Láthatár, 1940 (8. évfolyam, 1-12. szám)

1940-01-01 / 1. szám

TARTALOM: VASS LÁSZLÓ: Négy város szerepe a felvidéki irodalomban — VITÉZ NAGY IVÁN dr: Finnország—Észtország — PARÄDI FERENC: Az erdélyi Astra népkönyvtármozgalma — E. BOLESLAW LUKÁCS—SZIKLAI LÁSZLÓ: A szellemi termékek kicserélése — FLÓRIÁN TIBOR és VARRÓ DEZSŐ versei — VARGHA NÁNDOR LAJOS: Teleki Ralph, az erdélyi festő — REMÉNYI JÓZSEF: Levél Babilonból — TAMÁS LAJOS: Új cölö­pökön — SÁNDOR LÁSZLÓ: Uj magyar lírikusok csehül — FEKETE LAJOS: Körültekintés — KÖNYVSZEMLE — FOLYÓIRATSZEMLE — SAJTÓSZEMLE — ŐRHELY LÁTHATÁR kisebbségi kultúrszemle, a középeurópai népek és a külföldi magyar szór­ványok szellemi életének figyelője. Megjelenik havonta. Felelős szerkesztő: Csuka Zoltán. — Kiadja a Studium Könyvkiadó Rt. Felelős kiadó: Imre Kálmán dr. Szerkesztőség és kiadóhivatal: Budapest, VII., Baross-tér 15. Telefon: 143—836. Szerkesztőségi hivatalos órák d. e. 9—1-ig. Előfizetési ár jogi személyeknek és egyesületeknek évi 20 pengő, egyébként lü pengő. Egyes szám ára 1 pengő. — Romániai főbizományos: Minerva rt., Cluj, Str. Baron L. Pop 5. Jugoszláviai főbizományos: az Avala hírlaposztálya, Beograd, vagy annak kirendeltsége: Putnik, Novisad. Szlovákiai főbizomá­nyos: Novitas, Bratislava, Dlhá 15. — Előfizetési ár Romániában évi 600 lei, Jugoszláviában évi 120 dinár, Szlovákiában évi 60 korona, az Egyesült Államokban évi 4 dollár. Szerkeszti: CSUEU3 Z0LM4 Szerkesztőbizottság: Csuka Zoltán, Fsksie Lajos, ÖJveűi János, vitéz Eaav Iván, Rónai Endrás A pécsi Egyetemi Kisebbségi Intézet önálló rovatainak főszerkesztője: FaiuheEvi Ferenc dr. egyetemi ny. r. tanár, az intézet igazgatója. A címlapot Mayer Árpád grafikus tervezte és rajzolta A Láthatár kisebbségtudomámji munkaközösségének tagjai: Bertalan István dr., Bisztray Gyula dr., Czettler Jenő dr., Csanády György, Csuka Zoltán, Farkas Geiza dr., Faluhelyi Ferenc dr., Fekete Lajos, Gáldi László dr., Gellert Andor, Gramantik Margit, Hantos László, Imre Kálmán dr., Jaross Andor, Jékely Zoltán, Kardos Béla dr., Kozocsa Sándor dr., Makkai Sándor dr., Mester Miklós dr., Moravek Endre dr., Móricz Miklós dr., vitéz Nagy Iván dr., Nánay Béla, Oríutay Gyula dr., öivedi János, Pataky Mária dr., Pongrácz Kálmán dr., Prokopy Imre dr., Pusztai-Popovics József, Radnóti István dr., Ráday Elemér dr., Rónai András dr., Schubert Tódor, Stitz János dr., Szász Zsombor dr., Szent-Ivány József, Sziklay László dr., Sziklay Ferenc, Szombathy Viktor, Szvatkó Pál, Vájiok Sándor, Varga Imre, Vas László, Vinczehidy Ernő dr., Zathureczky Gyula. Első Kecskeméti Hírlapkiadó- és Nyomda-Részvénylárs. Igstzg.: Tóth László

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék