Kutas Népe, 1986. december (12. évfolyam, 1-12. szám)

1986-01-01 / 1. szám

5 Gyorsan betakarítottuk a gabonát és búzából rekordtermés volt. KUTAS «ÉPE A S Z É K K U T A 5 I ÚJ ÉLET TSZ ÜZEM I LAPJA XII. évfolyam 1. szám 1986. január Ára: 2,30 forint Minősítés Határidők találkozása, új ötéves terv megvalósi­­sításának kezdete 1986. január a Magyar Népköztár­saságban. A másik határidő termelőszövetkezetünkre vonatkozik: új évet kezdtünk, egyúttal új ötéves terv­időszakot, s nem mellékes, hogy lejárt az öt éve megválasztott vezetőség mandátuma, választás kö­vetkezik. Nem véletlen, hogy ez a sok határidő alap a mi­nősítésre. Mérlegel az ország, mérlegel a tsz. A nagy család közgazdászai meg a termelőszövetkezeti köz­gazdász elvégzi a szükséges számításokat: hogy volt, mint alakultak a gazdálkodás mutatói? És ezzel együtt persze a családokban is mérlegelik az ered­ményt. Nagyon jó lenne, ha ez a közös értékelés, elemzés, ez a minősítés pozitív módon zárulna, ha az eddigieknél pontosabban határoznánk meg érté­keinket és teendőinket a magas fórumoktól egészen a személyes követelményekig. Ez utóbbira tenném a hangsúlyt elsősorban. Nem azért mert országos fórumokon mostanában sokat beszelnek arról, hogy fegyelmezettebben, job­ban kéne dolgozni kiváltképpen a főmunkahelyen, fő múnkaidöben, hanem azért, mert valóban csak ez hozhat olyan változást, olyan javulást az életünk­ben, amit mindenki vár. Arak-bérek jobb alakulása másként nem megy. Itt a tsz-ben sem, ahol pedig az elmúlt hónapok gyakori megbeszélésein nem ke­vés olyan hibára vetődött fény, amely emberi ere­detű és tanúsítja, hogy még sok tartalékkal rendel­kezünk. Még az is többre-jobbra juthatott volna, aki a korábbiakhoz vagy a többiekhez képest jobban dolgozott. Azt a különös szemléletet kéne megváltoztatni, aminek lényegét valamiféle fenntartásnak, várakozó álláspontnak nevezném. Szóban ez így hangzik: „Ha jobban fizetnek, jobban dolgozunk.” S van is rá jel, itt a tsz-ben is, hogy ahol van rá mód több kere­sethez jutni, ott jobban is megy a munka. Csakhogy az ember néha fordítva lát: mintha létezne sültga­lamb anélkül, hogy előzőleg kiköltetné és gondosan felnevelné valaki azt a galambot. Ha több bevétel­hez jut a tsz, csak akkor képes többet fizetni tag­jainak. Több viszont akkor lesz, ha előzetesen job­ban dolgozunk. így szerezhet minden dolgozó jog­alapot arra, hogy jobb munkájával, több termeléssel több jövedelemre tartson igényt. Ezügyben folydogál szinte állandóan a minősítés nálunk is, mint mindenütt. Ilyenkor év végén, terv­időszak végén és most, amikor ismét vezetőségvá­­lasztás következik, különösen élénk a minősítés fo­lyamata. Egyik beszámolónk hirüladja, hogy a tsz vezetőség és a megye minősített személyesen egyes vezetőket a kutasi tsz-ben. Minősítik természetesen a vezetőket, az elnököt, helyettesét, a főmérnököt, a főkönyvelőt a tagok is. Szinte folyamatos ez. Ki­terjed a minősítés a középvezetőkre, a közvetlen munkahelyi elöljárókra is. De téved, aki azt gon­dolja, hogy ez a jog csupán alulról felfelé érvényes. Elnökünk Bereczki János tapasztalati elve, hogy a vezető örökké a figyelem középpontjában áll. „A tsz-tag mindenért a vezetőt okolja.” Ennek termé­szetesen van reális alapja: nagyon sok múlik a ve­zetőkön. Ennek a tsz-nek a tagjai elmondhatják, mekkorát haladt előre ez a közösség, ez a község. Azt is nyugodtan hozzá tehetjük: azért, mert egy­séges, jó vezetéssel haladtunk és haladunk. Pedig volt bajunk elég. Főleg az aszály, aminek rettenetes kártételein is azért tudunk túljutni, mert egyetér­tésben, egységben ,él ez a család. Ez nem jelenti, hogy nincs mit javítani. De a lényeg az egység és az, hogy őrizni tudta ez a közösség. Őrizni tudtuk a jól végzett napi munkával, őriz­ni azzal, hogy együtt gondolkodunk, amikor kell őszintén megmondjuk a véleményünket. Él a bírálat él az önbírálat és nagy fejlődés, hogy nemcsak ve­zetőit, nemcsak a főnököt minősíti a kutasi tsz-tag, hanem egyre inkább képes önnön magatartását, tet­teit, szavait is reális módon minősíteni. KACZÚR ISTVÁN Mielőbb elérni a korábbi j ö vedelemszint e t! — Tagfelvétel, lakásépítési kölcsön kérelmek az ellenőrzés, vezetők minősítése — A tagfelvételi kérelmek előterjesztésekor a tsz elnö­ke megjegyezte: nem a mun­kaerő létszámemelkedéséről van szó, amikor a tizenegy személy ügyében állást fog­lal a vezetőség, hanem már itt dolgozó alkalmazottak vagy elhunyt tagtársak öz­vegyei a -kérelmezők. — Pe­dig folytatta Bereczki János — a taglétszám évi 2—3 szá­zalékos csökkenése már-már érezhető a munkában. Az előterjesztést rövid vi­ta követte, amely a kérel­mezők egyikének másikának magatartásbeli javítanivaló­ját érintette. A testület va­lamennyi kérelmező felvéte­lét támogatta. így a tagok sorába került ifj. Barahyi János tehenész, Bálint Zol­tán autószerelő, ifj. Gál László gépszerelő, Manga László autószerelő, Nagy Já­nos segédmunkás, Nagy Má­­téné alkalmazott, özv. Sel­­meczi Lászlóné alkalmazott, Szabó Ferencné alkalmazott, Tóth János betanított kőmű­ves, Uhrim József sertésüze­mi munkás és Ágoston Jó­zsef állategészségőr. A fel­vetlek zöme fiatal. A vitában Papp József el­mondta, hogy a munkahe­lyen igyekeznek nevelni az új dolgozókat, szükség ese­tén figyelmeztetéssel s, bár előfordult, hogy a figyelmez­tetett attól a naptól beteget jelentett. Fejes Sándor sze­rint az ilyen ügy főleg a fiatalabbakra vár, mert az idősebbek már nem ismerik a ma jelentkező fiatalokat. Zsótér Fábián arról beszélt, hogy a gépközpontban szor­galmasak, igyekvöek a je­lentkező fiatalok, beillesz­kednek a közösségbe. Alkal­mat kell adni azok számára is, akik valamilyen vonatko­zásban néha gyengélkednek. Lakásépítési kölcsönt kért a vezetőségtől Szűcs János és Nagy Máté. Utóbbi a szo­kásosan folyósított 40 ezer forint helyett 60 ezret kért. A vezetőség mindkét esetben 40 ezer forintot szavazott meg. Bereczki János tájé­koztatta a testületet arról, hogy 1985-ben már 780 ezer forint építési kölcsönt adott tagjainak a tsz. Az annak idején megszavazott 700 ezer forintos kölcsönalapból va­lamint a tagok visszafizeté­seiből futja. Idén — eltérően a korábbiaktól — többen kértek és kaptak kölcsönt. Ez részben az új OTP-ház felépítésével függ össze, másrészt azzal, hogy a köz­ségben új utca nyílt, van építési kedv. Ez jóleső érzés, hiszen azt jelenti, hogy la­káshoz jutnak emberek. Re­mény van arra is, hogy ez a A vezetőségi ülésről jelentjük December 28-án tartotta múlt évi utolsó ülését a tsz vezetőség Bereczki János elnökletével. A csaknem teljes létszámú testület több fontos kérdésben döntött. Tizenegy személy tagfelvételi kérelméről, két tagtárs lakásépítési kölcsön folyamodványáról, egy tanyaingatlan megvásárlá­sáról határoztak, majd a belső ellenőrzésről szóló jelentést tárgyalták meg. Végül három vézetö minősítése került sor­ra. Ez utóbbi kérdéssel kapcsolatban jelen volt és felszó­lalt az üléstn Szilágyi Ernő, a megyei tanács mezőgazda­sági osztályának vezetője és a vásárhelyi pártbizottság képviseletében Samu Imréné is. munkaerő helybentartását is segíti. Tanyáját, földjét ajánlotta fel megvételre Majorosi András. A III. kerület 108. alatti tanyásingatlan, amely évek óta üresen áll, meg­felelő szakfelmérés után 25 ezer forintért került a közös tulajdonába. Külön beszámolót érde­melne a következő napirendi folyt éllenórzés, milyen eredménnyel. A fő tapaszta­lat az, hogy általában rend van a gazdaságban, viszont a folyamatos ellenőrzés mégis szükséges, sőt javítandó, mert ez a munkát segíti. Vita kerekedett arról a fe­gyelmi ügyről, amelynek vé­gén a vezetőség a közelmúlt­ban kizárta az építőrészleg vezetőjét. Több felszólaló Boldog új évet! Termelőszövetkezetünk vezetősége sikerekben gazdag, boldog új évei, kíván a tsz minden tagjának, dolgozójának a közös munkához önmaguk cs családjaik boldogulásához. Azzal a reménnyel, hogy 1986-ban végre jobb esztendő kö­szönt ránk és ebben a nagyobb fegyelem, a jobb munka, a közös tulajdon védelme és gyarapítása kiegészül jó időjá­rással is. téma, a belső ellenőrzés idei tapasztalatairól szóló jelen­tés, amelyet Laki István bel­ső ellenőr terjesztett a tes­tület elé. Erről — egyelőre — annyit, hogy amint a bel­ső ellenőr megállapította: — Az ellenőrzés olykor nem a legkívánatosabb jelenség az ellenőrzöttek részéről, de a közösség érdekében nagyon is fontos. Felsorolta Laki István, hol, milyen célból vezetőségi tag elmondotta, hogy ebben az ügyben külö­nös hírek keringenek. Van olyan hír, miszerint az érin­tett volt vezető valamiféle „segítők” közbenjárására már-már teljesen „tisztázza” magát a vádak alól. Még tán az is előfordulhat, hogy visz­­szahelyezik. a tsz elnöke tá­jékoztatta a testületet az ügy állásáról: még nem zárult le teljesen az eljárás, viszont Egyre több külföldi turista látogat Székkutasra a nagyal­földi világ jelenét megismerni. Talán lesz Piroska csárda is. amely különösen a németeket hívogatja. íme egy kis előzetes. annyi meglepő tényleg van ebben, hogy a tsz-ben, bi­zonyítottan megállapított kárösszegből már csak töre­déket találtak a külső intéz­­kedök és így mindössze sza­bálysértési eljárásra tettek javaslatot. Érthetően ez fel­háborítja a tsz tagságát. Ar­ról természetesen nem lehet szó, hogy a kizárt személyt vissza kellene venni. Ehhez a kérdéshez hozzá­szólt Szilágyi Ernő, megyei osztályvezető is. Mint meg­állapította: a megyei fel­ügyelet számára is furcsa, hogy csak szabálysértést kö­vetett volna el a volt épí­tésvezető. Ezt még megnéz­zük. Kérte az osztályvezető a vezetőséget: ne keserítsen el senkit, hogy néha így ala­kulnak a dolgok. Sőt arra van szükség, hogy az ellen­őrzést szigorítsuk és kérjük számon, melyik ember, ho­gyan gazdálkodik a közösség vagyonával. — A megyei ta­nács mezőgazdasági osztá­lyán az a vélemény, hogy a székkulasi Új Élet Tsz-ben jó szintű a belső ellenőrzés. Példa lehetne ez a megye sok termelőszövetkezete szá­mára. Folytassák ezt. Ne legyen módja senkinek se kicsiben se nagyban arra, hogy a közösséget megkáro­sítsa. Befejezésül a vezetőség három vezető kiegészítő mi­nősítését tárgyalta és fogad­ta el. Első volt Bereczki Já­nos elnök. A reá vonatkozó előterjesztést Szilágyi Ernő ismertette. A megyei szer­vek alapos mérlegelés után, elnökünk sok évi munkájá­ról a legteljesebb elismerés­sel szólnak. Az a vélemé­nyük, hogy az Új Élet Tsz tagsága, egységes vezetéssel, élén Bereczki Jánossal, jól folytathatja a gazdaság fej­lesztését. Az a feladat, hogy a tsz érje el a korábbi jö­vedelmezőségi szintet. Ehhez a kérdéshez még hozzászólt Mucsi Ernő, a községi párt­­bizottság titkára és Samu Imréné, a hódmezővásár­helyi, városi pártbizottság munkatársa. A másik két érintett vezetőről. Sajti Mi­hály főkönyvelőről és Giay Róbert főmérnökről készült minősítő jelentést Lencse Imre, a tsz-pártvezelőség tit­kára ismertette. A vezetőség mindhárom minősítést meg­tárgyalta, jóváhagyta. Konk­rétan meghatározta szemé­lyenként azt is: hol, milyen vonatkozásban szükséges ja­vítaniuk saját munkájukat az érintett elvtársaknak, akikről egyébként v kivétel nélkül pozitív a minősítés nemcsak felsőbb szintről, ha­nem a tsz közvéleményében is '

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék