Kutas Népe, 1984. december (10. évfolyam, 1-12. szám)

1984-01-01 / 1. szám

Ai új évben is, mint mindig a jó géppel lehet jó munkát végezni. Sok múlik a ja­vítókon. akik — képünkön Borsodi Károly es Rostás Gyula — elsőként a bálázókat hozták rendbe. Ez a művelet nem régi nálunk. Ekevas minőségi javítása keményfém felrakással. Nagy gondosságot igénylő munka. Hogy mennyire, ezt Csala Ferenc hegesztő szakmunkás jól tudja Fotó: Böjti Gábor ' A SZÉKKUTAS I Ú J ÉLEIT S Z ŰZ E M>t LA P X. évfolyam 1. szám 1984. január Ára: 1,80 forint Fenyőünnep Ä gyerekek legkedvesebb napjai: a szünidők kezde­te. a húsvét. a mikulás. s a karácsony. Közülük há­rom az ajándékozással kap­csolódott össze. Termelőszö­vetkezetünkben is hagyo­mány. hogy karácsony táján megajándékozzák a termelő­szövetkezeti tagok gyere­keit. Korábban csomagot ve­hettek át a szülők, de az idei a régi hagyományok felelevenítésével vált kü­lönbbé, mint az előző évek­ben. Ugyanis a vezetőségi ülésen felvetődött, hogy ün­nepség keretében fenyőfa­­dí szitás kíséretében tartsák meg á gyerekek számára oly fontos eseményt. A nő­­bizottság m e g há n yt a-ve te tte, a dolgot elhatározta, hogy' valamennyi 14 éven aluli „tsz-gyereket” meghív az ünnepségre. Az eseményről Hegyi Jánosné, a nőbizott­ság elnöke tájékoztatott bennünket. — Nagyon rossz előjelzé­seket kaptunk. A szülök legtöbbje azt mondta, hogy nem jön el. nem mozdul ki ebbe a hidegbe.- Így a bi­zottságunk majdnem így is készült. Ezért jelöltük ki az ebédlőt az esemény színhe­lyéül. Igaz. hogy itt ideális . feltételek között készíthet­tük el a teát. a süteményt. Az előzetes becslésünk sze­rint a 390 14 éven aluli gyermek közül úgy 200-ra számítottunk. Szinte elállt szemünk-szánk. amikor rö­vid idő alatt zsúfolásig meg­telt a helyiség. Mintegy 350- en jöttek el. Szerencsére a nőbizottság nem maradt magára, két brigád is vál­lalta a segítséget, az Előre és a II. Rákóczi Ferenc szo­cialista brigád próbálta a megjelenteket kiszolgálni, .iA* KISZ a zenét éá a télapót .^delegálta”, az iskola III. a. osztálya — a Rákóczi Fe­renc szocialista brigád áltál patronáltak — kedves kis műsort adtak. De meg keil még említeni az óvodások produkcióját is. amely nagy tapsot kapott. Ezúttal két vezetőségi ülésről adunk számot. Mind­kettőre decemberben ke­rült sor. A Működési és Szervezeti Szabályzat tervezete volt a fő téma a december 2-i ülé­sen. Az előterjesztett terve­zetet a testület jóváhagyta azzál. hogy majd ismertet­ni kell. többek között a Ku­tas Népe közli. Ugyanakkor elfogadták a nőbizottság ja­vaslatát a gyermekek meg­ajándékozásáról. Bereczki János elnök a Teszöv irány­elvéit ismertette a megyei tsz-ek szakember-ellátott­ságáról. Jóváhagyta a veze­tőség Laki István belső el­lenőr- ifciegeszuó "rítt 5’síteséi is. ‘ • -. ■’ Tagfelvételi kérelmekről is határozunk., Felvette a ve­zetőség a tsz-tagok sorába á következőket: özv. Rostás Pálné (Székkutas, Kossuth u. 11.) Kiss Sándor (Dózsa u. 25.:) Halász János (III. 24.), Erdős Mihály (Móricz Zs. u. 9.) Banka Györgyi (Lenin u. 1 Miről tárgyalt a vezetőség? 19. ). Tóth János (V. 44..), Galivas Sándornié (Béke u. 24.). Tóth Tibor (VII. 94.) Mészáros Zoltán (Béke u. 70.). Gyöngyösi József (VII. 20. ). Csemer Albertné (III. 33.) Huzrik József (Kossuth u. 4.). Sípos József né (Mó­ricz Zs. u. 8.). Székely Zol­tán (Jókai u. 62.). Lengyel László (Béke u. 33.). 'Gu­lyás Pál (VII. 31.). Kiss Er­nő József (Hmvhely Hóvi­rág u. 16.). Lakásépítési kölcsön ké­relmet nyújtott be Tóth Ist­ván (Székkel L 8.) tag­társ. A vezetőség 40 ezer fo­rintot hagyott jóvá részére. Jóváhagyta .a vezetőség azt -d javaslatot is. hogv a karácsonyi' ünnepek alkal­mával. szokás szerint folyó­sít,runk ezer-ezer” forint segélyt a nyugdíjasoknak. Postán küldte el a tsz min­denkinek. Azok az özve­gyek akik nem tagok, de már elérték a nyugdíjkort. fejenként 500 forint se­gélyt küldtek. December 28-án ülést tartott a vezetőség. Fegyel­mi ügy letárgyalásával kezdte meg munkáját. 1983. december 11-én vasárnapi napon a Kossuth tehené­szeti telepén 4 zsák táp el­tulajdonítására került sor. Ezt a tényt a Kossuth üe. szarvasmarha ágazat bri­­gádvezetőie közölte a tsz. vezetőségével. Elnök elvtárs ismeretlen tettes ellen fel­jelentést tett a szentesi ren­dőrségen. A rendőrségi fel­derítő munka eredménye­ként ' vált ismeretessé, hogy a táp eltulajdonítását Tóth István Székkutas. Kossuth u. 17 sz. alatti lakos, tsz-tag, 'valarhínt Lengyel Ferenc Székkútás Móricz Zs. u.- 5. sz. alatti lakos, tsz-tag kö­vették el. A vezetőségi ülé­sen is beismerő vallomást tettek. Könnyelműségnek nevezték tettüket, de a ren­dőrség lakásukon a 2-2 zsák táoot megtalálta. azt vissza is szállították a Kos­suth majorba. Tóth István tehenészként dolgozik a szövetkezetünk­ben 1983. december 11-én a Kossuth tehenészeti tele­pén naposként teljesített szolgálatot. Feladatkörébe tartozott a telepen való fel­ügyelet és egyben a tsz va­gyontárgyainak őrzése is. A vezetőség a továbbiak­ban tágfelvételi kérelmeket tárgyalt. Felvette tagjai so­rába ifi. B. Kovács Pál Székkutas. Szabadság u. 14. sz. alatti lakost. valamint Máté János Székkutas, V., 23. sz. alatti lakost. A vezető­ségi ülés Kovács Ferenc Székkutas. IV.. 19. sz. alat­ti lakos tagfelvételi kérel­mét elutasította, mivel ne­vezett december 31-vel nyugdíjba vonul, munkát a tsz-ünk.ben már nem végez. A vezetőségi ülés a továb­biakban meghallgatta Be­reczki János tsz-elnök elv­társ tájékoztató jellegű be­számolóját az 1983. évi sze­mélyzeti munkáról. Termelőszövetkezetünk ve. zetősége a közelmúltban tárgyalta meg az új szerve­zeti, működési szabályzatát, amely összhangban van a módosított szövetkezeti tör­vénnyel, az új alapszabá­lyunkkal. A szövetkezet ve­zetősége úgy döntött, hogy üzemi lapunkban tegyük közzé azokat a legfontosabb szabályokat, amelyek vala­mennyi tagunkat érintik, vagy a korábbi szabályza­tunk nem tartalmazott. Ilyen a fegyelmi jogkör át­ruházása. illetve megosztá­sa. Az új szabályzat fegyel­mi jogkört ad az üzemi ve­zetőknek és magasabb ve­zetői munkakört betöltő dolgozóknak. A szövetkeze­ti törvény 75. §-a értelmé­ben a következő fegyelmi büntetések szabhatók ki a tagra: a) megrovás; b) szigorú megrovás, c) egyes kedvezmények, juttatások megvonása, illet­ve csökkentése: d) a munkadíj jogszabály­ban meghatározott mértékű csökkentése; e) alacsonyabb munkakör­be vagy más munkahelyre történő áthelyezés tisztség­ből történő elmozdítás; f) kizárás. Az üzemi vezetők fegyel­mi jogköre: a „megrovás” és a .szi­gorú megrovás” fegyelmi büntetés kiszabásáig terjed­het. A magasabb vezetői mun­kakört betöltő dolgozó fe­gyelmi jogköre a kizárás és a tisztségből történő elmoz­dítás kivételével teljeskörű. azzal a kitétellel, hogy az Fontos változások Részletek szervezeti, működési szabályzatunkból egyes kedvezmények, jutta­tások megvonását, csökken­tését a törvény által meg­állapított kereten belül 50%-os mértékben alkalmaz­hatja. A fegyelmi jogkörrel felruházott vezetők a fe­gyelmi eljárás lefolytatása előtt, minden esetben köte­lesek kikérni az illetékes pártszervezet. fiatal eseté­ben a KISZ-szervezet. to­vábbá a felettes vezető és a személyzeti vezető véle­ményét. A kizárás fegyelmi büntetést továbbra is csak a vezetőség szabhatja ki. Üj eleme a szabályzatnak a célrészjegy, a következők szerint szabályozva: a) A termelőszövetkezeti tag az alapszabály 26. §-a szerint önkéntes elhatározás alapján a közgyűlés, illetve a küldöttgyűlés által elfo­gadott közös célkitűzések megvalósításához célrészjegy jegyzésével anyagilag is hozzájárulhat. Az egyes tag által jegyez­hető célrészjegy összegének legalacsonyabb összege 5000 Ft. legmagasabb összege 200 000 Ft. Gazdaságpolitikai objektivitás Avasry: kisebb lett a tojás! b) A befizetés módja: A célrészjegy a jegyzés­kor válik esedékessé, ame­lyet a tag egy összegben fi­zet be. c) Felhasználás módja: A szövetkezet a célrész­jegy összegét a . reszjegy­közgyűlés. küldöttgyűlés ál­tal meghatározott célok alapján esetenként is meg­határozhatja; az egyes konk­rét visszafizetéseket a kü­lön megállapodásban rögzí­tett célok alapján eseten­ként is meghatározhatja. Az egyes konkrét visszafizeté­sek tekintetében a külön megállapodásban rögzített lekötési idő az irányadó az­zal, hogy a visszafizetés (felmondás a tag részéről) nem történhet korábban a megállapodásban rögzített időpontnál; ha a tag mégis felmondja a célrészjegyet, ebben az esetben a felmon­dásban rögzített időpontnál. Ha ennek ellenére vala­milyen óknál fogva a tag mégis felmondja a célrész­jegyet, ebben az esetben a felmondott vagyoni hozzá­járulása után járó részese­dés (osztalék) nem halad­hatja meg az OTP-nél ér­vényes jogszabályok szerinti kamat mértékét. A lejárat­kor. a felmondás elfogadá­sa. valamint a tagsági vi­szony megszűnése esetén a vagyoni hozzájárulást vissza kell fizetni. A vezetőség a tagsági viszony megszűnése miatti visszafizetési kötele­zettséget egy évi időtartam­ra elhalaszthatja, ha a ter­melőszövetkezet zavartalan gazdálkodásához az elen­gedhetetlenül szükséges. e) A vagyoni hozzájáru­lás utáni részesedés (oszta­lék): 1. A célrészjegy utáni osztalék évenként a fejlesz­tés eredményétől függetle­nül: — egy éven túli visszafi­zetés után 7%; — három éven túli visz­­szafizetés után 8%; — hat éven túli visszafi­­izetés után 9%; — hét éven túli visszafi­zetés után 10%. f) A vagyoni kapcsolat nyilvántartása: A vagyoni hozzájárulásról a taggal megállapodást kell kötni és rögzíteni: — a befizetett összeget. — a célt. amelyhez adták,' —* a lekötési időt, — a részesedés (osztalék) mértékét, — a részesedés (osztalék) elszámolásának és kifizeté­sének időpontját. A tag vagyoni hozzájáru­lásának titkosságát garan­tálni kell. A szabályzat részletesen tartalmazza a tagok lakás­­építési és vásárlási támoga­tásának lehetőségét és fel­tételét. amelyet már tag­jaink többsége jól ismer, így nem tartottuk szüksé­gesnek a lapunkban megis­mételni. Felhívjuk tagjaink figyelmét, hogy a munkahe­lyi vezetők és munkahelyi közösségek vezetői, valamint a vezetőség tagjai rendel­keznek szervezeti, működé­si szabályzattal, és minden tagnak jogában van bete­kinteni e szabályzatba, az említett vezetők pedig kö­telesek azt lehetővé tenni számukra. alapba helyezi és ott elkü­lönítve mutatja ki. a fej. leszlési alap szabályai sze­rint használja fel és annak terhére fizeti vissza. d) A visszafizetés módja A célrészjegy legrövidebb lekötési ideje a kitűzött fej­lesztési cél megvalósításá­nak optimálisan várható, tervezhető.időtartama. A ve­zetőség a „lekötési időt” a

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék