Kutas Népe, 1976. december (2. évfolyam, 2-12. szám)

1976-02-01 / 2. szám

Most, m t«l időszakban a 5épm űbelyen es Környéké*? a legélénkebb a munka. Scakemberemfc igyekeznek időben rendbe hozni a technikai eszközöket. KUTAS I1ÉPE IL évfolyam % szám 1976. február Ára: 1 forint MEGALAPOZOTTAN A párt szervezeti törvé­nyének megfelelően a párt­vezetőség évente számot ad a beszámoló taggyűlésen a végzett munkáról. Az idén ezt a beszámolót nem. előzte Minden évben tíz—tizenöt család költözik » falsba, Ez a tanya is üres, a «árasba éi Mindannyian jól tudjuk, hogy az ország életében, mind termelőszövetkezetün­kébe, eseményekben gazdag, mozgalmas év volt. Megnőt­tek a feladatok is, ezért volt indokolt, hogy a korábbi 7 tagú pártvezetőséget 9 tagú­ra bővítsük. Megállapíthat­juk, hogy munkánkat terv­szerűen végeztük, a vezető­ségi ülések döntési, határo­zati kollektív döntés eredmé­nyei voltak, ennek köszön­­nető, hogy a páftvezetöség mind politikai, mind gazda­ságszervező munkáját kielé­gítően elvégezte. Hálására a szövetkezetben a politikai légkör jő, jó a munkamorál, sikeresen egyesítettük a ter­melőszövetkezeteket és ered­ményesnek ítélhető egész 1975-ös gazdasági munkánk is. A jövőben azonban csak úgy tudunk megfelelni fel­adatainknak, ha minden szerv és minden kommunista elé magasabb mércét állí­tunk. A jövőben nem lesz elég a feladatok megoldásához csak a kollektív vezetés egyik oldala: a döntés, hanem foko­zottan szükség lesz a másik oldalra is: a kollektív végre­hajtásra. Ehhez a pártszer­vezet ütőképességét, szerve­zettségét tovább kell javíta­ni, a határozatok végrehaj­tásába jobban be kell vonni a pártbizalmiakat, jobban működtetni kell a pártcso­portokat. A pártéletnek meghatározó jelentőségű eseménye o tag­gyűlés. A múlt évben meg­tartott 8 taggyűlés fontos döntéseket hozott, de ezek «színvonalát is emelni szük­­—~ Hiszen annak ellené­re, hogy a taggyűlések mun­kaidőben voltak, számos párttag ezeken nem vett részt. Nem elég aktívak ma még a taggyűlések, pedig a pártvezetőség igényli az egyes kommunisták vélemé­nyét is. JANUÁR 9.ÉN ZAJLOTT LE A PARTSZERVfí ZLT BESZÁMOLÓ TAGGYŰLÉSÉ BERECZKI JA­NOS ELNÖKLETÉVEL, A VEZETŐSÉG BESZÁ­MOLÓJÁT LENCSE IMRE TITKÁR ISMERTET­TE. JELEN VOLT ÉS FELSZÓLALT SZABÓ ZOL­TÁN. A SZENTESI JÁRÁSI PÁRTBIZOTTSÁG OSZTÁLYVEZETŐJE IS. A KÖZSÉGI PÁRTVE­­ZETÖSÉG NEVÉBEN MUCSI ANDRÁS TITKÁR ÉRTÉKELTE AZ ALAPSZERVEZET TEVÉKENY­SÉGÉT A FELSŐBB PARTSZF.RVEK ÁLLÁS­PONTJA SZERINT A PÄRT YEZETÖSZEREPÉ­­NEK MÉG JOBB ÉRVÉNYESÍTÉSÉHEZ SZÖVET­KEZETÜNKBEN NEM UTOLSÓSORBAN A PART­TAGOK NAGYOBB AKTIVITÁSA SZÜKSÉGES. A TAGGYŰLÉSI VITÁBAN A MEGSZOKOTT­NÁL KEVESEBBEN. MINDÖSSZE HÁRMAN VET­TEK RÉSZT. Megtartotta első ülését az új vezetőség Traktorosok, gyalogoomkások serénykednek a lebontott tanyák helyén Nagy mélységben felszántják az egykori euh'arobsk sssérüskertekei, kiszedik a gyökereket, Cjtbk nagy tábla keletkezik Több termelés., jobb elet lorraü*-. Élénkebb, tartalmasabb politikai élet A pártépítés folyamata megfelelt a Központi Bizott­ság irányelveinek: a múlt évben igaz csak 3 tagot vét­­tünk fel, de mindhárom 30 év alatti fizikai dolgozó és közülük kettő nő. A hatéko­nyabb pártépítés érdekében a pártvezetőség elkészítette az 1976. évi tagfelvételi ter­vet. Fontos része pártmun­kánknak, hogy újabb dolgo­zókat készítsünk elő, akik bői 160-an vesznek reszt szervezett politikai oktatás­ban, közülük 38 párttag. A pártvezetőség azt is célul tűzte ki, hogy marxista-le­ninista középiskolát is szer­vez, ezt községi szintű szer­vezéssel oldottuk meg. A résztvevők többsége közép­szintű vezető, valamint szo­cialista brigádvezető. A po­litikai oktatáson a megjele­nés aránya is jó, és igen ak­fcellően részét. A munkamo­rál tekintetében is van ja­vítani való. Előfordul eseten­ként a munkahelyeken az it­tasság, vagy a rendezvénye­ken való indokolatlan távol­maradás. Továbbra is a fő módszer a fegyelem erősíté­sére a meggyőzés, de ahol ez nem vezet eredményre ott más eszközt is indokolt al­kalmazni annak érdekében, hogy még egységesebb, fe­gyelmezettebb legyen a párt­tagság, ami. kihat az egész, szövetkezeti tagságra. , A cselekvési egység szem­pontjából fontos a pártmeg­bízatás. Pártalapszerveze­­(Folytatás a 2. oldalon.) m^g a párttagsággal történő személyre szóló beszélgetés, ez most a párttagsági könyv cseréjével kapcsolatos fel­adat lesz. A pártvezetőség mégis sokoldalú tapasztalat alapján vette számba a vég­zett munkát, vetette össze az érvényes tervekkel és vonta le a szükséges követ­keztetéseket. . Ä művelődési otthonban tartotta meg első ülését az egyesült három termelőszö­vetkezet új vezetősége. Elsőként tagfelvételi ké­relmekről döntött a testület. Azokat vették fel tagnak, akik már eddig is dolgoztak a közösben, mint családtagok, illetve állandó alkalmazot­tak. Elutasítottak szavazás­sal kilenc kérelmet: hármat azért, mert tizenhat éven aluli volt a kérelmező. Őket arra ösztönzik, hogy előbb tanuljanak szakmát, mely­hez a termelőszövetkezet anyagi segítséget is nyújt. Három jelentkezőt azért uta­sítottak el. mert állandó lak­helye ' nem Székkutas és problémás lehet a rendsze­res munkába járásuk. Üjabb hármat pedig eddigi maga­tartásuk, munkavégzésük alapján nem vettek fel. De lehetőséget adnak mindany­­nyioknak arra, hogy mint alkalmazottak — bebizonyít­sák: alkalmasak tagnak. Második napirendi pont­­kény a vezetőség kinevezé­sekről döntött. A havi fizeté­seket a bérszabályzat sze­rint állapították meg. Sokan ugyanarra a területre kerül­tek vissza, mint ahol eddig is dolgoztak, de jelentős azok száma is. akik új meg­bízatást kapták. Főmérnök ismét Giay Róbert lett. Fő­­ágazatvezéíő Kiss Jenő; fő­könyvelő helyettes Kertész Erzsébet, Molnár János, Má­­csai László; Agrokomplexum vezető Molnár Imre: sze­mélyzeti vezető Orosz Mi­hály; agronómus Juhász Jó­zsef: kukorica-ágazatvezető Nagy József; kalászos ága­zatvezető Kiss Kálmán; szarvasmarha-ágazatvezető Horváth Gyula; sertéste­­nyésztési ágazatvezető Sulyok József; növénytermesztési ágazatvezető Nagy Ferenc; növényvédő agrónomus Vin­­cze Istvánné; kertész Tóth Lajos; ' üzemgazdász Anda Valéria: takarmánygazdálko­­dási agronómus Maczelka Sándor; gépüzem csoportve­zető Rózsa János; traktor­­üzemeltetési vezető Móricz Ferenc; szállításvezető Búza Sándor; energiagazdálkodó Gál László; anyaggazdálko­dási előadó Papp Lajos; vili. energetikus Mohácsi János; biztonsági megbízott Tóth Lajos; bérelszámolási cso­portvezető Kiss János; gép­műhelyvezető ■ Szenti István; gumiüzemvezető Béres Jó­zsef; építésvezető Koncz Sán­dor; TMK-vezető Tóth Já­nos; szárítóüzemvezető Kruzslicz János; téglaüzem­vezető Juhász N. Imre; ta­karmánykeverő üzemvezetfi Juhász András; megbízót* sertéstelepvezető Földházi András; vegyészmérnök Ujj Sándor; faüzemvezető Soly­már Ferenc; inszeminátot* Gombos Sándor; : állatte­nyésztési brigád vezetők: Csa­­la Mihály, Kocsis Imre, ifj„ Kiss János, Papp József, Mészáros Pál, ' Gy. Molnár Imre, Gyulai Istvánné; nö­vénytermesztési brigádveze­tők: Szenti Imre, Szenti Já­nos (m. b. ágazatvez. is), Fe­hér József, Takács Péter, Kruzslicz Lajos, Török Bá­lint; építéstechnológus Bias­­kő János; majorgazda: Dér József és Molnár Ernő; nö­vényvédő brigádvezető Lé­­nárt Ernő lett. Kinevezték; még a magtárosokat, raktá­rosokat és adminisztrációs munkát végzőket is. Harmadik napirendi pont­ként megtárgyalták és elfo­gadták a termelőszövetkezet elnökének azt a javaslatát, hogy j az idei évben még azt. a bér-szabályzatot alkalmaz­zák az egyesült termelőszö­vetkezetben, amelyet eddig is használtak az Üj Élet Ter­melőszövetkezetben . Ezután a gépjármű-hasz­nálati átalányok kérdésében döntött a testület, majd egyéb ügyeket tárgyaltak meg __ alkalmassá válhatnak a párt­tagságra. Éppen ilyen fontos fel­adata pártmunkánknak a párttagok és pártonkívüli iolgozók politikai-ideológiai nevelése, továbbképzése. Az L975—76-os pártoktatási évre egységesen mindenütt & gaz­daságpolitikai tanfolyamot szerveztük meg. Az eddigi témakörök közül ezek a sze­mináriumok a legaktívabbak, legbeszédesebbek. Ugyanis i tananyag tartalmazza a XI. kongresszus határozatai­ból adódó mezőgazdasági feladatokat. Nagyon fontos, hogy minél többen megis­merjék az V. ötéves terv or­szágos és megyei feladatait, célkitűzéseit. A mostani párt­­oktatási évben gazdaságunk­tív a részvétéi. Az eredmé­nyekhez természetesen hoz­zájárult a propaganda-háló­zat kiépítése és a propagan­disták áldozatos munkája. A politikai oktatáson kí­vül szükség van az általános és szakműveltség emelésére is. Szép eredményt értünk el a felnőttoktatásban, a dol­gozók esti iskolájában és a helyi szakmunkásképzésben. Fontosnak tartjuk az önkép­zést is, ezt segíti az 1-es üzemegységben létrehozott szakkönyvtár. A pártfegyelmi munkát is áttekintette a pártvezetőség. Ismeretes, hogy az elmúlt év szeptemberében a három tesz egyesült. A politikai előkészítésből azonban nem minden kommunista vette ki

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék