Lakáskultúra, 1964 (0. évfolyam, 1-3. szám)

1964 / 2. szám

ÖN HOGYAN RENDEZNÉ EL? A melléklet ábráján két polcos fal látható, a kereskedelemből jól ismert Csobánc szoba búto­rainak összeállítása és a Panni­varia-fal. Alattuk olyan tárgyak fotói, amelyek alkalmasak rá, hogy segítségükkel berendezzük akár csak egyiket, akár mind a kettőt. Mutassa meg, hogy ÖN HOGYAN RENDEZNÉ EL ezeket a tárgyakat a polcokon. Vágja ki azoknak a tárgyaknak a képét, amelyek megnyerték tet­szését és ragassza valamennyit ki­választott helyére. A bíráló bizottság külön értékeli, hogy a beküldött pályaművek kö­zül melyik Csobánc és melyik Panni fal összeállítása a leg­sikerültebb és két kategóriában oszt ki 3—3 díjat. 1 díj 2 db 1500 Ft-os 1 vásárlási utalvány II díj 2 db 1000 Ft­ °* vásárlási utalvány III díj 2 db 500 Ft­ o s­­ vásárlási utalvány Ezen kívül 10 db jutalomtárgyat sorsolunk ki, összesen 500 Ft értékben. A pályázatokat legkésőbb 1965 január 31-ig kell beküldeni a Főv. Bútor-Hangszer Kisker. Vállalat központjába (Budapest, V. Deák Ferenc u. 17.). Ne felejtse el a pályaműve nevét és címét jól látható betűkkel felírni! A nyilvános sorsolást 1965 már­cius 20-án szombaton d. u. 4 órai kezdettel tartjuk a LAKBEREN­DEZÉSI ÁRUHÁZBAN, Bp. VII. Lenin krt 19. sz. alatt. Garancia a bútorkereskedelemben Új bútor vásárlását mindig sok tervezgetés, sőt komoly takarékoskodás előzi meg. A vásár­ló fáradhatatlanul járja a bútorüzleteket, míg eldönti, melyik is lenne a sok közül a legmeg­felelőbb. Gondolatban berendezi lakását a látott bútorokkal, mérlegeli hogyan és milyen elhelyezéssel, milyen színösszeállításban lenne lakályosabb, szebb az otthona. Az új bútor öröm, ám az öröm közé gyakran üröm is vegyül, mivel előfordul, hogy a bútorokon kisebb-nagyobb sérülések vannak, vagy rövid használat után derül ki, hogy a fekhely besüpped, a székek, fotelek lába nem szilárd, stb. Az ipar és kereskedelem vezetői már régóta tanácskoztak, hogyan lehetne a vásárlók jogos panaszát gyorsan, bürokrácia mentesen el­intézni. Két alapvető problémát kellett ren­dezni, mégpedig javítóhálózatot létrehozni és a javítások pénzügyi fedezetét megteremteni. Végül is sikerült az összes feltételeket bizto­sítani, és 1964. júniusa óta a kereskedelem jótállási jegyet mellékel a belföldi és az import bútorokhoz is, amelyben fel vannak tüntetve mindazok a jogok, amelyek a vásárlót meg­illetik. Mivel pedig a külföldi származású bútorokat sok esetben eredeti csomagolásban, előzetes megvizsgálás nélkül szolgáltatták ki, sokszor csak otthon a kicsomagolás után de­rült ki, hogy a bútor kellékhiányos volt, pél­dául a mosogatóasztalból hiányzott a zomán­­cos mosogató tál, vagy a könyvszekrényből a polc. Néha a kárpitos garnitúra egyes da­rabjai cserélődtek össze a vagonírozásnál és a kiválasztott sárga-fekete mintás garnitúra helyett zöld rekamiét, kék színű huzattal be­vont foteleket és piros szövettel kárpitozott székeket kapott a megdöbbent vevő. A Bel­kereskedelmi Minisztérium Kultúrcikk Fő­­igazgatósága ezért hívta fel nyomatékosan külön is a bútorüzletek vezetőit és dolgozóit arra, hogy kicsomagolatlanul sem import, sem belföldi árut kiszolgáltatniok nem szabad. Ezzel is elejét lehet venni annak, hogy az ész­lelhető és megelőzhető hibák miatt a vevőnek kelljen időt és energiát pazarolnia a reklamá­ció elintézésre. Ha a rendszabályok ellenére mégis hibás áru kerülne a fogyasztóhoz, vagy a vásárlástól számított 1 éven belül valamilyen az eladás­kor nem látható, úgynevezett „rejtett hibát” észlelne, a vásárlónak ugyanabban az üzlet­ben kell bejelentenie panaszát — személye­sen vagy levélben —, ahol a bútort vásárolta. A minőségi kifogások elintézésére szükséges anyagi eszközök rendelkezésre állnak. A bútor­üzlet a reklamációt az illetékes szervhez (bel­földi gyártású bútor esetén az iparhoz, import bútor esetén a Bútorértékesítő Vállalathoz) továbbítja. Ezek a szervek vizsgálják meg a rek­lamációt, s amennyiben azt jogosnak találják, döntenek, hogy kijavítják, kijavíttatják vagy a javítás elvégeztetését a fogyasztóra bízzák és költségét térítik. Budapesten és nagyobb városokban, ha a hiba lakáson nem javítható meg, a vásárló a Boy, vagy a TEFU Vállalatot bízhatja meg, a bútor javítóműhelybe történő, valamint a visszaszállításával. Az igazolt szállí­tási költséget a javíttató szerv a vásárlónak megtéríti. Nagyobb problémát jelent ez a szállítás vidéken, különösen falvakban, tanyá­kon, ahol többnyire csak lovaskocsi áll ren­delkezésre. Egyelőre az ilyen esetben kifizet­hető szállítási költségekről jogszabály még nem rendelkezik, azonban addig is a TEFU díjszabás szerinti szállítási költséget térítik meg a vásárlónak. A poliészterezett bútoroknál előforduló kisebb mérvű hibák kijavítására kiképezték a javító vállalatok asztalos szakembereit, nagyobb­­mérvű meghibásodás esetén a bútor hibás alkatrészét (fiók, ajtó) kell leszerelni, becso­magolni és a gyártóműnek megjavítás végett visszaküldeni. A javítóhálózat névsora és címjegyzéke látható helyen ki van függesztve minden bútorüzlet­ben. Ha nem a gyártómű javítja meg a hibás bútort, a lakáshoz legközelebb eső javító­vállalatot lehet igénybe venni. A javítási díjat a javítóvállalatnak az ipar fizeti meg. A javító­­hálózat kiépítése még nem teljes. A szövet­kezetek mellett a jövőben a tanácsi helyiipari vállalatok is foglalkoznak a vásárlók által be­jelentett minőségi hibák kijavításával. Ha a bútort túl messzire kellene szállítani és a hiba kijavítása helybeli magánkisiparossal kevesebbe kerülne, mint az oda-vissza szállí­tás költsége, vagy ha a szövetkezeti illetve helyi ipari javítóvállalat kapacitáshiány miatt nem tudná vállalni a javítás elvégzését, az esetben is jogosult a vásárló a munkát magán­kisiparossal elvégeztetni. A javítási számla összegét az ipar köteles a vevőnek megtérí­teni. Ha a bútor szállításakor észlelhető a hiba, azonnal reklamálni kell, ha a bútor vásárlása­kor nem észlelhető, de használat közben ki­ütköző hiba jelentkezik (besüpped a reka­­mié, a szövet rendeltetésszerű használat mel­lett idő előtt megkopik, kifényesedik, vagy kihullik, a szekrények fényezése lemattul stb.), a vásárlástól számított 1 éven belül kell bejelenteni. A jogos panasz orvoslást nyer. A garancia vállalás bevezetésének célja, hogy az új bútor vásárlása maradéktalan örömet okozzon a vásárlónak. W. M. LAKÁSKULTÚRA első számának megjelenése után számos levelet kaptunk, sokan keresték meg szerkesztőségün­ket telefonon, mondták el kiad­ványunkkal kapcsolatos meg­jegyzéseiket szóban. Minden észrevételt—elismerést és bírá­latot — örömmel vettünk, a tanácsokat azonban csak a har­madik kiadvány szerkesztésénél fogadhatjuk meg. Ez a szám ugyanis kedves Olvasóink jelent­kezésekor már nyomdában volt. Megjelent a Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó kiadá­sában. Kiadásáért felelős a kiadó igazgatója. Műszaki vezető Király Ernő. Felelős szerkesztő: Nádai György Szerkesztette: PATAKI MÁRIA A fényképeket készítették: MTI foto Bán, Főv. Foto V. Bálla Demeter, Nagyváradi Ernő, valamint Gajdár Pál, Kónya Kálmán, Sipos Imre, Szente László, Szokolai István,Wormser Antal. A színes fotókat készítette: Főv. Foto V. Bálla De­meter és MTI foto Bán. 64.5975 Egyetemi Nyomda, Budapest

Next