Láthatár, 1942 (10. évfolyam, 1-12. szám)

1942-01-01 / 1. szám

.4 Láthatár kisebbségttidományi munkaközösségének tagjai: Bertalan István di;., Blsztray Gyula dr., Czettíer .tenő dr., C.sanády György, Csuka Zoltán Farkas Geiza dr., Faluhelyi Fc renc dr.. Fekete La jos, Gáldi László dr., Gellert Andor, űramantik Margit, Hantos László, Imre Kálmán dr., Jékely Zoltán, Kardos Béla <lr., Kozocsa Sándor dr., Makkal Sán­dor dr., Mester Miklós dr., Moravek Endre dr., Móricz Miklós dr., vitéz Nagy Iván dr., Nánay Béla, Ortutav Gyula dr., Ölvedi János, Pataky Mária dr., Pongrácz Kálmán dr., Prokopy Imre dr„ Pusztai-Popovics József, Radnóti István dr., Rády Elemér dr.. Rónai András dr., Schubert Tódor, Stitz János dr., Szász Zsombor dr., Szent-Ivánv József, Sziklav László dr., Sziklav Ferenc, Szombathy Viktor, Szvatkó Pál, Vájloik Sándor, Varga Imre, Vas László, Vinczehidv Ernő dr., Zathureczky Gyula. LÁTHATÁR kisebbségi kultúrszemle, a középeurópai népek és a külföldi magyar szórványok szellemi életének figyelője. Megjelenik havonta. Felelős szerkesztő: Csuka Zoltán. Kiadja a Studium Könyvkiadó Rt. Felelős kiadó: Imre Kálmán dr. Szer­kesztőség és kiadóhivatal: Budapest, VII., Baross-tér 15. Telefon: 426—921. Szerkesztőségi hivatalos órák d. e. 9 1-ig. Előfizetési ár jogi személyeknek és egyesületeknek évi 20 pengő, egyébként 10 pengő. Egyes szám ára 1 pengő. Szerkeszti: CSUKA ZOLTÁN Szerkesztőbizottság: Bédi Imre, Csuka Zoltán, Fekete Lajos, Maitényi I. Géza. vitéz Nagy Iván. Rónai András A pécsi Egyetemi Kisebbségi Intézet önálló rovatainak főszerkesztője: Faluhelyi Ferenc dr. egyetemi ny. r. tanár, az intézet igazgatója Folyóiratunk jelen alakját a m. kir. miniszterelnökség sajtófőnöksége 8152/1941. Ill, M. E. sz. alatt engedélyezte A tizedik wfobyam Uiiszi&ín. átadjuk olvasóinknak az újesztendö első számát. Immáron a tizedik évszámot írjuk lapunk homlokára, mióta elindítottuk útjára ezt a folyóiratot, amely annakidején a legfájóbb ma­gyar sebet mutatta fel az egyetemes magyarságnak, a ki­sebbségi sorsba szakított magyarság életét, a külföldre \án­­dorolt magyarok törekvéseit és ezek mellett a körülöttünk élő nemzetek művelődését és irodalmát. A három kérdés szervesen összefügg egymással, összefüggött a múltban és összefügg még inkább ma, amidőn a Gondviselés kegyelmé­ből az ország immáron északon, keleten és délen is részben végrehajtotta azt a revíziót és jóvátételt, amelyről a régi, megcsontosodott Európa hallani sem akart. Azóta az ország­ban megnövekedett a belső nemzetiségeik száma s ez a tény új feladatok elé állítja az országépítő magyarságot. Mi kez­dettől fogva azt hirdettük, hogy ,,ismerd meg tenmagadat" s emellett ismerd meg azokat a testvéreidet is, akik az ősi haza területén és körülöttünk élnek s a növekvő háborús feszültség és gyűlölködés napjaiban is mindig nyugodtan, az emberi művelődés és tudományosság tiszta tárgyilagos­ságával s egyben nemzetünk forró szeretetével igyekeztünk feladatainknak megfelelni. Hogy milyen eredménnyel, azt az a mindig felfelé törekvő fejlődés mutatta, amelyet a Láthatár terjedelme és színvonala íokról-fokra elért s bizo­nyította az, hogy egy olyan eszmei célkitűzésű folyóirat, amely sohasem számíthat a széles tömegeik érdeklődésére, mint a Láthatár, a magyar értelmiség körében egyre több és több embert nyert meg munkájának s ma már a tizedik évfolyamába léphetett. „Háborúban hallgatnak a múzsák*' mondotta a régi latin közmondás és sokak szemében első pillanatra tán idő szerütleimek látszik a mi munkánk, amelyet ma is az em béri megértés és krisztusi szeretet szenvedélymentességével folytatunk. De mi tudjuk, hogy ez a munka a fegyverek el­­nyugvása után a maga eredményeivel az építők első feladata lesz, azoknak a feladata, akik a háború romjain felépítik a/ annyira áhított új európai rendet és azt a Magyarországot amely az ősi magyar nemzeteszme alapján teszi lehelővt egymástól különböző nyelvű népek békés és emberi együtt élését. Mi úgy érezzük, soha olyan időszerű nem volt ; Láthatár szerepe, mint most és soha annyira nem vol szükség magatartásának felmutatására, mint ma, a viláf véres kavargásában. Ha bennünk szenvedély van, az csal az igazság keresésének tiszta szenvedélye lehet, -a magva: igazság szenvedélyes keresése s ebben az igazságban min den más, velünk együtt élő nép igazsága is benne van. Tize dik évfolyamunk küszöbén, a világ sorsdöntő esztendejénél első napján ennek az igazságkeresésnek élő hitével íiynjtjid első számunkat olvasóink kezébe s kérjük őket, marad janal velünk és mellettünk e nehéz időkben s legyenek segítsé giinkre egy becsületesebb és jobb magyar jövendő elő készítésében. Magyar szeretettel: A Láthatár szerkesztői Első Kecskeméti Hírlapkiadó- és Nvomda-Részv.-társ. — Igazgató Tóth László

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék