LITERATURA - A MTA BTK Irodalomtudományi Intézetének folyóirata 38. évfolyam (2012)

2012 / 1. sz. - ÉVFORDULÓK - BORDÁS SÁNDOR: Visszhang és áthangolás : mesehagyomány és figurativitás Csáth Géza prózájában, avagy két novella "áthallásai"

Bordás Sándor VISSZHANG ÉS ÁTHANGOLÁS - Mesehagyomány és figuradvitás Csáth Géza prózájában, avagy két novella „áthallásai"1 ­Michel Tournier írja a Kékszakáll, avagy a mese titkáról elmélkedve, hogy „félúton a novella brutális sötétje és a rege kristályos áttetszősége között helyezkedik el a mese. [...] áttetsző közeg, de nem átlátszó; tengerszín mélység, alakok rajzolód­nak ki benne az olvasó szemének, de egészen megfoghatóvá nem válnak. [...] A mese novella, melyben kísért valami. És pedig olyan kísérteties jelentés..." ez a „kísérteties jelentés" az egyik sajátja Csáth Géza novelláinak is.-' A metaforikus próza jellemzői után kutatva a századforduló elbeszélőinél gyak­ran „olyan prózai fragmentumokra bukkanunk, melyek nem történetelvűek, ha­nem a szövegszerű jelleget hangsúlyozzák".3 Többek között Csáth Géza és Szini Gyula novellisztikáját vizsgálva kitűnik, hogy a szöveg metaforikussága a mese műfaji jegyeivel, a mesével mint narratív formával szoros összefüggésben kínál egy­fajta alternatívát, mondjuk az anekdotikus elbeszélői hagyományhoz képest. Az említett szerzők életművének részletes áttekintését ezúttal mellőzve az itt szerep­lő néhány szövegközpontú olvasat leginkább azt a tényt kívánja jelezni, hogy egy korábbi időszak elbeszélői törekvései, az alapvetően más szempontokat mozgató kanonizációjuktól függetlenül is tartogatnak meglepetéseket a metaforikus próza­modell szempontjából. A novellaíró Csáth Gézáról szólva figyelmeztet Dobos Ist­ván még 1987-ben arra, hogy nála „a mese nemcsak fabula-alkotó elem. Másod­lagos, metaforikus jelentést sűrít magába, s ennek révén a motivációs rendszerben is szerepet kap".4 1 Jelen tanulmány eg)' nagyobb munka A trópusok mesekertje - metaforikus prózaváltozatok a modernitás poétikájában című PhD-értekezés része. (Lásd http://ebookbrowse.com/bordas-sandor-phd-dol­gozat-pdf-d218613616) Ebben a formában a 2012. április 17-én, Baján az Eötvös József Főiskolán rendezett Csáth-konferencián elhangzott előadás szerkesztett változata. Michel TOURNIKR: Kékszakáll, avagy a mese titka. In uő: A vámpír röpte. (Műelemzés és műkritika, A Trisz­tántól Grassig.) Fordította N. Kiss Zsuzsanna. Napvilág, Bp., 2001. 35. [Kiemelés tőlem - B. S.] 3 THOMKA Beáta: Beszél egy hang. (Elbeszélők, poétikák.) Kijárat, Bp., 2001. 12. 4 DOBOS István: Racionalitás és misztikum. (A novellaíró Csáth.) In DÉR Zoltán (szerk.): Emlékkönyv. (Csáth Géza születésnapjának századik évfordulójára.) Életjel, Szabadka, 1987. 120-121.

Next

Regisztráció Regisztráció
/
Oldalképek
Tartalomjegyzék