési önkormányzatok állapítják meg. A hírekben sze­replő 5 százalékos áremelés csak az erőművek által termelt és a távhőszolgáltató számára értéke­sített hő arára vonatkozik - adta hírül közleményben a Főtáv Rt. Az október 1-jével emelkedő energiaár mértéke és a díjemelés hatályba lépésének időpontja az önkormányzati testületek dönté­sétől függ. CSAK HÁROM A Matávnál tegnaptól már csak háromjegyű hívószámokon lehet tudakozói és kezelői szolgáltatá­sokat kérni. A belföldi tudakozó a 198-as, a nemzetközi tudakozó a 199-es számon érhető el. Az ébresztőszolgálat száma 193, a belföldi bejelentőé 191, a nem­zetközi bejelentőé pedig 190 lesz. A táviratot a 192-es számon lehet feladni. A zökkenőmentes átállás érdekében a régi számok hívásakor a Matáv hangbemon­dással, díjmentesen ad tájékozta­tást a számváltozásokról. ÖTEZER KÖTET at-A korábbi nagy sikerű kárp; aljai könyyakció folytatásaién a Duna Televízió ötezer köte tét adott a beregszászi Kárpát­aljai Magyar Tanárképző Főis­kolának. Az adomány születés­­napi ajándék is, mert a főiskola a napokban ünnepelte első születésnapját. MARGIT MOSDIK A Fővárosi Közterület-fenn­tartó Rt. szombat-vasárnap 9 és 14 óra között mossa a Mar­git hidat. A munkálatok miatt egy-egy forgalmi sávot részle­gesen lezárnak. Szombaton a Budáról Pestre, vasárnap pedig a Pestről Budára vezető olda­lon tisztítják a hidat. Kérik a gépjárművezetőket, a munka­­terület mellett fokozott óva­tossággal közlekedjenek. Határ a csillagos eg Az értők állítják váltig, hogy ne szövegkörnyezet­ből kelljen kihámozni, merre, hol és ráadásul mi­vel lehet becserkészni az alapvetően megváltozó új televíziós műsorsugárzási rendet. Táblázatunk­ból reményeink szerint derül tehát ki, hogy az öt nagy, a műholdról adatátvitt MTV 2, Duna Tv (mind­kettő közszolgálati) és a földi sugárzású MTV 1, valamint a kereskedelmi adók, a Tv 2, illetve az RTL Klub adása milyen műszaki előkészületek után lényegül át képpé készülékünk monitorján. 12 gigahertzes tartományban látható). Fontos: a hagyomá­nyos antennát használók a jö­vőben nem foghatják az MTV 2 adását, a másodlagos sugárzá­sú rendszerek, az AM-mikro és a kábeltévék előfizetői viszont a médiatörvény regulái értelmé­ben automatikusan a háztartási tévéprogram részének tekint­hetik! Duna Tv A Duna Televízió műholdas adása. Jelenleg a Eutelsat II F3, keleti 16°-os billentéssel fogható szatellitről. Az egyéni szettel televíziózok januártól azonban új pozícióból vehetik adását, tudniillik a Duna Tv programja átkerül a Hot Bird 4-re (keleti billentés, 13°, te­hát ugyanaz, mint a Hot Bird 3-é). Az MTV 2 és a Duna Tv műsora együtt azért fogható csak a négysávos (másképpen: széles sávú) fejjel, mert utóbbi tíz gigahertzen sugároz. A Hot Bird-helyzetre tájolt vevőkkel összesen körülbelül 150 műsor fogható majd, de akik az Astra műholdak (keleti 19,2°-os bil­lentés) választékát sem óhajt­ják kihagyni, azoknak a követ­kezőket kell megcselekedniük: egy legalább 110 centi átmérő-MTV1 A Magyar Televízió földfelszíni sugárzású adása - minden ma­rad a régiben. Kivétel Sopron és Pécs vonzáskörzete. Ezeken a helyeken ugyanis a 9-es, illetve a 2-es csatorna helyett a 49-es (soproniak!) vagy a kab-hegyi 12-es, az úzdi 35-ös, netán a csávolyi 28-as kanálison (pécsi­ek!) érdemes kísérletezni, a régi csatornákon az új kereskedelmi adók - Sopronban a Tv 2, Pé­csett az RTL Klub műsora je­lentkezik. MTV 2 A Magyar Televízió műholdas adása. Vételéhez az egyéni mű­holdvevővel rendelkezők több­ségének - akármelyik műhold­ra is néz a tükör - le kell cse­rélni mimimum a vevó'fejet. Az úgynevezett négysávos, 10,7 és 12,75 gigahertz között működő fej üzlettől és típustól függően hozzávetőlegesen öt-tízezer fo­rintot kóstál. A Hot Bird 3 mű­hold pozíciójára (keleti billen­tés 13°) szerelő állítja be a fejet, és ugyanő passzítja a régebbi típusú műholdvevők beltéri egységébe azt az 1500-2000 fo­rintba kerülő jeladót, amelynek a négy frekvenciasáv közötti váltás a funkciója (az MTV 2 a Az információért fizetnünk kell jű tányér elé két vevőfejet sze­reltetnek (új ára minimum 30 ezer), vagy a tükröt (tányért) egy úgynevezett polarmount, azaz a műholdak látszólagos pályáját követő motoros forga­tóhoz illesztik - árindex: tíz-Fotó: HEGEDŰS ÁKOS ezertől határ a csillagos ég -, a kézi forgató azonban csak 5000... RTL Klub A Magyar RTL Televízió Rt. földfelszíni sugárzású, október 7-én induló kereskedelmi adá­sa. A 91 átjátszóadóból, amely eddig az MTV 2 adását továb­bította, 34 fogja az MRTL-t jelerősíteni. Budapesten (UHF 24-es csatorna) éppen az RTL Klub, Szegeden (UHF 23) vi­szont a Tv 2 jön majd be a kettes helyén, míg az 57-esen az RTL Klub... De! Az árnyé­kolt országrészeken élők (34 településen hozzávetőlegesen 35 ezren) kivételével a másik kereskedelmi csatornát min­denütt lehet majd élvezni, mindössze kézi vezérléssel be kell „lőni” az adást. Tv 2 Az MTM-SBS Televízió Rt. által pályázaton elnyert, földfelszíni sugárzású, október 4-én startoló, 57 átjátszóadó révén terjesztett kereskedelmi adás. Példának oká­ért Budapesten az UHF 58-as csatornán jön majd be, a szintén hivatkozott Szegeden viszont a 23-ason. Mindkét kereskedelmi adó műsora jó minőségű vételé­nek elengedhetetlen feltétele a széles sávú UHF-antenna hasz­nálata, amellyel bármely UHF- sávú (21-60 csatorna) adó jele vehető. Az alapszerkezet 2-3000, a több helyütt szükséges erősítő pedig 6000 forintba kerül. Egy szó, mint száz, az összes he­lyi érdekeltség felsorolására nincs módunk. Bármiféle gond­juk van a vétellel, a területileg il­letékes hírközlési felügyelethez forduljanak. Ezek sora: Budapest (tel.: 468-0611), Budapest és vi­déke (468-0577), Debrecen (06- 52-446-144), Miskolc (06-46- 431-211), Pécs (06-72-212-711), Sopron (06-99-328-001), Sze­ged (06-62-430-530). T. H. F. Száznégy évesen a gyűrűn Vajon hogy nézhet ki egy száznégy éves em­ber? Nem könnyű a válasz, hiszen az ilyen magas korúak ritkák, akár a drasztikus adó­­csökkentés. Feltehetően mindenki egy hétrét görnyedt, ezerráncú, tolószékhez kötött ma­tuzsálemet képzel el. Ám Jenovai Jenő csep­pet sem hasonlít ehhez a képhez. A százne­gyedik évét nemrég betöltött öregúr valósá­gos csoda. Ha azt mondaná, hogy csak het­ven, elhinném neki. Több mint hét évtizede él az ELTE alagsorában. Valamikor itt dol­gozott az egyetemen épületgépészként. Ha valami elromlik a lakásában, ma sem hív sze­relőt. Ezermester, a villanyszereléstől a víz­­szerelési munkáig mindenhez ért. Szobájában egy gyűrűt szerelt fel, amelyen mindennap jó néhányszor felhúzódzkodik. Büszkén meséli, hogy öregségére két centit nőtt, köszönhetően a napi tornának. Memó­riája bámulatos. Tisztán emlékszik kilencven évvel ezelőtti eseményekre, hogyan utazott a Lóvasúton, miket mondott Ferenc József, milyen ruhában sétált végig a Stefánián Bla­­ha Lujza vagy Jászai Mari. Emlékszik arra a régi némafilmre, amelyben kedvenc színé­szei, Ásta Nielsen és Rudolf Valentino ját­szottak. S tudja azt is, hogy mi történt teg­napelőtt. Rendszeres tévénéző és újságolvasó. Szemüveggel remekül lát, naponta kisétál a Margitszigetre. Csupán a hallása romlott meg erősen. De nem bánja, legalább nem hallom azt a sok hülyeséget” - vélekedik. Az sem bosszantja, hogy a kerületi önkormány­zat nem köszöntötte a századik születésnap­m'm Jenű bácsi csak a hallásán érzi a kort ján és azóta sem törődnek vele. A nyugdíja alacsony, de emiatt sem zsörtölődik. Régóta tudja, az idegeskedés éveket vesz el az ember életéből. Amikor felmerül a kérdés, hogy mi a hosszú élet titka, nevetve jegyzi meg, hogy nem kell idő előtt meghalni. Majd hozzáte­szi: ő sem ismeri a titkot, hiszen mindig sze­rette a bort, a fehérnépet... Legfeljebb sem­mit nem vitt túlzásba. A családjában sokan értek el magas kort. A nagyapja 92 évig, édesapja 85-ig élt. Jenő bá­csi, ha nem is hosszú távra, de tervez. Szeremé megélni az ezredfordulót, amelyre, elnézve fi­zikai állapotát, minden esélye megvan. A világ nyolcadik csodája lehetne. Egy ember, aki há­rom századot élt át. Drukkolunk neki! K. GY. INTERJÚ A jelek szerint Spielberg Jurassic Park című filmje megtermé­kenyítette a tudományt. Másra nem tudunk gondolni, hiszen a legújabb hírek már arról szólnak, hogy japán, orosz és angol genetikusok Szibéria kies pusztáin mamutspermát keresve za­rándokolnak egyik őskori lelőhelyről a másikra. Persze semmi rosszat ne tételezzünk föl a tudomány felkent papjairól: érdek­lődésük^ rég kihalt őselefántok ondója iránt abszolúte tisztes­séges. Úgy gondolkodnak: ha a fagyott spermából ép DNS- örökítőanyagot tudnának nyerni, azzal megtermékenyíthetné­nek egy elefántot, s így megközelítőleg az eredeti mamuthoz hasonló teremtmény - nevezzük mamufántnak - szülémé. S bár a kutatást eddig nem sok szerencse kísérte, a Kurír azért megkereste az Állatorvos-tudományi Egyetem szülészeti és szaporodásbiológiai tanszékét, hogy az esetleges végered­ményről faggassuk dr. Szenei Ottó egyetemi tanárt. KUrtr : Lehet ép teremtmény egy tízezer éves DNS-ból? Dr. Sz. O.: Ezt egyelőre senki sem tudja megmondani. El­vileg elképzelhető, hogy találnak olyan örökítőanyagot, amely nem károsodott. Ám az én véleményem szerint jobb lenne, ha egy életben maradt sejtet lelnének: akkor ugyanis azt be lehet­ne ültetni egy olyan petesejtbe, amelyből eltávolították a sejt­magot, s ezzel a klónozással tökéletes mamut jöhetne a világ Ha azonban a DNS-t ültetnék az elefánt petesejtjébe, abc csak az örökítőanyag fele lenne jelen. így egy mamut-elefánt keveréket kapnának. Kynr : Ez miért baj? Dr. Sz. O.: Mert az ilyen kreációkat nem lehet szaporítani. Legföljebb cirkuszban mutogathatnák, és ha elpusztulnának, újra kellene kezdeni az egész eljárást. Am ennek nem lenne sok értelme. ■tyrir : S akkor még arról nem is szóltunk, hogy egy elefánt képes lenne-e kihordani egy mamutot? Dr. Sz. O.: Látja, ez sem garantált. Hiszen bármilyen köze­li is az elefánt és a mamut genetikai lánca, a sikert mégsem le­het biztosra vermi. D. T. UtTÓfiUTflttNUN ölthöz viss*0'* E-mail: $ nyerő Ébridge@radiobridge. Vtfot! f§l datanet.hu 17.00-kor: MBíMS Magyar dráma, fsz.: Somlai Artúr, Turay Ida, Benkő Gyula, Bilicsi Tivadar 21.05-kor: m m m Amerikai akciófilm Ä 0 Ma Petra napja van. A Kurír Mandula Petra teniszezőt választotta ki, mint e név egyik leghíresebb vi­selőjét. Minden Petrának boldog névnapot kívánunk! Ha ön ma 8.50-kor hallgatja a Danubius Rádiót, és felhívja a 328-8027-es vagy 328-7678-as telefonszámot, akkor mondja be a kiválasztott személy nevét! JÁTÉKUNKBAN A HELYES VÁLASZT ADÓK EGY HAVI KURÍR ELŐFIZETÉST NYERNEK! E3p.: 103,3 Mhz, Debrecen: 103,5 Mhz, Kab-hegy: 100,5 Mhz, Szeged: 94,4 Mhz, Sopron: 102,0 Mhz

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék