Kutas Népe, 1988. december (14. évfolyam, 1-12. szám)

1988-01-01 / 1. szám

A yb-ülésről jelentjük Helyzetkép községünk 1987. évi kommunális fejlődéséről Négy napirendi pontot tár­gyalt december 15-én közsé­günk tanácsának végrehajtó bizottsága. Közülük különö­sen nagy érdeklődést váltott ki az a két tájékoztató, amelyet Fejes Sándor ta­nácselnök az 1987. évre ter­vezett beruházási, felújítá­si, karbantartási és gázhá­lózat-építési munkák végre­hajtásáról; Gombos Gabri­ella vb-titkár pedig a szo­ciálpolitika és gyámügyi se­gélyek felhasználásáról ter­jesztett az ülés elé. Foglal­kozott ezután a vb a helyi önkéntes rendőri szervezet munkájával, két fiatal belé­pésével, majd a Németh László utca megnyitásával egyidőben beadott lakossági kérelemmel, amelyet a Jó­kai utcai háztulajdonosok terjesztettek elő, kisméretű lakótelkük kiegészítésére. Kérésüket a községi tanács vb az előzetes vizsgálatok és műszaki felmérések alapján elfogadta, s a kivitelezés tervét a városi tanács vb műszaki osztálya engedé­lyezte. A vb a földről szóló törvény által biztosított jog­körénél fogva kijelölte el­adásra a kiegészítő telkeket, névreszólóan, a Jókai utcai lakosoknak. A kiegészítő földrészletek vételárát, a he­lyi forgalmi értéket figye­­lembevéve: négyzetméteren­ként 22 forintban állapítot­ta meg. A vb a telkek el­adásának lebonyolításával az OTP vásárhelyi fiókját bízta meg. A szociálpolitikai helyzet­ről szólva a vb-titkárnő el­mondotta, hogy 1987-ben összesen 384 ezer forint állt a tanács rendelkezésére a rendszeres szociális segélye­zésre. összesen 12 személy részesült rendszeresen se­gélyben. Eseti, vagyis . rend­kívüli segélyezésre a pótelő­irányzattal együtt 353 ezer forintot fordítottak. Ebből a rendszeres segélyezettek négy alkalommal részesültek 1500-tól 2000 forintig terje­dő összegben, míg a íent­­maradó pénzt 54 kisnyugdí­jas kapta. Szólt ezután a vb-titkár­nő a gyámhatósági segélye­zésről is. Évről évre nő a támogatásra jogosult kisko­rúak száma. A segélykeret összegét emelte a tanács az előző évhez képest, de még így is kevésnek bizonyult a rendelkezésükre álló összeg. 1987-ben a pótelőirányzattal együtt 50 ezer forintot hasz­náltak fel. Ebből az összeg­ből 23 család részesült, amely 57 kiskorút érintett. Mindenre kiterjedő részle­tes tájékoztató került a vb­­ülés elé Fejes Sándor vb­­elnök előterjesztésében. Eb­ből tiszta képet kaphattak a bizottság tagjai és a meg­hívott vendégek a község 1987-re tervezett beruházási, felújítási, karbantartási és gázhálózat építési munkála­tainak a végrehajtásáról. Az egészségház Mint ismeretes, az egész­ségház építése 1985 máso­dik félévében kezdődött. Üzembe helyezése ez évben, tehát 1988 első negyedévé­ben megtörténik. A beruhá­zás teljes összege megha­ladja a 12 millió forintot. Az épület műszaki átadásá­ra december derekán került sor. Az egészségház orvosi mű­szereinek, berendezéseinek a beszerzésére terv szerint 1 millió forint áll a tanács rendelkezésére. A megyei tanács vb egészségügyi osz­tályának a közreműködésé­vel előkészítették a bevá­sárlást, s az OMKER válla­lat beszerzési irodájánál megrendelték a szükséges eszközöket, anyagokat. Az OMKER vállalta, hogy 1988 első negyedévében leszállít­ja az egészségházhoz ren­delt eszközöket és berende­zi valamennyi munkahelyet, beleértve az orvosi rende­lőket is. A beruházáshoz 1987-ben 3 millió 900 ezer forintot kapott községünk tanácsa, a megyei tanács céltámogatá­sából. Az egészségház fel­építésével községünk egész­ségügyi ellátása távlatokban is megoldottnak tekinthető. Az egészségház épületén be­lül, a két körzeti orvosi ren­delő, a fogászati rendelő, az anya- és gyermekvédelem helyisége, a gyógyszertár, s az ezeket kiszolgáló labora­tórium, valamint két szol­gálati lakás kapott helyet, komplexen biztosítva a köz­ség lakosainak zavartalan egészségügyi ellátását. A földgáz program A földgázhálózat kiépíté­sét 1990-ig tervezte a ta­nács, de a tsz és a lakos­ság példás anyagi és társa­dalmi támogatásával, szinte példa nélkül álló összefo­gásával 1987 végére sikerült befejezni a munkálatokat. Nem hagyhatjuk ki a siket­­elérésében résztvevők közül a Dégáz vezetőségének meg­értő hozzáállását és a gáz­vezetékszerelő gmk tagjai­nak gyors és lelkiismeretes tevékenységét sem. Az 1985. második felében kezdődő munkálatok során 1987. november 30-ig meg­épült 18 ezer 856 folyómé­ter gázvezeték, amelynek a költsége valamivel több, mint 15 millió forint volt. Az egy folyóméterre eső költség 796 forintot tett ki. A tervnek megfelelően csa­ládonként 10 ezer forint be­fizetése elegendő lett a be­ruházáshoz, azzal együtt, hogy a lakosság, s minde­nek előtt az Üj Élet Tsz közel 6 millió forint értékű társadalmi munkát végzett. Pontos adatokat közölt a tájékoztató a befizetések megoszlásáról is. Az össz­­lakossági, tanácsi és közüle­ti befizetés 9 millió 117 ezer forint, amelyből tanácsi hozzájárulás: 847 ezer fo­rint. A gazdálkodó egysé­gek befizetése 442 ezer fo­rint. A lakosság pénzbeni hozzájárulása tehát 7 mil­lió 801 ezer forint volt 1987. november 30-ig. Ez időpon­tig 326 család volt fogyasz­tóként nyilvántartva, továb­bá 5 tanácsi intézmény és 2 nagyüzem. Várható, hogy ez év első negyedévében még további intézményekés lakosok köttetnek rá a föld­­gázhálózatra. Nem beruházási célú fejlesztés A múlt évben, vagyis 1987-ben 560 ezer forintot használt fel a tanács a több­­gyermekes családok, ifjú há­zasok, s a szociálpolitikai szempontból leginkább rá­szorulók lakásépítésének, felújításának és karbantar­tásának a segítéséhez. A tá­mogatás részben kamatmen­tes, visszatérítendő, részben pedig nem visszatérítendő formában került kifizetésre. A támogatás teljes összegé­nek az 50 százalékát a köz­ségi tanács, míg a másik 50 százalékát a megyei tanács biztosította céltámogatás for­májában. Felújítások megvalósítása Az 1987-es évben felújí­tásra 700 ezer, intézményi gázvezetésre 150 ezer, bel­vízhálózat korszerűsítésére 100 ezer, a vágóhíd korsze­rűsítésére 180 ezer, míg egyéb kommunális célra 300 ezer forint állt a tanács rendelkezésére. A József Attila Művelő­dési Ház külső felújítása áthúzódott az 1987-es esz­tendőre. Erre 672 ezer fo­rintot költöttek. Ezenkívül sor került az iskola poli­technikai műhelyének a karbantartására (28 ezer fo­rint), s bevezették a gázt a művelődési házba, a terüle­ti gondozási központba és az iskolába. A beszerelési munkálatok költsége több, mint 200 ezer forint volt. Sor került a József At­tila utca egy részében és a Bacsó Béla utcában a bel­vízhálózat rendezésére, amely 100 ezer . forint beru­házást igényel. Előkészítés alatt van a Szántó Kovács János, a Petőfi és az Arany János utca belvízelvezetési munkája. A végleges meg­oldást terv szerint a 47-es főút átfúrásával a mágocsi úti csatornahálózat biztosít­ja. A kommunális célra ter­vezett 300 ezer forintból ki akarja a tanács alakíttatni a községi szilárdhulladék­tárolót, a tsz által a tanács részére átadott téglagyári gödör kiépítésével. Mivel az ehhez szükséges úthálózat s a létesítmény bekerítése meghaladja a 800 ezer fo­rint költséget, ez a beruhá­zás 1988-ban, tehát ez év folyamán kezdődhet. Kerekévfordulósok köszöntése Immár hagyomány Székkutason, hogy min­den esztendő végén kö­szönti a községi pártbi­zottság azokat az embe­reket, akik az évben töl­tötték be az 50,, 60, vagy még magasabb életkoru­kat. Most a legutóbbit december 22-én, kedden délután rendezték, a he­lyi pártszékház előadóter­mében. Az ünnepség sza­valattal kezdődött. Len­gyel Gyöngyike 8. B osz­tályos tanuló nagy átélés­sel tolmácsolta Heltai Je­nő: Szabadság című ver­sét. Ezt követően Mucsi András, a községi pártbi­zottság titkára köszöntöt­te az ünnepeiteket: — Ez a korosztály az — mon­dotta a meghívott 50 és 60 éves ünnepeiteknek —, amelynek jócskán kiju­tott a múlt nehézségei­ből, s melynek többsége vállalta az új rend meg­teremtésének az élharcos szerepét. Most, amikor a magyar társadalomban ismét jelentős gazdasági, politikai változás előtt állunk, fontos szerepünk; van abban, hogy pártunk kezdeményezése, útmuta­tása alapján segítsük a kibontakozást, szembe­nézzünk bátran a társa­dalmi és politikai követ­kezményekkel, s vállaljuk a ránk háruló feladato­kat. Kedves epizódja volt a köszöntésnek! az a ré­sze, apaikor Mucsi And­rás név szerint és egyen­ként adott visszapillan­tást a köszöntöttek élet­­útjára. Egy egész kis tör­ténelem bontakozott ki ezekből a felsorolásokból, amelynek végső követ­keztetése a munkában és a társadalmi életben való becsületes helytállást tükrözte. A rendezvényen részt vett Kerekes Ist­ván, a vásárhelyi városi pártbizottság munkatársa is. Az ünnepség végén mindegyik ünnepeltnek a pártbizottság nevében egy-egy díszes oklevelet, s egy-egy szál pzegfüt nyújtottak át. Az oklevél szövegében olvasható: „Elismeréssel adózunk eddigi munkásságáért és további erőt, egészséget kívánunk.” A köszöntés baráti be­szélgetéssel ért véget, miközben pezsgővel kí­nálták a vendégeket) és nagyon ízlett a Rostás Ferencné, Julika által készített, finom, omlós tepertős pogácsa is. A dicséret hangján szólhatunk erről a szép kezdeményezésről, az em­berek iránti szeretet és megbecsülés közvetlenül őszinte megnyilvánulásá­ról. Mit játszanak a moziban? A József Attila filmszín­ház január-februári műsora a következő: Január 17—18-án: A zsa­ru szava. Színes, magyarul beszélő francia krimi. IV. helyár! 21—22-cn: Sárga Haj és az Arany erőd. Színes, ma­gyarul beszélő amerikai— spanyol film. III. helyár! 24—25-én: Vakvilágban. Színes magyar film. 28—29-én: Vezeklés. Szí­nes szovjet film. 31-én és február 1-jén: A Jedi visszatér. Színes ame­rikai tudományos-fantaszti­kus film. III. helyári Február 4—5-én: Biztos halál. Színes japán kaland­film. II. helyir! 7—8-án: Ví.sza a jövőbe. Színes, mafyarul beszélő amerikai faniasztikus ka­landfilm. III. helyár! 11—12-cn: Napló szerel­meimnek. I—11. Színes ma­gyar film. 14—15-én: Ellencsapás, Színes szovjet film. Előadások kezdete: hét­köznap és vasárnap egyaránt este 6 órakor. A tanácsülésen hangzott el T o vábbfejlődésünk Üj esztendőt kezdünk, újult erővel fogunk a mun­kához. Nem lesz könnyű dolgunk, hiszen a nehéz gazdasági helyzet falut, vá­rost próbára tesz egyaránt. Hogy milyen anyagi erők állnak rendelkezésünkre, az jórészt kiderül abból a ta­nácsi tervből is, amely az 1988. évi költségvetés, a fej­lesztési alap és a társadal­mi munka értékrendjét tar­talmazza, s amelyet a meg­felelő előkészítés után ter­jesztettek) a december 28-i tanácsülés elé. De nemcsak ez, volt a tanácskozás na­pirendjén. Ekkor hagyták jóvá a községi tanács ez évi munkatervét és a végrehaj­tó bizottság évi munkaprog­ramját. A tanácselnök ez­után ismertette, milyen in­tézkedések történtek az elő­ző tanácsülésen elhangzott interpellációk ügyében, majd tájékoztatta a megjelenteket a két tanácsülés közötti fon­tosabb eseményekről, s a község lakosait is érintő újabb jogszabályokról. Az ülésen hangsúlyozták, hogy a költségvetés tervét a jóváhagyott VII. ötéves terv részeként, a felsőbb szer­vekkel történt egyeztető tár­gyalás után állították ösz­­sze és így került ez a ta­nácsülés elé. Szerkezetében és eszközrendszerében tar­talmaz változásokat, s fi­gyelembe vették az 1988. évi adó- és árreform várható hatásait. Végrehajtásánál a szigorú gazdasági követel­mények, a takarékosság nö­velésére, illetve a fogyasz­tás csökkentésére késztetik a tanácsi szerveket és in­tézményeit Az intézményi gazdálkodás biztonsága, s az alapellátás elsődlegessége azonban változatlanul alap­vető követelmény. Az egységes pénzalap 1988. évre tervezett összege 25 millió 57 ezer forint, amely 6,9 százalékkal maga­sabb az előző évinél. Ebből állami támogatás több mint 4 millió forint, aminek a fele céltámogatás. Az erre az esztendőre, 1988-ra tervezett társadalmi munka értéke kisebb, mint a múlt! években, mivel a gázbekötések döntő része 1987-ben befejeződött. Az erre az évre tervezett tár­sadalmi munka értéke 1 millió 370 ezer forint. Ebből a legnagyobb részt fél mil­lió forintot a helyi Új Élet Tsz adja. A szocialista bri­gádok részérőt 200 ezer, a tangazdaság részéről 100 ezer forint értékű társadal­mi munka várható. Ezenkí­vül a lakossági és egyéb összefogásból képződő tár­sadalmi munka értéke teszi ki a tervezet további össze­gét Ebben út- és járdaépí­tés, parkosítás, valamint kü­lönböző javítások, patroné­feltétele: fokozott takarékosság, szigorúbb gazdálkodási fegyelem lások szerepelnek. Szerepel­nek a társadalmi munka éves tervében a kisiparosok felajánlásai is, körülbelül 20 ezer forinttal. A fenti éves tervezett összeg csak elvá­rás, de a székkutasí lakos­ság és a helyi gazdálkodó szervek, szocialista brigádok önzetlen segítőkészségét is­merve, bizonyára túlteljesí­tik a tervben meghatározott társadalmi értéket. A tanácsülés a községi ta­nács és a felügyelete alá tartozó intézmények 1988. évi bevételi és kiadási elő­irányzatát 25 millió 57 ezer forintban határozta tmeg. Ezen belül a működési és fenntartási kiadások össze­gét 19 millió 925 ezer fo­rintban, a fejlesztési kiadá­sok összegét 3 millió 632 ezer forintban, s a várható pénzmaradvány összegét 1 millió 500 ezer forintban ál­lapította meg. Részletesen foglalkozott Fejes Sándor tanácselnök a szeptemberi tanácsülésen el­hangzott tanácstagi interpel­lációk ügyében tett intézke­désekkel. Az akkori inter­pellálok: Borsodi Károlyné, Mózes Sándorné, Kiss Já­nos, Basa Jánosné és Za­­csok István voltak. Közvilá­gítási sérelmeket, áraminga­dozásokat, közlekedési jel­zőtáblák hiányosságait, út­burkolat-rendezést és egyéb rendellenességeket tettek szóvá, ki-ki a maga terüle­tén észlelt gondokról. Azóta zömében rendeződtek a dol­gok, a helyi tanácsszervek közbenjárására. A József Attila utca útburkolatának a javítását (amit Zacsok István sürgetett), viszont csakj ez év június 30-i ha­táridővel tudja elvégezni a közúti igazgatóság szentesi üzem mérnöksége. A tanácsülés vitájában többen felszólaltak: GY. MOLNÁR IMRE a számvizsgáló bizottság nevé­ben elmondotta, megvitatták a községi tanács költségve­tési és fejlesztési tervét, amelyet véleményük szerint jól állították össze. Ha en­nek megfelelően hajtják) végre, nem lehet sok prob­léma. A lakossággal össze­fogva jó eredményeket tu-í dunk elérni. Felhívta a fi­gyelmet az egészségház kö­rüli teendőkre, az út és jár­daépítésre. — Jön a tavasz — mondotta — neki kell látni a társadalmi munká­nak. Helyes lenne, ha a ta­nácstagok idejében felmér­nék körzetükben a helyi erőforrásokat. ÖZE SÁNDOR népfrontel­nöki arról beszélt, hogy a tanács 1987-ben is teljesítet­te a legfontosabb feladato­kat. Ebben nagy része van a tsz, a lakosság és más gazdálkodó és társadalmi szervek önzetlen segítő munkájának. Erre a segít­ségre az idén is számít a tanács. Hiszen lesz bőven tennivaló, többek között l az egészségházat is rendbe kell tenni, öze Sándor ezután megköszönte a népfrontbi­zottság és elnöksége nevé­ben a lakosság múlt évi eredményes társadalmi mun­káját. HEGYI JÁNOSNÉ, a ta­nács társadalmi elnökhelyet­tese jónak tartotta és elfo­gadásra javasolta a tanács-vb által előterjesztett 1988. évi költségvetési és fejlesztési tervet. A társadalmi tervvel kapcsolatban elmondotta, hogy a tanácstagi bejelenté­sek során igen élénk mozgás tapasztalható a lakossági kezdeményezéseknél. Többek között a lakosok felajánlot­ták, hogy szeretnék kiépíteni a Németh László utca járdá­ját és úttestét. NAGY LAJOS a tanyai villamosítási program végre­hajtásának a lehetőségeiről érdeklődött. Hasonló témá­ban szólalt fel Nagy Mátyás is a 7. körzet vonatkozásá­ban. MUCSI ANDRÁS a községi pártbizottság titkára azt hangsúlyozta, hogy mélyre­ható társadalmi változások előtt állunk, nagyon meg kell néznünk, hogyan gazdálkod­junk, miként hasznosítsuk a rendelkezésünkre álló helyi erőforrásokat. Fokozott gon­dot kell fordítanunk a társa­dalmi munkára. Jobb szerve­zéssel tov*b fejleszthető községünk, nég akkor is, ha tudjuk, hogj egy-két éven belül nem vJtozik jobbra az anyagi leheöségünk. Tehát nagyobb takirékosságra, több kezdeményeésre van szük­ség. Az ülés vígén igen heves vita bontakizott ki a tanyák villamosítáa ügyében, ami­re GombosGabriella vb-tit­kár válásait. Elmondotta, hogy a szóan levő 7 tanya villamosítáa 600 ezer forint­ba kerülne Ennyi pénz nem áll rendellezésünkre. Közis­mert, hogyl984-től megszűnt az állam imogatása, tehát csak lakosági összefogással oldható mg. De miként ezt Fejes Sánor tanácselnök is mondotta,tincs a tanyák vil­lamosításé levéve a napi­rendről. Jlenleg' viszont még nincs eleendő pénze a ta­nácsnak. Sor keult az ülésen elő­terjesztésire is. Ezek között szerepelt tz I-es orvosi kör­zetnél töiént változás. Fejes Sándor taácselnök ismertet­te, hogy ir. Sámuel Kwar­­tenget, k£ségünk I-es körze­tének orvsát 1987. december 15-i haúlyal az orvosi fel­adatok eátása alól — érde­mei elisrerése mellett — fel­mentette és szegedi áthelye­zéséhez hozzájárultak. A megüresdett orvosi állásra p. községi tanács pályázatot hirdetett

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék